QĐ Thành lập các Tổ chuyên môn năm học 2022-2023

Thứ sáu - 09/09/2022 15:48
UBND HUYỆN THANH OAI
 TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
       Số: 137/QĐ-MNMH
 
                  Mỹ Hưng, ngày 31 tháng 8 năm 2022
QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập các Tổ chuyên môn Tổ 4+5 tuổi, Tổ Nhà trẻ + 3 tuổi,
Tổ Nuôi dưỡng, Tổ Văn phòng và
bố trí các chức danh quản lý Tổ năm học 2022 - 2023

 
 
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON MỸ HƯNG
Thực hiện Thông tư số 33/2005/TT-BGD&ĐT ngày 08/12/2005 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tạm thời thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong các cơ sở giáo dục công lập; Thông tư 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 quy định Điều lệ trường mầm non; Thông tư 06/2015/TTLT-BGDĐT ngày 16/3/2015 quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức biên chế viên chức ở các cơ sở GDMN công lập;
Căn cứ tình hình thực tế của đơn vị và phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực công tác của đội ngũ; căn cứ vào biên bản họp liên tịch ngày 31/8/2022 của trường Mầm non Mỹ Hưng; 
Xét theo đề nghị của Hội đồng sư phạm trường Mầm non Mỹ Hưng,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Nay thành lập các Tổ chuyên môn: Tổ 4+5 tuổi, Tổ Nhà trẻ+3 tuổi, Tổ Nuôi dưỡng, Tổ Văn phòng và bố trí các chức danh quản lý Tổ trưởng, Tổ phó và thành viên của các Tổ chuyên môn năm học 2022 - 2023 gồm các đồng chí (có danh sách kèm theo). 
Điều 2. Các đồng chí giữ chức danh Tổ trưởng, Tổ phó các Tổ chuyên môn có trách nhiệm xây dựng kế hoạch hoạt động của Tổ, tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn của Tổ theo quy định, chịu trách nhiệm về chất lượng hoạt động của Tổ trước Hiệu trưởng. Các thành viên trong Tổ có trách nhiệm thực hiện tốt các quy định và kế hoạch hoạt động của Tổ và các quy định của nhà trường đã đề ra. Thời hạn giữ các chức danh Tổ trưởng, Tổ phó các Tổ chuyên môn là 01 năm học, tính từ ngày Quyết định có hiệu lực thi hành.
Các đồng chí có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm quản lý và điều hành Tổ theo đúng Điều lệ trường Mầm non và các văn bản hướng dẫn hiện hành; được hưởng chế độ phụ cấp chức vụ theo quy định của Nhà nước kể từ ngày bổ nhiệm.

Điều 3. Văn phòng nhà trường, Tổ trưởng các Tổ và các đồng chí có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.                                                 
 
Nơi nhận:  
- Như điều 3;                                                                            
- Phòng GD&ĐT (để b/c);
- Lưu: VT./.
 
HIỆU TRƯỞNG
Nhữ Thị Thủy
UBND HUYỆN THANH OAI
TRƯỜNG MẦM NON MỸ HƯNG

DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN TỔ 4+5 TUỔI
TRƯỜNG MẦM NON MỸ HƯNG NĂM HỌC 2022 - 2023
(Kèm theo Quyết định số 137/QĐ-MNMH ngày 31/8/2022 của Hiệu trưởng)

 
STT Họ và tên Chức danh
Chức vụ
Nhiệm vụ Ghi chú
1 Phạm Thị Hương Giáo viên lớp B2 Tổ trưởng Thư ký HĐ
2 Kiều Thị Hằng Giáo viên lớp A3 Tổ phó  
3 Nguyễn Bích Huệ Giáo viên lớp A1 Thành viên khối 5T  
4 Hoàng Thị Thi Giáo viên lớp A1 Thành viên khối 5T BCHCĐ
5 Ngô Thị Nga Giáo viên lớp A2 Thành viên khối 5T  
6 Nguyễn Thị Thuý Giáo viên lớp A2 Thành viên khối 5T TT khu TT
7 Đào Thị Hường Giáo viên lớp A3 Thành viên khối 5T  
8 Lê Thị Thanh Yên Giáo viên lớp A4 Thành viên khối 5T  
9 Phạm Thị Duyên Giáo viên lớp A4 Thành viên khối 5T TP khu TT
10 Lê Thị Tâm Giáo viên lớp B3 Thành viên khối 4T  
11 Hoàng Thị Thuý Giáo viên lớp B1 Thành viên khối 4T  
12 Lê Thị Mai Hương Giáo viên lớp B1 Thành viên khối 4T  
13 Nguyễn Thị Phương Giáo viên lớp B2 Thành viên khối 4T  
14 Nguyễn Thị Thơm Giáo viên lớp B3 Thành viên khối 4T  
15 Phạm Thị Như Ngọc Giáo viên lớp B2 Thành viên khối 4T BT Chi đoàn
16 Nguyễn Thị Hằng Giáo viên lớp B4 Thành viên khối 4T TT khu QM
17 Nguyễn Thị Hường Giáo viên lớp B4 Thành viên khối 4T  
UBND HUYỆN THANH OAI
TRƯỜNG MẦM NON MỸ HƯNG

DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN TỔ NHÀ TRẺ + 3 TUỔI
TRƯỜNG MẦM NON MỸ HƯNG NĂM HỌC 2022 - 2023
(Kèm theo Quyết định số 137/QĐ-MNMH ngày 31/8/2022 của Hiệu trưởng)

 
STT Họ và tên Chức danh
Chức vụ
Nhiệm vụ Ghi chú
1 Nguyễn Thị Mai Phó Hiệu trưởng Chỉ đạo chung  
2 Nguyễn Thị Anh Giáo viên lớp C3 Tổ trưởng  
3 Trịnh Thị Thu Hương Giáo viên lớp D1 Tổ phó  
4 Tạ Thị Dương Giáo viên lớp C1 Thành viên khối 3T  
5 Lê Thị Bình Giáo viên lớp C1 Thành viên khối 3T  
6 Đào Thị Trang Giáo viên lớp C2 Thành viên khối 3T  
7 Nguyễn Thị Đức Giáo viên lớp C2 Thành viên khối 3T  
8 Hoàng Thị Hoà Giáo viên lớp C3 Thành viên khối 3T  
9 Tạ Thị Thanh Dung Giáo viên lớp C4 Thành viên khối 3T TP khu QM
10 Nguyễn T Thạch Anh Giáo viên lớp C4 Thành viên khối 3T  
11 Nguyễn T Tố Hương Giáo viên lớp D3 Thành viên khối NT Thủ kho
12 Lê Thị Thuý Bình Giáo viên lớp D1 Thành viên khối NT  
13 Lê Thị Tuyết Giáo viên lớp D1 Thành viên khối NT  
14 Nguyễn Thị Hoa Giáo viên lớp D2 Thành viên khối NT  
15 Nguyễn T Thu Hồng Giáo viên lớp D2 Thành viên khối NT  
16 Nguyễn Thị Thanh Giáo viên lớp D2 Thành viên khối NT  
17 Lưu Thị Hương Giáo viên lớp D3 Thành viên khối NT  
18 Nguyễn Thị Tuân Giáo viên lớp D3 Thành viên khối NT  UBND HUYỆN THANH OAI
TRƯỜNG MẦM NON MỸ HƯNG

DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN TỔ NUÔI DƯỠNG
TRƯỜNG MẦM NON MỸ HƯNG NĂM HỌC 2022 - 2023
(Kèm theo Quyết định số 137/QĐ-MNMH ngày 31/8/2022 của Hiệu trưởng)

 
STT Họ và tên Chức danh, Chức vụ Nhiệm vụ Ghi chú
1 Đào Thị Thuý Phó Hiệu trưởng Chỉ đạo chung  
2 Lê Thị Quỳnh NV Nuôi dưỡng Tổ trưởng  
3 Nguyễn Thị Hường NV Nuôi dưỡng Tổ phó  
4 Nguyễn Thị Thơm NV Nuôi dưỡng Thành viên  
5 Nguyễn Thị Liêm NV Nuôi dưỡng Thành viên  
6 Nguyễn Thị Giang NV Nuôi dưỡng Thành viên  
7 Nguyễn Thị Thủy NV Nuôi dưỡng Thành viên  
8 Tạ Minh Nguyệt NV Nuôi dưỡng Thành viên  
UBND HUYỆN THANH OAI
TRƯỜNG MẦM NON MỸ HƯNG

            DANH SÁCH  CÁC THÀNH VIÊN TỔ VĂN PHÒNG
TRƯỜNG MẦM NON MỸ HƯNG NĂM HỌC 2022 - 2023
(Kèm theo Quyết định số 137/QĐ-MNMH ngày 31/8/2022 của Hiệu trưởng)

 
STT Họ và tên Chức danh, Chức vụ Nhiệm vụ Ghi chú
1 Nhữ Thị Thuỷ Hiệu trưởng Chỉ đạo chung  
2 Nguyễn Thị Tâm Nhân viên ND Tổ trưởng  
3 Đào Thị Hằng Nhân viên Kế toán Thành viên Thủ quỹ
4 Lê Thị Giang Nhân viên Y tế Thành viên  
5 Hoàng Văn Tiến Nhân viên bảo vệ Thành viên  
6 Nguyễn Trung tín Nhân viên bảo vệ Thành viên  
 

Tác giả: Nhữ Thị Thuỷ

Nguồn tin: Công tác quản lý chỉ đạo:

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://nukeviet.vn là vi phạm bản quyền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây