Kế hoạch thực hiện C.đề XD trường MN lấy trẻ làm trung tâm năm học 2022-2023

Chủ nhật - 18/09/2022 11:23
UBND HUYỆN THANH OAI
TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
      Số: 147/KH-MNMH                          Mỹ Hưng, ngày 07 tháng 9 năm 2022

KẾ HOẠCH
Thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”
Năm học 2022 - 2023

Căn cứ các văn bản chỉ đạo của Sở GD&ĐT Hà Nội, Phòng GD&ĐT Thanh Oai về việc hướng dẫn thực hiện Chuyên đề “Xây dựng trường MN lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 800/GD&ĐT-GDMN ngày 31/8/2022 về Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2022 - 2023 cấp học MN Huyện Thanh Oai;
Thực hiện Kế hoạch số 167/KH-MNMH ngày 30/8/2021 Kế hoạch thực hiện Chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2021 - 2025 và Kế hoạch số 138/KH-MNMH ngày 31/8/2022 về Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2022 - 2023 của trường MN Mỹ Hưng;
Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương và nhà trường, Trường mầm non Mỹ Hưng xây dựng Kế hoạch thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” năm học 2022 - 2023, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
1. Mục đích:
Việc triển khai chuyên đề "Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm"  năm học 2022 - 2023 trong trường mầm non Mỹ Hưng để đạt mục tiêu:
- Tạo môi trường công bằng, an toàn, thân thiện, lành mạnh đối với trẻ em; kích thích tính chủ động, tích cực và sáng tạo của trẻ em, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục phát triển toàn diện cho trẻ em trong nhà trường.
- Nâng cao năng lực và ý thức trách nhiệm của cán bộ quản lý giáo viên mầm non và cha mẹ trẻ trong thực hiện nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục phát triển toàn diện trẻ trong toàn trường.
- Huy động sự tham gia của gia đình và xã hội, tạo sự thống nhất để cùng quan tâm thực hiện “Xây dựng trường MN lấy trẻ làm trung tâm” trong năm học.
- Bảo đảm tất cả trẻ đều được tạo cơ hội học tập qua chơi và bằng nhiều cách khác nhau phù hợp với nhu cầu, hứng thú và khả năng của bản thân trẻ.
- Môi trường giáo dục trong trường, lớp mang tính "mở" kích thích sự tập trung chú ý, tư duy và cảm xúc tích cực của trẻ, thúc đẩy trẻ tham gia hiệu quả vào các hoạt động chơi và trải nghiệm đa dạng.
- Giúp cho Cán bộ quản lý, giáo viên trong nhà trường được nâng cao nhận thức và năng lực về quản lý, tổ chức chăm sóc, giáo dục trẻ, thực hiện Chương trình giáo dục mầm non theo quan điểm “Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” phù hợp điều kiện cụ thể của trường, lớp, địa phương.
2. Yêu cầu:
- Phát huy những kết quả đạt được của Nhà trường trong việc thực hiện Chuyên đề “Xây dựng trường MN lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2016 - 2020;
- Bảo đảm tất cả trẻ em của trường MN Mỹ Hưng được nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục theo quan điểm “Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”. Bảo đảm quyền của trẻ em trong Nhà trường.
- Bảo đảm các yêu cầu về môi trường giáo dục, công tác quản lý, chỉ đạo; hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ theo quan điểm “Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”
- Xác định việc thực hiện chuyên đề là nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2022-2023, là nhiệm vụ quan trọng để thực hiện đổi mới giáo dục trong công tác CS&GD trẻ theo quan điểm“Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”.
- Việc thực hiện chuyên đề cần thực chất, sát với điều kiện thực tiễn của trường, lớp, địa phương.
II. NỘI DUNG:
1. Xây dựng và chỉ đạo thực hiện mô hình điểm về “Xây dựng trường MN lấy trẻ làm trung tâm” năm học 2022 - 2023, phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường và địa phương.
2. Nâng cao năng lực của CBQL, GVMN trong công tác quản lý, chỉ đạo thực hiện chương trình GDMN theo quan điểm “Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”, thông qua việc bồi dưỡng, hỗ trợ nâng cao năng lực thực hiện các hoạt động, cụ thể:
- Xây dựng môi trường nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục;
- Xây dựng Kế hoạch nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục;
- Tổ chức hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục;
- Đánh giá sự phát triển của trẻ;
- Phối hợp giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng trong công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ.
3. Triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án, trong đó có các chương trình, đề án hợp tác với các Trung tâm đào tạo có năng lực, uy tín, để hỗ trợ cho nhà trường thực hiện nâng cao năng lực thực hiện Chuyên đề.
4. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa để huy động đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi nhằm nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ trong Nhà trường và tăng cường các điều kiện thực hiện Chương trình GDMN có ứng dụng PPGD tiên tiến vào chương trình để GD cho trẻ.
5. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số trong các hoạt động của Nhà trường.
6. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự thống nhất, đồng hành giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ và thực hiện Chuyên đề; phổ biến, nhân rộng các mô hình điểm về “Xây dựng trường MN lấy trẻ làm trung tâm” năm học 2022 - 2023;
III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM:
1. Đối với nhà trường:
- Căn cứ Kế hoạch chỉ đạo của PGD&ĐT Thanh Oai, Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2022 - 2023 của Nhà trường, BGH nhà trường tiến hành rà soát các điều kiện của trường, lớp đáp ứng yêu cầu của các tiêu chí trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm và xây dựng Kế hoạch thực hiện chuyên đề "Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm" năm học 2022 - 2023, phù hợp với điều kiện của nhà trường, thực tiễn của địa phương.
- Lựa chọn đội ngũ CBQL,GV cốt cán tham gia các lớp tập huấn Chuyên đề của Thành phố và Phòng GD-ĐT tổ chức. Triển khai thực hiện nội dung đã được tập huấn Chuyên đề của PGD&ĐT tới 100% CBQL,GV,NV của nhà trường, nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng về XD và sử dụng môi trường GD.
- Xây dựng Kế hoạch và thực hiện chương trình GDMN, phương pháp và hình thức tổ chức các hoạt động CS,ND và giáo dục trẻ theo quan điểm “Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” cho đội ngũ CBQL và GV trong nhà trường.
- Tăng cường công tác tham mưu, tuyên truyền, nhằm thu hút sự quan tâm hỗ trợ của các cấp chính quyền đại phương và cộng đồng XH, sự phối hợp của cha mẹ trẻ trong hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, GD trẻ và thực hiện Chuyên đề.
- Xây dựng và chỉ đạo thực hiện mô hình điểm của trường về thực hiện "Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm" phù hợp với điều kiện thực tế của Nhà trường và địa phương tại lớp A1,A2,B2 và C3.
- Tăng cường các hoạt động kiểm tra, dự giờ, sinh hoạt chuyên môn…lồng ghép các nội dung, tiêu chí “Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”. Phát động các phong trào thi đua, tổ chức các hội thi cấp trường về nuôi dưỡng, chăm sóc và GD trẻ, về XD môi trường GD lấy trẻ làm trung tâm và tham gia các hội thi của cấp Huyện tổ chức.
- Tạo điều kiện cho đội ngũ giáo viên được tham gia các lớp tập huấn bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng về xây dựng và sử dụng môi trường, xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình và hướng dẫn thực hiện phương pháp tổ chức các hoạt động CS&GD trẻ theo quan điểm GD lấy trẻ làm trung tâm.
- Chỉ đạo đội ngũ giáo viên biết tận dụng các khu vực trong trường đã được quy hoạch theo hướng tận dụng các không gian phù hợp, giúp cho trẻ có được môi trường hoạt động phù hợp, linh hoạt, đa dạng, phong phú để trẻ được thực hành và trải nghiệm theo PPGD tiên tiến STEAM.
- Nhà trường xây dựng KH tổ chức tốt hội thi "Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm" cấp trường; Tổ chức các hoạt động ngoại khóa, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục theo quan điểm GD lấy trẻ làm trung tâm; Phát động phong trào thi làm đồ dùng, đồ chơi phục vụ chuyên đề trong năm học.
- Chỉ đạo đội ngũ giáo viên làm tốt công tác tuyên truyền phối kết hợp với phụ huynh, xây dựng nội dung tuyên truyền, phối hợp với cha mẹ trẻ và cộng đồng trong việc thực hiện chuyên đề "Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm" tại các lớp trong toàn trường.
- Tăng cường công tác kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện của giáo viên các lớp, tổ chức rút kinh nghiệm về việc thực hiện chuyên đề trong năm học, nhằm đánh giá quá trình thực hiện, kịp thời tôn vinh các cá nhân trong nhà trường đã có sáng kiến, giải pháp sáng tạo trong việc thực hiện chuyên đề tại đơn vị.
- Tham mưu các cấp, các ngành đầu tư hỗ trợ kinh phí để mua sắm, đầu tư trang thiết bị nhằm thực hiện tốt chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”.
- Chỉ đạo giáo viên các lớp xây dựng kế hoạch cụ thể trong việc “Xây dựng môi trường học tập lấy trẻ làm trung tâm”có ứng dụng PPGD tiên tiến STEAM tại các lớp trong toàn trường.
- Báo cáo kết quả triển khai Chuyên đề của năm học (cùng thời điểm báo cáo tổng kết năm học) gửi về Phòng GD&ĐT Thanh Oai theo quy định của ngành.
2. Đối với giáo viên:
- Xây dựng kế hoạch “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” phù hợp với từng nhóm, lớp theo từng năm học.
- Tổ chức hoạt động tuyên truyền tới cộng đồng, cha mẹ trẻ về vị trí, vai trò của giáo dục mầm non và hướng dẫn chăm sóc, giáo dục trẻ tại gia đình, chuẩn bị cho trẻ vào lớp. Hợp tác, chia sẻ giữa giáo viên, nhà trường, cha mẹ trẻ và cộng đồng trong chăm sóc, giáo dục trẻ. Tạo điều kiện để các bậc cha mẹ tham gia vào hoạt động của trường, lớp nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ. Kịp thời thông tin đến gia đình về những tiến bộ hoặc những khó khăn của trẻ. Có biện pháp khuyến khích sự chia sẻ của gia đình về đặc điểm tâm lí của trẻ để thống nhất các biện pháp thúc đẩy sự tiến bộ của trẻ.
2.1. Xây dựng môi trường giáo dục cho trẻ:
+ Đảm bảo an toàn về mặt tâm lý cho trẻ và trẻ thường xuyên được giao tiếp, thể hiện mối quan hệ thân thiện giữa trẻ với trẻ và trẻ với những người xung quanh.
+ Hành vi, cử chỉ, lời nói, thái độ của giáo viên đối với trẻ và những người khác luôn mẫu mực để trẻ noi theo.
+ Môi trường vật chất trong lớp, ngoài lớp cần đáp ứng nhu cầu, hứng thú chơi của trẻ, tạo điều kiện cho tất cả các trẻ trong lớp đều có thể “Chơi mà học, học bằng chơi”, phù hợp với điều kiện thực tế của lớp.
+ Ứng dụng PPGD tiên tiến STEAM để xây dựng và thiết kế các dự án học tập, các góc hoạt động trong lớp và ngoài lớp mang tính mở, tạo điều kiện cho trẻ dễ dàng tự lựa chọn và sử dụng vật liệu, đồ vật, đồ chơi để thực hành, trải nghiệm .
+ Khuyến khích trẻ có thể hoạt động theo nhiều cách khác nhau, tạo điều kiện, cơ hội cho trẻ được hoạt động, trải nghiệm, khám phá dưới nhiều hình thức khác nhau, phát triển toàn diện.
+ Tạo những điều kiện, cơ hội, tận dụng hoàn cảnh, tình huống thật cho trẻ hoạt động trải nghiệm, khám phá trong môi trường an toàn.
2.2. Xây dựng Kế hoạch giáo dục trẻ:
+ Kế hoạch GD thể hiện mục tiêu giáo dục, phạm vi và mức độ, nội dung giáo dục trẻ, các phương pháp, các hình thức tổ chức hoạt động giáo dục phù hợp với độ tuổi và nhận thức của trẻ trong lớp.
+ Các mục tiêu GD phải cụ thể, phản ánh được kết quả mong đợi đáp ứng với sự phát triển của trẻ phù hợp theo từng giai đoạn, từng thời điểm và theo Chương trình khung giáo dục mầm non có ứng dụng PPDG tiên tiến STEAM.
+ Các nội dung giáo dục cần điều chỉnh linh hoạt để phù hợp với sự phát triển của trẻ và điều kiện thực tế của địa phương, trường, lớp, không nhấn mạnh vào việc cung cấp cho trẻ kiến thức, kỹ năng đơn lẻ, mà cần theo hướng tích hợp, coi trọng việc hình thành và phát triển năng lực, kỹ năng sống cho trẻ. Thể hiện tính tích hợp, tạo sự gắn kết, tác động một cách thống nhất đồng bộ đến sự phát triển của trẻ.
+ Khuyến khích trẻ tham gia hoạt động giáo dục bằng vận động thân thể và các giác quan dưới nhiều hình thức khác nhau.
2.3. Tổ chức hoạt động giáo dục:
+ Linh hoạt ứng dụng PPGD tiên tiến STEAM vào việc GD trẻ theo chương trình khung của Bộ GD, để tổ chức các hoạt động GD cho trẻ hợp lý. Phối hợp các phương pháp hợp lý, tăng cường tính chủ động, tích cực hoạt động của trẻ, đảm bảo cho trẻ “Học bằng chơi, chơi mà học”.
+ Tạo điều kiện cho trẻ được chủ động trải nghiệm, thực hành, trao đổi, thảo luận nhóm, được đưa ra các ý kiến đánh giá, nhận xét của mình và được hoạt động theo ý thích của mình.
+ Phương pháp hỗ trợ theo hướng mở rộng được quan tâm để khuyến khích trẻ sáng tạo, đồng thời tạo điều kiện cho những trẻ đang bị thiếu hụt về đặc điểm tâm lý hoặc có hoàn cảnh khó khăn.
+ Thường xuyên chú trọng đến các hoạt động chủ đạo của từng lứa tuổi, tạo ra các cơ hội cho trẻ hoạt động tích cực phù hợp với nhu cầu, hứng thú của trẻ và sự phát triển của từng cá nhân trẻ.
+ Tạo cơ hội cho trẻ được bộc lộ hết khả năng của riêng mình.
+ Giáo viên cần có phương pháp tổ chức, điều khiển, hỗ trợ cho trẻ đúng lúc, không làm thay trẻ, cần khuyến khích sự tương tác giữa trẻ với trẻ, giữa trẻ với cô giáo. Tạo cơ hội cho trẻ được tư duy, phản biện, được thực hành, trải nghiệm, được tự đánh giá theo cách hiểu của bản thân và được tự sửa sai nếu như mình làm chưa đúng theo yêu cầu của cô giáo.
2.4. Đánh giá sự phát triển của trẻ:
+ Đánh giá đúng khả năng của mỗi trẻ, để có những tác động phù hợp và tôn trọng những gì trẻ có. Đánh giá kết quả giáo dục trẻ phải được dựa trên cơ sở sự thay đổi của từng trẻ, không kỳ vọng giống nhau với tất cả trẻ trong lớp.
+ Đánh giá sự tiến bộ của từng trẻ, dựa trên mức độ đạt so với mục tiêu, trên cơ sở đó sử dụng kết quả đánh giá để xây dựng kế hoạch giáo dục, điều chỉnh kế hoạch giáo dục và tổ chức các hoạt động giáo dục tiếp theo cho phù hợp với khả năng, nhu cầu, sở thích, kinh nghiệm sống của trẻ và điều kiện thực tế của trường, lớp (Không đánh giá so sánh giữa các trẻ).
+ Tôn trọng sự khác biệt của từng trẻ về cách thức và tốc độ học tập và phát triển riêng. Chú trọng và thúc đẩy tiềm năng của mỗi trẻ.
          2.5. Phối hợp giữa giáo viên, gia đình và cộng đồng trong việc thực hiện giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.
          + Đa dạng các hình thức, hoạt động tuyên truyền tới cộng đồng, cha mẹ trẻ về vị trí, vai trò của GDMN và hướng dẫn phụ huynh cách chăm sóc, giáo dục trẻ tại gia đình.
+ Có mối quan hệ hợp tác, chia sẻ giữa giáo viên, nhà trường, cha mẹ trẻ và cộng đồng trong việc chăm sóc, giáo dục trẻ.
+ Tạo điều kiện để cha mẹ trẻ tham gia vào hoạt động của trường, lớp nhằm nâng cao chất lượng CS&GD trẻ. Kịp thời thông tin đến gia đình về những tiến bộ hoặc những khó khăn của trẻ. Có biện pháp khuyến khích sự chia sẻ của gia đình về đặc điểm tâm lí của trẻ để thống nhất các biện pháp thúc đẩy sự tiến bộ của trẻ.
+ Phối hợp với gia đình, cộng đồng trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ cá biệt và trẻ có hoàn cảnh khó khăn.
IV. CÁC TIÊU CHÍ ĐỂ XÂY DỰNG TRƯỜNG MẦM NON LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM:
1. Xây dựng môi trường nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục.
1.1. Đảm bảo gần gũi, thân thiện, an toàn về mặt thể chất và tinh thần đối với trẻ; trẻ thường xuyên được giao tiếp, thể hiện mối quan hệ thân thiện giữa trẻ với trẻ và trẻ với những người xung quanh.
1.2. Hành vi, cử chỉ, lời nói, thái độ của giáo viên đối với trẻ và những người khác luôn mẫu mực để trẻ noi theo.
1.3. Môi trường vật chất trong lớp, ngoài lớp giảm thiểu tối đa các yếu tố nguy cơ gây mất an toàn, gây thương tích đối với trẻ em, đáp ứng nhu cầu, hứng thú trong các hoạt động chơi, ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân của trẻ; tạo điều kiện cho tất cả các trẻ có thể chơi mà học, học bằng chơi, phù hợp với điều kiện thực tế.
1.4. Các khu vực trong nhà trường được quy hoạch theo hướng tận dụng các không gian để cho trẻ hoạt động phù hợp, linh hoạt, đa dạng, phong phú; các góc hoạt động trong lớp và ngoài lớp mang tính mở, tạo điều kiện cho trẻ dễ dàng tự lựa chọn và sử dụng sự vật, đồ vật, đồ chơi để thực hành, trải nghiệm.
1.5. Khuyến khích trẻ có thể hoạt động theo nhiều cách khác nhau; tạo điều kiện, cơ hội cho trẻ hoạt động, trải nghiệm, khám phá dưới nhiều hình thức, nhằm hình thành ở trẻ các thói quen tốt trong sinh hoạt, bảo vệ sức khỏe, giúp trẻ phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần.
1.6. Tạo những điều kiện, cơ hội, tận dụng hoàn cảnh, tình huống thực tế cho trẻ hoạt động trải nghiệm, khám phá trong môi trường an toàn.
1.7. Bảo đảm các điều kiện tổ chức bữa ăn cho trẻ tại CS GDMN đáp ứng các yêu cầu về an toàn thực phẩm, cân đối và hợp lý về dinh dưỡng, thân thiện, phù hợp với cá nhân trẻ.
1.8. Bảo đảm những điều kiện cơ bản về nước sạch, vệ sinh phù hợp với nhu cầu, khả năng sử dụng của trẻ theo từng độ tuổi và đáp ứng yêu cầu về giáo dục; có phòng, góc y tế với đủ trang thiết bị y tế phục vụ công tác sơ cấp cứu và chăm sóc sức khỏe ban đầu; bảo đảm các yêu cầu, điều kiện trang thiết bị trong phòng chống dịch bệnh theo quy định; có đồ dùng, trang thiết bị chuyên dụng hoặc điều chỉnh phù hợp với trẻ có nhu cầu đặc biệt.
2. Kế hoạch nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục:
Kế hoạch thể hiện mục tiêu, phạm vi, mức độ, nội dung, phương pháp và các hình thức tổ chức hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục phù hợp với trẻ, cụ thể:
2.1. Thể hiện các mục tiêu cụ thể, phản ánh được kết quả mong đợi, đáp ứng với sự phát triển của trẻ theo giai đoạn, thời điểm phù hợp và theo Chương trình GDMN.
2.2. Thể hiện nội dung giáo dục theo Chương trình GDMN, phát triển chương trình phù hợp với sự phát triển của trẻ và điều kiện thực tế của địa phương, trường/lớp.
2.3. Thể hiện tính tích hợp toàn diện, coi trọng việc hình thành và phát triển các phẩm chất, năng lực, kĩ năng sống cho trẻ; tạo sự gắn kết các nội dung nuôi dưỡng CS&GD, tác động một cách thống nhất đồng bộ đến sự phát triển của trẻ.
2.4. Khuyến khích trẻ tham gia hoạt động giáo dục bằng vận động thân thể và các giác quan dưới nhiều hình thức khác nhau.
2.5. Kế hoạch đảm bảo khoa học, thể hiện sự kết hợp hài hòa giữa nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục; kế hoạch được điều chỉnh dựa trên kết quả đánh giá sự phát triển của trẻ.
2.6. Đảm bảo sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh hoặc tình huống khẩn cấp xảy ra trong cộng đồng và CS GDMN.
3. Tổ chức hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục:
3.1. Phối hợp các phương pháp, hình thức tổ chức hợp lý; tăng cường tính chủ động, tích cực hoạt động của trẻ, đảm bảo trẻ “học bằng chơi, chơi mà học”; tạo cơ hội để trẻ được tiếp cận, trải nghiệm, xử trí các tình huống có thể xảy ra trong sinh hoạt hằng ngày và cơ hội cho trẻ được bộc lộ hết khả năng của riêng mình.
3.2. Chú trọng các hoạt động chủ đạo của từng lứa tuổi, tạo ra các cơ hội cho trẻ hoạt động tích cực phù hợp với nhu cầu, hứng thú của trẻ và sự phát triển của từng cá nhân trẻ; tôn trọng sự khác biệt về đặc điểm, sở thích, thói quen của từng cá nhân trẻ; khích lệ trẻ phát huy khả năng tự lập, tự tin, sáng tạo, tư duy linh hoạt và khả năng phản biện; cá thể hóa hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục đối với những trẻ thiếu hụt hoặc có hoàn cảnh khó khăn.
3.3. Giáo viên tổ chức, hướng dẫn, hỗ trợ đúng lúc, không làm thay trẻ; bảo đảm tất cả trẻ em đều được quan tâm mọi lúc, mọi nơi và không có trẻ nào bị bỏ lại phía sau; tạo cho trẻ trạng thái thoải mái, an toàn khi tham gia các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục; khuyến khích tương tác giữa trẻ với trẻ.
3.4. Thường xuyên lồng ghép nội dung giáo dục dinh dưỡng, sức khỏe trong thực hiện chế độ sinh hoạt hằng ngày phù hợp với điều kiện của trường, lớp và địa phương nhằm hình thành ở trẻ kỹ năng tự phục vụ, tự bảo vệ sức khỏe, có thói quen ăn uống khoa học, lành mạnh; lồng ghép giáo dục dinh dưỡng với 8 giáo dục phát triển vận động; phối hợp chế độ dinh dưỡng và vận động phù hợp đối với trẻ suy dinh dưỡng, thừa cân - béo phì; lồng ghép nội dung phòng, chống tai nạn thương tích vào chương trình chăm sóc, giáo dục trẻ.
3.5. Khuyến khích những sáng tạo và tận dụng điều kiện sẵn có của địa phương trong tổ chức các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ tại CS GDMN nhằm thúc đẩy sự phát triển phù hợp với nhu cầu, khả năng của trẻ.
4. Đánh giá sự phát triển của trẻ:
4.1. Đánh giá đúng khả năng của mỗi trẻ để có những tác động phù hợp và tôn trọng những gì trẻ có; đánh giá kết quả giáo dục trẻ phải được dựa trên cơ sở sự thay đổi của từng trẻ, không kỳ vọng giống nhau với tất cả trẻ.
4.2. Đánh giá sự tiến bộ của từng trẻ dựa trên mức độ đạt so với mục tiêu và kết quả mong đợi về giáo dục, sự phát triển về chiều cao, cân nặng và tình trạng dinh dưỡng của trẻ; sử dụng kết quả đánh giá để xây dựng, điều chỉnh kế hoạch và tổ chức các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục phù hợp với khả năng, nhu cầu, sở thích, kinh nghiệm sống của trẻ và điều kiện thực tế của trường, lớp (Không đánh giá so sánh giữa các trẻ).
4.3. Tôn trọng sự khác biệt của mỗi trẻ về cách thức, tốc độ học tập và phát triển riêng, đảm bảo công bằng với mọi trẻ; chú trọng và thúc đẩy tiềm năng của mỗi trẻ.
5. Sự phối hợp giữa nhà trường, cha mẹ và cộng đồng trong nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ:
5.1. Đa dạng các hình thức tuyên truyền tới cộng đồng, cha mẹ trẻ về vị trí, vai trò của GDMN, quan điểm LTLTT và hướng dẫn nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ tại gia đình.
5.2. Có mối quan hệ hợp tác, chia sẻ giữa giáo viên, nhà trường, cha mẹ trẻ và cộng đồng trong nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ.
5.3. Tạo điều kiện, thu hút sự tham gia của cha mẹ trẻ vào hoạt động của CS GDMN nhằm nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ; kịp thời thông tin đến gia đình về những tiến bộ hoặc những khó khăn của trẻ; có biện pháp khuyến khích sự chia sẻ của gia đình về đặc điểm tâm, sinh lý của trẻ để thống nhất các biện pháp thúc đẩy sự tiến bộ của trẻ.
5.4. Phối hợp với gia đình, cộng đồng trong chăm sóc, giáo dục trẻ em người dân tộc thiểu số và trẻ có hoàn cảnh khó khăn;
5.5. Huy động sự tham gia của gia đình và cộng đồng trong các hoạt động xây dựng môi trường an toàn, phòng chống dịch bệnh cho trẻ trong CS GDMN.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ:
- Ban giám hiệu nhà trường thống nhất XD Kế hoạch và triển khai thực hiện Chuyên đề “Xây dựng trường MN lấy trẻ làm trung tâm” năm học 2022 - 2023.
- Chỉ đạo XD mô hình điểm của trường tại các lớp A1, A2, B2 và C3 để thực hiện chuyên đề "Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”.
- Lựa chọn, xây dựng đội ngũ GV cốt cán của trường tham gia các lớp tập huấn Chuyên đề do Sở GD&ĐT Hà Nội, Phòng GD&ĐT Thanh Oai tổ chức và phân công GV và tổ chức triển khai xây dựng Chuyên đề tại nhà trường cho 100% GV các lớp trong trường được dự sau khi được đi tiếp thu về.
- Đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền phổ biến nội dung và nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của Chuyên đề, huy động các nguồn lực hợp pháp cùng tham gia xây dựng Chuyên đề “Xây dựng trường MN lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2021 - 2025. Chú trọng quan tâm điểm lẻ khu Quảng Minh.
- Liên hệ với Ban giám hiệu một số trường điểm trong nội thành, tạo điều kiện cho đội ngũ GV của trường được đến tham quan học tập mô hình điểm.
- Chỉ đạo các Tổ chuyên môn lồng ghép nội dung thực hiện Chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” trong các buổi sinh hoạt chuyên môn hàng tháng; các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục; các ngày hội, ngày lễ…
- Kiểm tra, đánh giá, hỗ trợ chuyên môn cho đội ngũ giáo viên; hướng dẫn hoàn thiện các mô hình điểm của trường.
- Thực hiện báo cáo đánh giá kết quả triển khai Chuyên đề năm học (Cùng thời điểm báo cáo tổng kết của năm học) nộp về Phòng GD&ĐT.
- Phát động các phong trào thi đua, tổ chức các hội thi về nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe và giáo dục cho trẻ và xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm cấp trường.
- Tổ chức Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm, lựa chọn sản phẩm điển hình trong quá trình thực hiện Chuyên đề tại các nhóm lớp.
- Tổ chức các hoạt động truyền thông và lựa chọn các sản phẩm điển hình để chia sẻ, tuyên truyền, phổ biến, báo cáo Phòng GD&ĐT và nhân rộng thực hiện trong nhà trường và các trường mầm non trên địa bàn Huyện và Thành phố.
- Thực hiện đánh giá việc thực hiện Chuyên đề của giáo viên các lớp, kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích và có nhiều đổi mới, sáng tạo trong quá trình triển khai thực hiện Chuyên đề; đồng thời có kế hoạch điều chỉnh kế hoạch để tiếp tục thực hiện tốt hơn trong những năm tiếp theo.
Trên đây là kế hoạch thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” năm học 2022 - 2023 của trường mầm non Mỹ Hưng, nhà trường yêu cầu các Tổ chuyên môn, giáo viên, nhân viên trong toàn trường nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT (để b/c);
- Các Tổ chuyên môn và GV (để t/h);
- Lưu VP./.
 
 
HIỆU TRƯỞNG
Nhữ Thị Thủy


 

Tác giả: Nhữ Thị Thuỷ

Nguồn tin: Công tác quản lý chỉ đạo:

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://nukeviet.vn là vi phạm bản quyền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây