B. cáo tổng kết công tác tuyển sinh năm 2022-2023

Thứ ba - 26/07/2022 22:16
 
UBND HUYỆN THANH OAI
TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
Số: 46/BC-MNMH         
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Mỹ Hưng, ngày 21 tháng 7 năm 2022

BÁO CÁO TỔNG KẾT

Thực hiện công tác tuyển sinh vào trường mầm non

Năm học 2022 - 2023

 

Căn cứ Kế hoạch số 481/KH-PGDĐT ngày 09/5/2022 của PGD&ĐT Thanh Oai về KH tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2022 - 2023 trên địa bàn Thanh Oai;

Thực hiện kế hoạch số 23/KH-MNMH ngày 10/5/2022 của trường Mầm non Mỹ Hưng về Kế hoạch tuyển sinh trẻ năm học 2022 - 2023;

Trường mầm non Mỹ Hưng báo cáo tổng kết công tác tuyển sinh vào trường mầm non năm học 2022 - 2023 với các nội dung sau:

I. LỊCH THỰC HIỆN:
- Trước ngày 28/4/2022 báo cáo số liệu tuyển sinh đầu cấp, nộp bản mềm danh sách dự kiến Hội đồng tuyển sinh về Phòng GD&ĐT (qua địa chỉ cấp học).
- Ngày 10/5/2022 nộp kế hoạch tuyển sinh về phòng GD&ĐT;
- Ngày 07/6/2022 ban hành Kế hoạch tuyển sinh.
- Ngày 10/6/2022 nhận QĐ thành lập Hội đồng tuyển sinh tại PGD&ĐT.
- Từ ngày 04/7/2022 đến hết ngày 06/7/2022 tuyển sinh trực tuyến.
- Ngày 13/7/2022 đến 18/7/2022 tuyển sinh trực tiếp theo kế hoạch của BCĐ tuyển sinh của Huyện.
- Ngày 19/7/2022: Nộp báo cáo nhanh về công tác tuyển sinh (Qua mạng về PGD&ĐT), làm tờ trình đề nghị PGD duyệt và xin chỉ tiêu tuyển sinh bổ sung nếu chưa đủ chỉ tiêu tuyển sinh .
- Ngày 20/7/2022 đến 25/7/2022 hoàn thiện các loại hồ sơ về công tác tuyển sinh trẻ vào trường MN Mỹ Hưng và báo cáo về PGD&ĐT qua Tổ MN.
II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
- Vào đầu tháng 5/2022 nhà trường đã tiến hành tổ chức họp Ban chi ủy, Ban giám hiệu để dự kiến và thống nhất danh sách các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia Hội đồng tuyển sinh năm học 2022 - 2023, đồng thời lập danh sách các thành viên trong Hội đồng tuyển sinh đề nghị Phòng giáo dục và đào tạo ra Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh của nhà trường.
- Tổ chức họp Hội đồng tuyển sinh, xây dựng kế hoạch tuyển sinh, đồng thời phân công trách nhiệm từng thành viên trong Hội đồng tuyển sinh. Sau đó tổ chức họp Hội đồng nhà trường để thông báo đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường được biết để cùng phối hợp thực hiện.
- Viết thông báo về kế hoạch tuyển sinh và các thủ tục nhập học để tuyên tuyền và thông báo trên đài truyền thanh của xã và các thôn trên địa bàn xã. Đồng thời nhà trường đã thực hiện niêm yết kế hoạch và chỉ tiêu tuyển sinh đối với từng độ tuổi của từng thôn tại các điểm trường ở các thôn cho phụ huynh nắm được.        
- Nhà trường đã tổ chức tuyển sinh trẻ đợt 1: Tuyển sinh trực tuyến đối với trẻ 5 tuổi từ ngày 04/7/2022 đến hết ngày 06/7/2022, nhà trường đã phân công CBTS trực hàng ngày để hỗ trợ PH, trong ngày 04/7/2022 đã có 3/3 PH có con sinh năm 2017 đăng ký TS trực tuyến cho con em mình, đạt 100% kế hoạch.
- Đợt 2: Tuyển sinh trực tiếp và nhận hồ sơ đăng ký tuyển sinh đối với tất cả các độ tuổi của trẻ tuyển mới từ ngày 13/7/2022 đến hết ngày 18/7/2022. Nhà trường đã thực hiện nghiêm túc kế hoạch chỉ đạo về công tác tuyển sinh trẻ vào trường theo kế hoạch đã được PGD&ĐT duyệt. Trước khi thực hiện công tác tuyển sinh nhà trường đã XD kế hoạch và thông báo công khai các nội dung thực hiện công tác tuyển sinh trên trang Webssite của trường, các nhóm Zalo, Feccebook của các lớp và loa đài phát thanh của các thôn và xã. Đã tạo điều kiện thuận lợi nhất cho PH đến đăng ký dự tuyển sinh.
Nhà trường đã tiến hành tổng hợp kết quả tuyển sinh cả 2 đợt 1 và đợt 2, đồng thời báo cáo nhanh kết quả tuyển sinh đúng tuyến đề nghị PGD&ĐT.     
- Trong thời gian tiến hành nhận hồ sơ dự tuyển sinh cả 2 đợt, nhà trường đã tiếp nhận tổng số 117 bộ hồ sơ đăng ký dự tuyển sinh, cụ thể:
+ Trẻ sinh năm 2017 (5 tuổi): 03 bộ
+ Trẻ sinh năm 2018 (4 tuổi): 14 bộ
+ Trẻ sinh năm 2019 (3 tuổi): 30 bộ
+ Trẻ sinh năm 2020  (N.trẻ): 70 bộ
          - Ngày 21/7/2022 nhà trường tổng hợp hồ sơ dự tuyển, tổng kết công tác tuyển sinh và nộp báo cáo tổng kết công tác tuyển sinh về PGD&ĐT Thanh Oai.
- Hồ sơ dự tuyển của trẻ được xác nhận, đóng dấu và lưu trữ tại văn phòng nhà trường.
III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN:
- Nhà trường đã thực hiện nghiêm túc Kế hoạch tuyển sinh đảm bảo công bằng và công khai trong việc thu, nhận hồ sơ của trẻ.
- Thời gian tuyển sinh trực tiếp được nhà trường thực hiện từ ngày 13/7/2022 đến hết ngày 18/7/2022, Nhà trường đã phân công cụ thể cho từng CBTS tiếp nhận HS của PH từng thôn, tại Văn phòng khu Trung Tâm.
- Đến 17h ngày 18/7/2022 nhà trường đã tiếp nhận số hồ sơ đăng ký dự tuyển 117 cháu. Cụ thể:
+ Trẻ Nhà trẻ 70/70 cháu.
+ Trẻ 3 tuổi: 30/30 cháu.
+ Trẻ 4 tuổi: 14/14 cháu.
+ Trẻ 5 tuổi: 03/03 cháu.
- Nhà trường đã tiến hành tổ chức họp Ban giám hiệu nhà trường ngày 21/7/2021 để thống nhất và hoàn thiện các loại hồ sơ theo quy định để nộp về Phòng GD&ĐT để báo cáo.
- Sau khi thực hiện việc nhận hồ sơ dự tuyển sinh trực tiếp của phụ huynh, nhà trường đã tiến hành tổng hợp và hoàn thiện công tác xét duyệt, thiết lập các biểu mẫu báo cáo và tổng kết công tác tuyển sinh để báo cáo về PGD&ĐT ngày 22/7/2022. Kết quả cụ thể như sau:
 


Độ tuổi
Số trẻ đã đi học Chỉ tiêu PGD đã duyệt T.số hồ sơ đã đăng ký dự tuyển T.số hồ sơ toàn trường sau tuyển sinh

Ghi chú
Trẻ sinh năm 2017 125 3 3 128  
Trẻ sinh năm 2018 95 14 14 109  
Trẻ sinh năm 2019 80 30 30 110  
Trẻ sinh năm 2020 0 70 70 70  
Tổng 300 117 117 417  
- So với chỉ tiêu được PGD&ĐT phê duyệt cho các độ tuổi, nhà trường đã thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình về công tác tuyển sinh, đồng thời đã thực hiện xét duyệt đủ số lượng hồ sơ đã dự tuyển theo dố lượng đã được PGD duyệt.
 (Kèm theo bảng thống trẻ Mầm non, theo mẫu file Mau PL2a_TKTSMN 2022 - 2023 XLS đính kèm)
IV. NHỮNG TỒN TẠI VÀ ĐỀ XUẤT HƯỚNG GIẢI QUYẾT:
1. Những tồn tại trong công tác tuyển sinh:
  Trong thời gian thực hiện tuyển sinh, mặc dù nhà trường đã chỉ đạo thực hiện thông báo và tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân, tuy nhiên vẫn còn nhiều phụ huynh thực hiện đăng ký HS tuyển sinh cho trẻ còn chậm chạp, chất lượng HS đăng ký tuyển sinh còn chưa đảm bảo theo yêu cầu, có nhiều PH khi gửi HS đăng ký tuyển sinh còn thiếu theo yêu cầu, do vậy cũng làm ảnh hưởng nhiều đến việc thực hiện tuyển sinh của CBTS và nhà trường.
          2. Hướng giải quyết những tồn tại:
          Ban giám hiệu nhà trường đã họp thống nhất giao cho Ban tuyển sinh, đồng thời Ban tuyển sinh của trường có trách nhiệm thu toàn bộ bản chính HS tuyển sinh của trẻ, để hoàn thiện và lưu HS tại nhà trường theo quy định.
- Ban giám hiệu họp thống nhất và XD kế hoạch tu sửa CSVC như: Sửa chữa, mua sắm thêm các đồ dùng trang thiết bị phục vụ cho việc chăm sóc và GD trẻ để chuẩn bị cho năm học mới đạt kết quả tốt nhất. Làm tốt công tác xã hội hóa để phụ huynh ủng hộ thêm cây cảnh tạo khuôn viên trường học thân thiện hơn.
V. NHỮNG ĐỀ NGHỊ:
Nhà trường kiến nghị với UBND Huyện Thanh Oai, Phòng GD&ĐT Thanh Oai, UBND xã Mỹ Hưng tiếp tục quan tâm tạo điều kiện cho nhà trường thực hiện công tác XHHGD để huy động phụ huynh của các cháu ủng hộ cho nhà trường các loại cây hoa, cây cảnh... để trồng ở xung quanh trường./.

 
Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT(b/c) ;
- BCĐ tuyển sinh;  
- Lưu VP.
HIỆU TRƯỞNG
Nhữ Thị Thủy

 

Tác giả: Nhữ Thị Thuỷ

Nguồn tin: Công tác tuyển sinh:

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://nukeviet.vn là vi phạm bản quyền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây