Biên bản họp Hội Đồng SP về việc đánh giá XL CBCCVC tháng 8-2021

Thứ ba - 07/09/2021 23:02
Mẫu số C1
 
UBND HUYỆN THANH OAI
TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BIÊN BẢN
Họp đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, LĐHĐ
Tháng 8/2021

Hôm nay, vào hồi 8h00 phút, ngày 30 tháng 8 năm 2021.
Tại phòng họp Zoom trường Mầm non Mỹ Hưng.
I. Thành phần gồm có:
Lãnh đạo đơn vị: Ban giám hiệu - Có mặt 3/3 đồng chí.
Cán bộ công chức, viên chức, nhân viên: Tổng số dự họp: 50/50 đồng chí.
Vắng: 0 đ/c (Nghỉ có lý do: 0).
II. Nội dung: Họp đánh giá cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng tháng 8/2021.
1. Lãnh đạo nhận xét, đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ và kết quả tự đánh giá, chấm điểm, xếp loại của từng CBCCVC, LĐHĐ:
* Ưu điểm:
- Hầu hết Cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường đều có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có lối sống lành mạnh, tác phong, lề lối làm việc chuẩn mực, có tinh thần trách nhiệm, có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau trong nội bộ.
- Đa số CB,GV,NV trong trường đều thực hiện đúng các Quy định về văn hóa công sở, thân thiện, tích cực học hỏi về chuyên môn trong thời gian nghỉ dịch ở nhà. Có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, có tinh thần tự giác học tập, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ. Có tinh thần xây dựng hình ảnh, giữ gìn uy tín chất lượng của nhà trường, thực hiện tốt công tác phòng chống dich Covid-19.
- Đa số CB,GV,NV tham dự đầy đủ các buổi họp, các buổi sinh hoạt do nhà trường, các đoàn thể, các tổ nhóm chuyên môn tổ chức dưới hình thức họp tại phòng họp Zoom của nhà trường. Tích cực làm công tác tuyên truyền với phụ huynh, về thực hiện tốt công tác phòng chống dich Covid-19. Tích cực nghiên cứu, cập nhật các kiến thức về pháp luật và chuyên môn để thực hiện các công việc được giao có chất lượng, tích cực bồi dưỡng các kiến thức và kỹ năng sử dụng CNTT để áp dụng vào chuyên môn, thực hiện việc xây dựng kế hoạch công tác của cá nhân trong tháng, đúng tiến độ.
* Tồn tại:
Còn một số cá nhân đôi lúc còn chưa có tinh thần trách nhiệm cao với công việc được giao, chưa chủ động hoàn thành công việc được giao, làm việc chưa khoa học, không có tư tưởng phấn đấu để vươn lên trong công tác, trong thi đua còn có tư tưởng cào bằng, ngại phát biểu, ngại va chạm.
2. Lãnh đạo nhận xét đánh giá đối với những trường hợp chưa thống nhất với phiếu tự đánh giá của CC,VC và LĐHĐ: Không có.
Căn cứ vào kết quả tự đánh giá của cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị tháng 8/2021, do tình hình dịch diễn biến vẫn vô cùng phức tạp, nên toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên vẫn thực hiện việc cách ly xã hội tại nhà và làm việc tại nhà. Toàn trường các cá nhân đều có tinh thần trách nhiệm với công việc được giao, nên đều xếp loại ở mức HTTNV.  
3. Các ý kiến phát biểu của các thành viên tham dự:
* Ý kiến của đ/c Nguyễn Thị Hường: Có ý kiến trong tháng 8 đa số CB,GV,NV đều có tính thần trách nhiệm với công việc được giao, tích cực tham gia các hoạt động phong trào tại địa phương và công tác tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19, có trách nhiệm với công việc được giao, tích cực học hỏi, đồng chí đồng chí Hường nhất trí xếp loại 49 đồng chí CB,GV,NV trong toàn trường loại HTTNV.
* Ý kiến đ/c Nguyễn Thị Hằng: Nhất trí với ý kiến của đ/c Nguyễn Thị Hường xếp loại 49 đồng chí CB,GV,NV trong toàn trường loại HTTNV, vì trong tháng 8 đa số CB,GV,NV đều có tính thần trách nhiệm với công việc được giao, tích cực tham gia các hoạt động phong trào tại địa phương, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19, tích cực học hỏi bồi dưỡng chuyên môm trong thời gian nghỉ hè.
* Ý kiến của một số giáo viên, nhân viên khác: Cũng đều có ý kiến như 02 đ/c Nguyễn Thị Hường và Nguyễn Thị Hằng xếp loại 49 đồng chí CB,GV,NV trong toàn trường loại HTTNV, vì trong tháng 8 đa số CB,GV,NV đều có tính thần trách nhiệm trong công tác, tích cực tham gia các hoạt động phong trào tại địa phương, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19, tích cực học hỏi.
* Ý kiến kết luận của đồng chí Nhữ Thị Thủy: Căn cứ vào các ý kiến phát biểu của các đồng chí trong Hội đồng nhà trường đã đồng ý xếp loại 49 đồng chí CB,GV,NV trong toàn trường loại HTTNV, vì trong tháng 8 đa số CB,GV,NV đều có tính thần trách nhiệm với công việc được giao, tích cực tham gia các hoạt động phong trào tại địa phương về công tác tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19, tích cực học hỏi.
4. Thống nhất kết quả đánh giá xếp loại:
 
TT Họ và tên Mức xếp loại
 1.  
Nhữ Thị Thủy  
 1.  
Nguyễn Thị Mai Hoàn thành tốt nhiệm vụ
 1.  
Đào Thị Thúy Hoàn thành tốt nhiệm vụ
 1.  
Phạm Thị Hương Hoàn thành tốt nhiệm vụ
 1.  
Nguyễn Thị Thúy (1981) Hoàn thành tốt nhiệm vụ
 1.  
Kiều Thị Hằng Hoàn thành tốt nhiệm vụ
 1.  
Hoàng Thị Thi Hoàn thành tốt nhiệm vụ
 1.  
Nguyễn Thị Hường (1973) Hoàn thành tốt nhiệm vụ
 1.  
Ngô Thị Nga Hoàn thành tốt nhiệm vụ
 1.  
Phạm Thị Duyên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
 1.  
Nguyễn Thị Tố Hương Hoàn thành tốt nhiệm vụ
 1.  
Lê Thị Tuyết Hoàn thành tốt nhiệm vụ
 1.  
Lê Thị Mai Hương Hoàn thành tốt nhiệm vụ
 1.  
Lê Thị Thúy Bình Hoàn thành tốt nhiệm vụ
 1.  
Nguyễn Thị Hằng Hoàn thành tốt nhiệm vụ
 1.  
Lưu Thị Hương Hoàn thành tốt nhiệm vụ
 1.  
Phạm Thị Như Ngọc Hoàn thành tốt nhiệm vụ
 1.  
Đào Thị Trang Hoàn thành tốt nhiệm vụ
 1.  
Nguyễn Thị Tuân Hoàn thành tốt nhiệm vụ
 1.  
Nguyễn Thị Thu Hồng Hoàn thành tốt nhiệm vụ
 1.  
Trịnh Thị Thu Hương Hoàn thành tốt nhiệm vụ
 1.  
Tạ Thị Thanh Dung Hoàn thành tốt nhiệm vụ
 1.  
Nguyễn Thị Phương Hoàn thành tốt nhiệm vụ
 1.  
Lê Thị Tâm Hoàn thành tốt nhiệm vụ
 1.  
Đào Thị Hường Hoàn thành tốt nhiệm vụ
 1.  
Nguyễn Thị Anh Hoàn thành tốt nhiệm vụ
 1.  
Nguyễn Thị Thanh Hoàn thành tốt nhiệm vụ
 1.  
Nguyễn Thị Đức Hoàn thành tốt nhiệm vụ
 1.  
Tạ Thị Dương Hoàn thành tốt nhiệm vụ
 1.  
Nguyễn Thị Thơm (GV) Hoàn thành tốt nhiệm vụ
 1.  
Hoàng Thị Thúy Hoàn thành tốt nhiệm vụ
 1.  
Nguyễn Bích Huệ Hoàn thành tốt nhiệm vụ
 1.  
Lê Thị Thanh Yên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
 1.  
Lê Thị Bình Hoàn thành tốt nhiệm vụ
 1.  
Hoàng Thị Hòa Hoàn thành tốt nhiệm vụ
 1.  
Nguyễn Thị Thạch Anh Hoàn thành tốt nhiệm vụ
 1.  
Nguyễn Thị Hoa Hoàn thành tốt nhiệm vụ
 1.  
Nguyễn Thị Giang (NV) Hoàn thành tốt nhiệm vụ
 1.  
Nguyễn Thị Thủy Hoàn thành tốt nhiệm vụ
 1.  
Nguyễn Thị Thơm Hoàn thành tốt nhiệm vụ
 1.  
Nguyễn Thị Tâm Hoàn thành tốt nhiệm vụ
 1.  
Nguyễn Thị Liêm Hoàn thành tốt nhiệm vụ
 1.  
Nguyễn Thị Hường Hoàn thành tốt nhiệm vụ
 1.  
Tạ Minh Nguyệt Hoàn thành tốt nhiệm vụ
 1.  
Lê Thị Quỳnh Hoàn thành tốt nhiệm vụ
 1.  
Đào Thị Hằng Hoàn thành tốt nhiệm vụ
 1.  
Nguyễn Thị Việt Hoàn thành tốt nhiệm vụ
 1.  
Lê Thị Giang Hoàn thành tốt nhiệm vụ
 1.  
Nguyễn Trung Tín Hoàn thành tốt nhiệm vụ
 1.  
Hoàng Văn Tiến Hoàn thành tốt nhiệm vụ
           
Biên bản được đọc lại cho toàn thể các thành phần tham dự cùng nghe và thống nhất với nội dung biên bản này./. 
    THƯ KÝ HỘI NGHỊ                                          CHỦ TỌA HỘI NGHỊ    Phạm Thị Hương                                          Nhữ Thị Thủy

 

Tác giả: Nhữ Thị Thuỷ

Nguồn tin: Công tác đánh giá xếp loại CB,CC,VC:

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://nukeviet.vn là vi phạm bản quyền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây