Đề án rà soát, quy hoạch nguồn Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng giai đoạn 2025-2030

Thứ năm - 19/05/2022 23:19
UBND HUYỆN THANH OAI
TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
Số: 24-ĐA/MNMH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                   Mỹ Hưng, ngày 13 tháng 5 năm 2022

 

ĐỀ ÁN

Rà soát, bổ sung quy hoạch Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng
 nhiệm kỳ hiện tại (2020-2025) và xây dựng
quy hoạch nhiệm kỳ kế tiếp (2025-2030)

Căn cứ Quy định số 50-QĐ/TW ngày 27/12/2021 của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ; Thực hiện Kế hoạch số 71-KH/HU ngày 01/4/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy; Hướng dẫn số 10-HD/HU ngày 01/4/2022 của Ban Thường vụ hướng dẫn một số nội dung cụ thể về công tác quy hoạch cán bộ; Công văn số 613-CV/BTCHU ngày 12/5/2022 của Ban tổ chức Huyện uỷ Thanh Oai về việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ quản lý nhiệm kỳ hiện tại, xây dựng quy hoạch cán bộ quản lý nhiệm kỳ kế tiếp.
Trường mầm non Mỹ Hưng xây dựng Đề án rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ các chức danh diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý nhiệm kỳ hiện tại (2020 - 2025) và xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ tương lai (2025 - 2030) như sau:
I. RÀ SOÁT, BỔ SUNG QUY HOẠCH NHIỆM KỲ 2020 - 2025:
1. Về danh sách quy hoạch cán bộ đã được Ban Thường vụ Huyện ủy phê duyệt (tại Thông báo số 237-TB/HU ngày 21/5/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy) và kết quả sử dụng cán bộ trong quy hoạch:
Chức danh Số lượng được phê duyệt
(đ/c)
Đã sử dụng
(đ/c)
Đã đưa ra khỏi quy hoạch
(đ/c)
Số còn lại đến tháng 4/2022
(đ/c)
Quy đổi
hệ số
Đề nghị đưa ra năm 2022 (nếu có) Đề nghị bổ sung
(đ/c)
Hệ số sau khi bổ sung QH
Hiệu trưởng 2 0 0 2 2,0 0 0 2,0
Phó Hiệu phó 3 0 0 3 3,0 0 0 3,0
2. Về danh sách cán bộ đề nghị đưa ra khỏi quy hoạch nhiệm kỳ hiện tại trong năm 2022:
Nhà trường sẽ không tiến hành thực hiện già soát, quy hoạch bổ sung thêm nguồn các chức danh Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng và vẫn giữ nguyên danh sách quy hoạch cán bộ đã được Ban Thường vụ Huyện ủy phê duyệt tại Thông báo số 237-TB/HU ngày 21/5/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy.
II. XÂY DỰNG QUY HOẠCH CÁN BỘ NHIỆM KỲ KẾ TIẾP 2025 - 2030:
1. V tiêu chun, điu kin:
Về Tiêu chuẩn, điều kiện của cán bộ được giới thiệu vào quy hoạch nhiệm kỳ kế tiếp được thực hiện trên cơ sơ kế thừa nguồn nhân sự trong quy hoạch nhiệm kỳ hiện tại (2020 - 2025) đảm bảo các điều kiện sau:
- Đối với nguồn chức danh Hiệu trưởng: Là các đồng chí đang giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng nhà trường và các đồng chí Tổ trưởng chuyên môn đã được Ban Thường vụ Huyện ủy phê duyệt chức danh nguồn Phó Hiệu trưởng tại Thông báo số 237-TB/HU ngày 21/5/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy.
+ Về tuổi đời: Sinh từ tháng 9/1972 trở lại đây
+ Được cấp có thẩm quyền xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên trong 3 năm học (2019 - 2020; 2020 - 2021; 2021 - 2022).
- Đối với nguồn chức danh Phó Hiệu trưởng: Là giáo viên đã được Ban Thường vụ Huyện ủy phê duyệt chức danh nguồn Phó Hiệu trưởng tại Thông báo số 237-TB/HU ngày 21/5/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy và giáo viên của trường có năng lực chuyên môn và phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống tốt.
+ Về tuổi đời: Sinh từ tháng 9/1972 trở lại đây
+ Được cấp có thẩm quyền xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên trong 3 năm học (2019 - 2020; 2020 - 2021; 2021 - 2022).
2. V s lượng cán b đưa vào quy hoch nhim k kế tiếp:
- Thực hiện theo tinh thần Hướng dẫn số 10-HD/HU ngày 01/4/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy, việc giới thiệu quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ kế tiếp (2025 - 2030) chỉ thực hiện với nguồn nhân sự tại chỗ. Hệ số quy hoạch đảm bảo từ 01-02 cán bộ cho một chức danh lãnh đạo, quản lý, không nhất thiết phải đảm bảo đủ hệ số, số lượng tối đa nếu nguồn nhân sự chưa đáp ứng được tiêu chuẩn, điều kiện, chất lượng quy định.   
Số lượng cán bộ dự kiến đưa vào quy hoạch nhiệm kỳ kế tiếp 2025 - 2030 gồm 05 đồng chí.  Cụ thể như sau:
Chức danh
Số lượng theo định mức quy định
(đ/c)
Số lượng được quy hoạch tối đa (đ/c) Số lượng dự kiến quy hoạch (đ/c) Quy đổi
hệ số
Hiệu trưởng 1 3  2 2,0
Phó Hiệu trưởng 2 6 3 3,0
* Lưu ý: Trường mầm non Mỹ Hưng là trường hạng 1, được bố trí 2 Phó Hiệu trưởng và được quy hoạch tối đa 6 đồng chí (quy đổi hệ số 3,0). Số lượng dự kiến quy hoạch chỉ nên tối đa 2 đồng chí, hệ số 2,0.
Danh sách giới thiệu đưa vào quy hoạch nhiệm kỳ kế tiếp gồm 5 đ/c cụ thể như sau:


TT


Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Ngày vào Đảng

Trình độ CM

Trình độ LLCT
Chức danh đã được phê duyệt quy hoạch GĐ 2020-2025
I Chức danh Hiệu trưởng
1 Nguyễn Thị Mai 02/3/1982 2/12/2001 ĐHSP TC Hiệu trưởng
2 Đào Thị Thuý 19/2/1979 31/2/2005 ĐHSP   Hiệu trưởng
II Chức danh Phó Hiệu trưởng
1 Phạm Thị Hương 9/3/1980 5/4/2002 ĐHSP TC Phó HT
2 Nguyễn Thị Thuý 11/11/1981 8/5/2013 ĐHSP TC Phó HT
3 Tạ Thị Dương 17/5/1990 2/12/2019 ĐHSP SC PHT
III. QUY TRÌNH RÀ SOÁT, BỔ SUNG QUY HOẠCH VÀ XÂY DỰNG QUY HOẠCH NHIỆM KỲ KẾ TIẾP ĐƯỢC THỰC HIỆN THEO CÁC BƯỚC.
1. Bước 1: Thủ trưởng cơ quan tiến hành xây dựng dự thảo Đề án quy hoạch cán bộ;  rà soát, đánh giá đội ngũ cán bộ, dự kiến danh sách cán bộ đưa ra khỏi quy hoạch và bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ hiện tại; danh sách cán bộ đưa vào quy hoạch nhiệm kỳ tiếp theo để báo cáo Đảng ủy.
2. Bước 2: Hội nghị cấp ủy, lãnh đạo lần 1. Thảo luận và thông qua Đề án; thông qua danh sách cán bộ dự kiến lấy ý kiến của hội nghị chủ chốt.
3. Bước 3: Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức
Phổ biến đề án. Thảo luận về số lượng, cơ cấu, chất lượng. Bỏ phiếu phát hiện, giới thiệu nguồn quy hoạch (bằng phiếu kín). Nhân sự đạt từ 30% phiếu giới thiệu trở lên thì được lựa chọn.
4. Bước 4: Hội nghị Cấp ủy, lãnh đạo lần 2. Thảo luận và biểu quyết giới thiệu nhân sự (bằng phiếu kín). Nhân sự đạt từ trên 50% phiếu giới thiệu trở lên so với tổng số người được triệu tập và lấy từ trên xuống cho đủ số lượng quy định. Trường hợp 2 người cuối cùng có số phiếu bằng nhau trên 50%, thì đồng chí thủ trưởng cơ quan xem xét, quyết định lựa chọn nhân sự.
5. Bước 5: Chỉ đạo cán bộ hoàn thiện hồ sơ quy hoạch và làm Tờ trình xin ý kiến đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy phê duyệt quy hoạch.
Trên đây là Đề án rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ hiện tại 2020-2025, xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ kế tiếp 2025 - 2030 đối với chức danh Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trường mầm non Mỹ Hưng./.
 
Nơi nhận:
- BTV Huyện ủy (để b/c);    
- Ban Tổ chức Huyện ủy (đẻ b/c);
- UBND huyện (để b/c);
- Lưu VT./.
HIỆU TRƯỞNG


Nhữ Thị Thuỷ

 

Tác giả: Nhữ Thị Thuỷ

Nguồn tin: Công tác quy hoạch nguồn CBQL

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://nukeviet.vn là vi phạm bản quyền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây