Kế hoạch XD trường học thân thiện học sinh tích cực 2022-2023

Chủ nhật - 18/09/2022 11:44
 
 
 
 
 
UBND HUYỆN THANH OAI
TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
 
 

Số: 149/QĐ-MNMH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 

               Mỹ Hưng, ngày 07 tháng 9 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo phong trào thi đua
“Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực”
Năm học 2022 - 2023

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON MỸ HƯNG
Căn cứ Điều lệ trường mầm non của Bộ GD&ĐT;
Căn cứ Chỉ thị số 40/2008/CT-BGDĐT ngày 22/8/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phát động phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong các trường phổ thông;
Căn cứ Kế hoạch số 307/KH-BGDĐT ngày 22/7/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về triển khai phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”trong các trường phổ thông;
Căn cứ Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2022 - 2023 của trường mầm non Mỹ Hưng;
Xét đề nghị của Hội đồng trường Mầm non Mỹ Hưng,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Kiện toàn Ban chỉ đạo phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực” trường mầm non Mỹ Hưng năm học 2022 - 2023 gồm các đồng chí có tên sau:
 
TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ phân công
1 Nhữ Thị Thủy Hiệu trưởng Trưởng ban
2 Nguyễn Thị Mai Phó Hiệu trưởng Phó ban
3 Đào Thị Thúy Phó Hiệu trưởng Phó ban
4 Phạm Thị Hương TT Tổ 4+5 tuổi Thành viên
5 Phạm Thị Như Ngọc Bí thư Chi đoàn TN Thành viên
6 Nguyễn Thị Hằng TT Khu Quảng Minh Thành viên
7 Nguyễn Thị Thuý TT khu Trung Tâm Thành viên
8 Hoàng Thị Thi BCHCĐ Thành viên
9 Lê Thị Quỳnh TT Tổ nuôi dưỡng Thành viên
10 Nguyễn Thị Tâm TT tổ Hành chính Thành viên
11 Lê Thị Giang NV Y tế Thành viên
12 Nguyễn Tiến Hiệp Hội trưởng Hội PH Thành viên

Điều 2: Ban chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong năm học 2022 - 2023 của nhà trường.
Điều 3: Tổ chức Công đoàn, Chi đoàn thanh niên, Hội cha mẹ học sinh của trường MN Mỹ Hưng và các đồng chí có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 
Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT T.Oai (để b/c);
- Như điều 3 (để t/h);
- Lưu VP./.
HIỆU TRƯỞNGNhữ Thị Thủy 
 
 
 
 
 
UBND HUYỆN THANH OAI
TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
 
 

Số: 150/KH-MNMH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 

                Mỹ Hưng, ngày 07 tháng 9 năm 2022

KẾ HOẠCH
 Xây dựng trường học thân thiện - học sinh tích cực
Năm học 2022 - 2023
 
Căn cứ Chỉ thị số 40/2008/CT-BGDĐT ngày 22/8/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phát động phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; kế hoạch số 307/KH-BGDĐT ngày 22/7/2008 của Bộ GD&ĐT;
          Thực hiện công văn hướng dẫn của PGD&ĐT Thanh Oai về hướng dẫn thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” năm học 2022 - 2023;
Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường, Trường mầm non Mỹ Hưng xây dựng kế hoạch thực hiện phong trào thi đua“Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực” như sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
          1. Mục đích;
Phát động và tổ chức triển khai phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” nhằm:
- Huy động sức mạnh tổng hợp của thầy và trò, của chính quyền địa phương, của các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường để xây dựng nhà trường xanh, sạch, đẹp; môi trường trường học an toàn, thân thiện, hiệu quả, phù hợp với điều kiện của địa phương và yêu cầu của xã hội.
- Phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo của học sinh trong học tập và tham gia các hoạt động xã hội một cách phù hợp và có hiệu quả.
2. Yêu cầu:
Phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” năm học 2022-2023 nhằm đạt được các yêu cầu sau:
- Tập trung các nguồn lực để giải quyết dứt điểm một số tồn tại về CSVC trường học cụ thể là sửa chữa và nâng cấp hệ thống điện, vệ sinh môi trường và  những điều kiện về CSVC khác phục vụ hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ trong nhà trường.
- Tăng cường sự tham gia một cách hứng thú của học sinh trong các hoạt động giáo dục của nhà trường với thái độ tự giác, chủ động và sáng tạo.
- Phát huy tính chủ động, sáng tạo của CB-GV-NV trong việc tham gia các hoạt động chăm sóc và giáo dục trẻ, đổi mới phương pháp dạy học và giáo dục học sinh.
- Huy động và tạo điều kiện để có sự tham gia tích cực và có hiệu quả của các tổ chức, đoàn thể, cá nhân trong và ngoài nhà trường nhằm xây dựng CSVC và môi trường sư phạm, cảnh quan môi trường và lớp học.
II. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:
1. Đội ngũ:
- Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên: 49
Trong đó: CBQL: 3; GV: 34; NV: 12
          - Trình độ đào tạo: ĐH-CĐ: 37; TC: 12
          - Tổng số nhóm lớp: 15 (Nhà trẻ: 3 nhóm; Mẫu giáo: 12 lớp)
          - Tổng số học sinh: 417 (Trẻ Nhà trẻ: 70; Mẫu giáo: 347)
          2. Cơ sở vật chất:
          - Trường có 2 điểm: Điểm 1: Khu Trung Tâm và Điểm 2: Khu Quảng Minh.
          - Tổng số phòng học hiện có: 15 (trong đó: Phòng học kiên cố: 15).
          - Trang thiết bị đồ dùng, tài liệu: Đầy đủ trang thiết bị hiện đại để phục vụ cho công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ.
          - Bàn ghế học sinh đã được trang bị đủ, đúng quy cách.
          * Thuận lợi:
Năm học 2022 - 2023 là năm học tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, là năm học thứ hai triển khai và thực hiện các Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, các Nghị quyết, chương trình công tác của Huyện ủy, HĐND, UBND Huyện.
Được sự quan tâm của Đảng, chính quyền các cấp đã có những chủ trương, chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho giáo dục mầm non ngày càng phát triển.
Đội ngũ giáo viên đã được trẻ hóa và được nâng cao dần về chất lượng, 100% giáo viên đạt trình độ chuẩn, tỷ lệ giáo viên đạt trình độ trên chuẩn ngày càng tăng 29/34 đạt tỷ lệ 85,3% (có 3 GV đang theo học lớp ĐH từ xa).
Nhận thức của các cấp, các ngành tại địa phương và phụ huynh học sinh đối với GDMN đã được nâng lên rõ rệt.
* Khó khăn:
Đa số phụ huynh trong trường chủ yếu làm nông nghiệp là chính, do vậy mức thu nhập của gia đình các cháu còn thấp, chưa ổn định dẫn đến điều kiện chăm lo cho con em của nhiều gia đình còn hạn chế.
III.  NỘI DUNG THỰC HIỆN:
          Kiện toàn Ban Chỉ đạo “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” cấp trường do Hiệu trưởng nhà trường trực tiếp làm Trưởng ban, các thành viên BCĐ: Phó Hiệu trưởng, BCH Công đoàn, BCH Chi đoàn TN, các Tổ trưởng các khu, Tổ chuyên môn, Ban đại diện CMHS, cán bộ y tế...
Phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” năm học 2022-2023 nhằm đạt được một số nội dung sau:
1. Về xây dựng trường, lớp xanh sạch, đẹp, an toàn, thân thiện:
         Đảm bảo trường lớp xanh - sạch - đẹp, an toàn, thân thiện:
           + Xanh: Tiếp tục chăm sóc, trồng cây xanh, cây bóng mát trong khuôn viên nhà trường; chọn các loại cây có tán lá, thân cây không có gai; sân trường cần phải có những thảm cỏ xanh trong sân để sân trường trở nên mát mẻ, thân thiện với môi trường hơn. Các lớp có các chậu cây cảnh, được chăm sóc tốt.
           + Sạch: Có dụng cụ đựng rác, không vứt rác bừa bãi; nước thải sinh hoạt không bị ứ đọng, ô nhiễm, ruồi muỗi; nước uống, Bếp ăn đạt yêu cầu theo bếp một chiều, phải luôn đảm bảo khâu vệ sinh, an toàn; Nhà vệ sinh sạch sẽ, có bảng phân chia nam, nữ; thiết bị đồ dùng học tập, đồ chơi, bàn ghế…phải thường xuyên quét dọn, lau chùi hằng ngày. Phân công trách nhiệm cụ thể cho từng lớp, từng thành viên.
           + Đẹp: Cảnh quan hài hòa, sân trường thẩm mỹ; Trang trí lớp đẹp; có cây xanh, thảm cỏ, bồn hoa phù hợp; Đồ đạc xắp xếp gọn gàng, ngăn nắp; đồng phục học sinh gọn gàng, giản dị, phù hợp lứa tuổi. Tranh ảnh tuyên truyền, ảnh Bác Hồ, khẩu hiệu, các bảng có nội dung giáo dục học sinh trong và ngoài phòng học cần phải được quan tâm; nếu rách, cũ là phải thay mới để tạo cảnh quan trường lớp khang trang, đẹp đẽ.
+ An toàn: Xây dựng nội quy trường lớp rõ ràng, công khai cho học sinh nghiêm túc thực hiện; có giải pháp phòng chống bạo lực học đường; Đồ dùng đồ chơi phù hợp với lứa tuổi, vệ sinh ATTP; an toàn giao thông, phòng chống bạo lực học đường, cơ sở vật chất nhà trường an toàn như bàn ghế, cửa kính, hệ thống điện ánh sáng, quạt...Khu vực vệ sinh cho trẻ đảm bảo AT, sạch sẽ, các thiết bị như vòi nước, hệ thống ống dẫn nước, các thiết bị điện, điện tử luôn được kiểm tra thường xuyên.
+ Thân thiện: Môi trường làm việc, học tập ấm áp, thân thiện đoàn kết; mọi thành viên trong trường học, lớp học đều được yêu thương, tôn trọng, thấu hiểu. Phòng học, khu vui chơi học tập, khu vực làm việc: đảm bảo các điều kiện theo quy định. Nhà vệ sinh thân thiện: Thông thoáng, khô, sạch, có đủ thiết bị phục vụ, có cây xanh, âm nhạc. Cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường làm gương cho trẻ em trong mối quan hệ cô trò, trong giao tiếp thể hiện đạo đức tác phong, kỹ năng làmviệc chuyên nghiệp. Quản lý cảm xúc tiêu cực, tôn trọng, lắng nghe thấu hiểu và chủ động xây dựng được các mối quan hệ tích cực, tốt đẹp. Phối hợp nhà trường, gia đình và xã hội, tạo sự thống nhất, tin tưởng cùng xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm
2. Nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ:
- Giáo viên chủ động sáng tạo trong việc tìm tòi, đổi mới vận dụng phương pháp giáo dục phù hợp với đặc điẻm tâm sinh lý của trẻ.
- Sáng tạo trong việc xây dựng môi trường giáo dục nhằm tạo hứng thú cho trẻ khi tham gia vào các hoạt động học tập, vui chơi sinh hoạt .
- Sưu tầm, lựa chọn, sáng tác và sử dụng các bài hát dân ca, các trò chơi dân gian vào các hoạt động giáo dục trẻ.
- Giáo dục trẻ các hành vi văn minh, lễ phép trong giao tiếp ứng xử.
- Giáo viên phải đổi mới phương pháp dạy học, gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” vào công tác soạn giảng và làm đồ dùng đồ chơi của giáo viên trong đơn vị.
- Thực hiện nghiêm túc công tác thăm lớp dự giờ của BGH, tổ trưởng chuyên môn các tổ nhằm rút kinh nghiệm về đổi mới phương pháp dạy học.
- Tổ chức tốt các đợt thao giảng, các giờ dạy mẫu tạo cơ hội để cán bộ giáo viên đúc rút kinh nghiệm trong công tác chuyên môn.
- Quan tâm đến nội dung giáo dục trẻ hiểu biết giá trị văn hoá truyền thống của quê hương nơi mình đang sinh sống. Ngoài những kiến thức đem đến cho trẻ trong các hoạt động học có chủ đích, các lớp tổ chức cho trẻ tham quan các di tích lịch sử, đài tưởng niệm...
- Thông qua các bộ môn giáo viên đã giúp trẻ hiểu thêm về văn hoá truyền thống của quê hương đất nước. Từ đó giáo dục trẻ lòng yêu quê hương, tự hào về quê hương đất nước, ước mơ của trẻ...
- Rèn luyện kỹ năng sống cho trẻ: Hàng ngày giáo viên chú ý đến việc giúp trẻ ứng xử trong giao tiếp giữa cô và trẻ, giữa trẻ với trẻ với mọi người xung quanh thông qua các hoạt động học tập, vui chơi bằng các câu hỏi, các tình huống xảy ra hàng ngày. Tạo nên mối quan hệ thân thiện, gần gũi để trẻ tự tin trong giao tiếp. Xây dựng mối quan hệ như trong gia đình “Cô là mẹ các cháu là con”. Thường xuyên rèn luyện cho trẻ có kỹ năng và thói quen tự phục vụ bản thân như: Tự mặc quần áo, đi dày dép, chải đầu tóc... Có ý thức tự giác trong học tập, thu dọn đồ dùng đồ chơi...
+ Rèn kỹ năng chăm sóc sức khoẻ cho trẻ thông qua các hoạt động trên lớp như: Giáo dục trẻ thường xuyên, vệ sinh cá nhân, vệ sinh răng miệng, ý thức bảo vệ sức khoẻ phòng bệnh theo mùa...
- Tổ chức các hoạt động vui chơi lành mạnh, giáo viên tổ chức các trò chơi dân gian thông qua các buổi chơi các hoạt động hàng ngày của trẻ. Nhà trường tổ chức tốt các ngày hội ngày lễ trong năm học giúp trẻ có điều kiện để học tập, để thể hiện năng lực cá nhân trong hoạt động tập thể.
- Tổ chức tốt công tác sơ kết, tổng kết đúc rút kinh nghiệm trong từng đợt thi đua và cuối năm học có khen, chê rõ ràng đúng mực. Cụ thể: Tổ chức ngày hội ngày lễ như:  Ngày hội đến trường, tết trung thu, ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt nam 20/10; ngày nhà giáo Việt nam 20-11; Ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12); Ngày tết nguyên đán; Ngày Quốc tế phụ nữ (8/3). Ngày quốc tế thiếu nhi (1/6) ..
- Trường tổ chức thi các trò chơi dân gian vào dịp: Tết trung thu, ngày tết nguyên đán; Giổ tổ Hùng Vương.
- Các lớp XD kế hoạch tổ chức cho trẻ đi tham quan các địa danh và di tích lịch sử tại địa phương tháng/lần, các địa danh nổi tiếng tại Thủ đô Hà Nội mỗi năm học ít nhất từ 1,2/lần với tất cả trẻ các độ tuổi.
          - Chỉ đạo GV các lớp tổ chức tốt các hoạt động hàng ngày tại trường thông qua các chủ đề, chủ điểm, nhằm giúp trẻ hình thành các kỹ năng sống trong sinh hoạt, học tập. Đảm bảo an toàn giao thông và các kỹ năng thực hiện an toàn giao thông; kỹ năng tự bảo vệ, kỹ năng xử lý đến các tình huống có liên quan đến tệ nạn xã hội, kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm đối với trẻ.
- BGH nhà trường thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra đẩy mạnh công tác thi đua hàng tháng để có cơ sở đánh giá, nhận xét nhằm biểu dương, khen ngợi, động viên tinh thần cho các GV,NV và làm căn cứ XL thi đua cuối HK và cuối năm học.
3. Xây dựng mối quan hệ giữa cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh trong nhà trường:
- Để giáo dục trẻ cũng như xây dựng môi trường học tập nhằm đem lai kết quả cao trong việc giáo dục các cháu thì các mối quan hệ giữa các thành viên trong nhà trường đóng vai trò rất quan trọng. Đó là mối quan hệ đồng chí, đồng nghiệp. Hội đồng sư phạm phải thật sự là một khối đoàn kết, có tình yêu thương, tình đồng nghiệp, luôn quan tâm giúp đỡ lẫn nhau, có tinh thần đấu tranh phê bình và tự phê bình thẳng thắn, giúp nhau cùng hoàn thành nhiệm vụ, cùng tiến bộ. Tổ chức công đoàn thực sự là cha là mẹ của người lao động. Mỗi cô giáo là người mẹ hiền thứ hai, là tấm gương sáng cho học sinh noi theo. Tạo mối quan hệ, phối kết hợp giữa nhà trường, phụ huynh, học sinh phải là nhịp cầu nối và hết sức cần thiết. Mọi hoạt động của nhà trường phải có sự tham gia góp ý của hội. Bên cạnh công việc nuôi dạy trẻ, tôn trọng và quan tâm đến trẻ ở trường thì môi trường gia đình cần được chú trọng, gia đình là tổ ấm, tình yêu thương, tinh thần trách nhiệm và công bằng trong việc chăm sóc, giáo dục, đoàn kết tôn trọng các thành viên trong gia đình luôn quan tâm lẫn nhau, có ứng xử văn minh, lịch sự, làm gương cho con trẻ noi theo. Để góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ này, nhà trường cần phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể, với các tổ chức trong  xã, hội phụ nữ, đoàn thanh niên, cựu chiến binh, hội khuyến học... để cùng làm tốt công tác tuyên truyền đến mọi gia đình, mọi người dân góp phần xây dựng các gia đình văn hoá. Những tế bào của một xã hội văn minh.
4. Tổ chức các hoạt động vui tươi lành mạnh trong nhà trường:
Ngay từ đầu năm học, BGH cần XD kế hoạch tổ chức các hoạt động mang tính giáo dục cao. Quan tâm đến việc tổ chức các chương trình văn hóa, văn nghệ thể thao, các trò chơi dân gian, hát dân ca và các loại hình sinh hoạt văn hóa dân gian khác tại trường. Tạo điều kiện cho học sinh các lớp được giao lưu, tham dự các hoạt động văn hóa, văn nghệ tại địa phương. Trong năm học 2022 - 2023 nhà trường phải tổ chức ít nhất từ 1 đến 2 lần hoạt động lớn nhằm tạo không khí vui tươi, hào hứng cho GV và học sinh như: Chương trình “Tôi yêu Việt Nam”, Thi hát dân ca và chơi các TC dân gian, thi “Gói bánh trưng”, thi “Rung chuông vàng”... vào các dịp 20/11, 22/12, tết nguyên đán, 8/3, 26/3,19/5, lễ ra trường, tổng kết năm học.
- Chỉ đạo GV lồng ghép và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ trò chơi dân gian, đưa các làn điệu dân ca địa phương trong chương trình GDMN.       
5. Tổ chức cho GV và học sinh tham gia tìm hiểu, chăm sóc và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng:
- Chủ động hỗ trợ chăm sóc, tôn tạo và phát huy giá trị văn hóa của các di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng.
- Giao cho Chi đoàn thanh niên tham gia hoạt động chăm sóc di tích lịch sử, văn hóa, nghĩa trang liệt sỹ, thăm hỏi và tặng quà các gia đình thương binh, liệt sỹ, các GĐ học sinh có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt trên địa bàn xã tham gia tìm hiểu làng nghề, ngành nghề truyền thống ở địa phương. Tổ chức trồng cây bóng mát, làm vệ sinh, dâng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm, nghĩa trang liệt sỹ của xã.
          - Chỉ đạo GV lồng ghép GD, tìm hiểu về di tích, danh nhân, truyền thống của đất nước và địa phương trong các hoạt động GD của trẻ hàng ngày, nhằm rèn luyện đạo đức, nhân cách, kỹ năng cho học sinh; đồng thời không ngừng nâng cao giáo dục lòng tự hào về quê hương, đất nước, tinh thần đoàn kết, thân ái, chăm ngoan, vượt khó học tập cho học sinh.
IV. CÁC GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Nhà trường cần chú trọng và làm tốt công tác tuyên truyền, phát động thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”
          Vào đầu năm học mới tất cả CB,GV,NV và mọi tổ chức trong nhà trường đều phải ký cam kết thi đua “Xây dựng trường học thân thiện - Học sinh tích cực”, nhằm giúp cho mỗi CB-GV-NV đều hiểu rõ được mục tiêu, yêu cầu và nội dung của việc “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; xây dựng  kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch phù hợp với tình hình, điều kiện của nhà trường và địa phương.
          2. Phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” phải được kết hợp với việc thực hiện nhiệm vụ năm học và thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Hai không” và cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học, sáng tạo”, đồng thời thực hiện tốt các nhiệm vụ giáo dục trong năm học. Xây dựng mối quan hệ thân thiện trong tập thể sư phạm với nhau, thân thiện giữa các cô giáo với học sinh, cô giáo với phụ huynh, thân thiện giữa học sinh với học sinh… và phải được thể hiện trong kế hoạch của từng cá nhân, các tổ chức trong nhà trường hàng tháng, hàng kỳ và năm học, có đánh giá nhận xét, đúc kết rút kinh nghiệm vào cuối kỳ, cuối năm, đưa vào nội dung thi đua để xét khen thưởng và kỷ luật. Phân công nhiệm vụ cụ thể trong Ban Chỉ đạo để có kế hoạch theo dõi, tổ chức giám sát, chỉ đạo, đánh giá... kịp thời, khách quan mang lại hiệu quả tốt.
Tiếp tục thực hiện “Quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường”, đặc biệt thực hiện tốt các quy tắc ứng xử  giữa các thành viên trong nhà trường.
3. Phối hợp giữa nhà trường với các tổ chức trong và ngoài nhà trường:
          - Chỉ đạo việc phối hợp giữa các tổ chức trong nhà trường như Công đoàn, đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Hội Chữ thập đỏ và các ngành liên quan ở địa phương cùng với nhà trường có chương trình phối hợp tổ chức thực hiện tốt kế hoạch đề ra.
          - Có kế hoạch cùng với nhà trường xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn, cho học sinh, đảm bảo về cơ sở vật chất cho nhà trường đáp ứng các tiêu chí của trường học thân thiện, học sinh tích cực.

4. Tiếp tục đầu tư để xây dựng nhà trường xanh, sạch, đẹp, an toàn
          Nhà trường XD kế hoạch thường xuyên tu sửa, mua sắm CSVC, thiết bị đảm bảo yêu cầu về chất lượng, không chỉ phục vụ các hoạt động dạy học mà còn đáp ứng yêu cầu tổ chức các hoạt động ngoại khoá, vui chơi, thể dục thể thao, văn nghệ... Sửa chửa hệ thống điện, nước, nhà để xe, trồng thêm cây xanh, ... đảm bảo an toàn, xanh, sạch, đẹp.
          Hằng ngày tổ chức cho học sinh vệ sinh lớp học cho sạch sẽ, thoáng mát. Trang trí lớp học theo tiêu chí lớp học thân thiện để học sinh học tâp đạt được kết quả cao.
          Tiếp tục đầu tư xây dựng cảnh quan môi trường đảm bảo theo các tiêu chí xanh sạch đẹp của Bộ Giáo dục, phát động CB-GV-NV và phụ huynh học sinh tích cực trồng, chăm sóc cây cảnh, cây bóng mát từ ngoài đường, vào sân trường cho đến các phòng học, phòng làm việc.
          Giáo dục ý thức trách nhiệm cho học sinh trong việc bảo vệ môi trường. Phân công GV,NV trực các khu vực vệ sinh chung và của từng lớp, phân công chăm sóc vườn cây, các bồn hoa, chậu cây trong sân trường, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc công tác vệ sinh lớp học và vệ sinh chung.
          Cung cấp đầy đủ nước uống sạch hàng ngày cho CB-GV-NV trong trường. Chú trọng việc giáo dục ý thức vệ sinh an toàn thực phẩm cho học sinh, đặc biệt là trong mùa hè.
5. Tăng cường việc rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh:
          Chú trọng thực hiện nghiêm túc chương trình GDMN, giáo dục sức khoẻ, xây dựng thói quen và ý thức bảo vệ sức khoẻ; lồng ghép GD kỹ năng sống, chú trọng GD kỹ năng tự phục vụ cho trẻ, GD cho trẻ biết cách phòng chống tai nạn giao thông, đuối nước và các tệ nạn khác….  
6. Tổ chức cho học sinh tham gia tìm hiểu, chăm sóc và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hoá cách mạng ở địa phương:
          Tổ chức giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng, truyền thống nhà trường cho học sinh qua tuyên truyền, tham gia tìm hiểu, chăm sóc và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng ở địa phương như đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, thăm hỏi và chăm sóc gia đình thương binh, liệt sỹ….
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Đối với Ban giám hiệu:
- Tổ chức phát động phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" gắn liền với kế hoạch năm học của nhà trường.
- Tham mưu với chính quyền địa phương huy động sức mạnh tổng hợp của các lực lượng trong và ngoài nhà trường để xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, hiệu quả; phối hợp với Ban Đại diện CMHS, các cơ quan đóng trên địa bàn, tổ chức tốt các hoạt động giáo dục trong và ngoài nhà trường cho học sinh.
- Phối hợp với Công đoàn thực hiện tốt công tác giáo dục tư tưởng, nhận thức, bồi dưỡng nghiệp vụ, tay nghề cho mỗi thành viên trong HĐSP, tổ chức các hoạt động phong trào thi đua Hai tốt, thi đua trong hệ thống Công đoàn, nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường; phối hợp, tổ chức các hoạt động giáo dục, văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao cho học sinh và giáo viên trong nhà trường.
- Cuối mỗi học kỳ, mỗi năm học tổ chức đánh giá sơ kết, đánh giá những kết quả đã đạt được, rút kinh nghiệm thực hiện cho những năm học tiếp theo. Xét khen thưởng đối với những cá nhân, tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Sơ kết phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”vào cuối mỗi năm học, tổng kết phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” vào cuối năm học 2022 - 2023.
2. Đối với Tổ chuyên môn:
Tổ chức phát động phong trào thi đua đến từng tổ viên, gắn với kế hoạch chuyên môn của từng tổ. Tổ chuyên môn có nhiệm vụ phối hợp cùng với các thành viên trong tổ các công việc có liên quan đến việc thực hiện phong trào thi đua.
Cuối mỗi học kỳ, mỗi năm học các tổ chuyên môn tổ chức nhận xét, đánh giá việc thực hiện phong trào thi đua của từng tổ viên; Tổ chức nhận xét, đánh giá việc thực hiện phong trào thi đua của từng thành viên trong tổ.
3. Đối với giáo viên:
- Giáo viên chủ nhiệm có nhiệm vụ thực hiện tốt các nội dung đã nêu ở trên trong các hoạt động giáo dục của trẻ, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khoá; quan tâm tới các đối tượng học sinh các biệt, giáo dục về bình đẳng giới cho học sinh...Thường xuyên phối hợp với CMHS của lớp trong việc giáo dục đạo đức, nâng cao chất lượng CS&GD cho học sinh.
- Khai thác trò chơi dân gian, các bài hát dân ca… để đưa vào chương trình, lồng ghép hướng dẫn và tổ chức cho học sinh tham gia tìm hiểu, chăm sóc và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hoá, cách mạng ở địa phương…
4. Đối với Công đoàn:
- Phối hợp chặt chẽ với nhà trường triển khai và tổ chức phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện,học sinh tích cực một cách sâu rộng trong toàn thể cán bộ,đoàn viên trong nhà trường.
- Đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” đa dạng hoá các hoạt động giáo dục nhằm giáo dục trẻ những kiến thức sơ đẳng,đạo đức lối sống, truyền thống yêu quê hương, đất nước...nơi mình đang sinh sống.
- Luôn giữ mối quan hệ gần gũi giữa nhà trường và phụ huynh học sinh để cùng nhau làm tốt công tác chăm sóc, nuôi dưỡng,giáo dục trẻ.
- Tổ chức trồng cây vào các dịp như: Trồng cây vào các đợt tổ chức lao động,trồng cây đầu xuân trong khuôn viên nhà trường.
5. Đối với Hội CHMS nhà trường:
          Ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường có nhiệm vụ: Phối hợp với nhà trường tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo Nghị quyết của Hội CMHS trong năm học, thực hiện các hoạt động chăm sóc và giáo dục trong từng thời gian do Ban đại diện CMHS trường đề ra.
Cùng phối hợp với nhà trường thực hiện tốt phong trào xây dựng cảnh quan môi trường SP nhà trường.
Phối hợp với nhà trường hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chủ trương chính sách về giáo dục đối với CMHS nhằm nâng cao trách nhiệm chăm sóc, bảo vệ, giáo dục học sinh.
Phối hợp với nhà trường tổ chức giáo dục đạo đức cho học sinh; bồi dưỡng học sinh giỏi, giúp đỡ học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh khuyết tật, tàn tật; vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên tích cực nâng cao chất lượng dạy học và giáo dục toàn diện học sinh.
VI. KẾ HOẠCH CỤ THỂ:
 
Thời gian Nội dung thực hiện


Tháng 8,9/2022
- Xây dựng, kiện toàn BCĐ và bổ sung kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” theo điều kiện thực tế của đơn vị.
- Tuyên truyền tới phụ huynh học sinh. Báo cáo tham mưu với UBND xã, triển khai thực hiện kế hoạch “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
- Đầu tư đồ dùng dạy học, chỉ đạo giáo viên, trang trí lớp tạo môi trường học tập trong và ngoài lớp học.
- Tổ chức vui tết trung thu cho trẻ.
- Chấm điểm môi trường các nhóm, lớp trong, đánh giá thi đua.
- Kiểm tra việc thực hiện của giáo viên về việc thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”

Tháng 10/2022
- Kiểm tra việc thực hiện của giáo viên về việc thực hiện phong trào thi đua  “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Tổ chức rút kinh nghiệm quá trình thực hiện phong  trào thi đua “Xây dựng trường học, học sinh tích cực” lần 1.
- Tổ chức thi GVG,NVG cấp trường.
- Tổ chức kỷ niệm ngày thành lập Hội LHPNVN 20/10.
- Tổ chức "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời" tại đơn vị.
- Đôn đốc các lớp duy trì nền nếp kỷ cương, các hoạt động tập thể.


Tháng 11/2022
- Tổ chức ngày 20/11 với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT.
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thi giáo viên giỏi cấp trường, thi làm ĐDĐC tự tạo, đánh giá rút kinh nghiệm sau hội thi.
- Kiểm tra công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giảng dạy của GV,NV.
- Kiểm tra việc thực hiện của giáo viên về việc thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”
- Đôn đốc các  lớp duy trì nền nếp kỷ cương, các hoạt động tập thể.


Tháng 12/2022
- Tuyên truyền về truyền thống quân đội ND Việt Nam cho trẻ.
- Chấm điểm môi trường thân thiện của GV các nhóm lớp.
- Kiểm tra việc thực hiện của giáo viên về việc thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
- Tham gia Hội thi GVG, NVG cấp cơ sở.
- Tổ chức thi “Chúng cháu vui khỏe” cấp trường.
- Sơ kết học kỳ I và XD biện pháp chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua học kỳ II năm học 2022 - 2023.
- Tổ chức chương trình “Tôi yêu Việt Nam”.
- Đôn đốc các lớp duy trì nền nếp kỷ cương, các hoạt động tập thể.


Tháng 1/2023
- Báo cáo kết quả học kỳ I năm học 2022 - 2023 về PGD&ĐT.
- Kiểm tra việc thực hiện của giáo viên về việc thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
- Đôn đốc các lớp duy trì nền nếp kỷ cương, các hoạt động tập thể.


Tháng 2/2023
- Tổ chức Tết trồng cây đầu xuân.
- Tổ chức hoạt động "Mừng Đảng, mừng xuân".
- Tham gia Hội thi chúng cháu vui khỏe cấp Huyện.
- Tổ chức lao động dọn dẹp, khơi thông cống rãnh, công trình vệ sinh.
- Kiểm tra công tác vệ sinh môi trường.

Tháng 3/2023
- Tiếp tục chỉ đạo các lớp thực hiện nghiêm túc việc thực hiện phong trào“ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
- Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày thành lập Đoàn TN 26/3 và Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.

Tháng 4/2023
- Kiểm tra việc thực hiện của giáo viên về việc thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
- Đôn đốc các lớp duy trì nền nếp kỷ cương, các hoạt động tập thể.
- Tổ chức hội thi Bé khéo tay cấp trường.

Tháng 5/2023
- Kiểm tra công tác vệ sinh môi trường
- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về Bác Hồ kính yêu.
- Đôn đốc các lớp duy trì nền nếp kỷ cương, các hoạt động tập thể.
- Tổng kết năm học 2022 - 2023, tổ chức lễ ra trường cho trẻ 5T     

Trên đây là kế hoạch tổ chức triển khai phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" năm học 2022 - 2023. Ban chỉ đạo của  trường đề nghị  các tổ, bộ phận triển khai thực hiện, CB-GV-NV trong đơn vị, các bộ phận công tác có liên quan thực hiện nghiêm túc nội dung kế hoạch đã đề ra./.           
 
 
Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT Thanh Oai (để b/c);     
- CB,GV,NV trường MNMH (để t/h);
- Lưu VT./.         
TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO
HIỆU TRƯỞNG
Nhữ Thị Thủy
                                                                         

 

Tác giả: Nhữ Thị Thuỷ

Nguồn tin: Công tác quản lý chỉ đạo:

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://nukeviet.vn là vi phạm bản quyền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây