Quy chế hoạt động của Hội đồng TĐKT năm 2021-2022

Thứ hai - 11/10/2021 20:54
UBND HUYỆN THANH OAI           TRƯỜNG MN MỸ HƯNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 212/QĐ-MNMH                          Mỹ Hưng, ngày 11 tháng 10 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Quy chế thi đua khen thưởng
của trường mầm non Mỹ Hưng
Năm học 2021 - 2022
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON MỸ HƯNG
Căn cứ Thông tư 35/2015/BGD&ĐT ngày 31/12/2015 của Bộ GD&ĐT hướng dẫn về công tác thi đua khen thưởng ngành giáo dục;
Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng năm 2013; Thông tư số 12/TT-2019/TT-BNV ngày 28/4/2019 quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 91/2017/NĐ-CP; Thông tư số 21/2020/TT-BGDĐT ngày 31/7/2020 của Bộ GD&ĐT hướng dẫn công tác Thi đua khen thưởng trong ngành giáo dục; Các văn bản hướng dẫn về công tác thi đua khen thưởng của Thành phố Hà Nội, UBND Huyện Thanh Oai, Phòng GD&ĐT Thanh Oai năm học 2021 - 2022.
Xét đề nghị của Ban thi đua khen thưởng trường mầm non Mỹ Hưng;
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định Quy chế thi đua khen thưởng của Trường mầm non Mỹ Hưng năm học 2021 - 2022.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các nội dung về thực hiện Quy chế thi đua khen thưởng của nhà trường, ban hành Quy chế thi đua khen thưởng số 247/QCTĐKT-MNMH ngày 29/9/2020 của Trường mầm non Mỹ Hưng.
Điều 3. Quyết Định này có hiệu lực kế từ ngày ký, các đồng chí có tên trong Ban chỉ đạo chịu trách nhiệm thi hành theo Quyết định./.
 

Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT Thanh Oai (để b/c);
- Như điều 1;
- Lưu VP./.
HIỆU TRƯỞNG  Nhữ Thị Thuỷ


 
UBND HUYỆN THANH OAI
TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
Số: 213/QCHĐ-TĐKT-MNMH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                 Mỹ Hưng, ngày 11 tháng 10 năm 2021

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG
Hội đồng thi đua - khen thưởng trường mầm non Mỹ Hưng
Năm học 2021 - 2022
(Kèm theo số 210/QĐ-MNMH ngày 11/10/2021 của Hiệu trưởng)
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Chức năng của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng.
Hội đồng thi đua khen thưởng được quy định tại Điều 11 Thông tư 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ GD&ĐT quy định Điều lệ trường mầm non.
Hội đồng Thi đua - Khen thưởng trường mầm non Mỹ Hưng (sau đây gọi tắt là Hội đồng TĐKT) là tổ chức tham mưu cho Chi bộ, Ban giám hiệu nhà trường về công tác thi đua, khen thưởng của đơn vị.
Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng thi đua - khen thưởng.
1. Tham mưu cho Hiệu trưởng phát động các phong trào thi đua theo thẩm quyền.
2. Định kỳ đánh giá kết quả phong trào thi đua và công tác khen thưởng; tham mưu việc sơ kết, tổng kết công tác thi đua, khen thưởng; kiến nghị, đề xuất các chủ trương, biện pháp đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong từng năm học và từng đợt thi đua trong năm học.
3. Tham mưu cho Hiệu trưởng về việc kiểm tra, giám sát các hoạt động phong trào thi đua và thực hiện các chủ trương, chính sách pháp luật về thi đua, khen thưởng của các tập thể, cá nhân trong đơn vị.
4. Tham mưu cho Hiệu trưởng ra Quyết định tặng các danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng theo thẩm quyền hoặc trình cấp trên có thẩm quyền khen thưởng các tập thể cá nhân của đơn vị trong năm học.
Chương II
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG, THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG VÀ CƠ QUAN THƯỜNG TRỰC CỦA HỘI ĐỒNG
Điều 3. Cơ cấu thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng.
1. Chủ tịch Hội đồng là Hiệu trưởng.
2. Phó Chủ tịch Hội đồng là Chủ tịch Công đoàn cơ sở.
3. Các ủy viên Hội đồng:
- Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
- Tổ trưởng của các Tổ chuyên môn và các khu.
- Thư ký Hội đồng.
Điều 4. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Thư ký Hội đồng TĐKT trường mầm non Mỹ Hưng.
1. Chủ tịch Hội đồng TĐKT.
a. Lãnh đạo, điều hành và chịu trách nhiệm về tất cả các hoạt động của Hội đồng thi đua khen thưởng.
b. Trực tiếp phân công nhiệm vụ cho Phó Chủ tịch Hội đồng và thành viên trong Hội đồng; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác và các nhiệm vụ đã giao cho từng thành viên trong Hội đồng. Ra Quyết định khen thưởng các tập thể, cá nhân trong đơn vị, ký các văn bản trình cấp trên có thẩm quyền khen thưởng các cá nhân và tập thể của đơn vị trong năm học.
c. Phê duyệt chương trình, kế hoạch công tác trong năm học của Hội đồng;
d. Triệu tập, chủ trì và kết luận các phiên họp của Hội đồng TĐKT;
e. Thực hiện việc ủy quyền, phân công cho Phó Chủ tịch Hội đồng xử lý và giải quyết các công việc khi vắng mặt.
2. Phó Chủ tịch Hội đồng TĐKT.
Tham mưu cho Chủ tịch Hội đồng về công tác chỉ đạo, xây dựng các văn bản và ra Quyết định khen thưởng về công tác TĐKT của đơn vị, trực tiếp cho ý kiến chỉ đạo về các nội dung họp Hội đồng TĐKT của trường và các văn bản của Hội đồng TĐKT trình Chủ tịch Hội đồng, Hiệu trưởng, Ban chi ủy Chi bộ ký. Chịu trách nhiệm chủ trì, kết luận các phiên họp của Hội đồng, ký các văn bản của Hội đồng khi được Chủ tịch Hội đồng ủy quyền.
3. Thư ký Hội đồng TĐKT.
Chịu trách nhiệm ghi chép đầy đủ diễn biến các kỳ họp của Hội đồng TĐKT của đơn vị trong các lần hội họp, tổng hợp các nội dung và thông qua biên bản từng kỳ họp của Hội đồng TĐKT trường, tham mưu cho Chủ tịch Hội đồng về công tác chỉ đạo, xây dựng các văn bản về công tác TĐKT trong năm học.  
Điều 5. Nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên Hội đồng TĐKT.
Thành viên Hội đồng có nhiệm vụ, quyền hạn sau:
1. Thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng;
2. Theo dõi, kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động của các tập thể, cá nhân trong đơn vị, do Chủ tịch Hộđồng phân công. Trực tiếp theo dõi đánh giá, tổng hợp các phong trào thi đua của tập thể, cá nhân thuộc phạm vi mình được giao phụ trách theo định kỳ, theo đợt thi đua, sơ kết, tổng kết trong năm học và báo cáo kết quả thực hiện với Hội đồng TĐKT trong các kỳ họp.
3. Có trách nhiệm phát hiện, giới thiệu các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, điển hình tiên tiến trong công tác, đề xuất Hội đồng TĐKT của trường xét tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng, các giải thưởng và danh hiệu theo quy định về công tác thi đua, khen thưởng đối với Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong đơn vị.
4. Tham gia ý kiến, bỏ phiếu đề nghị khen thưởng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng theo quy định.
5. Tham dự đầy đủ các phiên họp của Hội đồng; nếu trường hợp vắng mặt trong cuộc họp do Hội đồng TĐKT trường triệu tập, thì thành viên Hội đng phải trực tiếp báo cáo, xin phép và được sự đồng ý của Chủ tịch Hội đồng TĐKT.
6. Được cung cấp thông tin, tài liệu về công tác thi đua, khen thưởng theo quy định.
7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng phân công.
Chương III
PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG
Điều 8. Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng TĐKT.
1. Hội đồng TĐKT làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, theo nguyên tắc tập trung dân chủ, các kế hoạch, chương trình công tác của Hội đồng TĐKT của đơn vị được thảo luận dân chủ và quyết định theo đa số. Các ý kiến khác nhau của các thành viên trong Hội đồng về công tác thi đua, khen thưởng đều được ghi nhận báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét trước khi ra Quyết định.
2. Hội đồng quyết định tập thể những vấn đề sau đây:
a. Đề xuất các chủ trương, chính sách, biện pháp triển khai về công tác thi đua, khen thưởng theo đúng chủ trương của Đảng, quy định của Nhà nước và nhiệm vụ được giao.
b. Thống nhất để XD kế hoạch, chương trình công tác, QC hoạt động theo sự chỉ đạo của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp trên hoặc của Hiệu trưởng.
c. Xét và đề nghị khen thưởng cho các tập thể và cá nhân trong đơn vị theo quy định.
3. Hội đồng TĐKT tổ chức họp xét các danh hiệu thi đua cho các tập thể, cá nhân và hình thức khen thưởng bằng hình thức bỏ phiếu kín hoặc giơ tay:
a. Khi xét đề nghị tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến cấp cơ sở”, "Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở", "Chiến sĩ thi đua cấp TP" và các danh hiệu thi đua khác. Hội đồng TĐKT phải tiến hành họp và bỏ phiếu kín; tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng phải có tỷ lệ phiếu bầu đồng ý từ 70% trở lên tính trên tổng số thành viên Hội đồng (nếu thành viên Hội đồng vắng mặt, thì Ban kiểm phiếu niêm phong số phiếu thu tại cuộc họp, gi phiếu cho các thành viên Hội đồng vắng mặt theo nguyên tắc bảo mật, sau khi có đủ số phiếu, Ban kiểm phiếu tiến hành mở niêm phong và kiểm phiếu, báo cáo kết quả với Thường trực Hội đồng).
b. Khi xét đề nghị khen thưởng giấy khen, bằng khen của các cấp đối với các tập thể, cá nhân, phải được 2/3 tổng số thành viên Hội đồng TĐKT đồng ý, mới tiến hành trình cấp có thẩm quyền xét khen thưởng.
c. Đối với các danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng khác: Thực hiện theo các quy định về công tác thi đua, khen thưởng hiện hành.


Điều 9. Chế độ làm việc của Hội đồng TĐKT.
1. Hội đồng họp thường kỳ 1 lần/đợt thi đua, họp giữa năm và cuối năm học để sơ kết, tổng kết công tác thi đua từng đợt. Đồng thời triển khai công tác đợt thi đua tiếp theo, xét thưởng theo Quy chế, trường hợp đột xuất có thể tổ chức họp bất thường do Chủ tịch Hội đồng triệu tập.
2. Khi cần thiết, Chủ tịch Hội đồng có thể triệu tập cuộc họp bất thường của Hội đồng TĐKT.
3. Các cuộc họp của Hội đồng TĐKT chỉ hợp lệ khi có ít nhất 2/3 tổng số thành viên trong Hội đồng TĐKT tham dự. Trong trường hợp thành viên của Hội đồng vắng mặt, thì có thể ủy quyền người đại diện cấp phó của tổ chức họp thay hoặc gửi ý kiến tham gia bằng văn bản trước phiên họp của Hội đồng TĐKT. Người đi dự họp thay, phải chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của thành viên Hội đồng ủy nhiệm, được tham gia phát biểu ý kiến, thảo luận và chịu trách nhiệm về nội dung phát biểu tại cuộc họp, nhưng không được biểu quyết dưới mọi hình thức. Sau phiên họp, người được ủy nhiệm dự họp thay, phải báo cáo nội dung cuộc họp cho thành viên Hội đồng ủy nhiệm, để thành viên Hội đồng biu quyết.
Khi xét thấy cần thiết, Phó Chủ tịch báo cáo Chủ tịch Hội đồng mời thêm đại diện là các cá nhân, đoàn thể liên quan cùng tham dự cuộc họp đ trao đi, thảo luận, phát biu quan điểm của mình về các vấn đề mà Hội đồng TĐKT quan tâm. Đại diện được mời không có quyền biểu quyết tại phiên họp.
Điều 10. Công tác kiểm tra, giám sát của Hội đồng TĐKT.
1. Thực hiện kế hoạch, chương trình kiểm tra hàng năm theo chỉ đạo của Ban Chi ủy và Hiệu trưởng;
2. Hội đồng triển khai việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước đối với công tác thi đua, khen thưởng tại đơn vị;
3. Chủ tịch Hội đồng giao cho Phó chủ tịch Hội đồng xây dựng Kế hoạch kiểm tra các phong trào thi đua và công tác khen thưởng của các Tổ, các tập thể trong đơn vị theo luật định.
4. Các thành viên Hội đồng có trách nhiệm tham gia thực hiện công tác kiểm tra theo kế hoạch đã được phê duyệt.
Điều 11. Chế độ thông tin báo cáo của Hội đồng TĐKT.
Hội đồng TĐKT phải thực hiện đầy đủ các chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của Nhà nước và các quy định của cấp trên khi yêu cầu.
Chương IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 12. Các thành viên Hội đồng TĐKT trường mầm non Mỹ Hưng có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Quy chế này./.
Điều 13. Quy chế này là căn cứ hoạt động của Hội đồng thi đua, khen thưởng của Trường mầm non Mỹ Hưng năm học 2021 - 2022, hằng năm cần được rà soát bổ sung và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị./.

 
Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT, Phòng Nội vụ (để b/c));
- Các thành viên trong HĐTĐKT trường (để t/h);
- Lưu VT./.
TM. HỘI ĐỒNG TĐKT TRƯỜNG
CHỦ TỊCH
Nhữ Thị Thủy

 

Tác giả: Nhữ Thị Thuỷ

Nguồn tin: Công tác thi đua khen thưởng::

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://nukeviet.vn là vi phạm bản quyền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây