KH tirển khai công tác vận động PH tự nguyện ủng hộ nguyên phế liệu để XDMT học tập cho trẻ năm 2021-2022 (Của trường)

Thứ ba - 26/04/2022 00:07
PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
TRƯỜNG MẦM NON MỸ HƯNG

Số: 205/KH-MNMH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 

          Mỹ Hưng, ngày 28 tháng 9 năm 2021

KẾ HOẠCH
Triển khai công tác vận động phụ huynh tự nguyên ủng hộ nguyên phế liệu, cây hoa, cây cảnh, xốp trải nền nhà...để xây dựng cảnh quan
môi trường học tập cho trẻ năm học 2021 - 2022

          Căn cứ Công văn số 114/TCKH của Phòng tài chính-kế hoạch Huyện Thanh Oai ngày 27/9/2021 về việc hướng dẫn thực hiện thu chi học phí và các khoản thu khác trong năm học 2021 - 2022. Quyết định số 51/2013/QĐ-UBND ngày 22/11/2013 của UBND Thành phố Hà Nội ban hành quy định về thu, sử dụng các khoản thu khác trog các cơ sở GD phổ thông công lập của TP Hà Nội; Quyết định 04/2018/QĐ-UBND ngày 23/01/2018 của UBND Thành phố Hà Nội về việc bãi bỏ Điều 11 của quy định ban hành kèm theo Quyết định số 51/2013/QĐ-UBND ngày 22/11/2013 của UBND Thành phố Hà Nội ban hành quy định về thu, sử dụng các khoản thu khác trog các cơ sở GD phổ thông công lập của TP Hà Nội; Căn cứ vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 của trường Mầm non Mỹ Hưng;
          Căn cứ vào Nghị quyết các hội nghị họp của Ban chi ủy, Ban giám hiệu nhà trường, Ban thường trực hội phụ huynh của trường và Hội nghị họp hội đồng sư phạm nhà trường để chuẩn bị cho năm học 2021 - 2022;
Căn cứ vào tình hình thực tế cơ sở vật chất và nhu cầu cần thiết về CSVC trong năm học 2021 - 2022 của nhà trường. Trường Mầm non Mỹ Hưng xây dựng Kế hoạch triển khai công tác vận động phụ huynh tự nguyện ủng hộ các loại nguyên phế liệu, cây hoa, cây cảnh, cây ăn quả, xốp trải nền nhà cho các lớp.... để xây dựng cảnh quan môi trường học tập cho các cháu tại trường mầm non Mỹ Hưng năm học 2021 - 2022 như sau:      
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
          - Nhằm bổ sung các loại nguyên, phế liệu, cây hoa, cây cảnh, cây ăn quả, xốp trải nền nhà, cho các cháu mầm non của xã Mỹ Hưng được học trong một môi trường học tập phong phú, nhằm phát triển toàn diện về các mặt cho các cháu.
          - Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, thực hiện đúng nguyên tắc tài chính dân chủ, công khai bằng nhiều hình thức với khẩu hiệu “Tất cả vì tương lai con em chúng ta”.
          - Nâng cao nhận thức của Cán bộ, Đảng viên, nhân dân trong toàn xã, các nhà hảo tâm, các tập thể, cơ quan đóng trên địa bàn xã và các bậc phụ huynh chủ động và tự nguyện tham gia ủng hộ, tặng… cho nhà trường, để xây dựng cảnh quan môi trường học tập cho các cháu mầm non của xã Mỹ Hưng có một môi trường học tập tốt hơn, nhằm nâng cao chất lượng CS&GD toàn diện cho các cháu.
          - Việc huy động và tiếp nhận các khoản tự nguyện ủng hộ cho nhà trường phải quán triệt theo nguyên tắc tự nguyện giữa hai bên. Nhà trường không được coi bất kỳ hình thức đóng góp nào như một điều kiện cho việc cung cấp dịch vụ giáo dục, không quy định mức tự nguyện ủng hộ cụ thể để ép buộc đối với các đối tượng tham gia ủng hộ. Đồng thời bên ủng hộ cũng không được gắn bất kỳ điều kiện ràng buộc nào về đặc quyền, đặc lợi trong việc thụ hưởng dịch vụ giáo dục hoặc quyền khai thác lợi ích kinh tế phát sinh từ tài sản, kinh phí đã đóng góp cho nhà trường.
          - Khi nhận được các khoản tự nguyện ủng hộ, nhà trường phải có trách nhiệm quản lý, sử dụng đúng mục đích các nguồn ủng hộ, trên cơ sở công khai, minh bạch và có danh sách các cá nhân, tập thể ủng hộ, biên bản tổng hợp và thông báo công khai sau khi đã hoàn thành xong đợt vận động.
II. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI:
          Trong điều kiện ngân sách nhà nước cấp chưa đáp ứng được hết nhu cầu về việc xây dựng môi trường học tập và cảnh quan sư phạm cho các cháu, nhằm phục vụ tốt công tác nuôi và dạy các cháu, thì nhà trường mới XD kế hoạch cụ thể để kêu gọi và quyên góp sự tự nguyện ủng hộ từ các tổ chức, tập thể, cá nhân và các bậc phụ huynh.
          Trước khi nhà trường XD kế hoạch quyên góp, ủng hộ để XD cảnh quan môi trường học tập cho các cháu tại trường mầm non Mỹ Hưng năm học 2021 - 2022 cần thực hiện nghiêm chỉnh các quy định sau:
          - Thống nhất chủ trương và kế hoạch triển khai trong Ban chi ủy, Ban giám hiệu nhà trường và tập thể Hội đồng sư phạm của nhà trường, cùng Ban đại diện hội phụ huynh và phụ huynh các lớp trong toàn trường.
          - Lập kế hoạch cụ thể về việc triển khai vận động đóng góp, ủng hộ các loại nguyên, phế liệu, vật liệu ...theo từng giai đoạn, từng tháng để thực hiện.
          - Nếu thực hiện vận động ủng hộ kinh phí thì BGH nhà trường phải báo cáo UBND xã Mỹ Hưng, Phòng GD&ĐT huyện Thanh Oai để xin chủ trương. Sau khi hoàn thành công việc, cần phải niêm iết công khai thông báo kết quả ủng hộ, báo cáo quyết toán số kinh phí đã huy động được và kết quả thực hiện với các tổ chức và cá nhân đã tham gia tự nguyện ủng hộ cho nhà trường và có đủ hồ sơ sổ sách theo dõi của kế toán và hạch toán theo quy định.
III. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN:
          Nhà trường dự kiến nguồn tự nguyện ủng hộ từ việc thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục, để thực hiện các nội dung công việc trong năm học với các hình thức vận động cụ thể như sau (Nhà trường không tổ chức thu tiền mặt, mà đề nghị các cá nhân tập thể sẽ ủng hộ bằng hiện vật):
 

TT
Nội dung vận động tự nguyện Dự trù
số lượng
Hình thức vận động Đối tượng hưởng lợi Thời gian vận động


1
Cây ăn quả, cây cảnh để trồng phía sau khu nhà Hiệu bộ và lớp học
17 cây ăn quả hoặc cây cảnh
Phụ huynh các lớp, các cá nhân và tập thể
Các cháu khu Trung Tâm

Tháng 9,10/2021


2
Cây cảnh, cây hoa để trồng trong các bồn hoa phía trước sân trường, hành lang ngoài hiên của các lớp.

200 cây
Phụ huynh các lớp, các cá nhân và tập thể
Các cháu trong toàn trường

Tháng 9,10/2021
1,2/2022

3
Xốp trải nền nhà vào mùa đông cho các lớp
200 m2
Phụ huynh các lớp, các cá nhân và tập thể Các cháu trong toàn trường
Tháng 01/2022

4
Các loại nguyên liệu, vật liệu, phế liệu..., để XD môi trường học tập bên trong và bên ngoài cho trẻ toàn trường.
Không giới hạn về số lượng
Phụ huynh các lớp, các cá nhân và tập thể Các cháu trong toàn trường
Tất cả các tháng trong năm học
* Kế hoạch dự kiến kinh phí để thực hiện việc vận động các tập thể, cá nhân, các nhà hảo tâm, các bậc phụ huynh tự nguyện ủng hộ các loại nguyên liệu, vật liệu, phế liệu, các loại cây hoa, cây cảnh, cây ăn quả, xốp trải nền nhà mùa đông..., để tạo môi trường học tập và cảnh quan sư phạm cho các cháu trong năm học 2021 - 2022:
 

TT

Nội dung

ĐVT

Số lượng
Dự kiến đơn giá Trị giá
Thành tiền


1
Cây ăn quả, cây cảnh để trồng phía sau khu nhà Hiệu bộ và lớp học
Cây
 

17

150.000đ

2.550.000đ


2
Cây cảnh, cây hoa để trồng trong các bồn hoa phía trước sân trường, hành lang ngoài hiên của các lớp.

Cây


200


50.000đ


10.000.000đ

3
Xốp trải nền nhà vào mùa đông cho các lớp.
 

m2

200

90.000đ

18.000.000đ

4
Các loại nguyên liệu, vật liệu, phế liệu..., để XD môi trường học tập bên trong và bên ngoài cho trẻ toàn trường.
 

Không giới hạn về số lượng

Không xác định

Không xác định
Tổng 30.550.000 đồng
(Ba mươi triệu, năm trăm, năm mươi ngàn đồng)                                                                 
Trên đây là kế hoach dự kiến thực hiện và triển khai công tác vận động phụ huynh tự nguyện ủng hộ các loại nguyên phế liệu, cây hoa, cây cảnh, cây ăn quả, xốp trải nền nhà cho các lớp.... để xây dựng cảnh quan môi trường học tập cho các cháu tại trường mầm non Mỹ Hưng năm học 2021 - 2022, từ nguồn công tác xã hội hóa GD. Nhà trường không tổ chức thu tiền mặt, mà đề nghị các cá nhân tập thể sẽ ủng hộ bằng hiện vật.
Ban giám hiệu trường mầm non Mỹ Hưng rất mong được đón nhận sự quan tâm, giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi của các cấp lãnh đạo cấp trên, các ban ngành đoàn thể, các cá nhân, các nhà hảo tâm tại địa phương và các bậc phụ huynh trên địa bàn xã Mỹ Hưng, hãy cùng chung tay, góp sức ủng hộ cho nhà trường, để tạo cho các cháu có một môi trường học tập đầy đủ, tạo điều kiện tốt nhất nhằm phát triển toàn diện về các mặt cho các cháu. Đồng thời giúp nhà trường thực thực hiện tốt kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 đã đề ra.
           Xin trân trọng cảm ơn!

 
Nơi nhận:
- PGD&ĐT, UBND xã (để b/c);
- CB-GV-NV nhà trường (để t/h);
- Lưu VT./..
HIỆU TRƯỞNG
Nhữ Thị Thủy

 

Tác giả: Nhữ Thị Thuỷ

Nguồn tin: Công tác quản lý chỉ đạo:

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://nukeviet.vn là vi phạm bản quyền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây