Biên bản lựa chọn tài liệu năm học 2022-2023

Thứ ba - 22/11/2022 09:08
UBND HUYỆN THANH OAI
TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
BIÊN BẢN
Thẩm định, đánh giá, lựa chọn tài liệu giáo dục mầm non
Năm học 2022 - 2023

Vào hồi 8h00, ngày 06 tháng 9 năm 2022.
Địa điểm: Tại Văn phòng trường MN Mỹ Hưng
Hội đồng thẩm định, đánh giá, lựa chọn danh mục tài liệu năm học 2022 - 2023, trường MN Mỹ Hưng tiến hành họp thẩm định, đánh giá, lựa chọn danh mục tài liệu năm học 2022 - 2023.
Căn cứ Thông tư 30/2021/BGDĐT ngày 31/12/2020, Hội đồng thẩm định, đánh giá, lựa chọn danh mục tài liệu năm học 2022 - 2023. Trường MN Mỹ Hưng tiến hành họp thẩm định, đánh giá, lựa chọn danh mục các tài liệu cho năm học 2022 - 2023:
I. THÀNH PHẦN:
1. Bà: Nhữ Thị Thuỷ - Hiệu trưởng - Chủ tịch HĐ
2. Bà: Nguyễn Thị Mai - Phó Hiệu trưởng - Phó Chủ tịch HĐ
3. Bà: Đào Thị Hằng - Nhân viên Kế toán - Thư ký HĐ
4. Bà: Đào Thị Thuý - Phó Hiệu trưởng - Thành viên
         5. Bà: Phạm Thị Hương - Tổ trưởng Tổ 4-5 tuổi - Thành viên
  6. Bà: Kiều Thị Hằng - Tổ phó Tổ 4-5 tuổi - Thành viên
  7. Bà: Nguyễn Thị Anh - Tổ trưởng Tổ Nhà trẻ-3 tuổi - Thành viên
  8. Bà: Trịnh Thị Thu Hương - Tổ phó Tổ Nhà trẻ-3 tuổi - Thành viên
  9. Bà: Nguyễn Thị Thuý - TT khu Trung Tâm - Thành viên
II. NỘI DUNG:
1. Đại diện các Tổ, khối chuyên môn thông qua danh mục các tài liệu trên cơ sở đề xuất của tổ/nhóm chuyên môn và đại diện giáo viên:
1.1. Thông qua danh mục các tài liệu trên cơ sở đề xuất của tổ/nhóm chuyên môn và đại diện giáo viên:
TT Mã SP Tên tài liệu Tác giả Đối tượng SD Giá (dự kiến) Số lượng Thành tiền Ghi chú
1 0G275 Danh bạ học sinh Phạm Diệu Linh,
Nguyễn Thị Huệ
GV & PH 18,700 1 18,700  
2 0G289 Nhân sự và theo dõi thi đua Phạm Diệu Linh,
Nguyễn Thị Huệ
GV & PH 14,900 1 14,900  
3 0G297 Sổ Qũy tiền mặt Phạm Diệu Linh,
Nguyễn Thị Huệ
GV & PH 11,800 1 11,800  
4 0G300 Sổ chi tiết chi Phạm Diệu Linh,
Nguyễn Thị Huệ
GV & PH 12,000 1 12,000  
5 0G299 Sổ kiểm thực 3 bước và giao nhận thực phẩm Phạm Diệu Linh,
Nguyễn Thị Huệ
GV & PH 15,500 10 155,000  
6 0G291  Sổ quản lý bữa ăn của CB, GV, NV Phạm Diệu Linh,
Nguyễn Thị Huệ
GV & PH 5,200 10 52,000  
7 0G293 Sổ theo dõi nhập, xuất  kho Phạm Diệu Linh,
Nguyễn Thị Huệ
GV & PH 8,600 5 43,000  
8 0G292 Theo dõi chất lượng trường Phạm Diệu Linh,
Nguyễn Thị Huệ
GV & PH 12,600 1 12,600  
9 TA242 Bộ tranh cô HD trẻ 5 -6 tuổi làm quen chữ cái, chữ viết Hà Thị Cúc GV 28,000 4 112,000  
10 Mới Tranh cô hướng dẫn trẻ 24 – 36 tháng tuổi tập tạo hình Đỗ Kim Chung
Nguyễn Thị Tuyết Vuông
 24 - 36 tháng tuổi 25,000 3 75,000  
11 Mới Tranh cô hướng dẫn trẻ 3 – 4 tuổi hoạt động tạo hình Đỗ Kim Chung
Nguyễn Thị Tuyết Vuông
3 - 4 tuổi 35,000 4 140,000  
12 Mới Tranh cô hướng dẫn trẻ 4 – 5 tuổi hoạt động tạo hình Đỗ Kim Chung
Nguyễn Thị Tuyết Vuông
4 - 5 tuổi 40,000 4 160,000  
13 Mới Tranh cô hướng dẫn trẻ 5 – 6 tuổi hoạt động tạo hình Đỗ Kim Chung
Nguyễn Thị Tuyết Vuông
5 - 6 tuổi 40,000 4 160.000  
14 Mới Tranh cô hướng dẫn trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi thực hành phiếu hoạt động tạo hình Đỗ Kim Chung
Nguyễn Thị Tuyết Vuông
5 - 6 tuổi 19,000 4 76.000  
15 0G153 Chương trình giáo dục mầm non (được sửa đổi, bổ sung một số nội dung theo TT số 51/2021-BGDĐT ngày 31/12/2020) Bộ GD&ĐT CBQL
& GV
    38,000 18 684.000  
16 Mới Sổ tay đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong cơ sở giáo dục mầm non (Dành cho cán bộ quản lí và GVMN) Nguyễn Minh Huyền, Đặng Thị Thuý Nguyệt CBQL & GVMN     27,000 18 486,000  
Tổng 2,213,000  
1.2. Thảo luận, đánh giá danh mục tài  liệu được đề xuất căn cứ tình hình thực tế đảm bảo nguyên tắc và các yêu cầu tại thông tư 30/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020:
* Ý kiến các thành viên:
* Ý kiến đ/c Nguyễn Thị Thuý: Nhất trí với 16 danh mục tài liệu GDMN đã được các thành viên thảo luận, lựa chọn thông qua việc khảo sát các tài liệu cần thiết để dùng cho CBQL và giáo viên, đề nghị nhà trường đăng ký mua sắm. Đồng thời nhất trí với các danh mục đã thông qua trong hội nghị. Đề nghị nhà trường gửi đăng ký mua tài liệu về PGD để trang bị cho CBQL và giáo viên các lớp sử dụng trong năm học 2022 - 2023.
* Ý kiến đ/c Nguyễn Thị Anh: Nhất trí với các danh mục tài liệu GDMN đã được các thành viên thảo luận, lựa chọn ở trên, thông qua việc khảo sát các tài liệu cần thiết để dùng cho CBQL và giáo viên, đề nghị nhà trường đăng ký mua sắm. Đồng thời nhất trí với các danh mục đã thông qua trong hội nghị. Đề nghị nhà trường gửi đăng ký mua tài liệu về PGD để trang bị cho CBQL và giáo viên các lớp sử dụng trong năm học 2022 - 2023.
* Ý kiến đ/c Phạm Thị Hương: Cũng nhất trí với 16 danh mục tài liệu GDMN đã được các thành viên thảo luận, lựa chọn thông qua việc khảo sát các tài liệu cần thiết để dùng cho CBQL và giáo viên, đề nghị nhà trường đăng ký mua sắm. Đồng thời nhất trí với các danh mục đã thông qua trong hội nghị. Đề nghị nhà trường gửi đăng ký mua tài liệu về PGD để trang bị cho CBQL và giáo viên các lớp sử dụng trong năm học 2022 - 2023.
* Ý kiến của các thành viên còn lại trong Hội đồng: Cũng đều nhất trí với 16 danh mục tài liệu GDMN đã được các thành viên thảo luận, lựa chọn thông qua việc khảo sát các tài liệu cần thiết để dùng cho CBQL và giáo viên, đề nghị nhà trường đăng ký mua sắm. Đồng thời nhất trí với các danh mục đã thông qua trong hội nghị. Đề nghị nhà trường gửi đăng ký mua tài liệu về PGD để trang bị cho CBQL và giáo viên các lớp sử dụng trong năm học 2022 - 2023.
* Ý kiến đồng chí Nguyễn Thị Mai và đồng chí Đào Thị Thuý: Nhất trí hoàn toàn với các danh mục tài liệu, do các thành viên trong Hội đồng đã đề xuất, lựa chọn, mà đồng chí Bí thư Chi bộ đã thông qua trước hội nghị.
* Hội đồng thống nhất lựa chọn các danh mục tài liệu:
    Sau khi thảo luận, đánh giá, có 9/9 thành viên trong Hội đồng đều nhất trí và đồng ý lựa chọn tất cả các danh mục tài liệu như trong danh mục đã thống kê do các thành viên trong Hội đồng đã lựa chọn và đề xuất ở trên.
III. KẾT LUẬN:
Trên cơ sở danh mục tài liệu (có danh mục kèm theo) được các thành viên trong Hội đồng đã nhất trí lựa chọn, sử dụng trong năm học 2022 - 2023. Hội đồng lựa chọn tài liệu đề xuất với Hiệu trưởng nhà trường phê duyệt danh mục tài liệu (có danh mục kèm theo) được sử dụng trong trường MN Mỹ Hưng trong năm học 2022 - 2023.
Biên bản này được lập thành 02 bản, 100% các thành viên hội nghị nhất trí không ai có ý kiến nào khác. Hội nghị kết thúc vào hồi 11h30 cùng ngày./.
 
CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG
             (Ký, ghi rõ Họ tên)
 
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
                 Nhữ Thị Thuỷ
 
   

   
   

 

Tác giả: Nhữ Thị Thuỷ

Nguồn tin: Công tác quản lý chỉ đạo:

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://nukeviet.vn là vi phạm bản quyền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây