Biên bản + QĐ bổ nhiệm chức danh Tổ trưởng , tổ phó các tổ CM năm học 2022 -2023

Thứ sáu - 09/09/2022 15:50
UBND HUYỆN THANH OAI
TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
Số: 135/BB-MNMH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Mỹ Hưng, ngày 31 tháng 8 năm 2022

BIÊN BẢN BẦU CÁC CHỨC DANH
TỔ TRƯỞNG, TỔ PHÓ CÁC TỔ CHUYÊN MÔN
Năm học 2022 - 2023

Căn cứ Thông tư 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 quy định Điều lệ trường mầm non;
Căn cứ biên bản họp thống nhất Ban chi ủy, Ban giám hiệu ngày 28/8/2021 về việc thống nhất số lượng và dự kiến danh sách các đồng chí tham gia giữ các chức danh Tổ trưởng, Tổ phó các Tổ chuyên môn: Tổ 4+5 tuổi, Tổ Nhà trẻ+3 tuổi, Tổ Nuôi dưỡng, Tổ Văn phòng năm học 2022 - 2023;
Căn cứ vào tình hình thực tế về phẩm chất đạo đức, năng lực, trình độ chuyên môn của đội ngũ giáo viên, nhân viên của nhà trường năm học 2022 - 2023;
Hôm nay, vào hồi 16h30 ngày 31 tháng 8 năm 2022 tại Văn phòng của trường mầm non Mỹ Hưng, tiến hành tổ chức Hội nghị họp toàn thể hội đồng sư phạm nhà trường, để bầu các chức danh Tổ trưởng, Tổ phó các Tổ chuyên môn: Tổ 4+5 tuổi, Tổ Nhà trẻ+3 tuổi, Tổ Nuôi dưỡng, Tổ Văn phòng năm học 2022 - 2023.
Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên: 49 đồng chí (Trong đó CBQL: 03 đ/c; giáo viên: 34 đ/c; Nhân viên: 12 đ/c)
Có mặt: 47/49 đ/c; vắng mặt: 02 đ/c (Có lý do nghỉ thai sản: đ/c Đào Thị Hằng KT, đ/c Nguyễn Thị Thanh).
1. Ban giám hiệu nhà trường thông qua dự kiến số lượng và danh sách các đồng chí có đủ tiêu chuẩn tham gia giữ các chức danh Tổ trưởng, Tổ phó các Tổ chuyên môn Mẫu giáo, Tổ Nhà trẻ, Tổ Nuôi dưỡng, Tổ Văn phòng trong năm học 2022 - 2023:
          Gồm các đ/c có tên sau:
TT Họ và tên Chức vụ công tác Chức danh bổ nhiệm
1
2
3
4
5
6
7
Phạm Thị Hương
Kiều Thị Hằng
Nguyễn Thị Anh
Trịnh Thị Thu Hương
Nguyễn Thị Tâm
Lê Thị Quỳnh
Nguyễn Thị Hường
Giáo viên 4 tuổi
Giáo viên 5 tuổi
Giáo viên lớp 3 tuổi
Giáo viên Nhà trẻ
NV ND+Thủ quỹ
Nhân viên nuôi dưỡng
Nhân viên nuôi dưỡng
Tổ trưởng Tổ 4+5 tuổi
Tổ phó Tổ 4+5 tuổi
Tổ trưởng Tổ NT+3 tuổi
Tổ phó Tổ NT+3 tuổi
Tổ trưởng Tổ Văn phòng
Tổ trưởng Tổ nuôi dưỡng
Tổ phó Tổ nuôi dưỡng

2. Hội nghị đã tiến hành biểu quyết, thống nhất bầu số lượng Tổ trưởng, Tổ phó các Tổ chuyên môn gồm:
          - Chức danh Tổ trưởng các tổ: 04 đ/c
          - Chức danh Tổ phó các tổ: 03 đ/c
* Kết quả biểu quyết:
          - Chức danh Tổ trưởng các tổ gồm 04 đ/c: 47/47 đ/c có mặt tại hội nghị đồng ý đạt tỉ lệ 100%.
          - Chức danh Tổ phó các tổ gồm 03 đ/c: 49/49 đ/c có mặt tại hội nghị đồng ý đạt tỉ lệ 100%.
3. Hội nghị đã tiến hành biểu quyết, thống nhất danh sách dự kiến của BCU-BGH giới thiệu các chức danh Tổ trưởng, Tổ phó các Tổ chuyên môn gồm:
TT Họ và tên Chức vụ công tác Chức danh bổ nhiệm
1
2
3
4
5
6
7
Phạm Thị Hương
Kiều Thị Hằng
Nguyễn Thị Anh
Trịnh T Thu Hương
Nguyễn Thị Tâm
Lê Thị Quỳnh
Nguyễn Thị Hường
Giáo viên 4 tuổi
Giáo viên 5 tuổi
Giáo viên lớp 3 tuổi
Giáo viên Nhà trẻ
NV ND+Văn thư
Nhân viên nuôi dưỡng
Nhân viên nuôi dưỡng
Tổ trưởng Tổ 4+5 tuổi
Tổ phó Tổ 4+5 tuổi
Tổ trưởng Tổ NT+3 tuổi
Tổ phó Tổ NT+3 tuổi
Tổ trưởng Tổ Văn phòng
Tổ trưởng Tổ nuôi dưỡng
Tổ phó Tổ nuôi dưỡng
* Kết quả biểu quyết:
- Số lượng CB,GV,NV có mặt tại hội nghị đồng ý với danh sách dự kiến là: 47/47 đ/c đạt tye lệ 100%.
          - Số lượng CB,GV,NV có mặt trong hội nghị không đồng ý với danh sách dự kiến là: 0 đ/c
4. Kết luận: Căn cứ vào kết quả biểu quyết trên, Hội nghị đã thống nhất và chốt danh sách các đồng chí có tên trong danh sách ở trên sẽ tham gia giữ các chức danh Tổ trưởng, Tổ phó các Tổ chuyên môn: Tổ 4+5 tuổi, Tổ Nhà trẻ+3 tuổi, Tổ Nuôi dưỡng, Tổ Văn phòng trong năm học 2022 - 2023.
Biên bản được thông qua trước hội nghị lúc 17h30 cùng ngày, tất cả các thành viên trong Hội nghị đều nhất trí và không còn ai có ý kiến nào khác./.
 
CHỦ TỌA HỘI NGHỊ
Nhữ Thị Thủy
THƯ KÝ HỘI NGHỊ
Phạm Thị Hương

UBND HUYỆN THANH OAI
TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
       Số: 136/QĐ-MNMH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                     Mỹ Hưng, ngày 31 tháng 8 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
V/v bổ nhiệm các chức danh Tổ trưởng, Tổ phó các Tổ chuyên môn
Năm học 2022 - 2023

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON MỸ HƯNG
Căn cứ Thông tư 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 quy định Điều lệ trường mầm non;
Thực hiện các văn bản hướng dẫn của Phòng GD&ĐT Thanh Oai về việc hướng dẫn quy trình bổ nhiệm các chức danh Tổ trưởng, Tổ phó các Tổ chuyên môn năm học 2022 - 2023;
Căn cứ vào tình hình thực tế về phẩm chất đạo đức, năng lực, trình độ chuyên môn của đội ngũ giáo viên, nhân viên trong nhà trường năm học 2022 - 2023 và kết quả của các Hội nghị họp BCU-BGH, Hội nghị họp hội đồng sư phạm nhà trường ngày 31/8/2022 và của các Tổ chuyên môn: Tổ 4+5 tuổi, Tổ Nhà trẻ + 3 tuổi, Tổ Văn phòng, Tổ Nuôi dưỡng,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Bổ nhiệm các chức danh Tổ trưởng, Tổ phó các Tổ chuyên môn: Tổ 4+5 tuổi, Tổ Nhà trẻ + 3 tuổi, Tổ Văn phòng, Tổ Nuôi dưỡng của trường mầm non Mỹ Hưng năm học 2022 - 2023 gồm các đồng chí có tên sau:
 
TT Họ và tên Chức vụ công tác Chức danh bổ nhiệm
1
2
3
4
5
6
7
Phạm Thị Hương
Kiều Thị Hằng
Nguyễn Thị Anh
Trịnh T Thu Hương
Nguyễn Thị Tâm
Lê Thị Quỳnh
Nguyễn Thị Hường
Giáo viên 4 tuổi
Giáo viên 5 tuổi
Giáo viên lớp 3 tuổi
Giáo viên Nhà trẻ
NV Kế toán+Văn thư
Nhân viên nuôi dưỡng
Nhân viên nuôi dưỡng
Tổ trưởng Tổ 4+5 tuổi
Tổ phó Tổ 4+5 tuổi
Tổ trưởng Tổ NT+3 tuổi
Tổ phó Tổ NT+3 tuổi
Tổ trưởng Tổ Văn phòng
Tổ trưởng Tổ nuôi dưỡng
Tổ phó Tổ nuôi dưỡng


Điều 2. Các chức danh được bổ nhiệm có nhiệm vụ phối hợp với Ban giám hiệu nhà trường xây dựng kế hoạch hoạt động của Tổ, bồi dưỡng, giúp đỡ cho các thành viên trong tổ thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn của nhà trường giao cho theo đúng quy định.
Điều 3. Các đồng chí có tên trong danh sách các chức danh đã được bổ nhiệm các chức danh của trường Mầm non Mỹ Hưng chịu trách nhiệm thi hành. Quyết định này có hiệu lực trong năm học 2022 - 2023./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cơ quan chủ quản (để b/c);
- Lưu VT./.    
                 HIỆU TRƯỞNG
         Nhữ Thị Thủy
 


 

Tác giả: Nhữ Thị Thuỷ

Nguồn tin: Công tác quản lý chỉ đạo:

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://nukeviet.vn là vi phạm bản quyền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây