Báo cáo tổng kết năm học 2022-2023

Thứ ba - 23/05/2023 23:16
UBND HUYỆN THANH OAI
TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                    Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
            Số: 48/BC-MNMH                                      Mỹ Hưng, ngày 15 tháng 5 năm 2023
 

BÁO CÁO
Tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm học 2022 - 2023

Căn cứ Kế hoạch số 800/GD&ĐT-GDMN ngày 31/8/2022 về Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2022 - 2023 cấp học mầm non Huyện Thanh Oai;
Thực hiện Kế hoạch số 138/KH-MNTC ngày 31/8/2022 về Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2022 - 2023 của trường mầm non Mỹ Hưng.
Căn cứ vào kết quả thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học, trường mầm non Mỹ Hưng báo cáo tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023 như sau:
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:
1. Thuận lợi:
- Nhà trường luôn nhận được sự quan tâm của UBND huyện Thanh Oai, sự chỉ đạo sát sao của PGD&ĐT Thanh Oai, sự quan tâm tạo điều kiện và giúp đỡ của Đảng ủy, HĐND, UBND xã, các ban ngành đoàn thể trong xã, đặc biệt là sự giúp đỡ nhiệt tình của các bậc phụ huynh trong toàn trường.
- Đội ngũ giáo viên, nhân viên đảm bảo về số lượng và được nâng cao dần lên về chất lượng, 100% GV trong trường đã được tham gia lớp bồi dưỡng về ứng dụng PPGD tiên tiến Steam trong hoạt động GD trẻ, 95% GV trong trường biết ứng dụng thành thạo CNTT vào công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ, nên việc phối kết hợp CSGD  trẻ với phụ huynh trong việc thực hiện CS&GD trẻ đạt hiệu quả. 96% giáo viên được xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ GVMN hạng IV lên GVMN hạng III, do vậy đã phần nào giúp giáo viên yên tâm công tác.
- Cơ sở vật chất của nhà trường từng bước được cải tạo và nâng cấp.
- Đội ngũ giáo viên, nhân viên trong trường luôn nhiệt tình, đoàn kết và 100% được chuẩn hóa, số giáo viên đạt trên chuẩn tăng so với năm học trước
- Trường nhiều năm liên tục đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cấp Thành phố, được Bộ giáo dục và đào tạo tặng Bằng khen năm học 2020-2021, năm học 2021 - 2022 nhà trường được UBND Thành phố Hà Nội tặng “Cờ thi đua”, ...nên đã tạo đà cho đội ngũ CBQL và GV,NV trong nhà trường phấn đấu tốt công tác CS&GD trẻ.
2. Khó khăn:
- Trường có 2 điểm trường, điểm lẻ khu Quảng Minh diện tích đất chật chội, các phòng học hẹp, công trình phụ, nhà vệ sinh đang bị xuống cấp nặng, do vậy đã gặp nhiều khó khăn cho công tác quản lý, chỉ đạo.
- Một số trang thiết bị đồ dùng điện tử tại các lớp đã bị hỏng phải sửa chữa, thay thế nhiều.
- Trong trường vẫn còn nhiều gia đình phụ huynh do kinh tế còn khó khăn, nên chưa thực sự quan tâm và tạo ĐK cho con em mình, cá khoan đóng góp hàng tháng còn chậm, do vậy cũng đã ảnh hưởng phần nào đến các hoạt động chăm sóc và giáo dục trẻ của nhà trường.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN:
1.  Quy mô trường, lớp:
Tổng số trẻ điều tra: 612 cháu (Trẻ từ 0- dưới 3 tuổi: 247; Trẻ từ 3 đến dưới 6 tuổi: 365). Trong đó trẻ trong độ tuổi tuyển sinh: 485 cháu (Nhà trẻ: 120; Trẻ 3 tuổi: 126; Trẻ 4 tuổi: 112; Trẻ 5 tuổi: 127 (Trong đó 13 trẻ chuyển đi; 15 trẻ chuyển đến).
- Tổng số trẻ đã ra lớp: 417 cháu = 15 nhóm, lớp (Nhà trẻ: 70 = 3 nhóm; Mẫu giáo: 347 = 12 lớp; Riêng trẻ 5 tuổi đã ra lớp đạt tỷ lệ 100%).
+ Nhà trẻ: 70 cháu = 3 nhóm; bình quân 23,3 cháu/lớp/03 giáo viên;
+ Trẻ 3 tuổi: 105 cháu = 4 lớp; bình quân 26,3 cháu/lớp/02 giáo viên;
+ Trẻ 4 tuổi: 114 cháu = 4 lớp; bình quân 28,5 cháu/lớp/02 giáo viên;
+ Trẻ 5 tuổi: 128 cháu = 4 lớp; bình quân 32 cháu/lớp/2,25 giáo viên;
* Biện pháp thực hiện:
- Đã thực hiện tốt công tác điều tra số trẻ trong độ tuổi trên địa bàn xã.
- Ngay từ đầu năm học, Ban giám hiệu nhà trường đã xây dựng kế hoạch giao chỉ tiêu số lượng cụ thể cho từng lớp.
- Đã quan tâm và làm tốt công tác phối kết hợp với phụ huynh trong công tác CS&GD trẻ tại trường.
2. Thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ:
2.1. Đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho trẻ:
Thực hiện nghiêm túc Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về môi trường GD an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường; Chỉ thị số 993/CT-BGDĐT ngày 12/4/2019 của  Bộ GDĐT về tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực học đường trong cơ sở GD và Thông tư số 13/2010/TT-BGDĐT ngày 15/4/2010 xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích trong cơ sở GDMN; Công văn chỉ đạo của Phòng GDĐT Thanh Oai về việc đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn trường học, giáo dục an toàn giao thông năm học 2022 - 2023. Nhà trường đã xây dựng phương án đảm bảo an toàn cho trẻ, trong năm học không có trường hơp trẻ bị xảy ra tai nạn, thương tích trong nhà trường. Thực hiện nghiêm túc Thông tư 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều Luật phòng cháy và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật PCCC năm 2013; Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ “Quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC”;.
- 100% trẻ được đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần, trong nhà trường không có bạo lực học đường, được đảm bảo tuyệt đối về VSDD&ATTP, được kiểm tra sức khoẻ, đánh giá tình trạng dinh dưỡng bằng biểu đồ tăng trưởng, được bảo đảm các yêu cầu, điều kiện về trang thiết bị trong công tác phòng chống các dịch bệnh, đặc biệt là dịch Covid-19 trong nhà trường.
          - 100% GV nghiêm túc thực hiện tốt Quy chế CS&GD trẻ, được tập huấn kỹ năng, biện pháp, cách sơ cứu ban đầu để đảm bảo an toàn, phòng chống TNTT cho trẻ, như: Hóc, sặc, bỏng, điện giật, đuối nước, ngã…và GDATGT trong nhà trường. Thường xuyên khảo sát các nguy cơ tai nạn thương tích cho trẻ, để có biện pháp phòng tránh hợp lý, không để xảy ra tai nạn thương tích trong nhà trường.
- Đã phối hợp với cơ quan y tế thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh, triển khai công tác y tế trường học. Chỉ đạo nhân viên y tế có trách nhiệm bồi dưỡng cho đội ngũ GV các kỹ năng sơ cứu ban đầu cho trẻ. Thường xuyên kiểm tra tủ thuốc của nhà trường, để thay thế thuốc đã quá hạn sử dụng và bổ sung đầy đủ dụng cụ, đồ dùng y tế, cơ số thuốc theo quy định. Các lớp nghiêm túc duy trì việc sử dụng sổ nhật ký đón, trả trẻ hàng ngày theo quy định.
2.2. Thực hiện việc XD trường học an toàn, phòng chống TNTT:
- Nhà trường đã thực hiện nghiêm túc thông tư 13/2010/TT-BGDĐT ngày 15/4/2010 về ban hành quy định XD trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trong trường MN. Đã thành lập BCĐ công tác y tế trường học, xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch phòng, chống tai nạn thương tích của nhà trường. Có cán bộ chuyên trách về công tác y tế trường học, được tập huấn để thực hiện tốt các hoạt động sơ cứu, cấp cứu tai nạn thương tích. Giáo viên, nhân viên trong trường được cung cấp những kiến thức cơ bản về các yếu tố nguy cơ và cách phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ.
- Đã chỉ đạo đội ngũ GV,NV thường xuyên quan tâm đến công tác đảm bảo AT tuyệt đối cho trẻ ở trường. Do vậy trong năm học đã không xảy ra các yếu tố nguy cơ gây thương tích cho trẻ trong nhà trường. Cụ thể trong năm học toàn trường không có trường hợp trẻ bị tử vong hay bị thương tích nặng phải nằm viện do tai nạn, thương tích xảy ra trong trường. Đã xây dựng các biện pháp phòng, chống tai nạn thương tích dưới các hình thức như: tuyên truyền, giáo dục can thiệp, khắc phục, giảm thiểu nguy cơ gây tai nạn thương tích:
+ Truyền thông giáo dục nâng cao nhận thức về xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích bằng nhiều hình thức như băng rôn, áp phích, khẩu hiệu; Tổ chức thực hiện các hoạt động can thiệp, giảm nguy cơ gây tai nạn, thương tích; Cải tạo môi trường chăm sóc, nuôi, dạy an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích.
+ Thường xuyên kiểm tra, phát hiện và khắc phục các nguy cơ gây thương tích, tập trung ưu tiên các loại thương tích thường gặp do: ngã, vật sắc nhọn đâm, cắt, đuối nước, tai nạn giao thông, bỏng, điện giật, ngộ độc;
+ Đã huy động sự tham gia của CB,GV,NV, phụ huynh của trẻ và cộng đồng, cùng tham gia phát hiện và báo cáo kịp thời các nguy cơ gây tai nạn, thương tích, để có các biện pháp phòng, chống tai nạn, thương tích tại cơ sở;
+ Đã nâng cao năng lực cho cán bộ, giáo viên trong toàn trường về các nội dung phòng, chống tai nạn thương tích;
+ Có phòng y tế, tủ thuốc, đầy đủ các dụng cụ sơ cấp cứu theo quy định;
+ Có quy định về phát hiện và xử lý tai nạn, đồng thời có phương án khắc phục các yếu tố nguy cơ gây tai nạn và có phương án dự phòng xử lý tai nạn thương tích.
+ Đã thiết lập hệ thống ghi chép, theo dõi, giám sát và báo cáo xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích.
+ Hàng tháng, hàng kỳ nhà trường đều tiến hành tổ chức đánh giá quá trình triển khai và kết quả hoạt động xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích và đã được cấp trên công nhận trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích trong năm học.
2.3. Chất lượng chăm sóc sức khoẻ và nuôi dưỡng:
Tổng số trẻ ăn bán trú tại tr­ường: 417/417 cháu đạt 100% số trẻ đến lớp.
Trong đó: + Nhà trẻ 70/70 cháu đạt 100 % số trẻ đến lớp.
                          + Mẫu giáo 347/347 cháu đạt 100 % số trẻ đến lớp.
- Mức ăn của trẻ: 25.000đ/trẻ/ngày.
Tỷ lệ các chất đạt TB/ngày cho trẻ:
+ Trẻ Nhà trẻ: 765 - 893 Kcalo; P-L-G: 13-20; 30 - 40; 47 - 50
+ Trẻ MG: 615 - 726 Kcalo; P-L-G: 13 - 20; 25 - 35; 52 - 60
- 100% nhóm lớp thực hiện chế độ vệ sinh của trẻ theo quy chế nuôi dạy trẻ, thư­ờng xuyên làm tốt công tác tuyên truyền phòng chống các dịch bệnh cho trẻ, đặc biệt là dịch Covid-19, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho trẻ ở trường.
- Nhà trường đã chỉ đạo giáo viên các lớp thực hiện tốt công tác phối hợp với phụ huynh trong việc chăm sóc sức khoẻ và dinh dưỡng cho trẻ, hàng tháng, hàng kỳ đã nhân viên Y tế đã phối hợp tốt với GV chủ nhiệm các lớp thực hiện cân và đo cho trẻ 04 lần/năm học và thực hiện theo dõi trên biểu đồ tăng trưởng cho trẻ (Lần 1 vào tháng 9/2022; lần 2 vào tháng 12/2023; lần 3 vào tháng 2/2023 ; lần 4 vào tháng 4/2023), đối với trẻ SDD, thấp còi, thừa cân, hàng tháng đều thực hiện cân, đo cho trẻ và theo dõi, để có biện pháp phối hợp với phụ huynh trong việc CS và nuôi dưỡng trẻ phù hợp. Sau đây là kết quả đã đạt được cuối năm như sau:
+ Tỉ lệ trẻ SDD về cân nặng đầu năm 5,3% (22 cháu), cuối năm còn 2,6 % (11 cháu). So với đầu năm giảm 2,6 % (11 cháu).
+ Tỷ lệ trẻ thấp còi đầu năm 7,9 % (33 cháu), cuối năm còn 4,1 % (17 cháu). So với đầu năm giảm 3,8 % (16 cháu).
+ Tỷ lệ trẻ thừa cân, béo phì: đầu năm: 0 cháu, cuối năm: 0 cháu
- 100% GV các nhóm lớp thực hiện tốt công tác tuyên tuyền phối kết hợp với PH về việc chăm sóc trẻ ở trường và ở gia đình, đảm bảo vệ sinh môi trường và vệ sinh cá nhân trẻ, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19, dịch sốt xuất huyết, dịch tay-chân-miệng, dịch thuỷ đậu, dịch cúm mùa…, đảm bảo tuyệt đối an toàn về tính mạng cho trẻ khi ở nhà cũng như ở trường.
- Đã chỉ đạo nhân viên y tế xây dựng các Kế hoạch thực hiện công tác y tế trường học; các Phương án phòng chống tai nạn thương tích, phương án phòng, chống dịch Covid-19; Kế hoạch đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phương án xử lý khi có ngộ độc thực phẩm. Có các hoạt động can thiệp, điều chỉnh chế độ ăn, giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân, thấp còi và triển khai phổ biến đến toàn thể CB,GV,NV ngay từ đầu năm học. Thường xuyên kiểm tra tủ thuốc theo định kỳ, để thay thế thuốc đã quá hạn sử dụng, bổ sung dụng cụ, đồ dùng y tế, cơ số thuốc theo quy định.
2.4. Đổi mới nâng cao chất lượng thực hiện chương trình GDMN:
Ban giám hiệu nhà trường đã chủ động xây dựng Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2022 - 2023, áp dụng các hình thức, phương pháp, mô hình giáo dục tiên tiến phù hợp với điều kiện và nhiệm vụ chính trị của nhà trường. Giáo viên các lớp trong toàn trường đã linh hoạt lựa chọn, bổ sung những nội dung, PPGD tiến tiến Steam phù hợp với quan điểm, mục tiêu của Chương trình GDMN, bảo đảm tính khoa học, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với văn hóa, điều kiện của địa phương, của nhà trường, khả năng và nhu cầu của trẻ để phát triển chương trình giáo dục của nhà trường, nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ trong năm học.
Cán bộ quản lý của nhà trường đã có những thay đổi về tư duy, không có hiện tượng bảo thủ, áp đặt, đã phát huy tính sáng tạo, đổi mới trong giảng dạy của giáo viên, tạo hứng thú cho trẻ học tập.
- Nhà trường đã chỉ đạo 100% GV toàn trường thực hiện xây dựng chương trình giáo dục cho trẻ phù hợp với từng độ tuổi, có ứng dụng PPGD tiên tiến Steam, phát huy thế mạnh của nhà trường theo đặc thù của địa phương. Chú trọng dạy cho trẻ có những tố chất căn bản: khỏe mạnh, tự lập, tự tin, có ngôn ngữ giao tiếp lễ giáo mạch lạc, có hành vi thói quen văn minh. Triển khai thực hiện giáo dục nếp sống thanh lịch văn minh cho trẻ em 5-6 tuổi theo Kế hoạch của Thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo, UNBD huyện.
- Đã tập trung chỉ đạo giáo viên thực hiện theo hướng đi sâu vào lĩnh vực phát triển thể chất và ứng dụng phương pháp GD tiên tiến Steam trong các HĐ giáo dục cho trẻ ở trường, đồng thời tăng cường cho trẻ được thực hành trải nghiệm và tham gia các hoạt động dã ngoại …
- 100% CBQL, GV trong trường đều biết khai thác sử dụng tài liệu, học liệu trực tuyến hiệu quả, đúng quy định, ứng dụng linh hoạt các phương tiện, kỹ thuật, công nghệ để tổ chức các hoạt động giáo dục cho trẻ theo hướng tương tác với phương châm giáo dục “Chơi mà học, học bằng chơi”.
- Nhà trường đã đầu tư đầy đủ trang bị cho các lớp, đảm bảo đủ các điều kiện cho GV thực hiện nhiệm vụ CS&GD trẻ theo quy định tại Điều lệ trường mầm non, thực hiện tốt việc quản lý, lựa chọn, sử dụng đồ chơi, tài liệu, học liệu quy định tại Thông tư số 47/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020, Thông tư số 30/2021/TT-BGDĐT ngày 05/11/2021 và các quy định khác của Bộ GD&ĐT.
- Nhà trường đã tăng cường việc chỉ đạo GV các lớp cho trẻ được tham gia các hoạt động thực hành, trải nghiệm, dã ngoại: Các cơ sở sản xuất cơ khí, làm nghề mộc tại địa phương (tháng 11/2022), thăm quan cánh đồng lúa (tháng 12/2022), thăm quan đình, chùa, (tháng 1/2023) cửa hàng tạp hoá (tháng 2/2023), thăm quan Nông trại (tháng 3/2023), trường Tiểu học, thăm lăng Bác Hồ (tháng 5/2023), với hình thức tổ chức đi thăm quan theo khối lớp.
- 100% giáo viên các nhóm, lớp đã thực hiện tốt việc ứng dụng phương pháp GD tiên tiến Steam vào chương trình GD trẻ trong năm học, theo nguyên tắc “Trẻ là trung tâm - toàn diện - tích hợp - trải nghiệm”, trẻ được thực hành, trải nghiệm trong tất cả các nội dung giáo dục tại trường.
- 100% giáo viên chú trọng việc đưa nội dung giáo dục ATGT và hình thành, phát triển kỹ năng sống phù hợp với độ tuổi của trẻ, đảm bảo tính khoa học và sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tế của trẻ từng nhóm, lớp.
- Nhà trường đã tổ chức thành công Chương trình “Tôi yêu Việt Nam” tháng 12/2022, “Bé vui Hội xuân 2023” tháng 01/2023; “Ngày Hội thể thao năm 2023” tháng 3/2023 và các Hội thi, liên hoan, giao lưu, thăm quan ngoại khóa...; tăng cường cho trẻ được thực hành trải nghiệm, tiếp xúc với thiên nhiên, tăng cường hoạt động múa hát (dân vũ), giao lưu tập thể, làm quen với bài hát Quốc ca, các hoạt động GDATGT phù hợp với độ tuổi, nhằm phát triển toàn diện cho trẻ, được đa số phụ huynh trong toàn trường nhiệt tình phối hợp tổ chức đạt kết quả cao.
- 100% GV thực hiện tốt công tác tuyên truyền với phụ huynh về công tác phối hợp CS&GD trẻ và ủng hộ nguyên vật liệu để XDMT học tập cho trẻ.
- 100% GV,NV trong trường tham gia hội thi giáo viên giỏi và nhân viên nuôi dưỡng giỏi cấp trường vào tháng 11/2022. Đã lựa chọn 05 đồng chí GV,NV đạt giải cao của cấp trường tham gia thi cấp cơ sở trong đó 03 đồng chí đạt giải nhì (Đ/c Hoàng Thị Thi, Nguyễn Thị Anh, Nguyễn Thị Thơm (NVND); 01 đồng chí đạt giải 3 (đ/c Phạm Thị Như Ngọc); 01 đ/c đạt giải KK (Trịnh Thị Thu Hương).
- 100% GV tham gia hội thi “Xây dựng môi trường GD lấy trẻ làm trung tâm”; “Thi làm ĐD sáng tạo, thao giảng (dịp 20/11 và 8/3).
- Kết quả xếp loại thi đua các nhóm lớp cuối năm học như sau:
+ Xếp loại tốt: 7/15 đạt tỷ lệ 47 %;
+ Xếp loại khá: 7/15 đạt tỷ lệ 47 %;
+ Xếp loại ĐYC: 1/15 đạt tỷ lệ 6 %;
- Kết quả đánh giá trẻ cuối độ tuổi theo các chỉ số cuối năm học như sau:
+ Đạt yêu cầu cuối độ tuổi: 401/417 đạt tỷ lệ 96,2 %;
+ Chưa đạt yêu cầu: 16/417 đạt tỷ lệ 3.8 %.
2.5. Công tác tổ chức hoạt động ngoại khóa:
- Nhà trường đã thực hiện nghiêm túc và đúng quy định về việc liên kết tổ chức các HĐ ngoại khóa cho trẻ ở trường theo Thông tư số 50/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ GDĐT ban hành chương trình làm quen với tiếng Anh dành cho trẻ em mẫu giáo; Công văn số 2387/BGDĐT-GDMN ngày 09/6/2021 của Bộ GDĐT về việc triển khai thực hiện chương trình GDMN sau sửa đổi, bổ sung và chương trình làm quen tiếng Anh dành cho trẻ mẫu giáo; Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định Quản lý hoạt động giáo dục Kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ và chính khóa; Hướng dẫn số 2602/SGD&ĐT-GDMN ngày 31/8/2022 về việc hướng dẫn nhiệm vụ GDMN năm học 2022 - 2023 của Sở  GD&ĐT Hà Nội; Thực hiện lưu giữ đầy đủ các loại hồ sơ liên kết (Đề án, chương trình, hồ sơ nhân sự, bài giảng), đảm bảo chất lượng đầu ra cho trẻ theo độ tuổi đúng cam kết, đồng thời thực hiện tốt công tác thu chi theo đúng quy định hiện hành.
- Việc trẻ được tham gia các hoạt động ngoại khoá ở tại trường, là do đã được sự đồng thuận, tự nguyện của cha mẹ trẻ. 100% PH có nhu cầu cho trẻ học đều thực hiện đăng ký cho con em học với GV chủ nhiệm. Đặc biệt là hoạt động GD kỹ năng sống cho trẻ và hoạt động Gymkit, đã được đa số PH trong trường đăng ký cho các con được tham gia học, nhằm giúp các con có thêm nhiều vốn kỹ năng sống, để bảo vệ bản thân và thích nghi với mọi hoàn cảnh được diến ra trong cuộc sống hàng ngày. Đồng thời còn tạo cơ hội cho trẻ phát triển hài hòa về thể chất, trí tuệ, tinh thần, đạo đức, phẩm chất dũng cảm và tự tin ngay từ khi con nhỏ với những bài tập vận động khó, nhằm phát triển kỹ năng vận động toàn diện: nhanh, mạnh, bền, khéo léo, dẻo dai, nâng cao tầm vóc, chiều cao và cân nặng và nuôi dưỡng tình yêu thể thao cho trẻ ngay từ khi còn nhỏ.
3. Các điều kiện về cơ sở vật chất:
Nhà trường đã được đầu tư xây dựng và trang bị đầy đủ cơ sở vật chất theo hướng hiện đại và đã được bàn giao công trình xây dựng tại khu Trung Tâm và đưa vào sử dụng từ tháng 9/2017. Tuy nhiên nhà trường vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại 2 khu Trung Tâm và Khu Quảng Minh phòng học chật chội, hệ thông điện nước xuống cấp, sân chơi của trẻ còn sử dụng chung với nhà văn hóa thôn, do vậy cũng gặp nhiều khó khăn trong thực hiện QCCM của giáo viên.
Trong năm học nhà trường đã thực hiện các khoản chi như sau:
1. Trang trí, làm biểu bảng tạo cảnh quan môi trường SP cho các khu.
2. Thay cỏ nhân tạo khu vui chơi, sơn sửa lại các loại đồ chơi ngoài trời.
3. Tập trung xây dựng khu sáng tạo, khu trải nghiệm dân gian Việt Nam, phòng GD thể chất, phòng GD âm nhạc và gia cố lại toàn bộ giá đựng đồ dùng, đồ chơi cho các lớp.
4. Sửa chữa nền nhà, nhà vệ sinh một số phòng học, thay thiết bị vệ sinh, điện nước cho các lớp. Làm lại đường nước khu Quảng Minh.
5. Thay thế, sửa chữa các thiết bị điện tử: Máy tính, mấy in, máy chiếu, camera, thiết bị điện phục vụ cho CB,GV,NV.
6. Mua các loại đồ dùng, nước tẩy vệ  sinh phục vụ cho GV,NV và HS.
7. Sửa chữa, mua sắm bổ sung đồ dùng phục vụ cho công tác bán trú, đồ dùng thiết bị phục vụ công tác GD trẻ.
Tổng kinh phí: 352.028.000 đồng
Trong đó: - Phụ huynh đóng góp: 112.800.000 đồng.
       - Nguồn từ ngân sách nhà nước: 239.228.000 đồng.
- Nhà trường đã được Hội phụ huynh các lớp tự nguyện ủng hộ các loại nguyên liệu, phế liệu và vật liệu để XD môi trường học tập cho trẻ tại các lớp, khu sáng tạo và khu trải nghiệm dân gian Việt Nam cho trẻ hoạt động.
* Đề xuất, kiến nghị: Để đảm bảo cho công tác chăm sóc và GD trẻ của nhà tr­ường được thuận lợi vào đầu năm học 2022 - 2023 và kế hoạch thực hiện phấn đấu xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 trong năm học 2023 - 2024, nhà trư­ờng kiến nghị với các cấp như sau:
- Phòng GD&ĐT Thanh Oai tham mưu với UBND Huyện Thanh Oai duyệt kinh phí xây dựng cho khu Trung Tâm của trường để XD thêm 08 phòng, 01 phòng hội trường và một số hạng mục khác để nhà trường dồn điểm lẻ khu Quảng Minh về thành một khu tại khu Trung tâm. Đồng thời tiếp tục quan tâm bổ sung kinh phí cho nhà trường để mua bổ sung trang thiết bị phục vụ cho công tác CS,ND,GD trẻ và xây dựng cảnh quan môi trường sư phạm cho các cháu.
- UBND xã tham mưu với UBND Huyện và UBND Thành Phố đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khu Trung Tâm của Nhà trường.
4. Tổ chức hoạt động của nhà trường và phát triển đội ngũ:
- Toàn trường có tổng số CB,GV,NV: 49 đ/c Trong đó:
+ CBQL: 03 đồng chí - Trình độ đào tạo ĐHSP: 03 (02 đ/c đang học lớp thạc sỹ)
+ Giáo viên: 34 đồng chí.
Trình độ đào tạo: 29/34 GV đã đạt chuẩn và trên chuẩn theo yêu cầu mới.
+ Đại học: 25/34 đạt 73,5%;
+ Cao đẳng: 4/34 đạt 11,8%;
+ Trung cấp: 5/34 đạt 14,7% (3 GV đang theo học lớp ĐH hệ từ xa)
+ Nhân viên: 12 đ/c
+ NV Kế toán: 02 đ/c (TĐ chuyên môn: ĐHKT)
+ NV Y tế: 01 đ/c (TĐCM: Đại học điều dưỡng)
+ NV nuôi dưỡng: 08 đ/c (TĐCĐ: 03; TĐTC: 05)
+ NV bảo vệ (HĐ68): 02 đ/c;
- Tổng số Đảng viên: 28/49 CB,GV,NV đạt tỷ lệ 57,1%
          - Công tác chỉ đạo đổi mới đánh giá chất lượng CS&GD trẻ, đánh giá GVMN theo hướng phát triển năng lực GV, đặc biệt là năng lực thực hành tổ chức các hoạt động CS&GD trẻ theo PPGD tiên tiến Steam; việc đánh giá theo chuẩn Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, chuẩn NNGVMN; đánh giá CB,CC,VC hàng tháng, cuối năm, thực hiện đánh giá sự phát triển của trẻ được triển khai và thực hiện đúng quy định.
          + Kết quả tự đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng: Tổng số được đánh giá: 03 đ/c (HT: 01; PHT: 02) - Xếp loại tốt: 01 đ/c; xếp loại khá: 02 đ/c
          + Tổ chức h­ướng dẫn GV đánh giḠtheo chuẩn nghề nghiệp GVMN.
          Kết quả: Tổng số GV tự đánh giá: 34/34 đ/c.                 
                   - Xếp loại xuất sắc: 09 đ/c đạt tỷ lệ 26,5%;
                   - Xếp loại khá: 24 đ/c đạt tỷ lệ 70,6%.;
                   - Xếp loại trung bình: 01 đ/c đạt tỷ lệ 2,8%.
          + Tổ chức đánh giá cán bộ, công chức, viên chức cuối năm học.
          Kết quả: Tổng số CB,GV,NV được đánh giá: 49 đ/c (CBQL: 03; GV: 34; NV: 12).
                   - Xếp loại HTXSNV: 12 đ/c (CBQL: 02; GV: 09; NV: 01).
                   - Xếp loại HTTNV: 37 đ/c (CBQL: 01; GV: 25; NV: 11).
                   - Xếp loại HTNV: 0 đ/c
          - Tổ chức h­ướng dẫn giáo viên đánh giá chất lư­ợng trẻ cuối năm học theo các tiêu chí đánh giá của 5 lĩnh vực đối với trẻ mẫu giáo: phát triển thể chất, phát triển nhận thức, phát triển tình cảm xã hội, phát triển ngôn ngữ, phát triển thẩm mỹ và 4 lĩnh vực đối với trẻ Nhà trẻ: phát triển thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, tình cảm xã hội. Kết quả đạt được cụ thể như­ sau:
          + Nhà trẻ: Tổng 70 cháu được đánh giá
                   Xếp loại đạt yêu cầu cuối độ tuổi 67 cháu đạt tỷ lệ 95,7 %.
                   Xếp loại không ĐYC cuối độ tuổi 3 cháu đạt tỷ lệ 4,3 %.
          + Mẫu giáo: Tổng 347 cháu được đánh giá
                   Xếp loại đạt yêu cầu cuối độ tuổi 334 cháu đạt tỷ lệ 96,3 %.
                   Xếp loại không ĐYC cuối độ tuổi 13 cháu đạt tỷ lệ 3,7 %.
          Công tác kiểm tra của nhà trư­ờng được thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch: Đã kiểm tra đột xuất và có báo tr­ước về việc thực hiện quy chế chuyên môn 100% GV,NV trong tr­ường; kiểm tra toàn diện được 29,4% (10/34 đ/c) giáo viên trong tr­ường. Cụ thể:
          + Xếp loại tốt: 09 đ/c (Thi, Thuý (1981), P.Hương, Lưu Hương, Hoàng Thuý, Nga, Phương, Dương, Thơm).
          + Xếp loại khá: 01 đ/c (Hồng)
          Đã tiến hành kiểm tra HSSS giáo viên, nhân viên 4 lần/năm, kết quả là 100% GV - NV thực hiện đầy đủ các loại HSSS theo quy định, 100% GV XD kế hoạch giáo dục và soạn bài trên phần mềm quản lý giáo dục, phù hợp với độ tuổi của trẻ và tình hình địa phương.
          100% giáo viên tham gia thi GVG cấp trường và cấp huyện đều biết ứng dụng linh hoạt phần mềm XD bài giảng Powerpoint, có một số GV đã vận dụng phần mềm bài giảng E-learning để dạy cho trẻ rất hiệu quả. Nhà trường đã lựa chọn 5 bài giảng E-learning có chất lượng tham dự ngày hội CNTT cấp huyện.
* Biện pháp xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ:
- Nhà trường đã chủ động xây dựng kế hoạch, đề nghị Phòng GD&ĐT nhờ chuyên gia về trường bồi dưỡng cho đội ngũ về các chuyên đề: “Nâng cao đạo đức nghề nghiệp cho CBQL, GV MN”; “Xây dựng MTGD an toàn, thân thiện trong trường MN”; “Xây dựng trường, lớp MN Hạnh phúc”; “Nâng cao đạo đức nhà giáo và xây dựng môi trường học tập lấy trẻ làm trung tâm”; chuyên đề “Giáo dục kỹ năng sông cho trẻ trong trường MN”; Chuyên đề “Ứng dụng PPGD tiên tiến Steam”
- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ phát triển GDMN trong giai đoạn 2021-2025, nhằm nâng cao chất lượng GD đại trà, xây dựng đội ngũ CBQL, GV giỏi, có khả năng lan tỏa chuyên môn nghiệp vụ tốt. Khuyến khích CBQL, giáo viên trong trường tự học, tự cập nhật tài liệu bồi dưỡng thường xuyên dành cho GV tại cổng thông tin điện tử của Bộ GDĐT (địa chỉ https://moet.gov.vn Chuyên mục GDĐT - Nhà giáo và CBQL giáo dục) và trên kênh Youtube
- Đổi mới sinh hoạt chuyên môn: Chỉ đạo các Tổ chuyên môn sinh hoạt chuyên hai lần/tháng, các thành viên trong Tổ nắm bắt trước nội dung sinh hoạt để chuẩn bị ý kiến thảo luận trọng tâm và đạt hiệu quả.
- Tạo điều kiện cho CBQL và GV cốt cán được đi tập huấn và theo học lớp ứng dụng PPGD tiên tiến Steam, ứng dụng CNTT trong giảng dạy, tham gia các lớp học bồi dưỡng chuyên môn, kỹ năng sư phạm và dự các chuyên đề của PGD&ĐT tổ chức. Th­ường xuyên tổ chức bồi dưỡng cho giáo viên theo đợt, để củng cố các kiến thức về chuyên môn nhằm giúp cho giáo viên của tr­ường nắm vững cách thức cách XD “Xây dựng trường mầm non xanh-an toàn-hạnh phúc” “Xây dựng trường MN lấy trẻ làm trung tâm”, tập trung đi sâu nâng cao chất lượng lĩnh vực “Phát triển thể chất”“Ứng dụng PPGD tiên tiến trong tổ chức HĐ giáo dục”, để phát triển toàn diện cho trẻ, tạo điều kiện cho giáo viên nghiên cứu tài liệu, tập san …để mở mang, tích lũy kiến thức.
- Để giúp đội ngũ giáo viên trẻ của nhà trường có điều kiện phát triển năng lực và khả năng sử dụng ngoại ngữ (tiếng anh), Ban giám hiệu nhà trường đã tạo điều kiện cho chị em giáo viên trẻ được tham gia các lớp học bồi dưỡng chứng chỉ tiếng anh do các Trung tâm đào tạo bồi dưỡng, đồng thời khuyến khích giáo viên tự tham gia các lớp học tiếng anh trên YouTube, toàn trường đã có 24/49 đồng chí có chứng chỉ tiếng anh hạng A2. Ngoài ra nhà trường còn liên kết với Trung tâm Ngoại ngữ REACH ENGLISH trực thuộc Công ty Cổ phần giáo dục Vươn tầm Tri thức, cho trẻ 3-4-5 tuổi được làm quen với tiếng Anh 2 tiết/tuần (Trong đó có 40% số tiết học là giáo viên người bản địa dạy), để giáo viên của trường có cơ hội được giao lưu học hỏi kinh nghiệm từ giáo viên của Trung tâm, đã được nhiều phụ huynh đăng ký cho con em mình được tham gia đạt kết quả cao.
5. Thực hiện hiệu quả các cuộc vận động và các phong trào thi đua:
- Ban giám hiệu đã chỉ đạo CB,GV,NV trong nhà trường tiếp tục h­ưởng ứng cuộc vận động, các phong trào thi đua, Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM”. Đưa nội dung các cuộc vận động và phong trào thi đua thành những hoạt động thường xuyên, tự giác trong đơn vị, gắn với phong trào thi đua "Nhà giáo Mỹ Hưng đoàn kết, tâm huyết, chuyên nghiệp, sáng tạo"  và thực hiện tốt Kế hoạch “Xây dựng trường mầm non xanh, an toàn, hạnh phúc”, đã có những tấm g­ương tiêu biểu trong nhà tr­ường. Chỉ đạo nghiêm túc việc thực hiện công tác tự đánh giá chuẩn HT,PHT và chuẩn nghề nghiệp giáo viên, để CBQL và giáo viên nhận thức đ­ược năng lực chuyên môn của mình và tự trau dồi năng lực chuyên môn của bản thân (Theo quy định 2 năm/1 lần nhà trường mới tổ chức quy trình đánh giá, nên năm học 2022-2023 nhà trường không thực hiện việc tổ chức đánh giá). Toàn trường không có giáo viên, nhân viên nào vi phạm quy chế chuyên môn và những điều giáo viên, nhân viên không được làm. Trong các buổi họp Chi bộ, họp Hội đồng nhà tr­ường và sinh hoạt chuyên môn, th­ường xuyên tuyên truyền nhắc nhở CB,GV,NV thực hiện tốt các cuộc vận động do cấp trên đề ra.
- Kết quả thực hiện phong trào thi đua với chủ đề "Nhà giáo Mỹ Hưng đoàn kết, tâm huyết, chuyên nghiệp, sáng tạo"  “Xây dựng trường mầm non xanh - an toàn - hạnh phúc” đã được tất cả CB - GV - NV đã tích cực tham gia tạo môi trư­ờng học tập thiên thiên, sạch sẽ cho trẻ. Đặc biệt là trong năm học này hầu hết GV,NV trong trường đều tích cực thi đua học tập BDCM nghiệp vụ và ứng dụng CNTT trong việc phối kết hợp với PH để CS&GD trẻ thông qua hình thức phối kết hợp GD trên nhóm Zalo, Feccbook của lớp. BGH Nhà trường đã chỉ đạo giáo viên, nhân viên tích cực huy động nguồn nguyên phế liệu, s­ưu tầm cây xanh, cây cảnh và các loại rau để trồng, cải tạo môi trường xanh sạch, môi trường học tạo lấy trẻ làm trung tâm, đảm bảo an toàn cho trẻ. Thực hiện tốt công tác giáo dục trẻ có hành vi văn minh trong giao tiếp, có thói quen giao tiếp văn minh, lịch sự. Gắn vệ sinh môi tr­ường, tích cực sưu tầm các trò chơi dân gian và các bài hát dân ca để đưa vào chương trình CS&GD trẻ.
- 100 % GV,NV thực hiện nghiêm túc Bộ quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học của đơn vị, làm việc có khoa học, ứng xử có văn hóa trong giao tiếp, tận tụy với nhiệm vụ được giao, tích cực học tập, tâm huyết với nghề, hàng tháng nhà trường đều có 02 bài/tháng viết về gương người tốt việc tốt gửi về PGD, đề nghị khen thưởng kịp thời tạo sức lan toả trong toàn ngành.
- 100% giáo viên trong trường duy trì thực hiện hưởng ứng phong trào xây dựng khung cảnh sư phạm sáng xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện, “Tạo môi trường học tập lấy trẻ làm trung tâm, tích cực thiết kế video có nội dung giáo dục phù hợp để gửi đến phụ huynh phối hợp cùng giáo dục trẻ, thường xuyên làm đồ dùng đồ chơi mang tính hiệu quả, thiết thực để phục vụ cho công tác dạy và học.
- Tích cực tham gia các phòng trào thi đua do ngành giáo dục và Công đoàn phát động như tham gia thi ngày hội văn hoá thể dục thể thao, thi thể dục nhịp điệu, thi thiết kế giáo án điện tử E-learning, thi giáo viên dạy giỏi….
- Nhà trường đã triển khi thực hiện tốt công tác hoạt động từ thiện: Ủng hộ quĩ vì người nghèo; Quỹ xã hội, Quỹ vì biển đảo; quỹ nhân đạo, quỹ phòng chống thiên tai, phong trào hiến máu nhân đạo...
-  100% CB,GV,NV thực hiện tốt các quy định về đạo đức nhà giáo, coi trọng việc rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, lương tâm nghề nghiệp. Tạo mọi điều kiện và cơ hội động viên, khuyến khích giáo viên, CBQL học tập và sáng tạo; đội ngũ nhà giáo luôn tâm huyết sáng tạo, tận tụy yêu nghề mến trẻ. Không có CB, GV, NV vi phạm đạo đức nhà giáo.
6. Ứng dụng công nghệ thông tin:
         Để đạt được kế hoạch đã đề ra BGH và các đ/c Tổ trưởng chuyên môn cùng các đ/c giáo viên có trình độ công nghệ thông tin tốt, đã nhanh chóng tiếp cận được các khoá học về CNTT, sau đó đã chia sẻ hướng dẫn cho 100% đội ngũ giáo viên học tập như cách tạo phòng Zoom cá nhân, các phần mềm Capcut, Adobe, Camtasia, Photo shop, Movavi, iSkysoft… để chỉnh sửa, cắt, ghép hình ảnh, video, chèn tiếng, lồng tiếng trên máy tính, điện thoại thông minh...
         BGH đã chỉ đạo cho các đồng chí Tổ trưởng các tổ chuyên môn, tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn, để hướng dẫn bồi dưỡng cho 100% giáo viên đều có những kỹ năng ứng dụng CNTT tốt, phục vụ cho công tác giáo dục trẻ.
  Nhà trường đã triển khai thực hiện việc XD trang Giáo án điện tử của nhà trường, yêu cầu mỗi giáo viên gửi 02 giáo án/tháng lên trang Giáo án điện tử của nhà trường và phân công đồng chí PHT Nguyễn Thị Mai phụ trách và theo dõi. Ngoài ra nhà trường còn thực hiện tốt công tác đổi mới, truyền thông tại trang thông tin điện tử (Website), tại chuyên mục “Album hình ảnh đẹp” của nhà trường.
         Đặc biệt nhà trường đã tổ chức thành công “Ngày hội Công nghệ thông tincấp trường và đã lựa chọn được 05 sản phẩm xuất sắc tham dự  “Ngày hội Công nghệ thông tincấp Huyện.
         Với sự phát triển tốc độ nhanh về CNTT của cả nước ở mức độ 5.0, thì đối với CB,VG,NV của nhà trường cũng đã có nhiều cố gắng, nỗ lực hết mình nhanh chóng tiếp cận phương pháp mới, những công nghệ cao để đưa CNTT của nhà trường ngày một đi lên. Cho đến nay phong trào vẫn tiếp tục được duy trì và đẩy mạnh, tập thể CB,GV,NV nhà trường vẫn đang tiếp tục bồi dưỡng và không ngừng học tập, để trau dồi hơn nữa, nhằm nâng cao kỹ năng ứng dụng CNTT vào công tác chuyên môn của bản thân và ứng dụng có hiệu quả vào công tác quản lý và chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ của nhà trường.
7. Đẩy mạnh xã hội hóa và hội nhập quốc tế; Tăng cường truyền thông về Giáo dục mầm non:
- Nhà trường đã thực hiện tốt việc đẩy mạnh hoạt động truyền thông, nhằm triển khai, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và của Bộ, Sở về đổi mới và phát triển GDMN. Thường xuyên phối hợp với UBND xã, các ban ngành đoàn thể của địa phương, đài truyền thanh của xã, các bậc phụ huynh để tuyên truyền về các hoạt động của nhà trường như tổ chức các ngày hội ngày lễ (Khai giảng năm học mới, Tết trung thu, 20/11, 8/3…), công tác tuyển sinh, kết quả thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, CSGD trẻ; đồng thời tôn vinh các tấm gương điển hình, tiêu biểu có nhiều đóng góp phát triển GDMN của nhà trường, của Huyện. Đã thực hiện lồng ghép các nội dung tuyên truyền trực tiếp thông qua các buổi họp CMHS 3 lần/năm để tuyên truyền về chương trình dạy trẻ các độ tuổi; Đề án giáo dục mầm non; Phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi và các biện pháp nuôi dạy con khoa học, cách phòng tránh dịch bệnh….
- Đã thành lập Ban đại diện của CMHS lớp và của trường, các nhóm Zalo, Fecebook của trường, các nhóm lớp để trao đổi thông tin 2 chiều với phụ huynh kịp thời và thực hiện việc đăng tải các nội dung cần trao đổi, thống nhất phù hợp với từng đối tượng, đảm bảo chất lượng và hiệu quả cao
- 100% CBQL,GV,NV trong trường đã biết khai thác các nền tảng công nghệ, để truyền thông nâng cao về nhận thức, chuyên môn nghiệp vụ. Đẩy mạnh phổ biến kiến thức nuôi dạy trẻ cho các bậc cha mẹ bằng nhiều hình thức, đảm bảo hiệu quả, phù hợp, có sức lan tỏa sâu rộng về chế độ dinh dưỡng, vận động hợp lý để phòng chống suy dinh dưỡng và thừa cân, béo phì giúp trẻ phát triển toàn diện về thể chất và phòng chống dịch bệnh.
- Nhà trường có trang thông tin điện tử; 100% các nhóm lớp đều có bảng tin, chuyên mục Album hình ảnh đẹp, để truyền thông giới thiệu quảng cáo về nhà trường, điều kiện và các hoạt động, chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ. Hầu hết GV các nhóm, lớp đã biết đẩy mạnh và đổi mới hình thức truyền thông, giới thiệu quảng cáo về lớp, nhà trường, điều kiện và các hoạt động, chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng GD trẻ… trên các phương tiện truyền thông như: Bảng tin của lớp, nhóm Zalo, nhóm Feccbook…
- Nhân viên Y tế của nhà trường đã thực hiện việc phối kết hợp với GV các lớp, để làm tốt công tác tuyên truyền phòng chống dịch, chế độ dinh dưỡng cân đối giúp trẻ phát triển thể chất; Phối hợp với gia đình xây dựng chế độ dinh dưỡng, hoạt động vận động, đối với trẻ SDD và trẻ thừa cân, béo phì.
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG:
1. Kết quả nổi bật:
- Nhà trường đã chỉ đạo tới 100% giáo viên các nhóm, lớp thực hiện tốt kế hoạch năm học đã đề ra theo hướng “Phát triển thể chất và ứng dụng PPGD tiên tiến Steam trong các HĐ giáo dục trẻ”, chú trọng đến công tác Xây dựng trường mầm non xanh - an toàn - hạnh phúc. Đồng thời tập trung chỉ đạo giáo viên thực hiện theo hướng đi sâu vào lĩnh vực phát triển thể chất và ứng dụng phương pháp GD tiên tiến Steam trong các HĐ giáo dục cho trẻ ở trường, đồng thời tăng cường cho trẻ được thực hành trải nghiệm và tham gia các hoạt động dã ngoại …
- 100% giáo viên trong trường đã linh hoạt lựa chọn, bổ sung những nội dung, PPGD tiến tiến Steam phù hợp với quan điểm, mục tiêu của Chương trình GDMN, bảo đảm tính khoa học, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với văn hóa, điều kiện của địa phương, của nhà trường, khả năng và nhu cầu của trẻ để phát triển chương trình giáo dục của nhà trường, nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ trong năm học.
- 100% GV các nhóm lớp thực hiện tốt công tác tuyên tuyền phối kết hợp với PH về việc chăm sóc trẻ ở trường và ở gia đình, đảm bảo tuyệt đối công tác VSDD&ATTP, vệ sinh môi trường và vệ sinh cá nhân trẻ. Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh như: dịch Covid-19, dịch sốt xuất huyết, dịch tay-chân-miệng, dịch thuỷ đậu, dịch cúm mùa…, đảm bảo tuyệt đối an toàn về tính mạng cho trẻ khi ở nhà cũng như ở trường, do vậy trong năm học toàn trường không để sảy ra trường hợp trẻ nào bị ngộ độc thực phẩm và tai nạn thương tích trong nhà trường.
- Năm học 2022 - 2023 nhà trường đã làm tốt công tác tuyên truyền với phụ huynh, đã nâng được mức ăn của trẻ ở trường từ 20.000đ/ngày lên 25.000đ/ngày, do vậy các bữa ăn của trẻ ở trường đã trở lên phong phú hơn, tỷ lệ các chất dinh dưỡng cần thiết cho trẻ ở trường đã được cân đối, đảm bảo yêu cầu theo quy định, nên tỷ lệ trẻ bị suy dinh dưỡng về cân nặng và chiều cao đã giảm hẳn so với đầu năm học.
- Nhà trường đã tổ chức thành công Chương trình “Tôi yêu Việt Nam” tháng 12/2022, “Bé vui Hội xuân 2023” tháng 01/2023; “Ngày Hội thể thao năm 2023” tháng 3/2023 và các Hội thi, liên hoan, giao lưu, thăm quan ngoại khóa...; tăng cường cho trẻ được thực hành trải nghiệm, tiếp xúc với thiên nhiên, tăng cường hoạt động múa hát (dân vũ), giao lưu tập thể, làm quen với bài hát Quốc ca, các hoạt động GDATGT phù hợp với độ tuổi, nhằm phát triển toàn diện cho trẻ, được đa số phụ huynh trong toàn trường nhiệt tình, cùng phối hợp tổ chức và đạt kết quả cao.
- 100% GV trong trường tích cực tham gia Hội thi thiết kế bài giảng điện tử, bài giảng E-learning cấp trường, đảm bảo chất lượng, trong đó có nhiều bài giảng hay, có nội dung phong phú và sáng tạo. Nhà trường đã chọn được 05 bài giảng E-learning của giáo viên xuất sắc nhất, tham dự ngày CNTT cấp Huyện. Đồng thời đã xây dựng được kho học liệu điện tử của trường phong phú, được 100% GV trong trường tích cực gửi và đăng bài (mỗi GV có ít nhất 2 bài giảng/tháng được gửi lên kho học liệu của trường).
- Đã tổ chức thành công hội thi giáo viên giỏi và nhân viên nuôi dưỡng giỏi cấp trường vào tháng 11/2022. Đã lựa chọn 05 đồng chí GV,NV đạt giải cao của cấp trường tham gia thi cấp cơ sở trong đó 03 đồng chí đạt giải nhì; 01 đồng chí đạt giải 3 và 01 đ/c đạt giải KK cấp huyện.
2. Những khó khăn, hạn chế:
          - Nhà trư­ờng còn một số giáo viên cao tuổi, nên việc tiếp thu chương trình giáo dục mầm non và tiếp cận với PPGD tiên tiến còn nhiều hạn chế, việc cập nhật CNTT còn khó khăn. Do vậy cũng ảnh hư­ởng đến chất l­ượng chăm sóc và giáo dục trẻ của tr­ường.
          - Năng lực chuyên môn của giáo viên không đồng đều, sự năng động và sáng tạo trong công tác của một số GV- NV còn hạn chế. Việc ứng dụng CNTT trong chuyên môn của một số GV,NV còn khó khăn.
          * Các giải pháp cần thực hiện trong thời gian tới:
          - Nhà tr­ường cần làm tốt công tác tuyên truyền với phụ huynh và cộng đồng để tiếp tục đưa phong trào của nhà tr­ường ngày càng phát triển. Huy động trẻ đi học chuyên cần và ăn ngủ tại trường đạt tỷ lệ 100%, đảm bảo kế hoạch phòng GD&ĐT giao cho nhà trường.
          - Công tác chỉ đạo, bồi d­ưỡng và thực hiện chuyên môn trong nhà trường tiếp tục được nâng cao, chất l­ượng CS&GD ngày càng phải đ­ược chú trọng.
          - Làm tốt công tác quản lý chỉ đạo, quản lý sát sao các hoạt động của CB,GV,NV trong nhà tr­ường, tổ chức thường xuyên theo định kỳ các buổi họp của nhà tr­ường, để đánh giá kết quả và triển khai kế hoạch công tác hàng tháng của nhà tr­ường.
          - Tiếp tục bồi dưỡng năng lực chuyên môn và bồi dưỡng về kỹ năng ứng dụng PPGD tiên tiến Steam cho đội ngũ GV trong trường và đi sâu vào lĩnh vực phát triển thể chất cho trẻ, để ứng dụng hiệu quả vào các HĐ chăm sóc, nuôi dưỡng và HĐGD trẻ trong năm học 2023 - 2024.
III. KIẾN NGHỊ , ĐỀ XUẤT.
          - Phòng GD&ĐT tiếp tục tổ chức các chuyên đề và các lớp bồi dưỡng chuyên môn, bồi dưỡng PPGD tiên tiến... cho đội ngũ CBQL và giáo viên của các nhà tr­ường. Tạo điều kiện tổ chức cho CB,GV,NV các trường đi tham quan học tập tại các trường chuẩn Quốc gia trong Thành phố.
- Tiếp tục quan tâm đến chế độ chính sách cho cán bộ, giáo viên, nhân viên mầm non, để họ yên tâm công tác và có chính sách phụ cấp đặc thù cho đội ngũ nhân viên nuôi dưỡng.
- Đề nghị UBND Thành phố Hà Nội nghiên cứu và cho phép các trường mầm non trên toàn Thành phố được thực hiện tăng mức thu tiền chăm sóc bán trú hàng tháng đối với học sinh MN, để nâng cao mức thu nhập cho GV,NV nhằm đáp ứng công sức và thời gian trực buổi trưa của giáo viên.
          Trên đây là báo cáo tổng kết năm học 2022 - 2023 của tr­ường MN Mỹ Hưng. Kính mong đ­ược sự chỉ đạo, quan tâm và giúp đỡ của các cấp lãnh đạo, tạo điều kiện cho nhà trường chúng tôi tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa các chỉ tiêu, kế hoạch và nhiệm vụ của cấp trên giao cho vào những năm học tiếp theo./.

 
Nơi nhận:
  • PGD&ĐT Thanh Oai (để b/c);
  • Lưu VP./.
HIỆU TRƯỞNG
Nhữ Thị Thủy

 

Tác giả: Nhữ Thị Thuỷ

Nguồn tin: Công tác quản lý chỉ đạo:

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://nukeviet.vn là vi phạm bản quyền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây