Kế hoạch phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2021-2025

Chủ nhật - 18/09/2022 11:14
  PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 21/KH-MNMH                  Mỹ Hưng, ngày 11 tháng 3  năm 2021
KẾ HOẠCH
Phát triển giáo dục mầm non Trường mầm non Mỹ Hưng
Giai đoạn 2021 - 2025
Thực hiện Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 12/01/2021 của UBND Thành phố Hà Nội về Kế hoạch phát triển GDMN Thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch số 143/KH-UBND ngày 10/3/2021 của UBND Huyện Thanh Oai về Kế hoạch phát triển giáo dục mầm non Huyện Thanh Oai giai đoạn 2021 - 2025;
Căn cứ vào tình hình thực tế, trường mầm non Mỹ Hưng xây dựng Kế hoạch phát triển giáo dục MN giai đoạn 2021 - 2025 và triển khai thực hiện như sau:
I. MỤC TIÊU:
1. Mục tiêu chung:
Giữ vững và phát huy những thế mạnh, danh hiệu của nhà trường, góp phần phát triển văn hóa giáo dục theo hướng văn minh, hiện đại, xứng với tiềm năng và vị thế của Huyện Thanh Oai. Nâng cao đạo đức, nghề nghiệp, chất lượng đội ngũ quản lý, giáo viên mầm non, thực hiện chế độ đãi ngộ góp phần nâng cao đời sống giáo viên, nhân viên.
Đảm bảo duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi, chuẩn bị điều kiện phổ cập cho trẻ em 4 tuổi, nâng cao chất lượng CS,ND và GD trẻ đạt chuẩn chất lượng GDMN và tiếp cận GD tiên tiến; Xây dựng mạng lưới trường, lớp mầm non theo hướng trường học xanh, chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế; XD đội ngũ CBQL, giáo viên đạt trình độ đào tạo, đạt chuẩn chức danh nghề nghiệp theo vị trí việc làm, có chuyên môn giỏi, có phẩm chất đạo đức tốt, phong cách đẹp.
Đổi mới công tác quản lý nhà trường, nâng cao năng lực tự chủ nhà trường; Xây dựng mô hình phối hợp hỗ trợ gia đình, cộng đồng, nhà trường trong CS,ND và giáo dục trẻ, chuẩn bị tốt cho trẻ em khối 5 tuổi.
2. Mục tiêu cụ thể:
2.1. Huy động trẻ MN trong độ tuổi đi học, nâng cao chất lượng CS&GD trẻ, đạt chuẩn chất lượng GDMN và tiếp cận với phương pháp GD tiên tiến:
- Duy trì và phấn đấu giữ vững danh hiệu trường mầm non chuẩn quốc gia mức độ I. Chất lượng giáo dục mức độ II.
- Tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động và huy động sức mạnh của toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh học sinh và nhân dân trên địa bàn xã Mỹ Hưng cho phát triển GDMN vững chắc, toàn diện.
- 100% trẻ đi học được theo dõi sức khỏe, giảm tỷ lệ trẻ em SDD thể nhẹ, giảm cân trung bình 0,3%/năm, tỷ lệ trẻ SDD thể thấp còi giảm trung bình 0,2%/năm, tỷ lệ trẻ em thừa cân béo phì được khống chế, tổ chức học hòa nhập cho trẻ em khuyết tật theo Điều lệ trường MN..
- Huy động 70% trẻ trong độ tuổi tuyển sinh nhà trẻ và 100% trẻ mẫu giáo trong độ tuổi trên địa bàn đến lớp; Duy trì chất lượng phổ cập GDMN trẻ em 5 tuổi và chuẩn bị các điều kiện để thực hiện phổ cập GDMN cho trẻ em 4 tuổi khi Bộ GD&ĐT trình Chính phủ phê duyệt.
- Đảm bảo trẻ em, giáo viên trong nhà trường thuộc đối tượng áp dụng được hưởng hỗ trợ từ chính sách phát triển GDMN của TP theo Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ.
- Đảm bảo chất lượng CS,ND và giáo dục đạt chuẩn chất lượng GDMN, tiếp cận và ứng dụng phương pháp GD tiên tiến. Xây dựng chương trình GD nhà trường, khẳng định thương hiệu và chất lượng riêng của nhà trường.
- 100% giáo viên sử dụng trang thiết bị, đồ dùng dạy học hiện đại; ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong công quản lý và chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ, xây dựng và thực hiện thường xuyên các hoạt động của nhà trường trên hệ thống website của nhà trường.
2.2. Xây dựng mạng lưới trường lớp theo hướng trường học xanh, chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế:
Sắp xếp mạng lưới trường lớp, gom điểm lẻ khu Quảng Minh về Khu Trung Tâm. Đề nghị mở rộng diện tích đất tại khu trung tâm thêm khoảng 2.000m2 để xây dựng thêm 6 phòng học, 01 Hội trường, thư viện và một số hạng mục khác. Đồng bộ các loại đồ dùng, trang thiết bị, học liệu, hướng tới tiên tiến, hiện đại để phấn đấu đạt “Trường chuẩn quốc gia mức độ 2” vào năm 2023.
Tiếp tục duy trì sử dụng đạt hiệu quả trang Website, trang thông tin điện tử và phòng máy tính cho trẻ tại nhà trường, xây dựng phòng thư viện mầm non theo Luật thư viện ngày 21/11/2019. Ứng dụng CNTT số hóa trường học (Trang Website, onlinehwowngs dẫn cha mẹ, kết nối mạng LAN, sử dụng các phần mềm quản lý, camera nội bộ, tivi, máy tính tại các nhóm lớp để bồi dưỡng, khai thác nguồn tài liệu, học liệu trên mạng intenet, thư viện điện tử ngành; Trẻ được làm quen với phần mềm trò chơi ứng dụng CNTT, làm quen với vi tính, máy tính...).
Đảm bảo có đủ đồ dùng dạy học theo quy định, hướng tới sử dụng đồ dùng tiên tiến và hiện đại.
2.3. Xây dựng, phát triển đội ngũ và thực hiện chính sách:
- Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên mầm non đạt trên chuẩn về trình độ chuyên môn đạt 100%; 30% có trình độ trung cấp lý luận chính trị, quản lý GD và quản lý nhà nước; 100% giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp GVMN. Không vi phạm đạo đức nhà giáo, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của đội ngũ nhà giáo.
- 100% CBQL được thăng hạng theo quy định, trong đó có 67% có trình độ chuyên môn trên đại học.
- 100% CBQL đạt chuẩn Hiệu trưởng và 100% GV đạt chuẩn nghề nghiệp, ít nhất có 90% đạt mức độ khá trở lên.
- Hàng năm 100% CBQL và GV được bồi dưỡng đạo đức nhà giáo, chuyên môn nghiệp vụ quản lý, quản trị tự chủ nhà trường và đổi mới phương pháp GDMN, CBQL và GV cốt cán được bồi dưỡng nâng cao. Đảm bảo các chế độ chính sách cho đội ngũ theo quy định.
- 100% CBQL và đội ngũ GV trong trường được tham gia các lớp bồi dưỡng ứng dụng phương pháp GD tiên tiến.
- Phấn đấu tối thiểu có 56% CB,GV,NV trong trường là Đảng viên.
3. Yêu cầu:
- Quán triệt mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Kế hoạch phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2021 - 2025 của nhà trường tới toàn thể cán bộ, GV,NV.
- Xác định rõ nhiệm vụ và phân công trách nhiệm cho từng thành viên trong nhà trường.
- Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát, đánh giá hàng năm việc thực hiện kế hoạch đúng tiến độ.
II. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN GDMN CỦA NHÀ TRƯỜNG:
1. Quy mô, mạng lưới trường, lớp mầm non:
1.1 Số lượng:
Năm học 2020 - 2021, trường có 454 học sinh với 15 lớp.
+ Nhà trẻ: 03 nhóm = 70/108 cháu, đạt 64,8% trẻ trong độ tuổi tuyển sinh;
+ Mẫu giáo: 12 lớp = 384/395 cháu, đạt tỷ lệ 97,2 % trẻ trong độ tuổi;
Trong đó: + 4 lớp 3 tuổi: 117 cháu (đạt 92,1% trẻ trong độ tuổi)
      + 4 lớp 4 tuổi: 129 cháu (đạt 100% trẻ trong độ tuổi)
      + 4 lớp 5 tuổi: 138/138 cháu (đạt 100% trẻ trong độ tuổi)
+ Huy động 100% trẻ 5 tuổi trên địa bàn xã ra lớp đạt phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, 100% trẻ đi học 2 buổi/ngày và được tổ chức ăn bán trú ở trường.
1.2 Chất lượng giáo dục:
Trong nhiều năm qua, nhà trường đã thực hiện nghiêm túc chương trình giáo dục mầm non, áp dụng có hiệu quả các phương pháp dạy học tích cực vào các hoạt động, lựa chọn nội dung giáo dục kỹ năng sống lồng ghép vào các giờ học, trẻ phát huy được tính tích cực, chủ động khi tham gia các hoạt động.
Trẻ mạnh dạn, tự tin, có kỹ năng trong giao tiếp; đạt yêu cầu độ tuổi theo tiêu chí đánh giá theo quy định. Tập trung đi sâu vào lĩnh vực GD thẩm mỹ cho trẻ, đồng thời lồng ghép GD kỹ năng sống và kỹ năng tự phục vụ cho trẻ, thực hiện tốt giai đoạn 2 chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”.
100% các lớp xây dựng môi trường giáo dục đáp ứng 06 nội dung trong tiêu chí môi trường giáo dục do Bộ GDĐT ban hành, chú trọng thiết kế khung cảnh sư phạm “Thân thiện - sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”, nhà trường đã tận dụng tối đa diện tích mặt đất, tầng tum, gầm cầu thang để tạo khu sáng tạo cho trẻ hoạt động, thực hiện theo nguyên tắc “Trẻ là trung tâm - toàn diện - tích hợp - trải nghiệm”, chú trọng giáo dục hình thành và phát triển kỹ năng sống phù hợp với độ tuổi của trẻ, đảm bảo tính khoa học và sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tế của trẻ từng nhóm, lớp có sự linh hoạt phù hợp với yêu cầu của xã hội hiện đại và truyền thống văn hóa của dân tộc. Đã chỉ đạo 2 lớp A2 và B2 thực hiện ứng dụng phương pháp GD tiên tiến STEM vào chương trình GD trẻ có hiệu quả, các nhóm-lớp còn lại trong trường trẻ cũng được tiếp cận dần với phương pháp GD STEM.
Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng giảm so với đầu năm học, cụ thể: Trẻ được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng: 454 cháu đạt tỷ lệ 100%, hàng tháng thực hiện nghiêm túc việc theo dõi sức khỏe trẻ suy dinh dưỡng. Phấn đấu cuối năm học 2020 - 2021 giảm tỷ lệ trẻ SDD về cân nặng xuống 2% và SDD thể thấp còi dưới 2,5%.
100% CB,GV,NV thực hiện các biện pháp phòng chống SDD, phòng chống béo phì; Đảm bảo định lượng Calo theo quy định.
1.3. Công tác tổ chức đội ngũ:
Trường có tổng số 50 cán bộ, giáo viên, nhân viên.
Trong đó, cán bộ quản lý có 03 đ/c đảm bảo đúng quy định về Điều lệ trường MN, đều đạt trình độ đại học, đều có trình độ trung cấp lý luận chính trị, quản lý nhà nước, QLGD, trình độ tin học cơ bản và trình độ A2 tiếng anh, trong đó có 02 CBQL đang theo học lớp đào tạo cao học.
Giáo viên đứng lớp có 34 đ/c đều có trình độ đạt chuẩn, trong đó tỷ lệ trên chuẩn là 28/34 GV đạt tỷ lệ 82,3% (trong đó có 4 GV đang theo học lớp ĐH từ xa, 02 GV sắp về hưu), phấn đấu đến năm 2025 có 34/34 GV đạt trình độ trên chuẩn đạt 100%, 02 GV có trình độ TCLLCT, 03 GV có trình độ SCLLCT, 02 GV đang theo học lớp SCLLCT. Tỷ lệ GV nhà trẻ 2,67 GV/lớp (8 GV/3 nhóm), tỷ lệ GVMG 2,2 GV/lớp (26 GV/12 lớp), riêng GV dạy các lớp 5 tuổi đạt trình độ trên chuẩn 89% (8/9 GV); 5 GVcó chứng chỉ lớp QLGD, 26 đ/c GV có chứng chỉ A2 tiếng anh, 100 % GV có chứng chỉ tin học cơ bản, 30 GV đã được cấp chứng chỉ chức danh nghề nghiệp hạng III, phấn đấu hết năm 2022 có 100% GV được cấp chứng chỉ chức danh nghề nghiệp hạng III và được xếp chuyển lương hạng III theo quy định.
Nhân viên nuôi dưỡng có 8 đ/c đều có trình độ trung cấp nấu ăn trở lên trong đó có 3 đ/c có trình độ cao đẳng nấu ăn đạt tỷ lệ 37,5%.
Nhân viên Kế toán 01 đ/c có trình độ đại học.
Nhân viên Y tế 01 đ/c có trình độ đại học điều dưỡng.
Nhân viên hợp đồng 68 có 3 đ/c, trong đó 02 nhân viên bảo vệ và 1 nhân viên phục vụ có trình độ đại học.
Toàn trường có 23 Đảng viên chiếm tỷ lệ 46%, phấn đấu đến năm 2025 toàn trường có 28 Đảng viên chiếm tỷ lệ 56%.
1.4. Về cơ sở vật chất:
Nhà trường đã được UBND Thành phố Hà Nội đầu tư kinh phí để xây dựng khu Trung Tâm Phượng Mỹ theo mô hình “Trường chuẩn Quốc gia” với tổng kinh phí 38 tỷ đồng, với diện tích 5.080 m2, có đầy đủ các phòng học, phòng chức năng, nhà bếp rộng rãi đạt chuẩn, khu vui chơi, vận động khang trang và đồ dùng trang thiết bị hiện đại. 100% các lớp trong toàn trường có đủ bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu phục vụ cho các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ, 02/02 khu có đủ đồ chơi ngoài trời cho trẻ chơi.
Nhà trường đã được UBND xã Mỹ Hưng xây dựng kế hoạch mở rộng diện tích đất tại khu Trung Tâm với khoảng gần 2.000 m2 đất để dồn diểm lẻ khu Quảng Minh thành một khu Trung Tâm.
2. Những khó khăn bất cập cần tập trung giải quyết:
2.1. Về cơ sở vật chất:
Mặc dù nhà trường đã được Thành phố đầu tư cho khu trung tâm với đầy đủ CSVC và các trang thiết bị hiện đại phục vụ cho các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục. Tuy nhiên, nhà trường vẫn còn khu lẻ Quảng Minh vẫn chưa được đầu tư đồng bộ, do diện tích đất còn chật chội (300 m2), các phòng học chật chội, và còn sử dụng chung sân với nhà văn hóa của thôn, nhà vệ sinh của trẻ còn chật, chưa có khu rửa bát.
Hướng giải quyết những khó khăn: Nhà trường đề nghị UBND Huyện Thanh Oai cấp kinh phí để xây dựng thêm 06 phòng học, 01 Hội trường và một số công trình phụ trợ khác được hoàn thành vào năm 2022 để đề nghị UBND Thành phố công nhận “Trường đạt chuẩn mức độ 2” vào năm 2023.
 2.2 Về đội ngũ giáo viên:
Đội ngũ giáo viên đã được trẻ hóa, song kinh nghiệm còn thiếu, nên việc linh hoạt, sáng tạo khi thực hiện chương trình giáo dục mầm non còn hạn chế, chưa mạnh dạn đổi mới, sáng tạo trong phương pháp giáo dục trẻ. Nhà trường vẫn còn một số giáo viên lớn tuổi nên việc ứng dụng CNTT trong giảng dạy còn hạn chế và chưa được áp dụng thường xuyên.
2.3. Về chế độ chính sách:
Chế độ chính sách chưa hợp lý với cán bộ quản lý và giáo viên mầm non và nhân viên nuôi dưỡng, 100% CB,GV của trường chưa được chuyển xếp và hưởng lương theo văn bằng đã được đào tạo, tổng mức lương còn thấp chưa thực sự tương xứng với thời gian, công sức lao động và trách nhiệm của đội ngũ đã bỏ ra. Vì vậy, chưa khuyến khích được đội ngũ đi học bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, chưa khuyến khích được cán bộ quản lý giỏi và giáo viên giỏi.
III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU:
1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về chính trị tư tưởng:
Xây dựng Kế hoạch và tổ chức tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, gia đình, cộng đồng về vai trò, vị trí của giáo dục mầm non trong hệ thống giáo dục quốc dân và trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực.
Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu nhà trường, của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong nhà trường và các cấp chính quyền địa phương trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Cụ thể:
- Phối hợp với UBND xã, các ban ngành đoàn thể trên địa bàn xã để tuyên truyền về Kế hoạch phát triển giáo dục mầm non của trường đến giai đoạn 2021 - 2025; Tăng cường trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước trong việc chỉ đạo, tổ chức công tác tuyên truyền về phát triển GDMN của xã, tổ chức thực hiện công tác thông tin và truyền thông về GDMN. Chú trọng tuyên truyền việc làm tốt, những tấm gương nhà giáo tiêu biểu luôn đi đầu trong việc đổi mới, phát triển GDMN.
- Nâng cao nhận thức về vai trò quyết định chất lượng giáo dục - đào tạo của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Mỗi thành viên trong nhà trường phải nhận thức đầy đủ và trách nhiệm cao trong việc tổ chức thực hiện thành công các mục tiêu đã đề ra.
- Tập trung làm tốt công tác phát triển Đảng trong đơn vị, đặc biệt lưu ý phát triển Đảng trong đội ngũ giáo viên, nhân viên. Cấp ủy Chi bộ phải thực sự đi đầu trong đổi mới, gương mẫu thực hiện và chịu trách nhiệm về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của nhà trường. Lãnh đạo nhà trường phát huy dân chủ, tạo môi trường giáo dục trung thực, sáng tạo và thân thiện.
2. Đổi mới công tác quản trị nhà trường, nâng cao năng lực tự chủ của nhà trường:
- Triển khai thực hiện các chính sách về phát triển GDMN được quy định tại Nghị định số 105/2020/NĐ-CP.
- Xây dựng Kế hoạch phát triển GDMN giai đoạn 2021 - 2025 của Nhà trường phù hợp với tình hình thực tế và điều kiện của Nhà trường và địa phương, có nhiệm vụ và giải pháp thực hiện cụ thể, nhằm đạt và vượt chỉ tiêu đã đề ra, tạo chuyển biến tích cực phát triển GDMN của nhà trường trong giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo, khẳng định chất lượng GD và thương hiệu của Nhà trường góp phần vào kế hoạch phát triển chung của Huyện Thanh Oai và TP Hà Nội.
- Đẩy mạnh và triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến, số hóa hệ thống quản lý, điều hành ứng dụng CNTT trong toàn ngành GD&ĐT. Lắp đặt hạ tầng CNTT để thực hiện trong nhà trường theo Kế hoạch của UBND huyện Thanh Oai và Thành phố Hà Nội.
- Triển khai tới 100% CB,GV,NV trong nhà trường chấp hành tốt các quy định của pháp luật, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo. Đổi mới cơ chế quản lý hoạt động GDMN theo hướng đẩy mạnh phân cấp, nâng cao trách nhiệm giải trình, vai trò quản lý nhà nước của UBND xã Mỹ Hưng đối với Nhà trường.
- Xây dựng và thực hiện tốt các mô hình “Kỷ cương quản lý nhà trường kiểm soát chất lượng tương xứng với truyền thông quảng bá theo quy định”; “Trường lớp mầm non hạnh phúc”, mô hình “Quản lý, quản trị nhà trường theo hướng tự chủ, khẳng định năng lực, trách nhiệm của người đứng đầu”.
- Đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá trong nhà trường, đảm bảo tính nghiêm minh, thực chất hiệu quả, tránh hình thức và giảm tải cho đội ngũ GV,NV, đồng thời phát huy tính chủ động, tự học, sáng tạo cho đội ngũ trong nhà trường.
- Chủ động cập nhật các thông tin về công tác phòng chống dịch bệnh, xây dựng phương án, kịch bản thực hiện theo sự chỉ đạo của cấp trên quy định phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường.
3. Hoàn thiện xây dựng mạng lưới trường lớp theo hướng trường học, xanh, chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế:
- Thực hiện rà soát, điều chỉnh mạng lưới lớp học cho phù hợp với tình hình thực tế, với số lượng học sinh theo độ tuổi hàng năm.
- Tham mưu với UBND xã đề nghị mở rộng thêm quỹ đất tại khu Trung tâm để gom điểm lẻ khu Quảng Minh về thành một khu Trung Tâm. Đề nghị UBND Huyện Thanh Oai đầu tư kinh phí xây dựng thêm 6 phòng học, 01 hội trường, mở rộng khu vực cho trẻ làm quen với thiên nhiên và một số hạng mục khác, tiếp tục đầu tư trang thiết bị hiện đại phục vụ cho công tác chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ, nhằm đảm bảo công tác quản lý chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ và đề nghị Thành phố kiểm tra công nhận “Đạt kiểm định mức độ 3” và “Đạt trường chuẩn mức độ 2” vào năm 2023.
- Triển khai và thực hiện tốt kế hoạch tham mưu với các cấp nhằm đảm bảo CSVC của nhà trường đến năm 2025. Tập trung đầu tư kinh phí của nhà trường để xây dựng trường học xanh, chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế, đồng bộ trang thiết bị, hướng tới hiện đại. Đảm bảo thiết kế tổng thể theo quy mô “Trường chuẩn quốc gia mức độ 2”, đáp ứng với dự báo phát triển dân số trẻ em trong độ tuổi MN trên địa bàn ít nhất 5 năm, có CSVC bằng hoặc cao hơn tiêu chuẩn Thông tư số 13/2020/TT-BGD ĐT ngày 26/5/2020 ban hành quy định tiêu chuẩn CSVC đối với trường MN, xây dựng phòng máy tính trẻ em và phòng thư viện nhằm đáp ứng đổi mới GD trong nhà trường.
4. Xây dựng đội ngũ nhà giáo theo hướng phát triển phẩm chất năng lực nghề nghiệp và thực hiện chính sách:
- Thực hiện tốt các cơ chế về chính sách đảm bảo quyền lợi cho trẻ em, giáo viên, nhân viên trong nhà trường thuộc đối tượng áp dụng được hưởng hỗ trợ từ chính sách phát triển GDMN của TP Hà Nội theo quy định.
- Chủ động già soát, XD kế hoạch thực hiện tuyển dụng, hợp đồng viên chức, định kỳ tổ chức thi và xét thăng hạng theo quy định. Đảm bảo đủ số lượng đội ngũ, đạt chuẩn chức danh nghề nghiệp theo vị trí việc làm.
- Quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, đảm bảo kế hoạch nâng chuẩn trình độ đào tạo theo Luật GD 2019 cho CBQL, GV trong nhà trường hết năm 2023., 100% GV trong độ tuổi đạt trình độ đào tạo, trong đó đạt trình độ trên chuẩn 100%, 67% CBQL trong nhà trường có trình độ trên đại học.
- Bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp, dân chủ trong nhà trường, phong cách nhà giáo, văn hóa công sở, kỹ năng sử dụng CNTT trong quản lý, dạy học, kỹ năng quản lý cảm xúc nghề nghiệp; xây dựng trường MN lấy trẻ làm trung tâm, trường lớp MN hạnh phúc, kết nối gia đình-Nhà trường-Xã hội trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và GD trẻ. Ứng dụng phương pháp GD tiên tiến, công tác đánh giá trẻ, kỹ năng quản lý quản trị tự chủ trong nhà trường, phát triển chương trình GD nhà trường thực hiện chương trình GDMN....
- Tăng cường tổ chức hội thảo trao đổi về phương pháp GD tiên tiến, tạo điều kiện bồi dưỡng nâng cao cho đội ngũ CBQL,GV,NV cốt cán của trường, lan tỏa, tư vấn, hướng dẫn về chuyên môn. Đồng thời khuyến khích tinh thần tự học tập, tự bồi dưỡng, tự khai thác nguồn tài liệu, học liệu trên mạng Intenet, cổng thông tin điện tử của Bộ GD&ĐT, của TP Hà Nội và Huyện Thanh Oai.
- Xây dựng Kế hoạch đào tạo tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ CBQL,GV,NV trong nhà trường, nhằm đáp ứng mục tiêu phát triển hệ thống GDMN trên địa bàn xã Mỹ Hưng và huyện Thanh Oai. Thay đổi tư duy - nhận thức - hành động, tăng tính chuyên nghiệp, tiếp cận hội nhập quốc tế cho đội ngũ, phấn đấu XD đội ngũ GVMN Thanh Oai “Tâm huyết, chuyên nghiệp và sáng tạo”.
- Quan tâm đến công tác thi đua khen thưởng, nhằm thúc đẩy và lan tỏa các phong trào thi đua  của nhà trường, phát triển Đảng viên mới, Chi Bộ Đảng, đảm bảo, các chế độ chính sách “Hỗ trợ đời sống GV,NV” nhằm động viên, khích lệ kịp thời và thu hút đội ngũ tâm huyết với nghề.
5. Xây dựng mô hình trường mầm non hiện đại, nâng cao chất lượng thực hiện chương trình GDMN:
- Tiếp tục thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường MN lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2 và “Xây dựng trường, lớp mầm non đẹp, hạnh phúc, an toàn, thân thiện”. Tập trung chỉ đạo giáo viên ứng dụng phương pháp giáo dục tiên tiến để dạy trẻ, cho trẻ được làm quen phần mềm trò chơi ứng dụng CNTT, làm quen với máy tính, làm quen với tiếng anh, giáo dục kỹ năng sống... phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường và địa phương.
- Xây dựng môi trường giáo dục tại nhà trường đảm bảo quy hoạch, thiết kế môi trường “Sáng-xanh-sạch-đẹp-an toàn-thân thiện”. Đảm bảo 50% diện tích sân vườn là sân cỏ, tăng diện tích khu vui chơi, sân vườn. Trồng cây xanh, cây bóng mát, cây ăn quả, vườn rau, tăng phòng chức năng để tổ chức các hoạt động chuyên biệt cho trẻ.
- Lựa chọn, nhân rộng các mô hình phối hợp với nhà trường, gia đình, cộng đồng, khai thác nguồn nhân lực của cha mẹ học sinh, để hỗ trợ nhà trường trong công tác CS,ND và giáo dục trẻ phát triển toàn diện. Có chế độ chăm sóc dinh dưỡng phù hợp để phòng chống SDD cho trẻ. Quan tâm đến công tác GD hòa nhập trẻ khuyết tật, đảm bảo điều kiện hoạt động và chính sách cho đội ngũ GV,NV theo quy định.
- Đăng ký với Phòng GD&ĐT làm điểm các chuyên đề và triển khai ứng dụng phương pháp giáo dục tiên tiến để đón các trường MN trong huyện về dự và học tập, chia sẻ chuyên môn nghiệp vụ, nhằm đáp ứng nhu cầu đổi mới GDMN.
6. Đẩy mạnh công tác truyền thông, kết nối gia đình, cộng đồng, nhà trường trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ:
- Ban giám hiệu nhà trường tập trung chỉ đạo đội ngũ GV,NV thực hiện tốt công tác truyền thông, phối hợi tốt với các ban ngành đoàn thể, đài phát thanh của Huyện, xã và các thôn để đẩy mạnh các hình thức truyền thông trong cộng đồng, xã hội về vị trí, vai trò phát triển GDMN của nhà trường và các chính sách phát triển GDMN của Chính phủ.
- Chỉ đạo đội ngũ GV,NV toàn trường đẩy mạnh công tác truyền thông, phối hợp xây dựng các chương trình, các video hướng dẫn cha mẹ thực hiện công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và GD trẻ. Công khai tại cổng thông tin điện tử của Nhà trường, của Phòng GD&ĐT, của UBND huyện Thanh Oai để nhân dân biết và lựa chọn. Chỉ đạo tuyên truyền các điều kiện, chất lượng CS,ND và giáo dục trẻ; Hướng dẫn gia đình, cha mẹ trẻ kiến thức nuôi dạy con theo khoa học; Tôn vinh các tấm gương điển hình trong nhà trường đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển GDMN của nhà trường, của Huyện Thanh Oai và TP Hà Nội và đề nghị các cấp khen thưởng.
- Phát huy vai trò của tổ chức Chi bộ Đảng và Công đoàn, tuyên truyền và giáo dục chính trị, tư tưởng, bảo vệ quyền lợi người lao động, học tập và làm theo tư tưởng, đạo dức, phong cách HCM, thực hiện nghiêm Quy tắc ứng xử trong nhà trường.
7. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục và hợi tác quốc tế:
- Huy động các nguồn lực từ các tổ chức, đơn vị, phụ huynh học sinh và cộng đồng cho công tác phát triển giáo dục mầm non.
- Xây dựng Quy chế phối hợp giữa Ban giám hiệu và Ban chấp hành công đoàn nhà trường, giữa nhà trường với UBND xã, Công an xã Mỹ Hưng để đảm bảo quyền lợi cho người lao động, nâng cao hiệu quả việc quản lý trong nhà trường.
- Thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách với cán bộ, giáo viên, nhân viên, đảm bảo quyền lợi người lao động. Đẩy mạnh xã hội hóa, tập trung mọi nguồn lực đầu tư cho giáo dục, giải quyết trả lương làm việc ngoài giờ hợp lý, tăng cường nâng cao đời sống của cán bộ, giáo viên, nhân viên. \
IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ:
1. Đối với Ban giám hiệu:
- Xây dựng kế hoạch và triển khai tới toàn thể CB,GV,NV trong nhà trường.
- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, phối hợp giữa gia đình, nhà trường, cộng đồng.
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học hiện đại.
- Chủ động phối hợp với UBND xã tuyên truyền tới nhân dân trên địa bàn, vận động con em trong độ tuổi ra lớp mầm non.
2. Đối với giáo viên, nhân viên:
- Thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ đúng tiến độ kế hoạch đề ra.
- Phối hợp với Ban giám hiệu tuyên truyền phổ biến kiến thức cho các bậc cha mẹ, làm tốt công tác phối kết hợp giữa gia đình, nhà trường, huy động xã hội hóa cho giáo dục mầm non.
V. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:
* Năm 2021: Xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2021-2025 của nhà trường và triển khai tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên.
* Năm 2022 + 2023 + 2024: Tiếp tục thực hiện kế hoạch, tự kiểm tra, đánh giá, sơ kết hàng năm, thực hiện báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch với các cấp.
* Năm 2025: Tổng kết, đánh giá việc triển khai và thực hiện kế hoạch phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2021 - 2025 của nhà trường.
Trên đây là kế hoạch phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2021 - 2025 của trường mầm non Mỹ Hưng. Nhà trường yêu cầu toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai, thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời về Ban giám hiệu nhà trường xem xét, giải quyết./.
Nơi nhận:
- UBND Huyện, PGD&ĐT T.Oai (để b/c);
- CB,GV,NV toàn trường (để t/h);
- Lưu văn phòng./.
HIỆU TRƯỞNG

Nhữ Thị Thủy

 

Tác giả: Nhữ Thị Thuỷ

Nguồn tin: Công tác quản lý chỉ đạo:

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://nukeviet.vn là vi phạm bản quyền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây