Báo cáo tự đánh giá, xếp loại đơn vị học tập năm 2022 (Tháng 12-2022)

Thứ tư - 07/12/2022 21:57
UBND HUYỆN THANH OAI
TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
Số: 198/BC-MNMH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Mỹ Hưng, ngày 04 tháng 12 năm 2022

BÁO CÁO
Tự đánh giá, xếp loại Đơn vị học tập năm 2022
Trường mầm non Mỹ Hưng

Căn cứ Thông tư 22/2020/TT-BGDĐT ngày 06/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy định về đánh giá, xếp loại Đơn vị học tập; Kế hoạch số 1761/KH-SGDĐT ngày 21/5/2021 của Sở GDĐT Hà Nội về việc triển khai thực hiện việc đánh giá, xếp loại Đơn vị học tập ngành giáo dục Hà Nội; Kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 14/4/2021 của UBND Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện việc đánh giá, xếp loại Đơn vị học tập;
Thực hiện Kế hoạch số 366/KH-PGDĐT ngày 24/5/2021 của Phòng GDĐT Thanh Oai về việc triển khai thực hiện việc đánh giá, xếp loại Đơn vị học tập ngành giáo dục huyện Thanh Oai; Kế hoạch số 04/KH-MNMH ngày 03/01/2022 của trường MN Mỹ Hưng về triển khai và thực hiện việc học tập thường xuyên năm 2022; Kế hoạch số 192/KH-MNMH ngày 14/11/2022 của trường MN Mỹ Hưng về triển khai thực hiện việc đánh giá, xếp loại Đơn vị học tập của trường năm 2022.
Trường mầm non Mỹ Hưng thực hiện báo cáo về công tác tự đánh giá, xếp loại Đơn vị học tập năm 2022 cụ thể như sau:
I. CÔNG TÁC QUẢN LÝ, CHỈ ĐẠO, XÂY DỰNG KẾ HOẠCH:
Để tạo cơ hội và điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của nhà trường được tham gia học tập, bồi dưỡng thường xuyên, học tập suốt đời. Nhà trường đã thực hiện phổ biến tới 100% CB,CC,VC và người lao động của đơn vị nắm được các quy định của các văn bản chỉ đạo của các cấp như Thông tư 22/2020/TT-BGD ngày 06/8/2020 của Bộ GD&ĐT quy định về đánh giá, xếp loại Đơn vị học tập; Kế hoạch số 1761/KH-SGDĐT ngày 21/5/2021 của Sở GDĐT Hà Nội về việc triển khai thực hiện việc đánh giá, xếp loại Đơn vị học tập ngành giáo dục Hà Nội; Kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 14/4/2021 của UBND Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện việc đánh giá, xếp loại Đơn vị học tập; Kế hoạch số 366/KH-PGDĐT ngày 24/5/2021 của Phòng GD&ĐT Thanh Oai về việc triển khai thực hiện việc đánh giá, xếp loại Đơn vị học tập ngành giáo dục huyện Thanh Oai;
Ngoài kế hoạch đào tạo bồi dưỡng hàng năm, nhà trường đã ban hành Kế hoạch số 04/KH-MNMH ngày 03/01/2022 về triển khai và thực hiện việc học tập thường xuyên năm 2022; Kế hoạch số 192/KH-MNMH ngày 14/11/2022 về triển khai thực hiện việc đánh giá, xếp loại Đơn vị học tập năm 2022 để tổ chức và triển khai tới 100% cán bộ, CC,VC và người lao động. Đồng thời đã triển khai việc xây dựng kế hoạch tự học tập, tự bồi dưỡng và thực hiện cam kết về học tập suốt đời đối với từng cá nhân trong đơn vị.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN:
Kết quả tự đánh giá: Đạt 95/100 điểm - Xếp loại tốt.
1. Các tiêu chí về các điều kiện để xây dựng Đơn vị học tập:       
a) Nhà trường có Kế hoạch cho thành viên học tập thường xuyên.
b Nhà trường có các quy định cụ thể nhằm động viên thành viên học tập.
c) Nhà trường đã quan tâm đầu tư các nguồn lực, bao gồm tài chính, cơ sở vật chất, trang thiết bị và những điều kiện đảm bảo để đáp ứng nhu cầu học tập của cán bộ, nhà giáo.
2. Các tiêu chí về kết quả học tập của thành viên:
a. 100% thành viên trong đơn vị có kế hoạch tự học, tự bồi dưỡng hằng năm được lãnh đạo đơn vị phê duyệt.
b. 100% thành viên trong đơn vị tuân thủ kỷ luật lao động, nội quy làm việc trong đơn vị, có tinh thần hợp tác, đoàn kết và trao đổi.
c. 100% thành viên trong đơn vị hoàn thành đầy đủ chương trình học tập, bồi dưỡng bắt buộc theo quy định của nhà nước.
d. 100% thành viên trong đơn vị đạt từ danh hiệu “Lao động tiên tiến” trở lên.
3. Các tiêu chí đánh giá hiệu quả, tác động của xây dựng Đơn vị học tập:
a. 100% thành viên trong đơn vị đáp ứng đầy đủ các năng lực và phẩm chất của Công dân học tập, gồm:
- Có ý thức tuân thủ pháp luật; thực hiện quyền và trách nhiệm công dân đối với gia đình, xã hội;
- Có cam kết học tập suốt đời để phát triển bản thân;
- Có ý thức tổ chức việc học tập trong gia đình, dòng họ, cộng đồng;
- Có lối sống lành mạnh, tôn trọng và hòa hợp với môi trường;
- Biết sử dụng ngoại ngữ và công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công việc;
- Có tư duy phản biện, sáng tạo, tính chủ động và kỹ năng giải quyết vấn đề;
- Tôn trọng và thực hiện bình đẳng giới;
- Hiểu rõ, trân trọng sự đa dạng văn hóa và có cách ứng xử văn hóa phù hợp.
b. Đơn vị đạt danh hiệu “Lá cờ đầu” cấp học MN Huyện Thanh Oai và được UBND Thành phố Hà Nội tặng “Cờ thi đua”; 02 cá nhân được UBND thành phố Hà Nội tặng “Bằng khen”; 05 cá nhân đạt danh hiệu “CSTĐCS”.
c. Nhà trường đã góp phần tạo lập môi trường chia sẻ tri thức với các đơn vị khác trên địa bàn.
4. Công tác tập huấn cho cán bộ về đánh giá, xếp loại đơn vị:
Trường mầm non Mỹ Hưng luôn xác định công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ quản lý, CC,VC và người lao động của đơn vị là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu để XD đội ngũ nhà giáo có phẩm chất tốt, năng lực chuyên môn, phong cách đẹp. Nhà trường không chỉ căn cứ vào các tiêu chuẩn về trình độ đào tạo theo Luật giáo dục 2019, mà còn căn cứ theo nhu cầu phát triển chất lượng của nhà trường để rà soát, quy hoạch cán bộ, xây dựng kế hoạch đào tạo cán bộ, CC,VC và tạo điều kiện để cán bộ, CC,VC tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, góp phần nâng cao kiến thức, năng lực chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ, phương pháp làm việc, kinh nghiệm điều hành và xử lý công việc cho đội ngũ cán bộ. Từng bước nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ. Việc học tập, đào tạo, bồi dưỡng phải căn cứ vào tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và nhu cầu phát triển của nhà trường. Đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu quả. Bên cạnh đó, nhà trường còn thường xuyên khuyến khích cán bộ, CC,VC trong đơn vị tích cực tự nâng cao trình độ. Đến hết năm 2023 tỷ lệ giáo viên có trình độ trên chuẩn của nhà trường đạt 94,1% (hiện nhà trường có 04 GV có trình độ TCSP đang theo học lớp đào tạo ĐH từ xa và 02 giáo viên cao tuổi sắp về hưu).
Năm học 2021 - 2022 nhà trường đã có 03 đồng chí đã học qua lớp sơ cấp LLCT, 01 đồng chí đang theo học lớp TCLLCT, 02 đồng chí tham gia đào tạo cao học Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý giáo dục, 04 đồng chí đang theo học lớp ĐHSP hệ từ xa, 100% CBQL và GV trong trường được tham gia lớp đào tạo BD nâng cao kỹ năng ứng dụng PPGD tiên tiến Steam để ứng dụng trong các HĐGD trẻ và tham gia các lớp tập huấn về điều chỉnh chương trình GDMN do Bộ GDĐT, Sở GDĐT Hà Nội tổ chức dưới hình thức Online. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trình độ năng lực cho đội ngũ cán bộ, nhà giáo trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ ngày càng chất lượng, hiệu quả hơn.
5. Nhận xét chung về kết quả hoạt động:
* Ưu điểm:
Thực hiện Kế hoạch số 366/KH-PGDĐT ngày 24/5/2021 của Phòng GDĐT Thanh Oai về việc triển khai thực hiện việc đánh giá, xếp loại Đơn vị học tập ngành giáo dục huyện Thanh Oai; Nhà trường đã ban hành Kế hoạch số 04/KH-MNMH ngày 03/01/2022 về triển khai và thực hiện việc học tập thường xuyên năm 2022; Kế hoạch số 192/KH-MNMH ngày 14/11/2022 về triển khai thực hiện việc đánh giá, xếp loại Đơn vị học tập năm 2022 để tổ chức và triển khai tới 100% cán bộ, CC,VC và người lao động. Đồng thời đã triển khai việc XD kế hoạch tự học tập, tự bồi dưỡng và thực hiện cam kết về học tập suốt đời đối với từng cá nhân trong đơn vị, đã được 100% CBQL,GV,NV thực hiện tốt.
Nhà trường đã thực hiện đăng tải các Kế hoạch và nội dung triển khai trên trang Webssite của nhà trường mnmyhung.thanhoai.edu.vn và trên trang Violet.vn//mamnon-myhung-hanoi. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nội dung và hình thức phong phú về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập”; tích cực hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2022, ngày hội đọc sách... đến từng cán bộ, CC,VC trong nhà trường.
Nhà trường luôn khuyến khích cán bộ, CCVC tự học, tự đào tạo bồi dưỡng và cử cán bộ, CC,VC tham gia các chương trình đào tạo (các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ ngắn hạn và dài hạn). Thực hiện công khai các chương trình đào tạo, bồi dưỡng đến toàn thể cán bộ, CC,VC trên Email mnmyhung-to@hanoiedu.vn, trên Webssite của nhà trường mnmyhung.thanhoai.edu.vn và trên trang Violet.vn//mamnon-myhung-hanoi.
Nhà trường thường xuyên cập nhật, đánh giá trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, quản lý nhà nước, quản lý giáo dục của cán bộ, GV,NV và lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, ưu tiên các đối tượng thuộc diện quy hoạch.
* Tồn tại:
Do hầu hết các lớp đào tạo, bồi dưỡng đều được tổ chức vào giờ hành chính, nên cán bộ, GV,NV được nhà trường cử đi đào tạo, bồi dưỡng đã gặp nhiều khó khăn trong việc sắp xếp thời gian, công việc và công tác nên cũng ảnh hưởng nhiều đến công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ.
Do tình hình dịch bệnh Covid-19 kéo dài, nên hầu hết các lớp bồi dưỡng đều tổ chức theo hình thức online, một số lớp bị chậm tiến độ, các lớp bồi dưỡng có phần thực hành, kiến tập tại các trường mầm non phaỉ tạm hoãn.
Kinh phí thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường cho cán bộ, GV,NV còn hạn hẹp.
* Phương hướng:
Nhà trường sẽ tiếp tục xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện việc học tập thường xuyên năm 2023, với các nội dung và giải pháp thực hiện cụ thể, gắn với nội dung “Học tập và làm theo tư tưởng, phong cách đạo đức Hồ Chí Minh”, tạo điều kiện và khuyến khích cán bộ, CC,VC tự học, tự đào tạo bồi dưỡng và cử cán bộ, CC,VC tham gia các chương trình đào tạo (các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ ngắn hạn và dài hạn), tổ chức tốt việc đánh giá XL cán bộ, CC,VC hàng tháng, năm học và bình xét thi đua khen thưởng cuối năm đảm bảo công khai, dân chủ và đúng quy trình.
Thực hiện tốt công tác tuyên truyền cho cán bộ, CC,VC và người lao động của đơn vị, để nâng cao nhận thức tầm quan trọng, ý nghĩa, vai trò và lợi ích của khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong việc nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân, tài góp phần nâng cao nguồn nhân lực của ngành GD&ĐT.
Khuyến khích cán bộ, CC,VC và người lao động trong đơn vị tích cực tham gia hưởng ứng Tuần lễ học học tập suốt đời năm 2023, Ngày hội văn hóa đọc, chia sẻ kinh nghiệm, bài viết hay... để tăng cường sự đoàn kết, tạo sự lan tỏa đưa việc tự học, tự đào tạo, tự bồi dưỡng trở thành việc làm thường xuyên, thiết thực và hiệu quả.
III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ:
Đề nghị Phòng GD&ĐT có kế hoạch tổ chức tập huấn, bồi dưỡng việc đánh giá, xếp loại Đơn vị học tập cho đội ngũ CBQL và GV,NV các trường trên địa bàn. Đồng thời xây dựng mô hình điểm việc đánh giá, xếp loại Đơn vị học tập để các trường học tập những các làm hay, sáng tạo trong việc xây dựng và triển khai có hiệu quả đơn vị học tập.
Trên đây là báo cáo về công tác tự đánh giá, xếp loại Đơn vị học tập năm 2022 của Trường MN Mỹ Hưng, rất mong được đón nhận sự quan tâm chỉ đạo và góp ý của cấp trên, để nhà trường triển khai và thực hiện tốt KH đã đề ra./.
 
Nơi nhận:
- Phòng GDĐT Thanh Oai (để b/c);
- Lưu: VT./.
HIỆU TRƯỞNG
Nhữ Thị Thủy

 

Tác giả: Nhữ Thị Thuỷ

Nguồn tin: Công tác thực hiện Đơn vị học tập:

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://nukeviet.vn là vi phạm bản quyền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây