Kế hoạch triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ chí minh năm 2023

Thứ ba - 03/01/2023 21:58
ĐẢNG BỘ XÃ MỸ HƯNG
CHI BỘ TRƯỜNG MẦM NON
       Số: 03-KH/CBMN
 
      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
   

         Mỹ Hưng, ngày 11 tháng 01  năm 2023
KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/09/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công văn chỉ đạo của Huyện uỷ Huyện Thanh Oai, Đảng bộ xã Mỹ Hưng về việc triển khai thực hiện Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023. Chi bộ trường mầm non Mỹ Hưng xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 trong Chi bộ như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Mục đích:
1.1. Phát huy những kết quả đã đạt được và khắc phục những hạn chế, tồn tại của những năm học trước; tiếp tục đưa việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đi vào chiều sâu, trở thành nề nếp, việc làm thường xuyên của mỗi cán bộ, Đảng viên, GV,NV trong đơn vị; tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao ý thức đạo đức cách mạng; cụ thể hóa nội dung phù hợp với tình hình nhiệm vụ năm học 2022 - 2023, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2022 - 2023 và các năm tiếp theo.
1.2. Thúc đẩy việc nâng cao chất lượng sinh hoạt của các đoàn thể chính trị, xã hội trong nhà trường, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh thành nề nếp. Trong đó chú trọng việc làm theo một cách thiết thực, cụ thể, đưa nội dung học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng, Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo; góp phần thực hiện thắng lợi và nâng cao chất lượng nhà trường ngày một tốt hơn.
1.3. Tăng cường công tác tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, biểu dương những điển hình tiên tiến về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong toàn trường.
2. Yêu cầu:
Xuất phát từ yêu cầu, nội dung của Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và tình hình thực tế của Chi bộ và nhà trường, Chi bộ và Nhà trường thường xuyên phải quan tâm công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện đảm bảo tính chủ động, phù hợp đặc thù của đơn vị, từng đối tượng cán bộ, Đảng viên, giáo viên và nhân viên.
Kết hợp chặt chẽ việc tổ chức thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với công tác xây dựng Đảng, các cuộc vận động, các phong trào thi đua góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của nhà trường.
Nhà trường tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra giám sát đối với cán bộ, đảng viên, GV,NV trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chú trọng thực hiện tốt công tác sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng và bồi dưỡng các điển hình tiên tiến trong quá trình tổ chức thực hiện.
Nhà trường và các cá nhân cán bộ, giáo viên, nhân viên chủ động xây dựng, lựa chọn nội dung học tập, làm theo nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét về phong cách làm việc, đạo đức, lối sống của người đứng đầu cơ quan đoàn thể và toàn thể cán bộ, Đảng viên, giáo viên, nhân viên, thông qua đó thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của nhà trường.
II. NỘI DUNG:
Nhà trường hướng dẫn cán bộ, Đảng viên, giáo viên, nhân viên tự lựa chọn nội dung đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong năm học 2022 - 2023 đảm bảo phù hợp và gắn với nhiệm vụ chính trị của ngành, của địa phương, nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm, kỉ cương, hiệu quả công tác của người đứng đầu, cán bộ, Đảng viên, GV,NV, tạo sự chuyển biến rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ, trong chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường. Cụ thể như sau:
TT Nội dung thực hiện Thời gian thực hiện

1
Đổi mới phong cách, tác phong làm việc; Đoàn kết xây dựng nhà trường vững mạnh; Nâng cao tinh thần tự giác, trách nhiệm trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.
Quý IV (Tháng 10, 11, 12/2022)

2
Thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu; Gương mẫu trong mọi công việc từ nhỏ đến lớn, được thể hiện thường xuyên, về mọi mặt trong thực hiện nhiệm vụ được giao.
Quý I (Tháng 1,2,3/2023)
 

3
Thực hiện tốt công tác dân vận, gần dân, tôn trọng và lắng nghe ý kiến của học sinh, phụ huynh; Nói, viết phải đi đôi với làm và phải đúng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, không xuyên tạc, nói sai; Không được "Nói một đàng làm một nẻo", không được hứa mà không làm.
Quý II (Tháng 4,5,6/2023)
4 Ý thức đúng đắn và thực hiện nghiêm túc thể hiện trách nhiệm của bản thân trên cương vị công tác được giao; Chống bệnh quan liêu, mệnh lệnh, chủ quan, tự tư tự lợi; Xây dựng hình ảnh người cán bộ đảng viên, giáo viên và nhân viên tận tụy, liêm khiết.
Quý III (Tháng 7,8,9/2023)
III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP:
1. Quán triệt triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW và đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên của tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể.
- Nhà trường tiếp tục tổ chức học tập chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị; đạo đức, lối sống; “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.
- Tạo điều kiện cho 100% cán bộ, Đảng viên, giáo viên, nhân viên được dự các hội nghị học tập, quán triệt sâu sắc về mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, tầm quan trọng của Chỉ thị 05-CT/TW về học tập chuyên đề về “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, làm cho mỗi cán bộ, Đảng viên, giáo viên, nhân viên hiểu được:
a. Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương đạo đức của một vĩ nhân, một lãnh tụ cách mạng vĩ đại, một người cộng sản vĩ đại, nhưng đồng thời cũng là tấm gương đạo đức của một người chân chính, bình thường, gần gũi ai cũng có thể học theo, để làm theo, để trở thành một người cách mạng, người công dân tốt hơn trong xã hội. Muốn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, mỗi cán bộ, đảng viên, giáo viên và nhân viên phải nắm vững: đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương trọn đời, phấn đấu vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người;
Đạo đức Hồ Chí Minh cũng là tấm gương của ý chí và nghị lực tinh thần to lớn, vượt qua mọi thử thách, khó khăn để đạt mục đích; đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương tuyệt đối tin tưởng vào sức mạnh của nhân dân, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân; đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương của một con người nhân ái, vị tha, khoan dung, nhân hậu, hết mực vì con người và đạo đức Hồ Chí Minh còn là tấm gương cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, đời riêng trong sáng, nếp sống giản dị và đức khiêm tốn phi thường.
b. Trong giai đoạn hiện nay, học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, mỗi người chúng ta cần làm tốt các mặt sau đây:
- Thứ nhất, làm theo lời dạy của Bác "Trung với nước, hiếu với dân", mỗi người phải trung thành vô hạn với mục tiêu lý tưởng của Đảng, của dân tộc, tham gia tích cực vào việc đẩy mạnh dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
- Thứ hai, thực hiện đúng lời dạy của Bác "Cần kiệm, liêm, chính, chí công vô tư", nêu cao phẩm giá con người Việt Nam trong thời kỳ mới.
- Thứ ba, nâng cao ý thức dân chủ và kỷ luật, gắn bó với nhân dân, vì nhân dân phục vụ.
- Thứ tư, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cần phát huy chủ nghĩa yêu nước gắn chặt với chủ nghĩa quốc tế trong sáng, đoàn kết hữu nghị giữa các dân tộc, chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế.
c. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cần tập trung vào những công việc cụ thể như:
- Bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, tôn trọng, thực hiện nghiêm chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của Ngành, của địa phương.
- Nâng cao ý thức tự giác, trách nhiệm, kỷ cương, hiệu quả công tác của người đứng đầu, cán bộ, Đảng viên, giáo viên, nhân viên trong thực thi nhiệm vụ nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường.
- Gắn bó, nhân ái, thấu hiểu, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, Đảng viên, giáo viên, nhân viên, cha mẹ học sinh, học sinh trong nhà trường.
2. Xây dựng kế hoạch của tập thể nhà trường và các cá nhân thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW:
- Đối với nhà trường: Căn cứ vào kế hoạch của Đảng bộ huyện và hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW để xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách HCM của nhà trường, phù hợp với nhiệm vụ giáo dục. Xây dựng kế hoạch thực hiện của nhà trường trong năm học với các nội dung cụ thể theo từng quý.
- Đối với cá nhân: Căn cứ vào kế hoạch của Chi bộ và Nhà trường, từng cá nhân cán bộ, Đảng viên, giáo viên, nhân viên tự xây dựng kế hoạch thực hiện theo từng nhiệm vụ, chức năng và vị trí công tác được đảm nhiệm của mỗi cá nhân.
3. Thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ chính trị của nhà trường và nhiệm vụ năm học.
- Chi bộ và Nhà trường chỉ đạo các tổ chức đoàn thể khác như: Chi đoàn thanh niên, Công đoàn trường để làm tốt công tác tuyên truyền trong cán bộ, Đảng viên, giáo viên, nhân viên có nhận thức sâu sắc và thống nhất cao trong ý chí hành động để tham gia học tập và làm theo một cách tự giác.
- Nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cán bộ, Đảng viên, giáo viên, nhân viên trong nhà trường, về việc thực hiện các chủ trương đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, các quy định của ngành, của trường.
- Gắn nội dung học tập và làm theo vào công việc cụ thể của mỗi cá nhân và tập thể giáo viên, cán bộ quản lý trong việc thực hiện nhiệm vụ nâng cao chất lượng chăm sóc và giáo dục toàn diện cho học sinh.
- Thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện cuộc vận động "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" và phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" trong nhà trường. Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện trong đội ngũ cán bộ, Đảng viên, GV,NV; góp phần hạn chế, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội.
- Các tổ chuyên môn trong toàn trường tiến hành kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện các nội dung cuộc vận động vào cuối các đợt thi đua.
- Coi việc thực hiện cuộc vận động là một trong những tiêu chí thi đua để đánh giá các danh hiệu thi đua cuối mỗi năm học.
- Ban giám hiệu và Ban chấp hành Công đoàn tổ chức thực hiện kế hoạch, kiểm điểm và đánh giá theo từng đợt thi đua và năm học.
- Ban chấp hành Công đoàn, Đoàn thanh niên cần chủ động và là lực lượng quan trọng phối hợp tổ chức thực hiện kế hoạch, thường xuyên tuyên truyền, vận động và đôn đốc thực hiện.
4. Tăng cường chỉ đạo thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xác định rõ trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, Đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu cơ quan, đơn vị gắn với chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với đặc điểm hoạt động của nhà trường.
- Nhà trường tăng cường chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cơ quan, gắn với thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước", đảm bảo thiết thực, hiệu quả; Quy định về chuẩn mực nhà giáo ban hành kèm theo Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp;
Quyết định số 111-QĐ/ĐUK ngày 01/11/2016 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về ban hành Quy chế nêu gương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy và Quy định số 55-QĐ/TW ngày 10/01/2012 của Ban Bí thư về công tác kiểm tra của tổ chức đảng về việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên; Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. Cán bộ, đảng viên phát huy vai trò nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
- Tổ chức cho cán bộ, Đảng viên đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo từng năm học (mỗi đảng viên đăng ký ít nhất 02 việc). Từng cá nhân xây dựng kế hoạch, đề ra các giải pháp học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong năm học, nội dung đăng ký phải sát với chủ đề học tập và chức trách, nhiệm vụ được giao. Lấy kết quả việc học tập và làm theo Bác làm một trong các tiêu chuẩn bình xét, đánh giá, phân loại Đảng viên, cuối năm. Thực hiện giảng dạy, giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong chương trình nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ.
- Nhà trường chỉ đạo Tổ chuyên môn đưa các nội dung GD tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác vào chương trình giảng dạy hàng ngày, thông qua các bài giảng trong và ngoài giờ lên lớp, qua các câu chuyện, bài thơ về Bác; qua các chủ đề thực hiện trong năm học.
- Tiếp tục đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Giáo dục cho học sinh các đức tính trung thực, thật thà, biết vâng lời, lễ phép với người lớn, biết vượt khó vươn lên trong học tập và rèn luyện, biết giữ lời hứa, biết tôn trọng người khác, hình thành quan điểm, lập trường đúng đắn, biết phân biệt phải - trái, tốt - xấu, đúng - sai...
- Chỉ đạo Chi đoàn thanh niên đẩy mạnh công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ theo tư tưởng, đạo đức phong cách HCM gắn với các phong trào thi đua do các cấp phát động. Tăng cường công tác nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của học sinh để kịp thời định hướng tư tưởng, giáo dục đạo đức lối sống cho thế hệ trẻ.
- Cán bộ quản lý, Tổ chuyên môn, GV,NV tăng cường công tác tự học tự bồi dưỡng qua các kênh thông tin, qua sách báo về những câu chuyện về tấm gương và cuộc đời của Bác, qua đó giáo viên có thêm kiến thức để giáo dục cho học sinh.
- Thường xuyên kiểm tra, dự giờ để rút kinh nghiệm cho đồng nghiệp, đổi mới phương pháp dạy học, mở rộng các chuyên đề, các hội thảo, xây dựng bài giảng, tăng cường công tác tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ...
- Chú trọng công tác nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện tốt Quy chế dân chủ tại cơ sở, duy trì tốt cuộc vận động gắn với việc đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên và đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng.  Gắn kết việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với thực hiện các nhiệm vụ chính trị; xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương khóa XII; tập trung giải quyết những vấn đề gây bức xúc trong cơ quan.
- Chi bộ và Nhà trường tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cơ quan; với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "Tự diễn biến", "Tự chuyển hóa" trong nội bộ; tập trung chỉ đạo giải quyết ngay những vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm, yếu kém, hạn chế trong quá trình hoạt động.
- Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển trong tình hình mới. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tuyên truyền các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn của đất nước và Thành phố.
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ cùng với tuyên truyền về ngày kỉ niệm 91 năm thành lập Đảng, đồng thời tập trung tuyên truyền về các ngày lễ lớn của đất nước và của Thành phố.
- Khuyến khích cán bộ, Đảng viên, giáo viên, nhân viên tham gia sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2021-2025, chú trọng đề tài sáng tác, quảng bá về người tốt, việc tốt, nhất là về xây dựng nhân cách con người Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết và biểu dương các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
- Nhà trường XD kế hoạch kiểm tra, tự kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).
- Hàng tháng nhà trường kiểm tra, giám sát và đánh giá tình hình thực hiện việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với kết quả thực hiện các việc đã đề ra trong kế hoạch học tập, làm theo và chức trách nhiệm vụ được giao của từng cá nhân; thảo luận đề ra phương hướng phấn đấu. Định kỳ hàng quý, tổ chức sinh hoạt chuyên đề, tọa đàm, trao đổi, thảo luận về các chủ đề đã triển khai học tập.
- Cuối năm, Chi bộ tổ chức họp xét bình bầu các cá nhân và đề nghị tuyên dương, khen thưởng các cá nhân tiêu biểu trong "Học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" vào dịp đánh giá chất lượng đảng viên và tổ chức Cơ sở Đảng theo đúng thời gian quy định của Đảng ủy cấp trên.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Đối với Ban chi uỷ, Ban giám hiệu nhà trường:
- Xây dựng kế hoạch thực hiện trong năm 2022 - 2023 với các nội dung cụ thể.
- Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra, nhắc nhở, đôn đốc việc thực hiện của các tổ và các cá nhân đảm bảo thiết thực, hiệu quả.
- Đánh giá việc tổ chức thực hiện vào các buổi sinh hoạt, họp hội đồng trường và các đợt thi đua.
- Báo cáo kết quả tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị gắn với nội dung báo cáo công tác xây dựng Đảng do cấp trên yêu cầu.
- Tổ chức bình xét, biểu dương khen thưởng đối với cá nhân có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đề nghị cấp trên biểu dương, khen thưởng.
- Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chí để đánh giá chất lượng đội ngũ và đánh giá xếp loại nhà trường cuối năm.2. Đối với cá nhân cán bộ, Đảng viên, giáo viên và nhân viên:
- Căn cứ vào kế hoạch của nhà trường, cá nhân cán bộ, Đảng viên, giáo viên, nhân viên tự xây dựng kế hoạch thực hiện theo từng nhiệm vụ, chức năng và vị trí công tác được phân công, đảm nhiệm của mỗi cá nhân.
- Kế hoạch của cá nhân thực hiện chuyên đề cần đề ra được các nội dung theo từng quý, có các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể để thực hiện.
- Nội dung kế hoạch cá nhân được công khai trước nhà trường để mọi người cùng giám sát việc thực hiện.
- Cán bộ, Đảng viên chủ động tham mưu, đề xuất với Cấp ủy trong việc triển khai thực hiện kế hoạch gắn với công tác xây dựng Đảng, thực hiện các nhiệm vụ chính trị.
- Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chí để đánh giá chất lượng cán bộ, Đảng viên, giáo viên, nhân viên; đánh giá công chức, viên chức và đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên, chuẩn Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng cuối năm học.
Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 của Chi bộ và Nhà trường, yêu cầu các đồng chí cán bộ quản lý, Đảng viên, giáo viên và nhân viên trong đơn vị nghiêm túc thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- Đảng ủy xã (để b/c);
- Cấp ủy Chi bộ, ĐV (để t/h);
- Lưu VT; trang Website./.
T/M CHI BỘ
Bí thư
 
 

Nhữ Thị Thủy

 

Tác giả: Nhữ Thị Thuỷ

Nguồn tin: Công tác Đảng:

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://nukeviet.vn là vi phạm bản quyền

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây