Kế hoạch chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022

Thứ năm - 06/10/2022 23:17
UBND HUYỆN THANH OAI
TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
        Số: 173/KH-MNMH
 
                   Mỹ Hưng, ngày 27 tháng 9 năm 2022
KẾ HOẠCH
Tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2022

Căn cứ Công văn hướng dẫn số 2859/SGDĐT-GDTX-CN ngày 16/9/2022 của Sở GDĐT Hà Nội về việc hướng dẫn tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022”; Kế hoạch số 231/KH-UBND ngày 26/9/2022 của UBND huyện Thanh Oai về việc tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022”. Trường mầm non Mỹ Hưng xây dựng Kế hoạch chỉ đạo tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022 với các nội dung sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.
Tổ chức Tuần lễ nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, giúp nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của chuyển đổi số đối với việc học tập suốt đời; tăng cường trách nhiệm và huy động được sự quan tâm, tham gia của các cấp chính quyền, các ngành, các tổ chức, đoàn thể, lực lượng xã hội trong việc tận dụng các nền tảng công nghệ nhằm đa dạng hóa các kênh và công cụ học tập suốt đời, đáp ứng nhu cầu học tập của người dân. Đặc biệt trong bối cảnh bình thường mới sau đại dịch Covid-19.
Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021 được tổ chức với hình thức, nội dung thiết thực, hiệu quả phù hợp với bối cảnh bình thường mới sau đại dịch Covid-19;
Các hoạt động được triển khai đến toàn thể CB,GV,NV trong toàn trường và được duy trì ổn định thường xuyên hàng năm.
II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG.
1. Chủ đề:
Chủ đề Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022 “Thúc đẩy chuyển đổi số, phục vụ cho học tập suốt đời sau đại dịch Covid-19”.
2. Thời gian địa điểm tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”:
- Việc tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2022 được thực hiện từ ngày 01/10/2022 đến hết ngày 07/10/2022.
- Các hoạt động diễn ra tại 2 khu của trường MN Mỹ Hưng và các thiết chế giáo dục ngoài nhà trường.
3. Các hoạt động diễn ra tại nhà trường trong Tuần lễ.
- Lễ khai mạc: Bắt đầu từ 8h00 - 9h00 ngày 01/10/2022 (Thứ 7).
+ Địa điểm tổ chức: Tại Phòng họp hội đồng của trường mầm non Mỹ Hưng.
+ Thành phần: Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường, Ban đại diện hội Phụ huynh của trường.
- Ban chỉ đạo xây dựng XHHT của trường tổ chức lễ khai mạc “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2022.
- Lễ tổng kết: Bắt đầu từ 14h30 - 16h00 ngày 07/10/2021. 
+ Địa điểm tổ chức: Tại Phòng họp HĐ của trường mầm non Mỹ Hưng.
+ Thành phần: Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường, Ban đại diện hội Phụ huynh của trường.
+ Lễ tổng kết được tổ chức nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm, tuyên dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân tham gia tích cực “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2022.
+ Căn cứ vào điều kiện cụ thể, nhà trường triển khai Tuần lễ năm 2022 với các hình thức, nội dung phù hợp, linh hoạt, sáng tạo, tận dụng tối đa các nền tảng số, góp phần tăng cường ứng dụng CNTT trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ.
4. Nội dung các hoạt động:
4.1. Công tác thông tin tuyên truyền:
Các hoạt động trong Tuần lễ phải căn cứ vào chủ đề của năm 2022, các tổ chức, ban ngành, đoàn thể trong nhà trường cần phối hợp với Ban giám hiệu nhà trường, tổ chức tốt các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ nhằm hưởng ứng tuần lễ với hình thức, nội dung phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế của địa phương và đơn vị.
Triển khai Tuần lễ năm 2022 với hình thức tổ chức trực tiếp, với các nội dung phù hợp, linh hoạt, sáng tạo, tận dụng tối đa các nền tảng số; đồng thời tuân thủ nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Nhà trường tiến hành thực hiện các hoạt động hưởng ứng “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2022, với các nội dung cụ thể như sau:
- Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các cổng thông tin điện tử của đơn vị, tổ chức liên quan, các trang mạng xã hội (facebook, youtube, zalo, viber...) về tầm quan trọng của việc học tập suốt đời cũng như vai trò của chuyển đổi số trong việc thúc đẩy cơ hội học tập suốt đời cho mọi người; xây dựng các chuyên mục phục vụ học tập suốt đời phù hợp với đặc thù của nhà trường và địa phương.
- Vinh danh các tập thể, cá nhân có những giải pháp, sáng kiến về chuyển đổi số góp phần thúc đẩy học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập.
- Treo băng zôn , khẩu hiệu tại cổng trường tuyên truyền về chủ đề và các hoạt động của Tuần lễ để người dân biết và cùng tham gia:
+ Đọc và học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại.
+ Tự học để phát triển năng lực và phẩm chất.
+ Tự học là cách xây dựng xã hội học tập.
+ Phát triển thói quen đọc, để trở thành người học suốt đời.
+ Học tập để hoàn thiện nhân cách, phát triển bản thân.
+ Học tập của người lớn, làm cho tài nguyên con người được tái tạo và PT.
+ Học cho bản thân và những người xung quanh hạnh phúc.
+ Học để trở thành người công dân tốt.
+ Học tập suốt đời-chìa khoá của mọi thành công.
- Xây dựng xã hội học tập là trách nhiệm của toàn Đảng, nhà nước và của toàn dân.
+ “Thế giới tiến bộ không ngừng, ai không học là lùi” (Hồ Chí Minh).
+ “Học hỏi là một việc phải tiếp tục suốt đời” (Hồ Chí Minh).
+ “Học ở trường, học ở sách vở, học lẫn nhau và học nhân dân” (HCM).
+ “Trong cách học phải lấy tự học làm cốt” (Hồ CHí Minh).
+ Trường học ví đại nhất chính là sách vở.
+ Việc đọc rất quan trọng, nếu bạn biết cách đọc, cả thế giới sẽ mở ra cho bạn.
4.2. Tổ chức lễ khai mạc có sự tham gia của tất cả CB,GV,NV, Ban đại diện phụ huynh của các lớp.
4.3. Triển khai các hoạt động của Tuần lễ theo hình thức trực tiếp, kết hợp với trực tuyến, nhằm lan toả thông điệp và đưa chủ đề của Tuần lễ vào cuộc sống một cách thiết thực, được triển khai phát động đồng loạt, tổ chức các hoạt động vào buổi sáng thứ hai (ngày 03/10/2022).
- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong tổ chức các hoạt động chăm sóc và giáo dục trẻ và các hoạt động thư viện trong các cơ sở giáo dục; tham gia các khoá học trực tuyến miễn phí/phí thấp cho trẻ em và người lớn… trong đó lồng ghép, giới thiệu các nội dung học tập, các bài học và học liệu phù hợp với từng nhóm đối tượng người học, thông qua các phần mềm trực tuyến (Zoom, Google Meet, K12Online, Microsoft Teams…); tạo điều kiện để mọi người dân được tham gia các hoạt động học tập, giao lưu lành mạnh, bổ ích, giúp tăng cường kết nối và góp phần đảm bảo sức khoẻ tinh thần và thể chất của người dân.
- Khuyến khích cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường tích cực tham gia các sân chơi, diễn đàn, cuộc thi trực tuyến có chủ đề về cộng đồng số, công dân số; tăng cường cung cấp các nguồn tài nguyên học liệu mở (sách, báo, học liệu, bài giảng điện tử...) để phục vụ nhu cầu học tập suốt đời của người dân.
- Các Tổ chuyên môn tự tổ chức hội thảo, tọa đàm,… trong tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân được tham quan, học tập.
5. Tổ chức thực hiện:
- Ban giám hiệu nhà trường xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022” tại đơn vị theo kế hoạch.
 
  • Lập dự trù kinh phí tổ chức hoạt động của Tuần lễ theo quy định.
- Chủ động phối hợp với các đoàn thể trong nhà trường để tổ chức hoạt động theo kế hoạch. Tổng hợp kết quả HĐ “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”.
- Chậm nhất trong 10h00 ngày 05/10/2022 nhà trường gửi danh sách đề nghị khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hưởng ứng học tập suốt đời về Phòng GD&ĐT để tổng hợp.
Ngày 10/10/2022 tổng hợp, gửi báo cáo kết quả triển khai “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022” (Có hình ảnh minh chứng) về Phòng GD&ĐT. Danh sách đề nghị khen thưởng và báo cáo gửi file về PGD&ĐT theo địa chỉ leha1966@gmail.com.
          Trên đây là kế hoạch tổ chức “Tuần lễ học tập suốt đời” năm 2022 của trường mầm non Mỹ Hưng, yêu cầu toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường tham gia hưởng ứng và thực hiện tốt kế hoạch đã đề ra./.

 
Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT Thanh Oai (để b/c);
- CB,GV,NV trong trường (để t/h);
- Lưu V/p./.
HIỆU TRƯỞNG
Nhữ Thị Thuỷ 
LỊCH HOẠT ĐỘNG
TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2022
(Kèm theo Kế hoạch sô: 173/KH-MNMH  ngày 27 tháng 9 năm 2022)
 

Thứ

Ngày

Nội dung

Địa điểm

Bảy

01/10/2022
- Tổ chức lễ phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022”.
- Cắt băng dôn, khẩu hiệu tuyên truyền trong thời gian học tập.
- Phát động tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời tới toàn thể CB-GV-NV toàn trường.

Tại phòng họp Hội đồng của nhà trường.
 

Hai

03/10/2022
- Triển khai các hoạt động học tập của tuần lễ học tập suốt đời tới toàn thể CB-GV-NV. Tại các nhóm, lớp.

Ba

04/10/2022
- Triển khai HD CB-GV-NV học tập và thực hiện các nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM để đưa vào các nội dung HĐ của các chủ đề, chủ điểm.
Tại phòng họp Hội đồng của nhà trường.


05/10/2022
- Tổ chức hội thảo cho GV toàn trường về chuyên đề lồng ghép việc “Học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh” cho trẻ trong các hoạt động hàng ngày ở trường.
Tại phòng họp Hội đồng của nhà trường.

Năm

06/10/2022
- Tổ chức cho GV toàn trường dự chuyên đề lồng ghép việc “Học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh” cho trẻ trong hoạt động GD trẻ hàng ngày ở trường.
Tại lớp A1,A2,
B2,C3.
 

Sáu

07/10/2022
- Tổng kết “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022”.
- Viết báo cáo thực hiện “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” nộp về PGD.
Tại phòng họp Hội đồng của nhà trường.


 

Tác giả: Nhữ Thị Thuỷ

Nguồn tin: Công tác triển khai hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://nukeviet.vn là vi phạm bản quyền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây