Báo cáo sơ kết HKI năm học 2022-2023

Thứ sáu - 23/12/2022 21:08
UBND HUYỆN THANH OAI
TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                    Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
       Số: 211/BC-MNMH                                       Mỹ Hưng, ngày 21 tháng 12 năm 2022
 

BÁO CÁO KẾT QUẢ HỌC KỲ I
Năm học 2022 - 2023

Thực hiện Kế hoạch số 800/GD&ĐT-GDMN ngày 31/8/2022 về Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2022 - 2023 cấp học mầm non Huyện Thanh Oai; Kế hoạch số 138/KH-MNMH ngày 31/8/2022 về kế hoạch nhiệm vụ năm học 2022 - 2023 của trường MN Mỹ Hưng, trường mầm non Mỹ Hưng báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ của nhà trường học kỳ I năm học 2022 - 2023 như sau:
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:
1. Thuận lợi:
Trường mầm non Mỹ Hưng luôn nhận được sự quan tâm của UBND huyện Thanh Oai, sự chỉ đạo sát sao của Phòng giáo dục và đào tạo Thanh Oai, sự quan tâm giúp đỡ của Đảng ủy, HĐND, UBND xã, các ban ngành đoàn thể trong xã, đặc biệt là sự ủng hộ và giúp đỡ nhiệt tình của các bậc phụ huynh.
Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đảm bảo về chất lượng; Chế độ chính sách ổn định.
Cơ sở vật chất của nhà trường từng bước được cải tạo nâng cấp.
Đội ngũ giáo viên nhiệt tình, đoàn kết và 100% được chuẩn hóa, số giáo viên đạt trên chuẩn tăng so với năm học trước.
Nhà trường nhiều năm liên tục được công nhận danh hiệu tập thể lao động tiên tiến cấp huyện và TTLĐ xuất sắc cấp Thành phố, năm học 2021 - 2022 được UBND TP Hà Nội tặng “Cờ thi đua”, nên đã tạo đà cho đội ngũ CBQL và GVNV trong nhà trường phấn đấu tốt công tác CSGD trẻ.
2. Khó khăn:
- Nhà trường còn có 2 điểm trường, điểm trường khu Quảng Minh diện tích đất chật chội, các phòng học diện tích hẹp, các nhà vệ sinh chưa đạt chuẩn, đường điện, nước và trần nhà đã bị xuống cấp, gây ảnh hưởng đến việc vui chơi, học tập của trẻ.
- Một số đồ chơi ngoài trời đã bị xuống cấp, cần phải cải tạo và sửa chữa.
- Do tình hình dịch sốt xuất huyết, dịch cúm mùa vẫn diễn biến phức tạp trên địa bàn, học sinh phải nghỉ học nhiều, do vậy tỷ lệ trẻ đi học chuyên cần đạt thấp.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN:
1. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý giáo dục:
- Nhà trường đã thực hiện nghiêm túc kết luận số 01-KL/TW của bộ chính trị về tiêp tục thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ chính trị khoá XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các văn bản quy phạm pháp luật như Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12/4/2019 của Bộ GDĐT Quy định quy tắc ứng xử trong cơ sở GDMN, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên, các văn bản về phòng, chống dịch, văn bản quy định về ATGT… Đồng thời triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 21/KH-MNMH ngày 11/3/2021 về KH phát triển GDMN Mỹ Hưng giai đoạn 2021 - 2025 phù hợp với định hướng phát triển của nhà trường và của địa phương; Kế hoạch nâng trình độ chuẩn đào tạo của giáo viên; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách theo quy định đảm bảo đời sống cho CB, GV, NV yên tâm công tác.
- Ban giám hiệu tích cực chủ động trong công tác tham mưu, triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, chương trình, nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, tiếp cận, ứng dụng và đưa phương pháp giáo dục tiên tiến Steam vào chương trình CS&GD đại trà cho tất cả học sinh các độ tuổi của trường trong năm học.
- Đã thực hiện tham mưu với các cấp lãnh đạo để mở rộng thêm diện tích đất tại Khu Trung Tâm với 5.000 m2, được UBND huyện đang trình duyệt kinh phí cho nhà trường xây dựng thêm 10 phòng học, 01 Hội trường và một số hạng mục khác, để dồn điểm lẻ Khu Quảng Minh về thành một khu tập trung, nhằm đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn đạt kiểm định mức độ 3 và đạt chuẩn mức độ 2 vào năm học 2023 - 2024.
- Chỉ đạo thực hiện xây dựng môi trường văn hóa, trường học hạnh phúc, khung cảnh sư phạm sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện. Sử dụng hiệu quả các phòng chức năng để đổi mới hình thức tổ chức các hoạt động.
- Thực hiện tốt công tác quản lý giáo dục, 100% CB,GV,NV tích cực ứng dụng CNTT trong công tác quản lý chăm sóc, nuôi dưỡng, GD tại nhà trường và phối hợp với phụ huynh CS,ND và GD trẻ ở nhà. Tích cực đổi mới tư duy quản lý quản trị nhà trường. Ban giám hiệu, các Tổ chuyên môn, giáo viên, nhân viên phát huy vai trò làm việc trong môi trường sư phạm thân thiện, giúp đỡ đồng nghiệp, cùng nhau tiến bộ.
- Thực hiện tốt Quy chế dân chủ theo thông tư số 11/2020/TT-BGDĐT ngày 19/5/2020 của Bộ GD&ĐT hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của các CSGD công lập; thực hiện nghiêm túc thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với CSGD. Thực hiện công tác báo cáo, thống kê, thực hiện phần mềm cơ sở dữ liệu đảm bảo đúng tiến độ thời gian.
- 100% giáo viên toàn trường thực hiện đúng quy định pháp luật. Thực hiện cam kết các điều kiện và chất lượng CS&GD trẻ, thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch Covid-19, phòng chống dịch cúm mùa và dịch sốt xuất huyết. Tăng cường sự phối hợp, hỗ trợ, giám sát của Ban đại diện cha mẹ trẻ đối với các hoạt động của nhà trường, xử lý nghiêm những cá nhân vi phạm các nội quy, quy chế của ngành và của nhà trường.
- Nhà trường đã xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học, kế hoạch kiểm tra thường xuyên kiểm tra chuyên đề, đột xuất, kiểm tra sau kiểm tra, việc thực hiện Quy chế dân chủ, Quy chế chuyên môn, kiểm tra công tác CS,ND và GD trẻ tới 100% giáo viên, nhân viên trong trường, nhằm thúc đẩy tinh thần thi đua, sáng tạo, tâm huyết trong tập thể sư phạm, đánh giá thực chất CBQL, GVNV trong  nhà trường.
- Nhà trường đã có kế hoạch chiến lược phát triển của nhà trường trong 05 năm giai đoạn 2020 - 2025, nhằm khẳng định thương hiệu và chất lượng về công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và GD trẻ để hướng đến mục tiêu phát triển của nhà trường trong năm học. Hướng phát triển cụ thể của Nhà trường đang thực hiện trong năm học là “Phát thể chất cho trẻ và ứng dụng PPGD tiên tiến Staem trong các hoạt động GD của trẻ”.
- 100% CB,GV,NV trong toàn trường thay đổi tư duy quản lý, quản trị trường học, làm việc trong môi trường sư phạm thân thiện, tích cực phát huy vai trò trách nhiệm với công việc được phân công phụ trách.
- Nhà trường đã thực hiện thành lập 03 tổ chuyên môn (Tổ MG 4+5 tuổi gồm 17 đ/c; Tổ NT+3 tuổi gồm 17 đ/c; Tổ nuôi dưỡng gồm 08 đ/c) và 01 Tổ Văn phòng gồm 06 đ/c. Đã chỉ đạo các Tổ chuyên môn xây dựng Kế hoạch thực hiện nâng cao chất lượng CS&GD trẻ: 100% giáo viên các lớp thực hiện lập kế hoạch, bán trú, lưu trữ và sử dụng hồ sơ, sổ sách kế hoạch chuyên môn trong các lớp đảm bảo tinh gọn, hiệu quả; Các Tổ chuyên môn GD thực hiện soạn giáo án trên phần mềm GD; Tổ nuôi dưỡng và Tổ văn phòng sử dụng phần mềm nuôi dưỡng và quản lý tài chính.
- Nhà trường đã tăng cường ứng dụng phương thức trực tuyến để tổ chức các hội nghị họp hội đồng SP, SHCM, các hội nghị, hội thảo về chuyên môn... Đổi mới công tác bồi dưỡng, tập huấn, nội dung SHCM, dự giờ, nâng cao trình độ chuyên môn, ứng dụng phương pháp GD tiên tiến, rèn luyện đạo đức nhà giáo cho đội ngũ CBQL GVNV, xây dựng trường lớp MN hạnh phúc.
- Nhà trường đã chỉ đạo và thực hiện đầy đủ 06 loại hồ sơ theo quy định: Hồ sơ quản lý trẻ em; Hồ sơ quản lý CB,GV,NV; Kế hoạch phát triển nhà trường và kế hoạch chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục theo năm học; Hồ sơ phổ cập giáo dục; Hồ sơ quản lý tài sản, tài chính; Hồ sơ quản lý các văn bản. Đối với các Tổ chuyên môn, Tổ văn phòng thực hiện 02 loại hồ sơ: Kế hoạch hoạt động; Sổ ghi chép nội dung sinh hoạt chuyên môn của Tổ. Đối với giáo viên thực hiện 03 loại hồ sơ: Kế hoạch chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục của lớp; Sổ theo dõi trẻ em; Sổ theo dõi tài sản, thiết bị, đồ chơi của lớp.
- 100% giáo viên các lớp thực hiện tốt chuyên đề “XD trường MN lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2021-2025”, Khu vui chơi vận động của nhà trường luôn đảm bảo xanh, sạch, mát, cho trẻ thực hành trải nghiệm; Có nhiều bậc cha mẹ trẻ luôn quan tâm và cùng cô tạo môi trường học tập cho trẻ ở tại trường.
- 100% các lớp trong toàn trường thực hiện mô hình “Trường, lớp mầm non xanh, an toàn, hạnh phúc” với tiêu chí cốt lõi Môi trường làm việc, học tập ấm áp, thân thiện đoàn kết; mọi thành viên trong trường học, lớp học đều được yêu thương, tôn trọng và thấu hiểu”.
- Nhà trường vẫn duy trì tốt hoạt động truyền thông tại trang thông tin điện tử của nhà trường với chuyên mục “Album hình ảnh đẹp”, đã chỉ đạo 100% giáo viên các lớp hàng ngày, hàng tuần thực hiện việc đăng các Video, hình ảnh đẹp của lớp, của trường do giáo viên, nhân viên và cha mẹ trẻ thực hiện với chủ đề: Lớp học đẹp, khoảnh khắc hạnh phúc, những hành vi đẹp, người tốt việc tốt....
- Về công tác kiểm tra nội bộ: 100% CB,GV,NV thực hiện nghiêm túc các quy định của Pháp luật, nhiệm vụ GDMN và Quy chế chuyên môn trong năm học. Trong HK I Ban giám hiệu đã thực hiện kiểm tra toàn diện được 04/10 giáo viên đạt tỷ 40% so với KH đã đề ra, kết quả XL chung: 03 giáo viên XL tốt (đ/c Thi, Thuý (1981), P.Hương), 01 giáo viên XL khá (đ/c Lưu Hương), tăng cường kiểm tra việc thực hiện Quy chế chuyên môn, dự giờ thăm lớp để bồi dưỡng chuyên môn trực tiếp cho giáo viên, kiểm tra bếp ăn thường xuyên.
2. Công tác quy hoạch, phát triển mạng lưới trường lớp, đầu tư cơ sở vật chất hướng tới chuẩn hóa, hiện đại hóa.
- Nhà trường đã huy động tổng số học sinh: 417 = 15 nhóm lớp.
Trong đó: + Trẻ Nhà trẻ là 03 nhóm = 70 học sinh;
                                     + Trẻ Mẫu giáo là 12 lớp = 347 học sinh.
- Đã huy động số trẻ ra lớp: 432 cháu 
* Biện pháp thực hiện:
- Đã thực hiện tốt công tác điều tra số trẻ trên địa bàn xã.
- Ngay từ đầu năm trường đã có kế hoạch giao chỉ tiêu số lượng cho các lớp.
- Đã kết hợp cán bộ các thôn, đội để tuyên truyền vận động PH cho trẻ ra lớp.
- Đã quan tâm đến việc nâng cao chất lượng chăm sóc và giáo dục để huy động số lượng, tạo mọi điều kiện thuận lợi để đáp ứng nhu cầu gửi của phụ huynh.
- Căn cứ Kế hoạch phát triển giáo dục mầm non đến năm 2025 của huyện đã được phê duyệt, Đề án, Kế hoạch, Chương trình của Bộ GD&ĐT, các văn bản chỉ đạo của Thành phố, nhà trường đã thực hiện tốt Kế hoạch số 21/KH-MNMH ngày 11/3/2021 về “Kế hoạch phát triển GDMN giai đoạn 2021-2025 của trường mầm non Mỹ Hưng”. Hiệu trưởng đã khẳng định năng lực quản lý để quản trị nhà trường, thông qua việc xây dựng “Kế hoạch phát triển nhà trường đến năm 2025”, nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới sáng tạo trong giáo dục MN của nhà trường.
- Nhà trường đã tập trung tăng cường CSVC, trang thiết bị cho các lớp 5 tuổi, đảm bảo đủ điều kiện về CSVC cho công tác phổ cập; Bảo đảm các điều kiện về giáo viên, CSVC, tài liệu, thiết bị, đồ chơi phục vụ cho việc ứng dụng đại trà PPGD tiên tiến Steam vào hoạt động GD cho trẻ; Phân công GV có năng lực phụ trách lớp 5 tuổi nâng cao chất lượng đội ngũ, đảm bảo chế độ chính sách theo quy định.
- Thực hiện tốt công tác tham mưu với các cấp lãnh đạo để tăng cường sự chỉ đạo và quan tâm của cấp uỷ Đảng và chính quyền địa phương, đảm bảo đầy đủ các chế độ chính sách đối với trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, thực hiện xã hội hóa giáo dục, vận động toàn dân cùng tham gia đóng góp về vật chất, công sức cũng như tinh thần cho công tác PCGDMNTNT. Thực hiện nghiêm túc Nghị định 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở GD thuộc hệ thống quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, giá dịch vụ trong lĩnh vự GD&ĐT.
- Tổng số trẻ Mẫu giáo trong hộ cận nghèo được hỗ trợ ăn trưa và hỗ trợ đồ dùng học tập trong học kỳ I là 03 cháu, với tổng kinh phí là: 2.358.000đ (Hai triệu, ba trăm năm mươi tám ngàn đồng chẵn).
3. Chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ:
3.1. Đảm bảo an toàn về thể chất và tinh thần:
Nhà trường đã thực hiện nghiêm túc Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về môi trường GD an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường; Chỉ thị số 993/CT-BGDĐT ngày 12/4/2019 của  Bộ GDĐT về tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực học đường trong cơ sở GD và Thông tư số 45/2021/TT-BGDĐT ngày 31/12/2021 về xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích trong cơ sở GDMN; đã xây dựng phương án đảm bảo an toàn cho trẻ, trong HK I nhà trường không có trường hợp trẻ bị tai nạn thương tích. Thực hiện Nghị định số 136/2020/NĐ-CP, ngày 24/11/2020 cuả Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật phòng cháy và chữa cháy; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy.
- 100% trẻ được đảm bảo AT tuyệt đối về thể chất và tinh thần, trong nhà trường không có bạo lực, được đảm bảo tuyệt đối về VSDD&ATTP, được kiểm tra sức khoẻ, đánh giá tình trạng dinh dưỡng bằng biểu đồ tăng trưởng, được bảo đảm các yêu cầu, điều kiện về trang thiết bị trong công tác phòng chống các dịch bệnh, đặc biệt là dịch Covid-19, dịch cúm mùa và dịch sốt xuất huyết. Duy trì thực hiện tổng vệ sinh ngoài lớp học vào 30 phút chiều thứ sáu hàng tuần. Lịch vệ sinh thực hiện hàng ngày, hàng tuần: Vệ sinh khăn mặt, ca cốc, đồ chơi, nội vụ nhóm lớp.
- Nhà trường luôn nâng cao chất lượng thực hiện QCDC, đề cao kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường kiểm tra, tự giám sát của nhà trường trong việc thực hiện các quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường:
+ Đã thực hiện việc kiện toàn Ban chỉ đạo công tác Y tế trường học, XD Kế hoạch phòng chống tai nạn thương tích, Trưởng ban là đồng chí Hiệu trưởng. Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn VSTP, an toàn phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống cháy nổ.
+ 100% Nhân viên nuôi dưỡng được xác nhận kiến thức về ATTP và được khám sức khỏe định kỳ.
+ 100% giáo viên các lớp thực hiện tốt việc đón, trả trẻ từ tay phụ huynh, tuyệt đối không trả trẻ cho người lạ mặt. Thường xuyên kiểm tra phòng kho, nhà vệ sinh, hệ thống các vòi nước… tắt các thiết bị điện đảm bảo an toàn.
+ Nhân viên y tế có trách nhiệm hàng ngày đi kiểm tra vệ sinh môi trường các nhóm, lớp đảm bảo sạch sẽ và theo dõi trẻ nghỉ hàng ngày.
+ Thực hiện tốt các biện pháp tuyên truyền phối hợp với cha mẹ trẻ để nâng cao mức ăn cho trẻ ở lớp, đảm bảo chế độ ăn phù hợp với trẻ suy dinh dưỡng và béo phì.
3.2. Quản lý chất lượng nuôi dưỡng và chăm sóc sức khỏe cho trẻ.
- Nhà trường đã thực hiện tốt công tác nuôi dưỡng trẻ em theo quy định của Chương trình GDMN, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và nhà trường, thực hiện nghiêm túc các văn bản của Sở GDĐT, UBND huyện về vệ sinh ATTP, chịu trách nhiệm trước cha mẹ trẻ và cơ quan quản lý nhà nước về việc ký hợp đồng cung ứng.
- Quản lý chặt chẽ chất lượng các bữa ăn tại nhà trường, đáp ứng các yêu cầu về ATTP, bảo đảm cân đối, hợp lý về dinh dưỡng, đa dạng thực phẩm và phù hợp với cá nhân trẻ. Không để xảy ra ngộ độc thực phẩm trong nhà trường. Nghiêm cấm vi phạm khẩu phần ăn của trẻ dưới mọi hình thức. Khuyến khích sự tham gia của cha mẹ trẻ trong việc giám sát quy trình tổ chức ăn và chất lượng bữa ăn cho trẻ tại cơ sở GDMN. Phối hợp chặt chẽ với giáo viên, nhân viên nuôi dưỡng, cho mẹ trẻ để thực hiện các biện pháp can thiệp trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân, thấp còi, béo phì.
- Nhà trường đa thành lập Ban giám sát VSATTP, quy trình tổ chức bữa ăn và chất lượng bữa ăn cho trẻ (gồm có BGH, BTTND và đại diện cha mẹ trẻ).
- Đổi mới hình thức truyền thông quảng bá về chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng trẻ bằng hình ảnh cho cha mẹ trẻ và cộng đồng biết về thực đơn ăn bán trú, các điều kiện, chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ... tại bảng thông tin tuyên truyền và Website của nhà trường và qua zalo của các nhóm lớp.
- Đảm bảo ký kết hợp đồng chặt với các nhà cung ứng thực phẩm có đầy đủ điều kiện về tư cách pháp nhân, nhằm đảm bảo tuyệt đối về vệ sinh ATTP trong nhà trường. Cụ thể nhà trường đã thực hiện ký kết với các nhà cung ứng sau:
+ Công ty TNHH Song Đạt.
+ HTX Tam Hưng.
+ Công ty TNHH thương mại  và dịch vụ đầu tư Bảo Hưng (Sữa Nutifood).
- 100% nhân viên nhà bếp được đi tập huấn về công tác vệ sinh ATTP, được xác nhận bồi dưỡng quy định về ATTP trong bếp ăn tập thể ít nhất là 01 lần/năm. CB,GV,NV toàn trường được khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm. Đồng thời thực hiện nghiêm túc quy trình chế biến thức ăn theo quy trình 1 chiều từ khâu giao nhận, kiểm tra, sơ chế, chế biến, chia thức ăn và vận chuyển thức ăn về khu lẻ cho trẻ.
- 100% các nhóm lớp có góc tuyên truyền về cách chăm sóc và nuôi con theo khoa học để tuyên truyền với phụ huynh.
- Tăng cường các hoạt động vệ sinh trong nhà trường, đẩy mạnh giáo dục cho trẻ kỹ năng thực hành vệ sinh cá nhân, tự bảo vệ chăm sóc sức khỏe, bảo đảm 100% trẻ em đến trường được kiểm tra sức khỏe và đánh giá tình trạng dinh dưỡng bằng biểu đồ tăng trưởng của Tổ chức Y tế Thế giới. 100% trẻ đến trường đã được khám và kiểm tra sức khỏe định kỳ tuần 3 tháng 12/2022.
- Đã thực hiện nâng mức ăn của trẻ lên 25.000 đ/trẻ/ngày.
- Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng là: 14/417 đạt 3,3 % so với đầu năm giảm 1,2%.
- Tỷ lệ trẻ thấp còi là: 20/417 đạt 4,8% so với đầu năm giảm 1,5%.
- Trẻ được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng: 417 cháu đạt tỷ lệ 100%, hàng tháng thực hiện nghiêm túc việc theo dõi sức khỏe trẻ suy dinh dưỡng.
 - 100% các lớp thực hiện nghiêm túc lịch vệ sinh hàng ngày, hàng tuần, đảm bảo VSMT phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm, dịch Covid-19, dịch sốt xuất huyết, giữ gìn vệ sinh môi trường xanh - sạch - đẹp, thường xuyên khơi thông cống rãnh, phát quang bụi rậm, giữ gìn khu vệ sinh của trẻ an toàn, sạch sẽ, hợp vệ sinh, thuận tiện cho trẻ sử dụng, tạo góc cây xanh ở các lớp, duy trì vườn cây của bé.
- Tổ nuôi dưỡng đã thực hiện nghiêm túc lưu nghiệm mẫu thức ăn 24/24 giờ.
- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nuôi dưỡng, sử dụng có hiệu quả phần mềm “Quản lý công tác bán trú”.
- Nhà trường đã chỉ đạo xây dựng thực đơn theo mùa, tuần chẵn, tuần lẻ; Thực hiện bữa chính ăn theo tiêu chuẩn đảm bảo có trên 10 loại thực phẩm và có từ 3 đến 5 loại rau, củ. Thực đơn bữa chính của trẻ mẫu giáo gồm: Cơm, món xào, món mặn, canh và tráng miệng là sữa chua. Đảm bảo chất lượng bữa ăn cho trẻ, ăn tăng thủy hải sản và rau xanh, đảm bảo định lượng từ 60-80 gam rau củ đã được sơ chế.
- 100% nhóm lớp đảm bảo có đủ nước uống cho trẻ phù hợp với thời tiết.
- Đảm bảo đủ đồ dùng cá nhân cho mỗi trẻ (cốc uống nước, khăn lau mặt, khăn lau miệng riêng có ký hiệu); thực hiện giặt khăn, tráng rửa cốc uống nước hàng ngày.
- 100% các nhóm lớp được trang bị đủ nước sát khuẩn, xà phòng rửa tay... Thường xuyên vệ sinh phòng lớp, giá đồ chơi, đồ chơi sạch sẽ.
- 100% trẻ có đủ đồ dùng ăn ngủ (chăn, chiếu, phản, đệm, gối...)
- 100% phòng học có đủ ánh sáng, ấm về mùa đông, mát về mùa hè.
- 100% GV các lớp thực hiện chế độ vệ sinh cá nhân trẻ hàng ngày theo Quy chế, thực hiện lịch vệ sinh phòng nhóm và vệ sinh môi trường theo quy định của trường. Vệ sinh khử trùng đồ dùng đồ chơi, diệt ruồi muỗi theo chỉ đạo của y tế khi xảy ra dịch.
- 100% CB,GV,NV thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh (dịch Covid-19, sốt xuất huyết, đậu mùa, thủy đậu, sởi, tay chân miệng…)
- Đã chỉ đạo nhân viên y tế xây dựng các Kế hoạch thực hiện công tác y tế trường học; các Phương án phòng chống tai nạn thương tích, phương án phòng, chống dịch Covid-19; Kế hoạch đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phương án xử lý khi có ngộ độc thực phẩm. Có các hoạt động can thiệp, điều chỉnh chế độ ăn, giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân, thấp còi và triển khai phổ biến đến toàn thể CB,GV,NV ngay từ đầu năm học. Thường xuyên kiểm tra tủ thuốc theo định kỳ để thay thế thuốc đã quá hạn sử dụng, bổ sung dụng cụ, đồ dùng y tế, cơ số thuốc theo quy định.
3.3. Đổi mới hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ, nâng cao chất lượng thực hiện chương trình GDMN:
Ban giám hiệu nhà trường đã chủ động xây dựng Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2022 - 2023, áp dụng các hình thức, phương pháp, mô hình giáo dục tiên tiến phù hợp với điều kiện và nhiệm vụ chính trị của nhà trường. Lựa chọn, bổ sung những nội dung, PPGD tiến tiến Steam phù hợp với quan điểm, mục tiêu của Chương trình GDMN, bảo đảm tính khoa học, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với văn hóa, điều kiện của địa phương, của nhà trường, khả năng và nhu cầu của trẻ, theo quy định của pháp luật để phát triển chương trình giáo dục nhà trường, nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em. Cán bộ quản lý của nhà trường cần thay đổi tư duy, tránh bảo thủ, áp đặt, nhằm phát huy tính sáng tạo, đổi mới trong giảng dạy của giáo viên, tạo hứng thú cho trẻ học tập, chuẩn bị tốt tâm thế cho trẻ bước vào lớp Một.
- Ban giám hiệu đã chỉ đạo Tổ chuyên môn giáo viên xây dựng chương trình giáo dục cho trẻ phù hợp với từng độ tuổi, có ứng dụng PPGD tiên tiến Steam, phát huy thế mạnh của nhà trường theo đặc thù của địa phương. Thống nhất chú trọng dạy cho trẻ có những tố chất căn bản: khỏe mạnh, tự lập, tự tin, có ngôn ngữ giao tiếp lễ giáo mạch lạc, có hành vi thói quen văn minh. Triển khai thực hiện giáo dục nếp sống thanh lịch văn minh cho trẻ em 5-6 tuổi theo Kế hoạch của Thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo, UNBD huyện. Ứng dụng phương pháp GD tiên tiến Steam, tăng cường cho trẻ được thực hành trải nghiệm và tham gia các hoạt động dã ngoại …
- Căn cứ yêu cầu, kế hoạch nhiệm vụ năm học, thực tiễn các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ, nhà trường đã đầu tư trang bị các điều kiện thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ trường mầm non, thực hiện tốt việc quản lý, lựa chọn, sử dụng đồ chơi, tài liệu, học liệu quy định tại Thông tư số 47/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020, Thông tư số 30/2021/TT-BGDĐT ngày 05/11/2021 và các quy định khác của Bộ GD&ĐT.
- Nhà trường đã tổ chức cho trẻ khối 4 và 5T được đi thăm viếng nghĩa trang liệt sỹ của xã ngày 15/12/2022 và dã ngoại trải nghiệm thực tế tại Trang trại giáo dục Erahouse tại Huyện Long Biên.
- Nhà trường đã chỉ đạo 100% GV toàn trường đổi mới, đi sâu nội dung GD về “Phát thể chất cho trẻ và ứng dụng PPGD tiên tiến Steam trong các HĐGD của trẻ” đạt hiệu quả cao. 100% các lớp thực hiện theo nguyên tắc “Trẻ là trung tâm - toàn diện - tích hợp - trải nghiệm”, trẻ được thực hành, trải nghiệm trong tất cả các nội dung giáo dục tại trường. 100% giáo viên chú trọng việc đưa nội dung giáo dục ATGT và hình thành, phát triển kỹ năng sống phù hợp với độ tuổi của trẻ, đảm bảo tính khoa học và sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tế của trẻ từng nhóm, lớp.
- 100% giáo viên xây dựng kế hoạch tổ chức cho trẻ tham gia các tập thể tăng cường cho trẻ được thực hành trải nghiệm, tiếp xúc với thiên nhiên, tăng cường hoạt động múa hát (dân vũ), giao lưu tập thể, làm quen với bài hát Quốc ca, các hoạt động GDATGT phù hợp với độ tuổi, nhằm phát triển toàn diện cho trẻ.
- 100% GV thực hiện tốt công tác tuyên truyền với phụ huynh về công tác phối hợp CS&GD trẻ và ủng hộ nguyên vật liệu để XDMT học tập cho trẻ.
- Nhà trường đã tiến hành hợp đồng liên kết với các Trung tâm sau:
+ Trung tâm ngoại ngữ REACH ENGLISH cho trẻ làm quen với tiếng Anh;
+ Trung tâm bồi dưỡng kỹ năng Hồng Đăng.
- Nhà trường thành lập Tổ giám sát, tổ chức họp thống nhất lựa chọn và liên kết với các trung tâm, thực hiện tốt các yêu cầu theo quy định có hợp đồng liên kết rõ ràng, có đơn đề nghị của phụ huynh cho trẻ được tham gia các lớp học, có danh sách theo dõi trẻ học từng lớp.
- 100% các nhóm lớp tham gia hội thi xây dựng môi trường học tập “Lấy trẻ làm trung tâm” cho các cháu ngay tại lớp học để phát huy tính chủ động, tích cực và sáng tạo của trẻ ở trường.
- 100% GV trong trường tham gia hội thi giáo viên giỏi cấp trường vào tháng 11/2022, đã cử chọn 04 GV đạt giải cao tham gia dự thi cấp cơ sở đạt KQ cao.
- 100% GV tham gia hội thi “Xây dựng môi trường GD lấy trẻ làm trung tâm”; “Thi làm ĐD sáng tạo, thao giảng (dịp 20/11).
3.4. Tổ chức hoạt động ngoại khóa:
- Nhà trường thực hiện đúng quy định, chịu trách nhiệm toàn diện việc liên kết tổ chức các HĐ ngoại khóa, lưu giữ đầy đủ hồ sơ liên kết (Đề án, chương trình, hồ sơ nhân sự, bài giảng), đảm bảo chất lượng cho trẻ theo độ tuổi đúng cam kết; việc tham gia của trẻ đã được sự đồng thuận, tự nguyện của cha mẹ trẻ, PH có nhu cầu cho trẻ học đều có đơn đăng ký. Thực hiện công tác thu chi đúng quy định hiện hành. 
- Nhà trường đã tổ chức cho trẻ được tham gia học các hoạt động ngoại khoá: Tiếng anh (2 buổi/tuần), toán thông minh (2 buổi/tuần), GD kỹ năng sống (1 buổi/tuần), HĐ Gymkid (1 buổi/tuần) đảm bảo các điều kiện, nội dung, phương pháp, hình thức phù hợp với trẻ mầm non và đảm bảo chất lượng.  
3.5. Triển khai nội dung giáo dục ATGT, giáo dục bảo vệ môi trường và giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả:
Nhà trường đã bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ giáo viên kỹ năng và kiến thức về nội dung GD ý thức bảo vệ môi trường và nội dung giáo dục an toàn giao thông, đưa nội dung tuyên truyền về văn hóa giao thông trước cổng trường với chủ đề Tôi yêu Việt Nam” tới toàn thể phụ huynh trong buổi họp phụ huynh trực tuyến đầu năm học và thông qua các nhóm Zalo, Feceebook của trường, các nhóm lớp, để thực hiện, đã được phụ huynh toàn trường hưởng ứng và thực hiện.
- Nhà trường đã tổ chức cho 100% GV được tập huấn về công tác GD sử dụng năng lượng tiết kiệm và công tác phòng cháy, chữa cháy có hiệu quả, sau đó XD chuyên đề cho GV,NV toàn trường về dự. Đồng thời nhà trường đã chỉ đạo 100% giáo viên lồng ghép, tích hợp nội dung giáo dục trẻ trong các hoạt động giáo dục trẻ: như tắt điện sau khi ra khỏi phòng, khoá vòi nước sau khi sử dụng xong, cách phòng và bảo vệ bản thân khi xảy ra hỏa hoạn... để từ đó giúp các cháu hình thành ý thức tiết kiệm năng lượng và biết bảo vệ bản thân khi xảy ra hỏa hoạn ngay từ tuổi mầm non.
3.6. Công tác triển khai ứng dụng công nghệ thông tin:
- Nhà trường đã được Thành phố đầu tư đầy đủ máy vi tính, máy chiếu cho các lớp trong toàn trường và 1 phòng máy tính trẻ em. 100% giáo viên trong trường đều thực hiện việc xây dựng kế hoạch và soạn giáo án trên phần mềm quản lý giáo dục, đồng thời biết xây dựng giáo án điện tử để trình chiếu trong các hoạt động học của trẻ và xây dựng bài giảng E-lerning, sử dụng và cập nhật linh hoạt Website và trang Violet của trường, biết cách cập nhật và đăng tải giáo án, các tư liệu, tài liệu trên Website và trang Violet của trường, sử dụng hợp lý phần mềm kế toán, nuôi dưỡng...
- Nhà trường đã tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên, nhân viên đi học đào tạo kỹ năng sử dụng máy vi tính và học các lớp nâng cao soạn giáo án điện tử và bài giảng E-lerning trên máy và kỹ năng sử dụng phần mềm quản lý giáo dục.
- Trong học kỳ I nhà trường đã tổ chức hội thi XD bài giảng E-lerning và bài giảng điện tử cấp trường, đã có 100% giáo viên trong trường tham gia. Nhà trường  đã tuyển chọn được 5 bài giảng tiêu biểu tham dự thi cấp Huyện sắp tới.
4. Đẩy mạnh công tác truyền thông, xã hội hóa và hội nhập Quốc tế.
Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, quán triệt sâu sắc các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và của Ngành về đổi mới, phát triển GDMN, truyền thông về GDMN, về ứng dụng phương pháp GD tiên tiến STEAM, về GDLLATGT, về GD kỹ năng sống, về thực hiện Đề án sữa học đường giai đoạn tiếp theo của TP Hà Nội… và khả năng vận dụng vào thực tiễn chương trình GDMN của nhà trường. Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non, đồng thời kịp thời biểu dương những tấm gương điển hình tiên tiến hết lòng yêu thương chăm sóc trẻ trong nhà trường, thông qua trang Webissite, bảng tin của nhà trường và các nhóm Zalo, Fecebook của các nhóm lớp và đài phát thanh của xã, các thôn.        
Khuyến khích đội ngũ cán bộ QL, giáo viên, nhân viên trong trường cải tiến, đổi mới hình thức truyền thông, quảng bá hình ảnh khẳng định thương hiệu, điều kiện, chất lượng hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ của Nhà trường. Duy trì hoạt động kết nối và tương tác giữa các cô giáo với gia đình trẻ em, thông qua các hoạt động truyền thông tại trang Webissite của nhà trường và các nhóm Zalo, Fecebook của từng lớp, để hướng dẫn cha mẹ/người chăm sóc trẻ thực hiện chế độ dinh dưỡng khoa học, chăm sóc sức khoẻ, cách phòng chống dịch bệnh và tổ chức cho trẻ em vui chơi tại nhà, thông qua các bài tuyên truyền, các hình ảnh, video, Clip (đã được nhà trường kiểm duyệt)… có nội dung về giáo dục kỹ năng chăm sóc sức khoẻ, chế độ dinh dưỡng, cách chăm sóc sức khoẻ của cá nhân, GDATGT và giáo dục kỹ năng sống để bảo vệ bản thân, tình cảm kỹ năng xã hội, kỹ năng tự phục vụ, vệ sinh phòng chống dịch bệnh, hoạt động thể chất, vui chơi, học qua chơi,… phù hợp với từng độ tuổi của trẻ, để phụ huynh phối hợp chăm sóc, giáo dục trẻ khi ở nhà.
Thực hiện tốt các nội dung tuyên truyền tại bảng tin của Nhà trường và bảng tuyên truyền của lớp, các nội dung tuyên truyền phải được cập nhật theo từng tuần, theo tháng, theo các chủ đề sự kiện và chuyên mục trong năm học. Đảm bảo trên trang thông tin điện tử của nhà trường, mỗi tháng mỗi lớp có ít nhất 01 tin/bài về công tác CS,ND và giáo dục trẻ. Giáo viên các nhóm, lớp sẽ thực hiện truyền thông, đăng tải trên Webissite của trường các Video, hình ảnh đẹp, tin bài về xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm, về GDLLATGT, về GD kỹ năng sống, về GD dinh dưỡng, sức khoẻ, VSATTP, phòng chống dịch Covid-19, sốt xuất huyết...
Chỉ đạo thực hiện việc tạo các nhóm Zalo của trường, nhóm Zalo của Ban giám hiệu, nhóm Zalo của Chi bộ, nhóm Zalo của GV-NV, nhóm Zalo từng khối lớp, Nhóm zalo của BGH với Ban đại diện PH của trường, nhóm Zalo của giáo viên với phụ huynh các lớp...để thực hiện việc đăng tải các nội dung cần trao đổi, thống nhất phù hợp với từng đối tượng, đảm bảo chất lượng và hiệu quả cao.
Tăng cường công tác phổ biến kiến thức nuôi dạy trẻ cho các bậc cha mẹ và cộng đồng, tuyên truyền thu hút trẻ khuyết tật đến trường học hòa nhập…bằng nhiều hình thức phù hợp như: Thông qua các buổi họp phụ huynh, giờ đón trả trẻ, qua bảng tuyên truyền, băng zôn, khẩu hiệu, pano, áp phích, qua các phương tiện thông tin đại chúng, GV k vẽ tranh tường… quan tâm đến hình thức và nội dung tuyên truyền tại các nhóm lớp tạo sự đồng thuận ủng hộ chăm lo của cha mẹ học sinh tới GDMN.
5. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CBQL, giáo viên, nhân viên:
* Tổng số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên: 49 đ/c
- Cán bộ quản lý: 3 đồng chí (Trình độ ĐH: 3 đ/c; Trình độ LLCT: 3 đ/c).
- Giáo viên: 34 (Trình độ ĐH - CĐ: 28 đ/c; TC: 6 đ/c, trong đó có 04 đồng chí GV trẻ đang theo học lớp ĐH từ xa).
- Nhân viên nuôi dưỡng: 08 đ/c, trình độ CĐ: 3 đ/c; trung cấp: 5 đ/c.
- Nhân viên KT: 01 đ/c; YTHĐ: 01 đ/c; NVBV: 02 đ/c. 
* Biện pháp xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ:
Nhà trường đã tạo điều kiện cho cán bộ, quản lý và giáo viên tham gia các lớp đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, BD việc ứng dụng PPGD tiên tiến Steam. Tổ chức bồi dưỡng hè cho giáo viên với các nội dung:
- Bồi dưỡng về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống.
- Bồi dưỡng về nội dung, phương pháp lên lớp của các hoạt động học tập. Cách lên thực đơn và chế biến thức ăn cho trẻ.
- Bồi dưỡng cách làm đồ dùng đồ chơi băng nguyên phế liệu, cách XD góc sáng tạo và cách XD môi trường học tập lấy trẻ làm trung tâm cho đội ngũ giáo viên.
- Bồi dưỡng về cách ứng dụng PPGD tiên tiến Steam trong giảng dạy.
- Bồi dưỡng về cách làm hồ sơ sổ sách.
- Hướng dẫn nhiệm vụ năm học.
- Bồi dưỡng cách viết SKKN.
- Tổ chức dự giờ thăm lớp ….
* Đề xuất:
- Phòng GD thường xuyên tổ chức và mở các lớp bồi dưỡng về chuyên môn, BD cách ứng dụng PPGD tiên tiến trong giảng dạy, BD kỹ năng giao tiếp, kỹ năng xử lý các tình huống...cho cán bộ, giáo viên, nhân viên vào dịp hè, hàng tháng, hàng kỳ.
- Nội dung bồi dưỡng: Bồi dưỡng cách xây dựng kế hoạch, soạn bài, bồi dưỡng phương pháp lên lớp các hoạt động, cách làm đồ dùng đồ chơi băng nguyên phế liệu, cách xây dựng góc sáng tạo, BD cách ứng dụng PPGD tiên tiến trong giảng dạy, BD kỹ năng giao tiếp, kỹ năng xử lý các tình huống và cách xây dựng môi trường học tập lấy trẻ làm trung tâm cho đội ngũ giáo viên ....với hình thức tổ chức theo cụm, theo trường để các trường có nhiều cán bộ, giáo viên được đi kiến tập.
6. Cơ sở vật chất, thiết bị và kinh phí cho GDMN:
* Vấn đề quy hoạch đất đai, quy hoạch trường, lớp của điạ phương:
Nhà trường đã được UBND xã quy hoạch và mở rộng thêm 5.000 m2 tại khu Trung Tâm và đang được đưa vào kế hoạch đề nghị đầu tư kinh phí xây dựng thêm 10 phòng học, 01 hội trường, một số công trình phụ trợ khác trị giá khoảng 30 tỷ đồng để dồn điểm lẻ khu Quảng Minh về khu Trung Tâm nhằm đáp ứng nhu cầu gửi con của phụ huynh.
* Các nội dung đã thực hiện để mua sắm, sửa chữa CSVC cho nhà trường:
1. Đã trang trí, làm biểu bảng tạo cảnh quan môi trường sư phạm cho các khu là: 15.200.000 đồng.
2. Thay cỏ nhân tạo khu vui chơi, sơn sửa lại các loại đồ chơi ngoài 2 khu Quảng Minh và Trung Tâm: 15.000.000 đồng.
3. Đóng mới 1 số bàn học STAEM, 2 khu sáng tạo và trả công thợ gia cố lại toàn bộ giá đựng đồ dùng, đồ chơi cho các lớp, đóng phản ngủ mới, sửa chữa phản ngủ cho 1 số lớp: 12.550.000 đồng.
4. Sửa chữa nhà vệ sinh, thay thế các thiết bị nhà vệ sinh, sửa đường điện nước cho một số lớp, sửa chống thấm trần nhà tầng 2 khu Hiệu bộ, lát lại nền nhà vệ sinh lớp A3,A2,C2, lát lại nèn hiên lớp A1,A2 cho các lớp: 10.500.000 đồng.
5. Làm giàn hoa khu Trung Tâm: 20.700.000 đồng.
6. Bảo dưỡng điều hoà, thay thế một số thiết bị điều hoà: 10.700.000 đồng.
7. Mua đồ dùng phục vụ công tác chăm sóc, bán trú: 56.550.000 đồng
8. Mua đồ dùng học liệu cho học sinh: 56.550.000 đồng.
9. Thay cát bẻ lọc: 11.000.000 đồng
Tổng kinh phí: 208.450.000 đồng
Trong đó: - Phụ huynh đóng góp: 113.100.000 đồng.
       - Nguồn từ ngân sách nhà nước: 95.350.000 đồng.
7. Đẩy mạnh xã hội hóa và hội nhập quốc tế; Tăng cường truyền thông về Giáo dục mầm non.
- Nhà trường đã chỉ đạo và thực hiện tốt hoạt động truyền thông, triển khai quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và của Bộ, Sở về đổi mới và phát triển GDMN. Thường xuyên phối hợp với UBND xã, các ban ngành đoàn thể của địa phương, đài truyền thanh của xã, các bậc phụ huynh để tuyên truyền về các hoạt động của nhà trường như tổ chức các ngày hội ngày lễ (Khai giảng năm học mới, Tết trung thu, 20/11,…), công tác tuyển sinh, kết quả thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, CSGD trẻ; tôn vinh các tấm gương điển hình, tiêu biểu có nhiều đóng góp phát triển GDMN của nhà trường, của Huyện. Tổ chức họp CMHS để tuyên truyền về chương trình dạy trẻ các độ tuổi; Đề án giáo dục mầm non; Phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi và các biện pháp nuôi dạy con khoa học, cách phòng tránh dịch bệnh….
- Đã thành lập Ban đại diện của CMHS lớp và của trường, các nhóm Zalo, Fecebook của trường, các nhóm lớp để trao đổi thông tin 2 chiều với phụ huynh kịp thời và thực hiện việc đăng tải các nội dung cần trao đổi, thống nhất phù hợp với từng đối tượng, đảm bảo chất lượng và hiệu quả cao.
- CBQL,GV,NV của nhà trường đã biết khai thác các nền tảng công nghệ để truyền thông nâng cao về nhận thức, chuyên môn nghiệp vụ. Đẩy mạnh phổ biến kiến thức nuôi dạy trẻ cho các bậc cha mẹ bằng nhiều hình thức, đảm bảo hiệu quả, phù hợp, có sức lan tỏa sâu rộng về chế độ dinh dưỡng, vận động hợp lý để phòng chống suy dinh dưỡng và thừa cân, béo phì giúp trẻ phát triển toàn diện về thể chất và phòng chống dịch bệnh.
- Nhà trường đã có trang thông tin điện tử; 100% các nhóm lớp có bảng tin, chuyên mục Album hình ảnh đẹp, đặc biệt các lớp đẩy mạnh đổi mới hình thức truyền thông giới thiệu quảng cáo về lớp, nhà trường, điều kiện và các hoạt động, chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng GD trẻ…
- Nhân viên y tế đã phối kết hợp với GV để làm tốt công tác tuyên truyền phòng chống dịch, chế độ dinh dưỡng cân đối giúp trẻ phát triển thể chất; Phối hợp với gia đình xây dựng chế độ dinh dưỡng, hoạt động vận động, đối với trẻ SDD và trẻ thừa cân, béo phì.
- Đã xây dựng trang thông tin điện tử, bảng tin, chuyên mục Album hình ảnh đẹp, đẩy mạnh việc đổi mới hình thức truyền thông giới thiệu quảng cáo về nhà trường, điều kiện và các hoạt động, chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ…
- Thực hiện tốt các nội dung tuyên truyền tại bảng tin của Nhà trường và bảng tuyên truyền của lớp, các nội dung tuyên truyền phải được cập nhật theo từng tuần, theo tháng, theo các chủ đề sự kiện và chuyên mục trong năm học. Đảm bảo trên trang thông tin điện tử của nhà trường, mỗi tháng mỗi lớp có ít nhất 01 tin/bài về công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ. Giáo viên các nhóm, lớp sẽ thực hiện truyền thông, đăng tải trên Webissite của trường các Video, hình ảnh đẹp, tin bài về xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm, về GDLLATGT, về GD kỹ năng sống, về GD dinh dưỡng, sức khoẻ, VSATTP, phòng chống dịch Covid-19...
- Tăng cường công tác phổ biến kiến thức nuôi dạy trẻ cho các bậc cha mẹ và cộng đồng, tuyên truyền thu hút trẻ khuyết tật đến trường học hòa nhập…bằng nhiều hình thức phù hợp như: Thông qua các buổi họp phụ huynh, giờ đón trả trẻ, qua bảng tuyên truyền, băng zôn, khẩu hiệu, pano, áp phích, qua các phương tiện thông tin đại chúng, GV k vẽ tranh tường… quan tâm đến hình thức và nội dung tuyên truyền tại các nhóm lớp tạo sự đồng thuận ủng hộ chăm lo của cha mẹ học sinh tới GDMN.
8. Công tác quản lý:
- 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện tốt các văn bản quy phạm pháp luật, thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong nhà trường.
- Thực hiện công tác thu chi đúng theo các văn bản hướng dẫn của Thành Phố, thực hiên công khai tài chính theo quy định.
- Công tác đánh giá xếp loại CB,CC,VC và thi đua đã được đẩy mạnh và thực hiện thường xuyên nghiêm túc hàng tháng.
- Công tác chăm lo đời sống CB-GV-NV được đảm bảo quyền lợi chế độ công khai dân chủ trong toàn trường.
- Trường đã có môi trường sư phạm: sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, hạnh phúc.
- 100% giáo viên tích cực tham gia “XD trường lớp mầm non hạnh phúc” cho trẻ, đã biết tạo môi trường mở cho trẻ hoạt động tại lớp để phát huy tính chủ động và sáng tạo của trẻ. Đã xây dựng khu sáng tạo cho trẻ hoạt động tại các khu vực lan can và gầm cầu thang. Đồng thời đi sâu vào việc giáo dục kỹ năng sống và kỹ năng tự phục vụ cho trẻ.
- Đã chỉ đạo đại trà 100% giáo viên các lớp trong trường thực hiện việc ứng dụng PPGD tiên tiến Steam vào chương trình dạy cho trẻ thực sự có hiệu quả, được phụ huynh tin tưởng.
- Đã chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch Covid-19, dịch sốt xuất huyết, dịch cúm mùa…
* Đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng trường:
Đã thực hiện các nhiệm vụ xem xét, phê chuẩn các mục tiêu, nhiệm vụ, các chủ trương, kế hoạch, biện pháp, giải pháp của nhà trường trong năm học 2022 - 2023 đảm bảo các yêu cầu, chính xác, phù hợp, xác thực, kết quả. Thông qua đó các tập thể, cá nhân, CB,GV,NV trong trường đều tích cực chủ động thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết của Hội đồng trường đã đề ra ngay từ đầu năm học.
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ HỌC KỲ I:
1. Kết quả nổi bật:
- Nhà trường đã tích cực chủ động trong công tác tham mưu, triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, chương trình, nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, tiếp cận, ứng dụng và đưa phương pháp giáo dục tiên tiến Steam vào chương trình CS&GD đại trà cho tất cả học sinh các độ tuổi của trường trong năm học.
- Đã thực hiện tốt công tác quản lý giáo dục, 100% CB,GV,NV tích cực ứng dụng CNTT trong công tác quản lý chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục tại nhà trường. Tích cực đổi mới tư duy quản lý quản trị nhà trường. Ban giám hiệu, các Tổ chuyên môn, giáo viên, nhân viên phát huy vai trò làm việc trong môi trường sư phạm thân thiện, giúp đỡ đồng nghiệp, cùng nhau tiến bộ.
- Nhà trường đã chủ động thực hiện tốt công tác tuyên truyền, công tác chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới, chỉ đạo và hướng dẫn GV, NV thực hiện nhiệm vụ năm học 2022 - 2023, đảm bảo duy trì kết nối giữa nhà trường với gia đình và trẻ em.
- Nhà trường đã chỉ đạo và khuyến khích các giáo viên xây dựng, khai thác các phần mềm ứng dụng CNTT, tư liệu trực tuyến và hỗ trợ nhau giữa các khối, lớp trong nhà trường, đa số giáo viên ứng dụng linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả, được phụ huynh tương tác và phối hợp tốt với giáo viên trong việc chăm sóc và giáo dục trẻ.
- Nhà trường đã tạo ĐK cho 100% CBQL và GV được tham dự các chuyên đề do Phòng GD và Nhà trường tổ chức.
- Đã tổ chức thành công hội thi GVG, thi làm đồ dùng đồ chơi sáng tạo và XD môi trường học tập lấy trẻ làm trung tâm cấp trường, có 04 GV tham gia hội thi GVG cấp cơ sở đạt giải cao.          
- Đã thực hiện kế hoạch tu sửa, mua sắm bổ sung các thiết bị, đồ dùng phục vụ cho công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ theo hướng hiện đại, trang trí tạo cảnh quan môi trường sư phạm thân thiện phục vụ cho các hoạt động vui chơi, dạy và học của giáo viên và các cháu được cán bộ, nhân dân, phụ huynh hết sức phấn khởi và tin tưởng.
- Đã thực hiện tốt việc công khai dân chủ trong các hoạt động của nhà trường.
- Đã thực hiện tốt kế hoạch tuyên truyền với phụ huynh về việc thực hiện “Văn hóa giao thông trước cổng trường”, được 100% phụ huynh hưởng ứng và thực hiện.
2. Những khó khăn, hạn chế:
- Nhà trường vẫn còn một số giáo viên cao tuổi sử dụng máy vi tính còn lúng túng, chưa thành thạo, do đó việc ứng dụng công nghệ thông tin vào trong các hoạt động phối hợp chăm sóc và giáo dục trẻ còn hạn chế.
- Việc đầu tư kinh phí để xây dựng, mua sắm đồ dùng trang thiết bị phục vụ cho các hoạt động dạy và học của của giáo viên và các cháu còn hạn chế, do kinh phí được cấp còn chưa đảm bảo.
- Công tác tuyên truyền của một số giáo viên, nhân viên trong trường còn hạn chế, chưa có sức thuyết phục. Nhận thức của nhiều phụ huynh về GD trẻ trong độ tuổi MN chưa cao, nên vẫn còn nhiều phụ huynh chưa thực sự quan tâm đến con em của mình, nên việc phối hợp CS&GD trẻ với giáo viên chưa đảm bảo chất lượng.
* Biện pháp khắc phục:
- Tiếp tục bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng CNTT và kỹ năng truyền thông cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường, để phụ huynh ửng hộ và phối hợp tốt với nhà trường trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ.
- Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết của Đảng uỷ xã về việc nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo xã Mỹ Hưng giai đoạn 2021 - 2025.
3. Kiến nghị, đề xuất với Phòng giáo dục:
Thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng về ứng dụng PPGD tiên tiến, các lớp BD về kỹ năng giao tiếp, kỹ năng xử lý các tình huống, kỹ năng sử dụng CNTT và ứng dụng CNTT vào các hoạt động giảng dạy trẻ cho đội ngũ cán bộ, giáo viên lòng cốt của các trường đi học tập, kiến tập các chuyên đề và tham quan các mô hình của các trường tiên tiến trong và ngoài Thành phố.
Quan tâm về chế độ chính sách cho đội ngũ và có chính sách phụ cấp đặc thù cho đội ngũ nhân viên nuôi dưỡng, đảm bảo bằng mức lương như của giáo viên.
Trên đây là báo cáo kết quả học kỳ I của trường mầm non Mỹ Hưng, rất mong cấp trên xem xét và có ý kiến chỉ đạo giúp đỡ nhà trường để năm học 2022 - 2023 trường mầm non Mỹ Hưng thực hiện tốt kế hoạch và đạt được kết quả cao./.
 
Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT Thanh Oai (để b/c);
- UBND xã Mỹ Hưng (để b/c);
- Lưu VP./.
                                 HIỆU TRƯỞNG


                            
                                    Nhữ Thị Thủy 

 

Tác giả: Nhữ Thị Thuỷ

Nguồn tin: Công tác quản lý chỉ đạo:

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://nukeviet.vn là vi phạm bản quyền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây