Báo cáo việc thực hiện công tác thu chi NH 2020-2021 và KH dự toán thu chi NH 2021-2022

Chủ nhật - 10/10/2021 00:40
UBND HUYỆN THANH OAI
TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
 
 

Số: 209/BC-MNMH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 

Mỹ Hưng, ngày 11 tháng 10 năm 2021
 
BÁO CÁO
Việc thực hiện công tác thu chi các khoản thu ngoài học phí năm học 2020-2021 và xây dựng kế hoạch dự toán thu chi năm học 2021 - 2022
(Kèm theo CV số 678/GD&ĐT-GDMN ngày 06/10/2021 của PGD&ĐT)

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:
1. Quy mô phát triển số lượng:
          Tổng số trẻ toàn trường: 432 - Tổng số nhóm lớp: 15
                    Trong đó: - Trẻ Nhà trẻ: 80 trẻ - 3 nhóm
                                     - Trẻ 3 tuổi: 99 trẻ - 4 lớp
                                     - Trẻ 4 tuổi: 127 trẻ - 4 lớp
                                     - Trẻ 5 tuổi: 126 trẻ - 4 lớp
2. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên:
          Tổng số CBQL,GV,NV toàn trường: 50 đồng chí
                    Trong đó: - CBQL: 03 đồng chí
                                     - Giáo viên: 34 đồng chí.
                                     - Nhân viên nuối dưỡng: 08 đồng chí.
                                     - Nhân viên Kế toán: 01 đồng chí.
                                     - Nhân viên Y tế: 01 đồng chí.
                                     - Nhân viên phục vụ: 01 đồng chí.
                                     - Nhân viên bảo vệ (HĐ68): 02 đồng chí.
II. KẾT QUẢ THU, CHI NĂM HỌC 2020 - 2021:
1. Các căn cứ, quy trình triển khai tổ chức thực hiện thu đối với từng khoản thu:
* Các căn cứ:
Nhà trường đã căn cứ và nghiêm túc thực hiện vào các văn bản hướng dẫn thực hiện về công tác thu-chi của các cấp để thực hiện công tác thu chi trong năm học 2020 - 2021 của nhà trường như sau:
1. Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 của HĐND Thành phố Hà Nội quy định mức thu học phí đối với GDMN, GD phổ thông công lập trên thành phố Hà Nội năm học 2020 - 2021;
2. Công văn số 1674/UBND-GDĐT của UBND Huyện Thanh Oai ngày 04/9/2020 về việc hướng dẫn thực hiện thu chi học phí và các khoản thu khác trong năm học 2020 - 2021;
3. Thông Tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ GD&ĐT, Thông Tư ban hành  điều lệ BĐD cha mẹ học sinh;
4. Biên bản họp của các hội nghị họp Ban chi ủy, Ban giám hiệu, Hội nghị liên tịch Ban đại diện các tổ chức, đoàn thể của nhà trường, Hội nghị họp Hội đồng SP nhà trường, Hội nghị họp Ban đại diện Hội phụ huynh của trường và hội nghị họp phụ huynh của các lớp đầu năm học 2020 - 2021.
5. Biên bản số 155/BB-MNMH ngày 10/9/2020 biên bản niêm iết công khai các khoản thu đầu năm học 2020 - 2021; Biên bản số 192/BB-MNMH ngày 30/9/2020 Biên bản kết thúc thời gian niêm iết công khai các hoản thu năm học 2020 - 2021.
6. Thông báo số 193/TB-MNMH ngày 30/9/2020 về việc thông báo công khai các khoản thu trong năm học 2020 - 2021.
6. Biên bản số 53/BB-MNMH ngày 30/5/2021 biên bản niêm iết việc công khai quyết toán các khoản thu-chi cuối năm học 2020 - 2021.
* Quy trình triển khai tổ chức thực hiện thu, chi các khoản:
Căn cứ vào tình hình cơ sở vật chất hiện có, Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 - 2021 và nhu cầu thực tế về công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ của nhà trường trong năm học 2020 - 2021, Ban giám hiệu nhà trường họp thống nhất xây dựng kế hoạch về công tác thu-chi báo cáo về Phòng GD&ĐT để xin ý kiến chỉ đạo. Sau đó tiến hành tổ chức các hội nghị họp Ban chi ủy, Ban giám hiệu, Hội nghị liên tịch Ban đại diện các tổ chức, đoàn thể của nhà trường, Hội nghị họp Hội đồng SP nhà trường, Hội nghị họp Ban đại diện Hội phụ huynh của trường và hội nghị họp phụ huynh của các lớp đầu năm học 2020 - 2021 để thông qua và lấy ý kiến về các khoản dự kiến thu-chi trong năm học.
Căn cứ vào kết quả và các biên bản họp đã được thống nhất cao trong các hội nghị họp, Ban giám hiệu nhà trường đã thực hiện niêm iết công khai các khoản thu trong năm học 2020 - 2021 tại Biên bản số 155/BB-MNMH ngày 10/9/2020. Trong thời gian niêm iết công khai các khoản thu là 20 ngày, nhà trường không nhận được ý kiến phản hội, thắc mắc nào. Đồng thời nhà trường tiến hành họp để thực hiện việc kết thúc thời gian niêm iết công khai các hoản thu năm học 2020 - 2021 tại biên bản số 192/BB-MNMH ngày 30/9/2020 và chính thức ra Thông báo số 193/TB-MNMH ngày 30/9/2020 về việc thông báo công khai các khoản thu trong năm học 2020-2021 đến toàn thể phụ huynh trong toàn trường và tiến hành thu các khoản thu.
Sau khi thực hiện các khoản thu trong năm học để đảm bảo công tác dân chủ, công khai minh bạch đến toàn thể CB,GV,NV và phụ huynh học sinh, nhà trường đã tiến hành thực hiện công khai việc quyết toán từng khoản thu-chi của nhà trường trong các buổi họp hội đồng SP nhà trường, họp Ban đại diện phụ huynh của trường và họp phụ huynh của các lớp vào dịp sơ kết học kỳ I và tổng kết cuối năm học.
2. Kết quả từng khoản thu, chi năm học 2020 - 2021:
Nhà trường đã tiến hành thực hiện việc niêm iết công khai quyết toán các khoản thu - chi đã được thống nhất, thoả thuận với phụ huynh và khoản thu tự nguyện của phụ huynh cuối năm học 2020 - 2021 như sau :

 
Danh mục thu Tổng thu Tổng chi Ghi chú
1. Thu thỏa thuận:      
+ Học phẩm 62,700,000 62,700,000  
+ Trang thiết bị bán trú (cả năm) 62,700,000 62,700,000  
+ Chăm sóc bán trú (cả năm) 426,075,000 426,075,000  
+ Tiền ăn (7 tháng) 983,420,000 983,420,000  
+ Tiền nước (7 tháng) 35,035,000 35,021,000 Thừa 14,000
2. Thu tự nguyện:      
        Quỹ phụ huynh (cả năm) 62,550,000 62,550,000  
3. Việc công khai quyết toán các khoản thu, chi năm học 2020 - 2021:
          Nhà trường đã thực hiện đầy đủ việc công khai quyết toán công tác thu chi các khoản thu ngoài học phí 2 lần/năm học tại các hội nghị họp sơ kết học kỳ I và tổng kết cuối năm học của Hội đồng sư phạm nhà trường, Ban đại diện phụ huynh của trường và hội nghị họp toàn thể phụ huynh của các lớp, có đầy đủ biên bản họp và được lưu giữ tại nhà trường, đảm bảo công tác công khai, dân chủ đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh trong nhà trường.
III. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH THU, CHI NĂM HỌC 2021 - 2022:
- Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 của HĐND Thành phố Hà Nội quy định mức thu học phí đối với GDMN, GD phổ thông công lập trên thành phố Hà Nội; Công văn số 114/TCKH của Phòng tài chính-kế hoạch Huyện Thanh Oai ngày 27/9/2021 về việc hướng dẫn thực hiện thu chi học phí và các khoản thu khác trong năm học 2021-2022. Quyết định số 51/2013/QĐ-UBND ngày 22/11/2013 của UBND Thành phố Hà Nội ban hành quy định về thu, sử dụng các khoản thu khác trog các cơ sở GD phổ thông công lập của TP Hà Nội; Quyết định 04/2018/QĐ-UBND ngày 23/01/2018 của UBND Thành phố Hà Nội về việc bãi bỏ Điều 11 của quy định ban hành kèm theo Quyết định số 51/2013/QĐ-UBND ngày 22/11/2013 của UBND Thành phố Hà Nội ban hành quy định về thu, sử dụng các khoản thu khác trog các cơ sở GD phổ thông công lập của Thành phố Hà Nội; Thông Tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ GD&ĐT ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh và các hội nghị họp Ban chi ủy, Ban giám hiệu, Hội đồng nhà trường, hội nghị họp Ban đại diện Hội phụ huynh của trường và hội nghị họp phụ huynh của các lớp đầu năm học 2021 - 2022
- Năm học 2021 - 2022 nhà trường dự kiến thu- chi các khoản như sau:
1. Tiền ăn của trẻ:
- Mức thu: 20.000 đ/ngày/trẻ (Bao gồm cả chất đốt).
          - Chi ăn theo tiêu chuẩn trong ngày của trẻ bao gồm:
          + Tiền ăn: 19.000đ - Trẻ MG ăn 1 bữa chính = 11.000đ; 1 bữa phụ = 8.000đ
                                         - Trẻ NT ăn 2 bữa chính = 14.000đ; 1 bữa phụ = 5.000đ.
          + Tiền chất đốt: 1.000đ.
 2. Tiền học phẩm:
- Dự thu: Mức thu 150.000đ/trẻ/năm.   
          - Dự chi: Chi mua các loại đồ dùng, học phẩm theo danh mục thu đầu năm theo thông tư 01 của Bộ GD&ĐT quy định về đồ dùng đồ chơi tối thiểu cho trẻ MN.
3. Tiền đồ dùng phục vụ công tác bán trú:
- Dự thu: Mức thu 150.000đ/trẻ/năm.   
          - Dự chi: Chi mua các loại đồ dùng phục vụ cho công tác chăm sóc bán trú của trẻ ở trường như: Mua khăn mặt, khăn lau tay, mua bổ sung cốc uống nước, bát, thìa, chăn, chiếu… cho trẻ.
4. Tiền chăm sóc bán trú:
          * Dự thu: Mức thu 150.000 đ/tháng/trẻ
          * Dự chi: - 12 % công tác quản lý
      - 88 % chi bồi dưỡng người trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng cho giáo viên, nhân viên phục vụ công tác bán trú.
 5. Tiền nước:
          * Dự thu: Mức thu 12.000 đ/trẻ/tháng.
* Dự chi: Để chi trả tiền dịch vụ: Các thiết bị máy lọc nước, công lắp đặt hệ thống, bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị hệ thống lọc nước hàng tuần, hàng tháng cho Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Edugroup Việt Nam.
6. Quỹ Phụ huynh:
* Dự kiến tổng kinh phí dự thu cả năm: 64.800.000 đồng
          * Dự kiến mức chi: Căn cứ vào quy định Điều lệ trường Mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 55/2011/TT-BGD&ĐT ngày 22/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (Điều 10 quy định về kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh về việc quản lý và sử dụng kinh phí của Ban đại diện cha mẹ học sinh).
IV. ĐÁNH GIÁ ƯU, NHƯỢC ĐIỂM:
1. Ưu điểm:
          - Nhà trường đã cập nhật, nghiên cứu và bám sát các văn bản hướng dẫn và chỉ đạo về công tác thu-chi của các cấp, để xây dựng kế hoạch thực hiện công tác thu chi trong năm học 2020 - 2021.
          - Đã thực hiện đầy đủ quy trình về các bước thực hiện công tác thu-chi các khoản thu ngoài ngân sách theo quy định đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ trong nhà trường và thực hiện việc lưu giữ đầy đủ các loại hồ sơ về công tác thu-chi từng khoản gọn gàng, khoa học.
          - Nhà trường đã thực hiện việc thu-chi trong năm học 2020 - 2021 dựa trên nguyên tắc “Thu đúng” “Chi đủ”. Thực hiện công khai các khoản thu ngay từ đầu năm học và công khai việc quyết toán từng khoản thu-chi của nhà trường trong các buổi họp hội đồng SP nhà trường, họp Ban đại diện phụ huynh của trường và họp phụ huynh của các lớp vào dịp sơ kết học kỳ I và tổng kết cuối năm học.
2. Nhược điểm:
          Công tác tuyên truyền vận động phụ huynh tham gia đóng góp các khoản thu trong năm học của một số giáo viên, nhân viên trong trường còn hạn chế, do vậy việc thực hiện việc thu nộp các khoản đóng góp hàng tháng và đầu năm học của nhiều phụ huynh trong trường còn chậm chạp, vì vậy cũng đã làm ảnh hưởng đến việc quyết toán các khoản thu chi đối với bộ phận kế toán của nhà trường.
V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT:
- Đề nghị UBND Huyện Thanh Oai tạo điều kiện bổ sung thêm ngân sách cho các nhà trường để mua sắm bổ sung thêm đồ dùng, trang thiết bị phục vụ cho công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ và công tác phòng chống dịch Covid-19 trong năm học 2021 - 2022.
- Phòng GD&ĐT Thanh Oai, Sở GD&ĐT Hà Nội cần có những văn bản hướng dẫn cụ thể hơn về việc thực hiện công tác thu chi các khoản thu ngoài ngân sách cho các nhà trường thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT thanh Oai (để b/c);
- Lưu VP./.
HIỆU TRƯỞNG
Nhữ Thị Thuỷ


 

Tác giả: Nhữ Thị Thuỷ

Nguồn tin: Công tác quản lý chỉ đạo:

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://nukeviet.vn là vi phạm bản quyền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây