KH tổ chức triển khai thực hiện QCDC năm 2022-2023

Thứ sáu - 14/10/2022 13:41
UBND HUYỆN THANH OAI           TRƯỜNG MN MỸ HƯNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 119/KH-MNMH                                Mỹ Hưng, ngày 17 tháng 8 năm 2021

KẾ HOẠCH
Tổ chức và triển khai thực hiện Quy chế dân chủ trong nhà trường 
Năm học 2022 - 2023

Căn cứ Kế hoạch chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Oai về việc triển khai thực hiện Quy chế dân chủ của ngành Giáo dục huyện Thanh Oai năm học 2022 - 2023;
Căn cứ vào các nhiệm vụ năm học 2022 - 2023 và tình hình thực tế của nhà trường, trường mầm non Mỹ Hưng xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện QCDC trong nhà trường năm học 2022 - 2023. Cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
1. Mục đích:
- Phát huy quyền làm chủ của cán bộ, viên chức và lao động hợp đồng gắn liền với việc đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng ở cơ quan, chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện chế độ thủ trưởng và phát huy vai trò của các đoàn thể quần chúng. Phát huy dân chủ, đồng thời kiên quyết xử lý những hành vi lợi dụng dân chủ, vi phạm Hiến pháp, Pháp luật, quy định của ngành, xâm phạm quyền tự do dân chủ của người khác, cản trở việc thi hành công vụ ở cơ quan, gây mất đoàn kết trong nội bộ. Xây dựng nhà trường trong sạch, vững mạnh; Đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và lao động hợp đồng có đủ phẩm chất, năng lực, làm việc có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu công tác, ngăn chặn, phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, phiền hà và sách nhiễu.
- Tổ chức triển khai thực hiện Quy chế dân chủ trong nhà trường, nhằm phổ biến đầy đủ quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về những nội dung cơ bản của Quy chế dân chủ ở cơ sở đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng trong nhà trường.
- Thực hiện QCDC trong hoạt động của cơ quan, phải gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị; cải cách hành chính; cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM”; thực hiện NQ Trung ương 4 về xây dựng Đảng; cuộc vận động “Mỗi thầy giáo cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng trong cơ quan.
2. Yêu cầu:
- Đảm bảo 100% cán bộ, công chức, viên chức và LĐHĐ thực hiện tốt QCDC trong hoạt động của cơ quan, đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch.
- 100% cán bộ, viên chức và lao động hợp đồng  trong nhà trường được quán triệt học tập và thực hiện nghiêm những quy định trong Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan.
- Việc tổ chức triển khai thực hiện Quy chế dân chủ phải được duy trì thành nền nếp, thường xuyên, liên tục gắn với phong trào xây dựng cơ quan văn hóa; cách thức tổ chức triển khai phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường.
IINHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:
- Tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ quan, trong đó tập trung thực hiện tốt các nội dung công khai, minh bạch về tài chính, công tác cán bộ, thủ tục hành chính, phong cách làm việc của cán, công chức. Tăng cường công tác đối thoại giữa Hiệu trưởng với cán bộ, giáo viên, công nhân viên và phụ huynh học sinh trong trường.
- Tiếp tục phát huy quyền làm chủ của cán bộ,công chức, viên chức trong việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.
- Gắn thực hiện QCDC với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành giáo dục năm học 2021 - 2022. Nâng cao chất lượng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng chống tham nhũng.
- Tổ chức đánh giá kết quả thực hiện QCDC, kịp thời biểu dương, động viên, nhân rộng những gương điển hình thực hiện tốt quy chế dân chủ tại đơn vị.
III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ:
1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ đảng, chính quyền đối với việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở:
- Tham mưu với Chi bộ đưa nội dung thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở vào Nghị quyết lãnh đạo của Chi bộ, nhằm cụ thể hóa Pháp lệnh thực hiện dân chủ, phù hợp với tình hình đặc điểm tại đơn vị.
- Xác định rõ vai trò, trách nhiệm của thủ trưởng trong việc tổ chức triển khai, thực hiện Quy chế dân chủ tại đơn vị.
- Thường xuyên kiểm tra việc công khai dân chủ trong thực hiện chế độ chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của cán bộ,công chức, viên chức, người lao động và các Quy chế, nội quy của cơ quan.
- Ban giám hiệu có kế hoạch kiểm tra việc tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại đơn vị.
2. Tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở:
- Củng cố kiện toàn Ban Chỉ đạo (BCĐ) thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở.
- Phân công từng thành viên BCĐ theo dõi chỉ đạo và kiểm tra thực hiện Qui chế dân chủ tại đơn vị.
- Xây dựng chương trình, đánh giá công tác theo quý, 6 tháng, năm.
- Phát huy tinh thần tập thể và ý thức trách nhiệm của từng thành viên để đẩy mạnh việc công khai và dân chủ.
3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, bồi dưỡng các chủ trương của Đảng, Nhà nước về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở:
- Tiếp tục học tập, quán triệt, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, Nhà nước về Quy chế dân chủ cơ sở cho cán bộ, Đảng viên, giáo viên và công nhân viên trong trường.
- Làm cho mọi người nhận thức rõ dân chủ đi đôi với kỷ cương, quyền hạn gắn với trách nhiệm, lợi ích đi đôi với nghĩa vụ.
- Xây dựng và thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2022 - 2023, Quy chế quản lý và sử dụng tài sản công…tại đơn vị.
- Tăng cường công tác tuyên truyền về nội dung Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan. Thực hiện tuyên truyền qua việc triển khai các văn bản của Trung uơng, của Chính phủ, của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của UBND Thành phố, huyện, ngành về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Thực hiện triển khai lồng ghép qua các buổi họp cơ quan, họp Chi bộ Đảng, học Nghị quyết. Tuyên truyền qua website riêng của nhà trường.
- Hình thức tuyên truyền:
+ Phổ biến lồng ghép trong các buổi hội, họp như: Hội nghị, Hội thảo, Hội nghị cán bộ công chức, viên chức, sinh hoạt cơ quan, sinh hoạt tổ.
+ Niêm yết công khai những nội dung quy định trong Quy chế dân chủ qua bảng tin nội bộ (Kết quả đánh giá, bình xét thi đua; kết quả học tập; thông tin tuyển dụng; thông tin tuyển sinh…).
+ Đăng tải trên Website của trường nội dung thực hiện Quy chế dân chủ của cơ quan để đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng theo dõi và thực hiện.
+ Kết hợp thực hiện cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Mỗi thầy giáo cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”; thực hiện tốt Nghị quyết TW 4 về xây dựng Đảng.
4. Tiếp tục nâng cao chất lượng thực hiện quy chế dân chủ cơ sở gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cải cách hành chính; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và tiêu cực:
- Tiếp tục rà soát các Quy chế, quy định không còn phù hợp để đưa ra tập thể sửa đổi, bổ sung; Công khai, dân chủ việc tuyển dụng, đào tạo, về các khoản chi tiêu, tiền lương, tiền thưởng, xây dựng văn hóa ứng xử trong đồng nghiệp, phụ huynh và học sinh.
- Thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
- Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng HĐ của Ban Thanh tra nhân dân.
- Tiếp tục cải tiến thủ tục hành chính, chống gây phiền hà cho dân, giải quyết kịp thời khiếu kiện của dân, tăng cường công tác tiếp và đối thoại với dân.
- Tổ chức Hội nghị CB,CC,VC đúng tinh thần Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập và Thông tư số 11/2020/TT- BGD&ĐT ngày 19/5/2020 của Bộ giáo dục và Đào tạo về thực hiện QCDC trong hoạt động của cơ sở GD công lập trong nhà trường.
5. Công tác tuyên truyền:
- Tăng cường công tác tuyên truyền về nội dung Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan. Thực hiện tuyên truyền qua việc triển khai các văn bản của Trung uơng, của Chính phủ, của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của UBND Thành phố Hà Nội, của UBND Huyện Thanh Oai về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Thực hiện triển khai lồng ghép qua các buổi họp cơ quan, họp Chi bộ Đảng, học Nghị quyết. Tuyên truyền qua Website riêng của nhà trường.
- Hình thức tuyên truyền:
+ Phổ biến lồng ghép trong các buổi hội, họp như: Hội nghị, Hội thảo, Hội nghị cán bộ công chức, viên chức, sinh hoạt cơ quan, sinh hoạt tổ.
+ Thông qua chương trình phát thanh nội bộ của nhà trường ca ngợi những điển hình tiên tiến và phê phán những hành vi, thái độ không phù hợp trong quy định thực hiện Quy chế dân chủ trong trường học. 
+ Niêm yết công khai những nội dung quy định trong Quy chế dân chủ qua bảng tin điện tử và các bảng tin nội bộ (Kết quả đánh giá, bình xét thi đua; kết quả học tập; thông tin tuyển dụng; thông tin tuyển sinh…).
+ Đăng tải trên website của trường nội dung thực hiện Quy chế dân chủ của cơ quan để đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng theo dõi và thực hiện.
Nội dung thực hiện Quy chế dân chủ:
+ Quán triệt sâu rộng đến mỗi cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng trong nhà trường về Nghị định số 04/2015/NĐ- CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập và Thông tư số 11/2020/TT- BGD&ĐT ngày 19/5/2020 của Bộ giáo dục và Đào tạo về thực hiện QCDC trong hoạt động của cơ sở GD công lập trong nhà trường
+ Kết hợp thực hiện cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Mỗi thầy giáo cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”; thực hiện tốt Nghị quyết TW 4 về xây dựng Đảng.
6. Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện QCDC tại đơn vị:
Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ của cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng qua các hình thức kiểm tra thường xuyên theo kế hoạch và kiểm tra đột xuất. Đồng thời xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo, vi phạm Quy chế chuyên môn, những hành vi sách nhiễu, xâm phạm lợi ích chính đáng quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng cũng như của học sinh.
III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:
1. Trách nhiệm của Chi bộ - Hiệu trưởng:
1.1. Đối với Chi bộ:
- Chi bộ nhà trường tiếp tục thực hiện Quy chế dân chủ trong nhà trường theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ vể thực hiện hoạt động dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chínhnhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, Thông tư số 11/2020/TT- BGD&ĐT ngày 19/5/2020 của Bộ giáo dục và Đào tạo về thực hiện QCDC trong hoạt động của cơ sở GD công lập trong nhà trường. Trong đó chú ý lãnh đạo:
+ Công tác tuyển sinh;
+ Quy định về sử dụng tài sản, xây dựng CSVC;
+ Quản lý và sử dụng các khoản thu, chi, nhất là các khoản do phụ huynh học sinh đóng góp theo quy định của Nhà nước;
+ Công khai quyền lợi, chế độ, chính sách và việc đánh giá, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, viên chức nhà trường.
1.2. Đối với Hiệu trưởng:
- Quán triệt trong đội ngũ CB,GV,NV toàn trường tinh thần nội dung chỉ đạo của các văn bản về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở  như:
- Thực hiện Kết luận số 65-KL/TW ngày 22/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TWngày 28/3/2002 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở;
+ Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ vể thực hiện hoạt động dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp cônglập.
+ Thông tư số 11/2020/TT- BGD&ĐT ngày 19/5/2020 của Bộ giáo dục và Đào tạo về thực hiện QCDC trong hoạt động của cơ sở GD công lập trong nhà trường.
- Chỉ thi số 29-CT/TU ngày 10/9/2010 của Ban Thường trực Thành uỷ về việc triển khai Kết luận số 65-KL/TW ngày 22/4/2011 của Ban bí thư TW;
- Họp Hội đồng SP 01 lần/tháng, Hiệu trưởng báo cáo công tác trọng tâm đã thực hiện được trong  tháng và triển khai chương trình công tác tháng tới. Qua đó đánh giá, nhận xét kết quả đã thực hiện và nghiêm túc rút kinh nghiệm những thiếu sót. Hiệu trưởng tiếp thu ý kiến đóng góp xây dựng của tập thể, cá nhân  (CB-GV-NV), nghiên cứu giải quyết kịp thời những kiến nghị của đội ngũ thông qua chuyên môn, công đoàn, chi đoàn, bộ phận khác.
- Tổ chức đối thoại giữa BGH với giáo viên, công chức, viên chức trong các buổi họp HĐSP hay sinh hoạt tổ khối.
1.3. Đối với tổ chức Công đoàn:
- Phối hợp cùng chính quyền:
+ Tìm các giải pháp nhằm phát huy quyền làm chủ của CB,CC,VC trong đơn vị, công khai các chi tiêu nội bộ của đơn vị, việc thực hiện chế độ chính sách theo quy định.
+ Luôn lắng nghe ý kiến đóng góp, phản ánh phê bình của CB, CC, VC và luôn tạo điều kiện tốt nhất cho CB,CC,VC làm việc.
+ Qua các Tổ trưởng, kiểm điểm rút kinh nghiệm và có trách nhiệm thông tin đến các thành viên từng tổ cùng phối hợp thực hiện.
- Sử dụng hiệu quả tài sản cơ quan, tiết kiệm kinh phí, thực hiện các khoản quy định về công khai tài chính.
2. Trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức:
- Những việc CB,CC,VC được biết, tham gia ý kiến, giám sát kiểm tra thông qua hình thức dân chủ trực tiếp hoặc thông qua tổ chức, đoàn thể trong nhà trường, cụ thể:
-  Những chủ trương, chính sách, chế độ của Đảng và nhà nước đối với cán bộ, công chức, viên chức.
-  Kế hoạch phát triển giáo dục, công tác tuyển sinh.
-  Quy định về sử dụng tài sản, xây dựng cơ sở vật chất.
-  Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định.
- Các khoản đóng góp của người học, việc sử dụng kinh phí và chấp hành chế độ thu chi, quyết toán theo quy định hiện hành.
- Giải quyết các chế độ, quyền lợi, đời sống vật chất, tinh thần cho nhà giáo, cán bộ công chức, viên chức.
- Việc thực hiện luân chuyển, bổ nhiệm, chuyển đổi vị trí công tác trong đội ngũ GV,NV để đảm bảo giáo viên được giảng dạy ở tất cả các lớp.
-  Thực hiện đánh giá, xếp loại học sinh cuối năm theo đúng quy định.
-  Báo cáo sơ kết, tổng kết, nhận xét, đánh giá công chức hàng năm.
- Công đoàn luôn công khai các chế độ chính sách và quyền lợi của tập thể, chế độ quản lý và và sử dụng tài sản cơ quan.
-  Cán bộ công chức, viên chức trong trường luôn gắn bó, đoàn kết, hỗ trợ và phối hợp nhau trong công việc. Mọi thành viên đều hiểu rõ trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của mình, nên rất an tâm trong công tác, mọi thắc mắc, góp ý xây dựng đựơc Ban giám hiệu, BCH công đoàn quan tâm giải quyết kịp thời, công bằng.
IV. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CỤ THỂ: 


 
TT Nội dung thực hiện Thực hiện Thời gian Ghi chú
1 XD kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường năm học 2022 - 2023.  
BGH
 
T8,9/2022
 
2 Tuyên truyền việc thực hiện QCDC trong HĐ của đơn vị.  BCU&BGH Thường xuyên  
3 Tổ chức Hội nghị CB,CC,VC năm học 2022 - 2023 BGH&BCHCĐ Tháng 9/2022  
4 Công khai kế hoạch tài chính năm học 2022 - 2023 của nhà trường.  
BGH
 
T10/2022
 
5 Đối thoại với GV,NV trong đơn vị lần 1.  BGH&BCHCĐ  T10/2022  
6 Xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát, đánh giá việc xây dựng và thực hiện QCDC của đơn vị.
BCU&BGH

T11,12/2022
 
7 Báo cáo sơ kết việc thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của đơn vị 6 tháng cuối năm 2022 (Báo cáo sơ kết).  
BGH
 
T1/2023
 
8 Kiểm tra giám sát, đánh giá việc xây dựng và thực hiện QCDC của đơn vị.
BCU&BGH
T2,3,4/2023  
9 Đối thoại với GV,NV trong đơn vị lần 2.  BGH&BCHCĐ T5/2023  

10
Kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ trong các hoạt động của đơn vị. BGH, BCHCĐ, BTTND, các thành viên của HĐT  
T5,6/2023
 

9
Báo cáo tổng kết việc thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của đơn năm học 2022-2023 (Báo cáo tổng kết)  
BGH&BCHCĐ
 
T8/2023
 

10
- Hướng dẫn, phân công nhiệm vụ phụ trách cho CB,GV,NV trong đơn vị.
- Xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Quy chế dân chủ trong nhà trường năm học 2023 – 2024
 
BGH
 
T7,8/2023
 
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Nhà trường phối hợp với tổ chức Công đoàn triển khai thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan theo đúng kế hoạch.
2. Hội đồng trường, Ban thanh tra nhân dân, Công đoàn, Đoàn thanh niên là lực lượng nòng cốt, xung kích trong thực hiện cũng như kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ trong nhà trường.
3. Ban Chi Ủy, Ban giám hiệu nhà trường triển khai tốt công tác tuyên truyền và đưa tin về kết quả thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường. Giao cho bộ phận văn phòng theo dõi, đôn đốc các các tập thể và cá nhân thực hiện kế hoạch này.
Trong quá trình nếu có vướng mắc thì phản ánh về Hội đồng trường và Ban thanh tra nhân dân để trình Hiệu trưởng xem xét, giải quyết.
Trên đây là Kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ cơ sở của trường mầm non Mỹ Hưng năm học 2022 - 2023. Đề nghị toàn thể CB,GV,NV trường nghiêm túc thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT (để b/c);
- Công đoàn trường (để phối hợp);
- CB,GV,NV MNMH (để t/h);
- Lưu VP./.   
HIỆU TRƯỞNG
Nhữ Thị Thủy
                                               
 

Tác giả: Nhữ Thị Thuỷ

Nguồn tin: Công tác thực hiện quy chế dân chủ:

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://nukeviet.vn là vi phạm bản quyền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây