Kế hoạch thực hiện sinh hoạt chuyên đề của Chi bộ trường mầm non năm 2021

Thứ tư - 28/07/2021 17:47
ĐẢNG BỘ XÃ MỸ HƯNG
CHI BỘ TRƯỜNG MẦM NON
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


Mỹ Hưng, ngày 15 tháng 01 năm 2021

KẾ HOẠCH
Thực hiện sinh hoạt chuyên đề năm 2021
Chi bộ trường mầm non Mỹ Hưng

Thực hiện các văn bản hướng dẫn của Huyện uỷ Huyện Thanh Oai, Đảng ủy xã Mỹ Hưng về việc xây dựng kế hoạch và đăng ký nội dung sinh hoạt chuyên đề năm 2021 đối với các Chi bộ trực thuộc, nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị;
Căn cứ vào tình hình thực tế của Chi bộ trường mầm non Mỹ Hưng năm 2021.
Chi bộ trường mầm non xây dựng Kế hoạch thực hiện sinh hoạt chuyên đề năm 2021 của Chi bộ, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
Nâng cao nhận thức và hành động của cán bộ, Đảng viên của Chi bộ trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với việc cụ thể hóa chuyên đề năm 2021 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; việc thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ xã Mỹ Hưng “Về nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng và tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ xã Mỹ Hưng” để không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề cần thực hiện đúng quy trình công tác chuẩn bị và tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo Hướng dẫn của Ban thường vụ Đảng uỷ xã Mỹ Hưng về tổ chức sinh hoạt chuyên đề. Yêu cầu 100% cán bộ, Đảng viên trong Chi bộ phải tích cực tham gia thảo luận tại các chuyên đề, từ đó xác định những điều mình cần thực hiện, nhằm góp phần xây dựng nội bộ đoàn kết, xây dựng Chi bộ trở thành Chi bộ “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.
II. NỘI DUNG SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ NĂM 2021:
1. Chuyên đề 1: 
Vận dụng “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” về tôn trọng, phát huy quyền dân chủ, chăm lo đời sống cho cán bộ, Đảng viên, giáo viên, nhân viên để thực hiện nhiệm vụ xây dựng Chi bộ Trường mầm non hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Nội dung công việc: Xây dựng chuyên đề theo tài liệu hướng dẫn của Trung ương và Cấp ủy cấp trên.
2. Chuyên đề 2: 
Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường XD chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “Tự diến biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng” và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM” của Chi bộ Trường mầm non.
Nội dung công việc: Tiếp tục quán triệt đến toàn thể cán bộ, Đảng viên, giáo viên, nhân viên của đơn vị thực hiện các giải pháp, nhằm thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường XD chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “Tự diến biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng” và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM”.
3. Chuyên đề 3: 
Xây dựng, triển khai các giải pháp nhằm đẩy mạnh, nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ trong nhà trường, gắn với nội dung các cuộc vận động và các phong trào thi đua “Nhà giáo tâm huyết, chuyên nghiệp, sáng tạo”,“Giáo viên chuyên nghiệp, có phẩm chất tốt, nghiệp vụ giỏi, phong cách đẹp”.
Nội dung công việc: Đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ và Nhà trường về thực hiện công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ trong nhà trường, gắn với nội dung các cuộc vận động và các phong trào thi đua “Nhà giáo tâm huyết, chuyên nghiệp, sáng tạo”,“Giáo viên chuyên nghiệp, có phẩm chất tốt, nghiệp vụ giỏi, phong cách đẹp”, nhằm đưa chất lượng giáo dục mầm non của nhà trường ngày càng phát triển đi lên.
4. Chuyên đề 4: 
Xây dựng và tổ chức triển khai các giải pháp nhằm “Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt của Chi bộ”.
Nội dung công việc: Đánh giá thực trạng công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ về xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện các giải pháp nhằm “Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt của Chi bộ”để xây dựng Chi bộ nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và tiêu biểu.
III. PHÂN CÔNG CHUẨN BỊ VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN:
TT Nội dung thực hiện Thời gian Người thực hiện Ghi chú
I Chuyên đề 1 Quý I    
1 Chuẩn bị đề cương Tháng 1/2021 Nhữ Thị Thuỷ  
2 Xây dựng dự thảo lần 1 Tháng 1/2021 Nguyễn Thị Mai  
3 Lấy ý kiến tham gia Tháng 2/2021 Đào Thị Thuý  
4 Tiếp thu hoàn chỉnh dự thảo lần 2 Tháng 2/2021 Nguyễn Thị Mai  
5 Tổ chức sinh hoạt chuyên đề Tháng 3/2021 Nhữ Thị Thuỷ  
II Chuyên đề 2 Quý II    
1 Chuẩn bị đề cương Tháng 4/2021 Nhữ Thị Thuỷ  
2 Xây dựng dự thảo lần 1 Tháng 4/2021 Nguyễn Thị Mai  
3 Lấy ý kiến tham gia Tháng 5/2021 Đào Thị Thuý  
4 Tiếp thu hoàn chỉnh dự thảo lần 2 Tháng 5/2021 Nguyễn Thị Mai  
5 Tổ chức sinh hoạt chuyên đề Tháng 6/2021 Nhữ Thị Thuỷ  
III Chuyên đề 3 Quý III    
1 Chuẩn bị đề cương Tháng 7/2021 Nhữ Thị Thuỷ  
2 Xây dựng dự thảo lần 1 Tháng 7/2021 Nguyễn Thị Mai  
3 Lấy ý kiến tham gia Tháng 8/2021 Đào Thị Thuý  
4 Tiếp thu hoàn chỉnh dự thảo lần 2 Tháng 8/2021 Nguyễn Thị Mai  
5 Tổ chức sinh hoạt chuyên đề Tháng 9/2021 Nhữ Thị Thuỷ  
IV Chuyên đề 4 Quý IV    
1 Chuẩn bị đề cương Tháng 10/2021 Nhữ Thị Thuỷ  
2 Xây dựng dự thảo lần 1 Tháng 10/2021 Nguyễn Thị Mai  
3 Lấy ý kiến tham gia Tháng 11/2021 Đào Thị Thuý  
4 Tiếp thu hoàn chỉnh dự thảo lần 2 Tháng 11/2021 Nguyễn Thị Mai  
5 Tổ chức sinh hoạt chuyên đề Tháng 12/2021 Nhữ Thị Thuỷ  
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Đồng chí Bí thư Chi bộ có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc các đồng chí trong Ban chi uỷ về việc chuẩn bị xây dựng đề cương và tiến hành xây dựng dự thảo, lấy ý kiến tham gia và thống nhất nội dung từng chuyên đề trong Ban chi uỷ trước khi họp Chi bộ.
2. Đồng chí Bí thư chủ trì buổi sinh hoạt chuyên đề của Chi bộ, yêu cầu Đảng viên được phân công thực hiện xây dựng dự thảo báo cáo chuyên đề trình bày tóm tắt nội dung dự thảo báo cáo chuyên đề đã chuẩn bị; định hướng các nội dung để Đảng báo cáo viên trong Chi bộ tham gia thảo luận tại Chi bộ; chuẩn bị nội dung kết luận của buổi sinh hoạt chuyên đề.
3. Các Đảng viên trong Chi bộ có trách nhiệm nghiên cứu dự thảo và chuẩn bị nội dung phát biểu, tham gia đóng góp ý kiến theo định hướng của Ban chi uỷ đã xây dựng tại buổi sinh hoạt chuyên đề, cần nêu rõ nhận thức của cá nhân đối với chuyên đề và tác dụng của chuyên đề đối với bản thân, liên hệ trong Chi bộ, Nhà trường và địa phương, để hoàn thiện dự thảo chuyên đề.
4. Đảng viên được phân công có trách nhiệm lấy ý kiến, tổng hợp và tiếp thu ý kiến phát biểu của các Đảng viên trong Chi bộ đã tham gia phát biểu, để hoàn thiện báo cáo chuyên đề.
5. Đồng chí Bí thư Chi bộ tổng hợp, đánh giá việc chuẩn bị xây dựng các nội dung báo cáo chuyên đề trước khi tổ chức chuyên đề. Nêu bật được ý nghĩa, tác dụng của chuyên đề đã tổ chức đối với Chi bộ, Nhà trường và toàn thể Đảng viên trong Chi bộ. Đồng thời đưa ra ý kiến kết luận về các nội dung cần tiếp thu để bổ sung, hoàn thiện báo cáo chuyên đề và kết luận, ban hành Nghị quyết chuyên đề của Chi bộ.
6. Thông báo công khai Nghị quyết chuyên đề tới toàn thể Đảng viên trong Chi bộ và kịp thời báo cáo về Đảng ủy cấp trên theo quy định; thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc triển khai; đánh giá, sơ tổng kết việc thực hiện, kịp thời biểu dương, khen thưởng những nhân tố tích cực trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề của Chi bộ.
Trên đây là Kế hoạch thực hiện sinh hoạt chuyên đề năm 2021 của Chi bộ Trường mầm non, Ban Chi uỷ chi bộ đề nghị Đảng viên trong toàn Chi bộ nghiêm túc triển khai và thực hiện đạt kết quả cao./.
 
Nơi nhận:
- BTV Đảng ủy xã Mỹ Hưng (để b/c);
- BCU, Đảng viên trong Chi bộ (để t/h);
- Lưu Webssite của trường và HS Chi bộ./.
T/M CHI BỘ
Bí thư
Nhữ Thị Thuỷ

 

Tác giả: Nhữ Thị Thuỷ

Nguồn tin: Công tác Đảng

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://nukeviet.vn là vi phạm bản quyền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây