Kế hoạch chỉ đạo HĐ hè 2022

Chủ nhật - 18/09/2022 11:04
UBND HUYỆN THANH OAI
TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
Số: 27/KH-MNMH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
             Mỹ Hưng, ngày 25 tháng 5 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Ban chỉ đạo hoạt động hè cho học sinh năm 2022

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON MỸ HƯNG
          Căn cứ Điều lệ trường mầm non Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Thực hiện công văn số 1394/SGDĐT-GDMN ngày 19/5/2022 của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc hướng dẫn tổ chức hoạt động hè cho học sinh năm 2022; Công văn số 517/KH-PGDĐT ngày 25/5/2022 của Phòng GD&ĐT Huyện Thanh Oai về kế hoạch tổ chức hoạt động hè cho học sinh năm 2022 ngành GD&ĐT Thanh Oai;
Xét nhu cầu của cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh học sinh trường Mầm non Mỹ Hưng;
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Thành lập Ban chỉ đạo hoạt động hè cho học sinh năm 2021 gồm các đồng chí có tên sau:
 
TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ phân công
1 Nhữ Thị Thủy Hiệu trưởng Trưởng ban
2 Nguyễn Thị Mai Phó Hiệu trưởng Phó ban thường trực
3 Đào Thị Thúy Phó Hiệu trưởng Phó ban
4 Phạm Thị Như Ngọc Bí thư Chi đoàn TN Thành viên
5 Phạm Thị Duyên TT khu Trung Tâm Thành viên
6 Phạm Thị Hương TT Tổ giáo dục Thành viên
7 Nguyễn Thị Hằng TT khu Quảng Minh Thành viên
8 Nguyễn Thị Hường TT Tổ Nuôi dưỡng Thành viên
9 Nguyễn Văn Hiệp Hội trưởng hội PH Thành viên
Điều 2:  Các thành viên trong BCĐ có nhiệm vụ XD kế hoạch tổ chức hoạt động hè 2022. Đồng thời chỉ đạo, quản lý và triển khai thực hiện kế hoạch hoạt động hè 2022 cho học sinh bắt đầu từ ngày 01/6/2022 đến hết ngày 30/7/2022.
Điều 3: Các đồng chí có tên trong danh sách Ban chỉ đạo tại Điều 1 nghiêm chỉnh thi hành Quyết định này./.

 
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Cơ quan chủ quản (để b/c);
- Lưu VP ./.
HIỆU TRƯỞNG

 
 
UBND HUYỆN THANH OAI
TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
Số: 28/KH-MNMH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                          Mỹ Hưng, ngày 25 tháng 5 năm 2022

KẾ HOẠCH
Chỉ đạo và tổ chức hoạt động hè cho học sinh năm 2022

Thực hiện công văn số 1394/SGDĐT-GDMN ngày 19/5/2022 của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc hướng dẫn tổ chức hoạt động hè cho học sinh năm 2022; Kế hoạch số 517/KH-PGDĐT ngày 25/5/2022 của Phòng GD&ĐT Huyện Thanh Oai về kế hoạch tổ chức hoạt động hè cho học sinh năm 2022 ngành GD&ĐT Thanh Oai;
Trường mầm non Mỹ Hưng xây dựng kế hoạch, chỉ đạo và tổ chức hoạt động hè năm 2022 cho học sinh với các nội dung cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.
- Nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của gia đình và nhà trường trong việc chăm sóc, quản lý và giáo dục các cháu trong dịp hè 2022.
- Nhà trường, giáo viên, nhân viên chủ động phối hợp với các ban ngành đoàn thể, đặc biệt là Hội phụ huynh tổ chức tốt các hoạt động hè cho các cháu.
- Việc tổ chức hoạt động hè cho các cháu thực hiện theo nguyên tắc tự nguyện, tăng cường tuyên truyền, vận động khuyến khích các cháu tham gia có sự ủng hộ của cha, mẹ trẻ và không được áp đặt. Thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch Covid-19.
- Thực hiện chế độ thu-chi theo quy định, thu học phí trong hè nhà trường phải có sự thỏa thuận bằng văn bản đối với phụ huynh.
- Phụ huynh có con đang học ở trường có nhu cầu gửi con trong thời gian hè phải có đơn xin học hè. Nhà trường tùy theo điều kiện cụ thể về đội ngũ giáo viên, nhân viên, cơ sở vật chất của đơn vị để xem xét việc tổ chức hoạt động hè. Nhà trường chỉ tổ chức hoạt động hè khi đã báo cáo kế hoạch và được sự đồng ý bằng văn bản của Phòng Giáo dục và Đào tạo.
- Nhà trường cần sắp xếp giảm bớt số trẻ/lớp và quan tâm đến các chế độ đãi ngộ đối với những giáo viên đi làm hè và bố trí cho giáo viên được nghỉ hè.
- Tổ chức hoạt động hè cho các cháu phải đảm bảo an toàn tuyệt đối, tạo tâm thế phấn khởi cho các cháu để chuẩn bị bước vào năm học 2022 - 2023.
II. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG:
1. Xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động hè:
          Ban giám hiệu họp thống nhất, Thành lập Ban chỉ đạo hoạt động hè năm 2022, xây dựng kế hoạch hoạt động hè, báo cáo về phòng giáo dục và đào tạo xin chủ trương và triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động hè tại hội nghị họp phụ huynh học sinh.
2. Về chăm sóc nuôi dưỡng, đảm bảo an toàn cho trẻ:
- Thực hiện nghiêm túc công văn chỉ đạo của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc đảm bảo an toàn cho trẻ trong cơ sở giáo dục mầm non và Quy chế nuôi dạy trẻ; Thực hiện công văn số 1394/SGDĐT-GDMN ngày 19/5/2022 của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc hướng dẫn tổ chức hoạt động hè cho học sinh năm 2022; Kế hoạch số 517/KH-PGDĐT ngày 25/5/2022 của Phòng GD&ĐT Huyện Thanh Oai về kế hoạch tổ chức hoạt động hè cho học sinh năm 2022 ngành GD&ĐT Thanh Oai; Các văn bản Chỉ thị của các cấp về thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 trong giai đoạn hiện tại.
 - Trong thời gian tổ chức trông hè tại trường theo yêu cầu của phụ huynh, Ban giám hiệu nhà trường chỉ đạo GV,NV thường xuyên thực hiện các quy định về trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích trong nhà trường và công tác phòng chống dịch Covid-19. Khi phát hiện có nguy cơ gây mất an toàn phải báo cáo về BGH để có biện pháp chỉ đạo khắc phục kịp thời. Tuyệt đối không trả trẻ cho người lạ khi không có sự uỷ quyền của cha mẹ trẻ. Làm tốt công tác tuyên truyền với phụ huynh, không để tình trạng trẻ tự đi một mình đến trường và về nhà.
- Hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2022 với chủ đề “Triển khai Luật trẻ em và phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em”.
- Thực hiện nghiêm túc việc phân công lãnh đạo trực, có sổ trực hè, ghi chép đầy đủ (Thời gian, người trực, diễn biến tình hình trong ngày), duy trì việc họp giao ban trong hè.
- Ban giám hiệu nhà trường cần phân công, bố trí ít nhất 2 GV/1lớp theo đúng Điều lệ trường mầm non. Tuyệt đối không nhận trẻ khi trường, lớp không đảm bảo các điều kiện an toàn cho trẻ.
- Thực hiện nghiêm túc quy chế nuôi dạy trẻ MN như trong năm học.
- Chỉ đạo việc tổ chức nấu ăn cho trẻ phải đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, duy trì việc ký hợp đồng mua thực phẩm sạch, an toàn như trong năm học, tuyệt đối không mua thức ăn chế biến sẵn, đảm bảo đủ nguồn nước sạch sử dụng cho trẻ, tăng cường các biện pháp kiểm soát nguồn thực phẩm, nước uống sử dụng hàng ngày tại trường.
- Thực hiện nghiêm túc công tác quản lý nuôi dưỡng, quản lý chất lượng bữa ăn cho trẻ theo đúng quy định: Công khai thực đơn và tiền ăn hàng ngày của trẻ và của giáo viên, thực hiện nghiêm túc việc giao nhận thực phẩm hàng ngày; Đảm bảo đúng, đủ định lượng, thực đơn cho trẻ. Nghiêm cấm vi phạm khẩu phần ăn của trẻ dưới mọi hình thức.
- Thực hiện nghiêm túc Quy chế đón và trả trẻ: Chỉ nhận trẻ có sức khoẻ bình thường vào lớp. Trẻ bị bệnh dịch (sởi, thuỷ đậu, quai bị, ho gà, đau mắt đỏ…), sốt cao hoặc có triệu chứng bất thường cần được trả lại cho gia đình chăm sóc và kịp thời đưa trẻ đi khám bệnh. Trong trường hợp cá biệt cháu bị mệt nhẹ, phụ huynh vẫn yêu cầu gửi con và có gửi kèm thuốc, thì chỉ nhận các loại thuốc thông thường như thuốc nhỏ mắt, nhỏ mũi, thuốc ho, thuốc bổ có hướng dẫn sử dụng cụ thể (về liều lượng, thời gian uống) và phải có chữ kí xác nhận của phụ huynh học sinh trong nhật ký nhóm lớp, Nhân viên y tế của trường phối hợp với giáo viên chăm sóc, theo dõi sức khoẻ và cho trẻ uống thuốc. Tuyệt đối không nhận các cháu có biểu hiện ho, sốt nhẹ, khi phát hiện trường hợp trẻ có biểu hiện giáo viên cần báo ngay cho nhân viên y tế và đưa trẻ vào phòng cách ly để theo dõi và báo cho Trạm y tế xã kiểm tra tình hình.
- Phòng chống nóng: Phòng học, phòng sinh hoạt của trẻ phải được sử dụng máy điều hòa hoặc quạt điện, phòng học thoáng mát, vệ sinh sạch sẽ. Thường xuyên cho trẻ uống nước đầy đủ.
- Tăng cường công tác VSMT, phòng chống dịch bệnh theo sự chỉ đạo của Sở Y tế, Sở GD-ĐT và sự hướng dẫn của cơ quan y tế địa phương.
3. Tổ chức các hoạt động giáo dục:
          - Ban giám hiệu nhà trường thống nhất với Tổ chuyên môn hướng dẫn GV lựa chọn nội dung, hình thức tổ chức các hoạt động CS&GD trẻ theo hình thức “Chơi mà học, học bằng chơi”, phù hợp với độ tuổi của trẻ và điều kiện thực tế tại địa phương và nhà trường. Chú trọng các hoạt động dạy trẻ bảo vệ an toàn bản thân, kỹ năng tự phục vụ, vệ sinh phòng chống dịch bệnh , các hoạt động thể chất, vui chơi, học qua chơi…Đối với trẻ 5 tuổi lựa chọn trang bị những nội dung GD, kỹ năng cốt lõi, cần thiết để trẻ nhanh chóng thích nghi với giai đoạn chuyển tiếp, chuẩn bị tâm thế cho trẻ bước vào lớp 1.
- Thực hiện kế hoạch giáo dục một ngày theo nội dung chăm sóc giáo dục trong hè. Tiếp tục duy trì và tạo môi trường học tập cho trẻ, xây dựng kế hoạch ôn tập và tổ chức các hoạt động giáo dục phù hợp với độ tuổi. Tuyệt đối không dạy trước chương trình ở các độ tuổi. Đối với trẻ 5 tuổi không được dạy trước chương trình lớp 1 dưới bất kỳ hình thức nào.
- Đảm bảo đủ ĐDĐC và phương tiện phục vụ học tập và sinh hoạt cho trẻ.
4. Công tác tuyển sinh:
Thực hiện theo Kế hoạch số 481/KH-PGDĐT ngày 09/5/2022 của PGD&ĐT Thanh Oai về KH tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2022 - 2023 trên địa bàn Thanh Oai. Cần tập trung một số điểm sau:
- Ban giám hiệu chỉ đạo giáo viên trong trường phối hợp với UBND xã:                 
+ Điều tra số trẻ trong độ tuổi có nhu cầu đi học, đặc biệt quan tâm khảo sát số trẻ 5 tuổi (ghi rõ năm sinh), trẻ khuyết tật và XD phương án tuyển sinh.
          + Tổ chức tốt việc tuyển sinh, đảm bảo ổn định an ninh - trật tự.
- Ban giám hiệu nhà trường xây dựng kế hoạch, thông báo công khai chỉ tiêu tuyển sinh, tuyến tuyển sinh, thời gian tuyển sinh, phương thức tuyển sinh từng độ tuổi (tránh tập trung quá đông phụ huynh trong trường cùng một thời điểm). Ưu tiên nhận trẻ 5 tuổi để duy trì thực hiện phổ cập trẻ mẫu giáo năm tuổi và đảm bảo tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi đến trường. Đối với trẻ nhà trẻ, đáp ứng nhu cầu gửi con của phụ huynh khi nhà trường có đủ điều kiện về cơ sở vật chất và giáo viên, nhân viên. Hạn chế số học sinh trái tuyến và những bất hợp lý nảy sinh trong công tác tuyển sinh.
- Phụ huynh học sinh có nhu cầu gửi con, cần thực hiện đúng quy định về hồ sơ tuyển sinh. Nhà trường thông báo danh sách và gửi phiếu nhập học do Hiệu trưởng ký đến cha mẹ học sinh.
- Chỉ đạo giáo viên tuyệt đối không được nhận trẻ vào lớp khi chưa có phiếu nhập học.
Nhà trường thực hiện tuyển sinh đúng chỉ tiêu và KH phòng GD giao.
III.  TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Thành lập Ban chỉ đạo hoạt động hè: Gồm các đồng chí có tên sau:
 
TT Họ và tên Chức vụ Phân công nhiệm vụ
1 Nhữ Thị Thủy Hiệu trưởng Trưởng ban
2 Nguyễn Thị Mai P. Hiệu trưởng Phó trưởng ban
3 Đào Thị Thúy P. Hiệu trưởng Phó ban
4 Phạm Thị Hương GVPT chuyên môn Thành viên
5 Nguyễn Thị Hằng TT khu Q.Minh Thành viên
6 Phạm Thị Như Ngọc Bí thư Chi đoàn Thành viên
7 Phạm Thị Duyên TT khu Trung Tâm Thành viên
8 Nguyễn Thị Hường TT Tổ Nuôi dưỡng Thành viên
9 Nguyễn Tiến Hiệp Hội trưởng hội PH Thành viên
2. Xây dựng kế hoạch hoạt động hè:
- Ban chỉ đạo có trách nhiệm xây dựng kế hoạch theo sự chỉ đạo của PGD&ĐT Thanh Oai và triển khai tới từng nhóm lớp trong nhà trường.
- Tổ chức quán triệt nội dung kế hoạch của phòng GD&ĐT và nhà trường tới toàn thể CB-GV-NV và phụ huynh của các cháu trước khi cho trẻ nghỉ hè (Họp phụ huynh cuối năm của các lớp).
- Tổ chức việc kiểm tra thực hiện các hoạt động tổ chức hè cho các cháu của giáo viên, nhân viên, tăng cường kiểm tra đột xuất.
- Xử lý nghiêm túc các vi phạm về công tác phòng chống dịch Covid-19 và Quy chế hoạt động trong nhà trường.
- Phối hợp với các đoàn thể, đài truyền thanh của xã và các thôn để tuyên truyền việc tổ chức hoạt động hè cho các cháu tại địa phương.
- Thời gian thực hiện kế hoạch hoạt động hè từ khi học sinh nghỉ hè đến ngày tựu trường của năm học 2022 - 2023.
3. Chỉ đạo giáo viên tổ chức dạy hè:
Từ ngày 01/6/2022 đến 30/7/2022: Chỉ đạo giáo viên tiến hành dạy hè.
 
 
Tổng số trẻ

Số lớp
Số giáo viên đăng ký dạy hè
CBQL
Số cô nuôi đăng ký đi làm hè Số giáo viên nghỉ hè
  Nhà trẻ Mẫu giáo Nhà trẻ Mẫu giáo
15
 

3

6

29
  50 70 2 2
Tổng 120 4 15 3 6 29
* Dự kiến số CBQL,GV,NV đi làm trong ngày tháng 6,7/2022: 11 đ/c;
- CBQL: 1
- Nhân viên nuôi dưỡng: 2 đồng chí;
- Đối với Nhà trẻ: 2 nhóm = 50 cháu = 4 GV đi làm
- Đối với Mẫu giáo: 2 lớp = 70 cháu = 4 GV đi làm
- Bố trí trong tháng 6,7/2022 đảm bảo cho 100% giáo viên, nhân viên đăng ký đi làm hè được cắt phiên 1 đợt/tháng (50% GV-NV đi làm/tháng). Riêng những đ/c trong Ban tuyển sinh và phổ cập không phải dạy hè, mà làm công tác tuyển sinh tại phòng Hội đồng của nhà trường và công tác phổ cập trẻ tại các thôn đội.
- Từ ngày 01/8/2022 bắt buộc 100% CB-GV-NV đi làm và đón trẻ bình thường để rèn văn nghệ chuẩn bị cho năm học mới.
- Dự kiến mức thu các khoản đóng góp cho học sinh, nhà trường vẫn thực hiện thu các khoản như thời điểm trông hè tháng 6 và 7/2022.
4. Công tác quản lý chỉ đạo:
- Từ 01/6/2022 đến 30/7/2022: BGH phân công lịch trực hè để giải quyết những vấn đề đột xuất của nhà trường, từ ngày 01/8/2022 BGH, GV,NV phải đi làm 100%:
+ Tuần 1&4 tháng 6; tuần 3 tháng 7/2022: đ/c Nhữ Thị Thủy;
+ Tuần 2 tháng 6; tuần 1&4 tháng 7/2022: đ/c Nguyễn Thị Mai;
+ Tuần 3 tháng 6; tuần 2 tháng 7/2022: đ/c Đào Thị Thuý;
- BGH xây dựng kế hoạch chỉ đạo tổ chức kiểm tra giám sát việc dạy hè của GV- NV cụ thể, rõ ràng, phân công BGH thường trực kiểm tra và chỉ đạo giáo viên, nhân viên các khu lớp thực hiện tốt các hoạt động CS&GD trẻ.
- Trong thời gian hè nhà trường phấn đấu đảm bảo nghiêm túc các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ.
- Về CSVC: Nhà trường bố trí trông hè và dạy trẻ tại khu Trung Tâm.
- Tổ chức tổng kết hoạt động hè.
* Công tác thu trong hè tháng 6,7/2022:
- Mức thu: Đối với trẻ Mẫu giáo: Thu 550.000 đ/tháng/trẻ.
                  Đối với trẻ Nhà trẻ: Thu 600.000 đ/tháng/trẻ.
- Ngoài ra trẻ nhà trẻ và trẻ MG còn phải thu thêm các khoản sau:  
+ Tiền dịch vụ điện điều hoà, đồ dùng vệ sinh: 50.000 đ/tháng/trẻ.
+ Nước uống + nấu ăn: 12.000 đ/tháng/trẻ;
+ Tiền ăn của trẻ: 20.000 đ/ngày/trẻ;
* Dự kiến thu - chi/ tháng:
- Phần thu: Tổng thu: 62.500.000đ
+ Tổng số trẻ Nhà trẻ 50 cháu x 600.000đ/tháng  = 30.000.000đ
+ Tổng số trẻ Mẫu giáo 70 cháu x 500.000đ/tháng  = 38.500.000đ
- Phần chi: 68.500.000 đồng
+ 5% Chi hao mòn CSVC = 3.425.000 đ
+ 12% Công tác quản lý =    8.220.000 đ
+ 3% Công tác thu          =    2.055.000 đ
+ 80% Chi ngày công cho GV,NV: 54.800.000đ
IV. CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG HÈ:
- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng hè cho CB,GV,NV, chú trọng bồi dưỡng công tác quản lý, quản trị ở cơ sở GDMN, đạo đức phong cách nhà giáo vào tháng 5/2022 nộp về PGD&ĐT trước ngày 01/6/2022.
- Bồi dưỡng đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, PHT, chuẩn nghề nghiệp GVMN theo Kế hoạch số 1101/KH-SGD&ĐT ngày 29/3/2019 của Sở GD&ĐT về việc XD đội ngũ CBQL và GV cốt cán các cơ sở GDMN, Kế hoạch số 1102/KH-SGD&ĐT ngày 29/3/2019 của Sở GD&ĐT về đánh giá xếp loại Hiệu trưởng, PHT theo chuẩn Hiệu trưởng và đánh giá xếp loại GV theo chuẩn NNGVMN.
- Các nội dung bồi dưỡng khác:
+ Tiếp tục tổ chức bồi dưỡng cho GV về kỹ năng sử dụng CNTT và XD giáo án điện tử, bài giảng E-lerning, cách sử dụng các phần mềm XD các video, bài giảng. Địa điểm tại văn phòng nhà trường.
+ Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý trẻ, đạo đức, phong cách nhà giáo.
+ Nội quy quy chế của nhà trường, nhiệm vụ năm học mới.
+ Bồi dưỡng chuyên đề về cách ứng dụng PPGD tiên tiến STEAM để dạy cho trẻ.
+ Bồi dưỡng về chuyên đề phát triển thẩm mỹ: Âm nhạc, Tạo hình, lĩnh vực phát triển nhận thức, phát triển ngôn ngữ, cách xây dựng môi trường học tập lấy trẻ làm trung tâm, XD trường lớp MN hạnh phúc và cách làm ĐDĐC bằng nguyên phế liệu... cho giáo viên.
+ Bồi dưỡng cách XD khẩu phần ăn hợp lý cho trẻ.
- Đối tượng bồi dưỡng: 100% CB - GV - NV trong toàn trường.
V. CÔNG TÁC KIỂM TRA BÁO CÁO:
- Ban giám hiệu nhà trường xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thực hiện hoạt động hè của giáo viên, nhân viên.
- Viết báo cáo tổng kết hoạt động hè gửi về PGD&ĐT qua Phòng Mầm non trước ngày 30/8/2022.
VI. KIẾN NGHỊ:
- Phòng giáo dục và đào tạo tổ chức tập huấn, bồi dưỡng các chuyên đề cho giáo viên trong dịp hè.
- Ủy ban nhân dân Huyện tiếp tục quan tâm về chế độ chính sách cho đội ngũ GV,NV mầm non.
Trên đây là kế hoạch chỉ đạo và tổ chức hoạt động hè cho học sinh năm 2022 của trường mầm non Mỹ Hưng. Rất mong được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên để nhà trường thực hiện tốt kế hoạch hoạt động hè 2022 đạt hiệu quả cao./.

 
Nơi nhận:                                                                 
 - Phòng GD&ĐT (để b/c);
 - BGH, GV, NV trường (để t/h);
- Lưu VT ./.  
HIỆU TRƯỞNG


Nhữ Thị Thủy
        
XÁC NHẬN CỦA LÃNH ĐẠO PGD&ĐT THANH OAI
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 

Tác giả: Nhữ Thị Thuỷ

Nguồn tin: Công tác quản lý chỉ đạo:

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://nukeviet.vn là vi phạm bản quyền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây