Đề án nhân sự Bầu BCU, Bí thư, PBT chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025

Thứ hai - 09/05/2022 11:48
ĐẢNG BỘ XÃ MỸ HƯNG
CHI BỘ TRƯỜNG MẦM NON

Số: 08-ĐA/CBMN
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Mỹ Hưng, ngày 01 tháng 5 năm 2022     
ĐỀ ÁN
Nhân sự chi ủy nhiệm kỳ 2022 - 2025
------
           Thực hiện Công văn số 480-CV/HU ngày 17/3/2022 về việc chỉ đạo Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2025; Hướng dẫn số 01-HD/BTCHU ngày 16/3/2022 của Ban Tổ chức Huyện ủy về Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2025; Kế hoạch số 40-KH/ĐU ngày 25/3/2022 của Đảng bộ xã Mỹ Hưng Kế hoạch đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã Mỹ Hưng nhiệm kỳ 2022-2025; Hướng dẫn số 01-HD/ĐU ngày 25/3/2022 của Đảng ủy xã Mỹ Hưng hướng dẫn Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã Mỹ Hưng nhiệm kỳ 2022 - 2025. Ban Chi ủy Chi bộ trường mầm non xây dựng dự thảo Đề án nhân sự chi ủy nhiệm kỳ 2022-2025 như sau:
I. TÌNH HÌNH CHI ỦY NHIỆM KỲ 2020 - 2022:
            Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 đã bầu Ban Chi ủy gồm 03 đồng chí, trong đó: 01 đồng chí Bí thư Chi bộ, 01 đồng chí Phó Bí thư Chi bộ và 01 đồng chí Chi ủy viên.
            + Tuổi đời bình quân hiện nay: 44.
            + Về trình độ văn hóa: Cả 03 đồng chí đều có trình độ văn hoá 12/12.
            + Về trình độ chuyên môn: Cả 03 đồng chí đều có trình độ ĐHSP.
            + Về trình độ lý luận chính trị: Cả 03 đồng chí đều có trình độ TCLLCT.
            Trong nhiệm kỳ 2020 - 2022, các đồng chí trong Ban Chi ủy đã đoàn kết thống nhất, cùng Chi bộ lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị mà Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 đề ra. Hằng năm, Chi bộ đều được Đảng ủy đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt và HTXSNV được giao.
II. ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG NHÂN SỰ CHI ỦY CHI BỘ NHIỆM KỲ 2022 - 2025.
1. Yêu cầu:
           Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 phải thực sự là trung tâm đoàn kết, thống nhất, dân chủ trong Chi bộ, đảm bảo sự lãnh đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ đề ra.
2. Tiêu chuẩn:
            - Có bản lĩnh chính trị, vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, sống trung thực, không cơ hội, có phương pháp làm việc khách quan dân chủ, khoa học, chủ động, sâu sát và thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả.
           - Có trình độ hiểu biết về lý luận chính trị, các nhiệm vụ của cơ quan; có khả năng dự báo, tổng kết thực tiễn; am hiểu, nắm vững các nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng đề ra Nghị quyết nhiệm vụ và tổ chức thực hiện có kết quả đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.
           - Có sức khỏe, gương mẫu về đạo đức, lối sống, khả năng tập hợp đoàn kết nội bộ, được cán bộ, Đảng viên, giáo viên, nhân viên, phụ huynh và nhân dân ở địa phương tín nhiệm.
           - Điều kiện: Có trình độ văn hóa 12/12, chuyên môn: Đại học Sư phạm.
           - Số lượng, cơ cấu: Căn cứ số lượng Đảng viên của Chi bộ, dự kiến số lượng Ban Chi ủy là 03 đồng chí. Trong đó: Bí thư Chi bộ là 01 đồng chí; Phó bí thư Chi bộ là 01 đồng chí; Chi uỷ viên 01 đồng chí.
           Cơ cấu :
                  + Công tác Đảng: 01 đồng chí
                  + Công tác chính quyền: 01 đồng chí
                  + Công tác đoàn thể: 01 đồng chí.
III. QUY TRÌNH GIỚI THIỆU NHÂN SỰ:
1. Bước 1: Xây dựng đề án nhân sự.
           - Ban chi ủy xây dựng đề án nhân sự, định hướng số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn Chi ủy viên và Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ.
           - Trên cơ sở đề án, từng đồng chí chi ủy viên đương nhiệm đề xuất ý kiến của bản thân tiếp tục tham gia Ban chi ủy khóa mới để đảm nhiệm công tác hiện nay hoặc chuyển làm nhiệm vụ khác, hoặc không tham gia Ban chi ủy (cần có lý do); Đồng thời giới thiệu nhân sự tham gia Ban chi ủy và Bí thư, Phó Bí thư chi bộ khóa mới (gồm các đồng chí tái cử và nhân sự tham gia lần đầu).
2. Bước 2: Tổ chức hội nghị Ban Chi ủy lần thứ nhất.
           - Bí thư Chi bộ tổng hợp ý kiến đề xuất của các Chi ủy viên và thông qua tập thể Ban chi ủy họp lần thứ nhất, để thảo luận cho ý kiến về định hướng nhân sự Ban chi ủy khóa mới gồm số lượng, cơ cấu và dự kiến nhân sự Ban chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ.
           - Bí thư Chi bộ lập hồ sơ báo cáo Ban thường vụ Đảng ủy về dự kiến phương án nhân sự.
3. Bước 3: Tổ chức hội nghị Ban Chi ủy mở rộng lấy phiếu tín nhiệm.
            - Sau khi có ý kiến của Ban Thường vụ Đảng ủy về Đề án nhân sự, Ban chi ủy họp mở rộng lấy phiếu tín nhiệm đến các đồng chí Trưởng, phó các đoàn thể trong nhà trường (BCH Công đoàn, BCH chi đoàn TN, Tổ chuyên môn...) để lấy ý kiến giới thiệu tín nhiệm nhân sự BCU và chức danh Bí thư, Phó bí thư chi bộ.
4. Bước 4: Tổ chức hội nghị chi ủy lần thứ hai.
           - Ban chi ủy họp lần thứ 2 để thảo luận những vấn đề còn có ý kiến khác nhau hoặc nhân sự chưa được tín nhiệm cao, đồng thời bỏ phiếu kín biểu quyết giới thiệu nhân sự tham gia ứng cử BCU, chức danh Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ. Bí thư Chi bộ tổng hợp kết quả các hội nghị và lập Tờ trình báo cáo Đảng ủy duyệt nhân sự trước khi triệu tập Đại hội. Danh sách nhân sự do Ban chi ủy chuẩn bị phải có số dư theo quy định của Trung ương đã nêu trong Quy chế bầu cử trong Đảng.
        Trên đây là Đề án nhân sự Ban chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ trường mầm non nhiệm kỳ 2022 - 2025. Ban chi ủy báo cáo hội nghị cho ý kiến./.

BAN CHI ỦY CHI BỘ TRƯỜNG MẦM NON
                                                                        NHIỆM KỲ 2020 - 2022
                                                                                       Bí thư                                                                                  Nhữ Thị Thủy 
ĐẢNG BỘ XÃ MỸ HƯNG
CHI BỘ TRƯỜNG MẦM NON
Số: 09-ĐA/CB                                                    
Dự thảo
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

       Mỹ Hưng, ngày 01 tháng 5 năm 2022
 
ĐỀ ÁN NHÂN SỰ ĐẠI HỘI
Bầu chức danh Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025

           Căn cứ vào Điều lệ Đảng cộng sản VN; Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về thi hành Điều lệ Đảng;
          Thực hiện Hướng dẫn số 01-HD/BTCHU ngày 18/3/2022 của Ban tổ chức Huyện ủy Thanh Oai về hướng dẫn tổ chức Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2025; Kế hoạch số 40-KH/ĐU ngày 25/3/2022 của BCH Đảng uỷ xã Mỹ Hưng về Kế hoạch tổ chức Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã Mỹ Hưng nhiệm kỳ 2022 - 2025.
           Căn cứ vào tình hình nhân sự thực tế của Chi bộ năm 2022 và Ban chi ủy Chi bộ trường mầm non nhiệm kỳ 2022 - 2025. Để chủ động cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo và hoàn thành các chỉ tiêu về Phát triển GDMN đến năm 2025, Ban Chi ủy Chi bộ trường mầm non xây dựng đề án nhân sự bầu chức danh Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 như sau:
1. Yêu cầu:
         Việc lựa chọn nhân sự tham gia vào chức danh Bí thư Chi bộ trường mầm non nhiệm kỳ 2022 - 2025 phải là người có đủ tiêu chuẩn, có phẩm chất đạo đức, có năng lực lãnh đạo và công tác, có uy tín và khả năng hoàn thành tốt chức trách và nhiệm vụ được giao.
2. Về tiêu chuẩn:
         Ngoài các tiêu chuẩn chung được quy định trong Đề án Ban Chi ủy. Chức danh Bí thư Chi bộ cần có những hiểu biết cơ bản về tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa XH và am hiểu toàn bộ các mặt công tác tại địa bàn đang công tác. Nắm vững nghiệp vụ, nguyên tắc về công tác xây dựng Đảng.
          Có năng lực tiếp thu và truyền đạt các Nghị quyết, Chỉ thị của cấp trên trong cán bộ, Đảng viên, giáo viên, nhân viên và phụ huynh học sinh. Biết cụ thể hóa các Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp thành chương trình, kế hoạch công tác cụ thể và biết cách tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch đã đề ra.
          Có năng lực quy tụ, đoàn kết nội bộ, tập hợp quần chúng thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Chi bộ và Nhà trường. Có năng lực chủ trì, tổng kết, kết luận các vấn đề trong hội nghị Chi ủy, Chi bộ.
          Có khả năng dự thảo, định hướng sự phát triển của Chi bộ và nhà trường, khái quát và tổng kết, đúc rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; đề xuất với cấp trên về những vẫn đề tại đơn vị và địa phương, được Đảng viên trong Chi bộ và nhân dân trong xã tín nhiệm.
        - Về điều kiện: Là chi ủy viên, nhân sự được Đảng ủy phê duyệt.
        - Về số lượng: Chức danh Bí thư Chi bộ là 01 đồng chí.
        Trên đây là đề án nhân sự bầu chức danh Bí thư Chi bộ trường mầm non nhiệm kỳ 2022 - 2025 của Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2020 - 2021, trình Đại hội xem xét và quyết định./.

                                                    BAN CHI ỦY CHI BỘ TRƯỜNG MẦM NON
                                                                        NHIỆM KỲ 2020 - 2021
                                                                                     Bí thư                                                                                Nhữ Thị Thủy
 
ĐẢNG BỘ XÃ MỸ HƯNG
CHI BỘ TRƯỜNG MẦM NON
Số: 10-ĐA/CB                                                    
Dự thảo
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

      Mỹ Hưng, ngày 01 tháng 5 năm 2022
 
ĐỀ ÁN NHÂN SỰ ĐẠI HỘI
Bầu chức danh Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025

           Căn cứ vào Điều lệ Đảng cộng sản VN; Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về thi hành điều lệ Đảng;
          Thực hiện công văn số 134-KH/HU ngày 30/7/2019 của Huyện ủy Thanh Oai về tổ chức đại hội chi bộ cơ sở; Kế hoạch số 43-KH/ĐU ngày 15/8/2019 của BCH Đảng uỷ xã Mỹ Hưng về Kế hoạch tổ chức Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã Mỹ Hưng nhiệm kỳ 2020 - 2022.
          Căn cứ thông báo của Đảng ủy xã Mỹ Hưng về duyệt nhân sự chức danh Phó Bí thư Chi bộ trường MN, Ban Chi ủy Chi bộ trường mầm non xây dựng đề án nhân sự bầu chức danh Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 như sau:
1. Yêu cầu:
          Việc lựa chọn nhân sự tham gia vào chức danh Phó Bí thư Chi bộ trường MN nhiệm kỳ 2022 - 2025 phải là người có đủ tiêu chuẩn, có phẩm chất đạo đức, có năng lực lãnh đạo và công tác, có uy tín và khả năng hoàn thành tốt chức trách và nhiệm vụ được giao.
2. Về tiêu chuẩn:
          Ngoài các tiêu chuẩn chung được quy định trong Đề án Ban Chi ủy, chức danh Phó Bí thư Chi bộ cần có những hiểu biết cơ bản về tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa XH và am hiểu toàn bộ các mặt công tác tại địa bàn đang công tác. Nắm vững nghiệp vụ, nguyên tắc về công tác xây dựng Đảng. Đồng thời cần có khả năng giúp Bí thư Chi bộ chuẩn bị các nội dung các cuộc họp của Chi bộ, Ban Chi ủy và dự thảo Nghị quyết Chi ủy, Chi bộ về các mặt công tác của Chi bộ, duy trì các hoạt động theo Quy chế làm việc của Chi ủy Chi bộ.
         Có năng lực tiếp thu, tổ chức và kiểm tra, giám sát việc thực hiện Các Chỉ thị, Nghị quyết của Cấp ủy cấp trên, của Chi bộ, được Đảng viên, giáo viên, nhân viên và Phụ huynh trong Chi bộ và Nhà trường tín nhiệm.
          - Về điều kiện: Là Chi ủy viên, nhân sự được Đảng ủy phê duyệt.
          - Về số lượng: Chức danh Phó Bí thư Chi bộ là 01 đồng chí.
        Trên đây là đề án nhân sự bầu chức danh Phó Bí thư Chi bộ trường MN nhiệm kỳ 2022 - 2025 của Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, trình Đại hội xem xét và quyết định./.
                                                    BAN CHI ỦY CHI BỘ TRƯỜNG MẦM NON
                                                                        NHIỆM KỲ 2020 - 2022
                                                                                     Bí thư     
 

Tác giả: Nhữ Thị Thủy

Nguồn tin: Công tác Đảng:::

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://nukeviet.vn là vi phạm bản quyền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây