Kế hoạch hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030

Thứ tư - 30/03/2022 23:11
ỦY BAN NHÂN DÂN
 HUYỆN THANH OAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 

Mỹ Hưng, ngày 28 tháng 3 năm 2022
TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
Số: 13/KH-BĐVSTBPN

KẾ HOẠCH
Hành động vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030
Trường mầm non Mỹ Hưng


Thực hiện Kế hoạch số 605/KH-BVSTBPN ngày 11/3/2022 của Ban vì sự tiến bộ phụ nữ Sở GDĐT Hà Nội Kế hoạch hành động vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030 ngành Giáo dục và đào tạo Hà Nội; Kế hoạch số 278/KH-BVSTBPN ngày 21/3/2022 của Ban vì sự tiến bộ phụ nữ ngành GD&ĐT Thanh Oai về Kế hoạch hành động vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030 ngành Giáo dục và đào tạo Thanh Oai;
Ban vì sự tiến bộ phụ nữ Trường mầm non Mỹ Hưng ban hành Kế hoạch Hành động vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030 với những nội dung như sau:
I. MỤC TIÊU:
1. Mục tiêu tổng quát:
- Tiếp tục thu hẹp khoảng cách giới, tạo điều kiện, cơ hội để phụ nữ và nam giới tham gia, tiếp cận và thụ hưởng bình đẳng trong lĩnh vực giáo dục, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, góp phần vào sự phát triển bền vững của Thủ đô và đất nước.
- Bảo đảm sự tham gia bình đẳng của phụ nữ vào các vị trí lãnh đạo và quản lý trong nhà trường, trình độ đào tạo nhằm phát huy tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ, góp phần thực hiện thành công đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, hướng tới thực hiện cam kết đạt mục tiêu phát triển bền vững về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ.
- Triển khai hiệu quả công tác truyền thông về bình đẳng giới việc thực hiện chương trình truyền thông về bình đẳng giới trong toàn ngành và nhà trường đến năm 2030.
2. Mục tiêu cụ thể:
2.1. Mục tiêu 1: Bảo đảm các vấn đề về giới, bình đẳng giới được đưa vào chương trình giáo dục cho trẻ mầm non trong nhà trường. Nội dung về giới, bình đẳng giới, sức khỏe sinh sản được lồng ghép vào chương trình học của trẻ và trong các hội nghị của CB,CC,VC trong nhà trường.
2.2. Mục tiêu 2: Thu hẹp khoảng cách giữa trẻ em trai và gái trong tiếp cận giáo dục ở các vùng miền.
Tỷ lệ trẻ em trai và gái được tiếp cận với phát triển, chăm sóc giai đoạn trẻ thơ và giáo dục mầm non có chất lượng đạt 70% trẻ nhà trẻ, 100% trẻ mẫu giáo vào năm 2025 và 80% trẻ nhà trẻ, 100% trẻ mẫu giáo vào năm 2030.
2.3. Mục tiêu 3: Tăng tỷ lệ nữ tham gia các vị trí quản lý, lãnh đạo trong các cơ sở giáo dục, các cơ quan quản lý Nhà nước về giáo dục và nghiên cứu khoa học.
a. Chỉ tiêu 1: Tỷ lệ nữ giữ vị trí lãnh đạo chủ chốt trong đơn vị đạt trên 100%.
b. Chỉ tiêu 2: Tỷ lệ nữ công chức, viên chức trong quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý của đơn vị được đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực đạt 100%.
c. Chỉ tiêu 3: Tỷ lệ nữ thạc sĩ trong tổng số công chức, viên chức có trình độ thạc sĩ đạt ít nhất 12,2% từ năm 2025 trở đi; tỷ lệ nữ tiến sĩ trên tổng số tiến sĩ đang công tác 0%.
2.4. Mục tiêu 4: Công tác thông tin, truyền thông.
a. Chỉ tiêu 1: Có ít nhất 200 lượt phụ huynh học sinh, được tiếp cận các vấn đề giới, bình đẳng giới và các vấn đề liên quan đến giới thông qua các tài liệu và sự kiện truyền thông vào năm 2025, ít nhất 500 lượt phụ huynh học sinh và 100% giáo viên, nhân viên trong đơn vị được tiếp cận các vấn đề giới, bình đẳng giới và các vấn đề liên quan đến giới, thông qua các tài liệu và sự kiện truyền thông vào năm 2030.
b. Chỉ tiêu 2: Có ít nhất 20 lượt cán bộ, giáo viên được tập huấn trở thành đội ngũ truyền thông về giới, bình đẳng và các vấn đề liên quan đến giới của đơn vị.
c. Chỉ tiêu 3: Duy trì cổng thông tin điện tử/Websize của nhà trường có chuyên mục, chuyên đề nâng cao nhận thức về bình đẳng giới hàng quý.
d. Chỉ tiêu 4: Nhà trường thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho phụ nữ trong đơn vị giai đoạn 2022 - 2026 và thực hiện chương trình truyền thông về bình đẳng giới trên địa bàn huyện và xã đến năm 2030.
2.5. Mục tiêu 5: Tăng cường năng lực bộ máy quản lý Nhà nước về bình đẳng giới.
Đến năm 2025 có 20% và đến năm 2030 có 40% thành viên Ban vì sự tiến bộ phụ nữ của đơn vị được tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động liên quan tới nâng cao năng lực về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ.
II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:
1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền:
- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền của đơn vị đối với công tác cán bộ nữ. Đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong việc triển khai thực hiện chính sách, pháp luật và các quy định về cán bộ nữ và công tác cán bộ nữ. Rà soát, tham mưu, kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoàn thiện chính sách, pháp luật và nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành chính sách, pháp luật về cán bộ nữ và công tác cán bộ nữ. Tạo cơ hội cho chi em trong đơn vị tham gia hoạch định các chính sách vĩ mô, góp phần cải thiện điều kiện sống và làm việc, nâng cao sức khỏe và phát huy trí tuệ, năng lực của phụ nữ trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; bảo đảm sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trên các lĩnh vực chính trị, xã hội.
- Tiếp tục kiện toàn, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban vì sự tiến bộ phụ nữ của đơn vị, triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ.
- Quan tâm bố trí, sử dụng cán bộ nữ nhằm nâng cao tỷ lệ nữ cán bộ lãnh đạo, quản lý trong đơn vị.
2. Xây dựng và ban hành các văn bản, tài liệu, nội dung về bình đẳng giới và thực hiện lồng ghép vấn đề bình đẳng giới:
- Tham mưu, nghiên cứu, xây dựng nội dung về giới, bình đẳng giới, giới tính, sức khỏe sinh sản vào giảng dạy trong nhà trường.
- Đổi mới chương trình giáo dục và đào tạo, phương pháp giảng dạy theo hướng tinh giản, hiện đại, thiết thực, chú trọng các kỹ năng mềm cho người học.
- Tổ chức bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho giáo viên, cán bộ y tế trong đơn vị về sức khỏe giới tính, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực học đường, xâm hại trẻ em; lồng ghép đưa nội dung bình đẳng giới vào hệ thống bài giảng chính thức trong nhà trường và tổ chức giảng dạy, lồng ghép nội dung này theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.
- Xây dựng và triển khai chương trình đưa nội dung về bình đẳng giới vào hệ thống bài giảng chính thức trong nhà trường; đổi mới phương pháp, hình thức dạy học nội dung về giới, bình đẳng giới, giới tính, sức khỏe sinh sản.
3. Tăng cường cung cấp thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách và kết quả thực hiện công tác bình đẳng giới nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi và trách nhiệm về thực hiện bình đẳng giới:
- Triển khai hiệu quả công tác truyền thông về bình đẳng giới trên địa bàn huyện Thanh Oai và xã Mỹ Hưng đến năm 2030; tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho phụ nữ trên địa bàn huyện Thanh Oai và xã Mỹ Hưng giai đoạn 2022 - 2026, tạo chuyển biến, nâng cao nhận thức trách nhiệm vủa các cấp ủy Đảng, lãnh đạo cơ quan nhất là người đứng đầu trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới và công tác cán bộ nữ. Đối với nội dung, hình thức, phương pháp và nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.
- Hằng năm xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện tháng hành động vì sự bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới đảm bảo hiệu quả, sáng tạo, tiết kiệm, có sức lan tỏa; xây dựng, triển khai kế hoạch truyền thông gắn sự kiện này.
- Tăng cường các chương trình giáo dục, tuyên truyền, chăm sóc sức khỏe, phát triển thể chất, nâng cao thể lực cho trẻ em, đáp ứng mục tiêu của đề án “Phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011 - 2030”.
- Đa dạng hóa các loại hình, các hoạt động truyền thông trực tiếp, gián tiếp phù hợp với từng nhóm đối tượng, trên từng khu vực dân cư; chú trọng hoạt động tuyên truyền trực tiếp tại cộng đồng, trong đó ưu tiên những địa bàn khó khăn, còn tồn tại nhiều định kiến giới. Huy động sự tham gia của những người có uy tín trong cộng đồng, dòng họ, nam giới, thanh thiếu niên tham gia thúc đẩy bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới.
- Tuyên truyền, giới thiệu các mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, điển hình trong chỉ đạo, triển khai, tuyên truyền, phổ biến về bình đẳng giới và các dịch vụ hỗ trợ thực hiện bình đẳng giới, hỗ trợ phòng ngừa và ứng phó với bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới.
- Tuyên truyền giới thiệu các mô hình tiêu biểu, nhân rộng những điển hình tốt, người có uy tín, ảnh hưởng tích cực trong các trường học và cộng đồng, thu hút sự tham gia của nam giới, trẻ em trai trong thực hiện bình đẳng giới.
- Tăng cường truyền thông về luật pháp, chính sách và những thành tựu, kết quả về bình đẳng giới của giới của Hà Nội, Việt Nam cho bạn bè, đối tác quốc tế; tích cực đấu tranh, phản bác những thông tin sai lệch về các chính sách của Đảng, Nhà nước, Thành phố về bình đẳng giới.
- Tăng cường kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội về công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bình đẳng giới và việc triển khai thực hiện các mục tiêu của kế hoạch.
- Tăng cường tổ chức các hoạt động truyền thông trong các đợt cao điểm, ngày lễ hàng năm như; Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3, ngày Gia đình Việt Nam 28/6, tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới (từ ngày 15/11 đến ngày 15/12).
- Đổi mới về hình thức và phương thức truyền thông, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và nền tảng số, đa dạng hóa các loại hình, sản phẩm trong công tác truyền thông về bình đẳng giới. Chú trọng đưa thông điệp bình đẳng giới vào các sản phẩm truyền thống phù hợp, sáng tạo, hiệu quả và có tính lan tỏa tốt.
- Đa dạng hóa các hình thức truyền thông, tổ chức các hoạt động truyền thông phù hợp; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức các hoạt động truyền thông nhằm tăng hiệu quả và đáp ứng yêu cầu thực tiễn.
4. Đầu tư trang thiết bị phục vụ công tác truyền thông, kinh phí tổ chức các hoạt động tuyên truyền, các mô hình truyền thông, sản xuất tài liệu truyền thông phù hợp cho các nhóm đối tượng:
Ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học trong nhà trường.
5. Tăng cường phối hợp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước nhằm tạo động lực cho phụ nữ phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc:
- Tập trung triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập”; Phong trào thi đua “Giỏi việc trường - đảm việc nhà” gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”, cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong các Hồ Chí Minh.
- Mở rộng và đẩy mạnh công tác giáo dục về bình đẳng giới trong đình, nhà trường, cộng đồng và thúc đẩy sự tham gia của trẻ em. Thúc đẩy bình đẳng giới trong các hoạt động truyền thông, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình, tại nhà trường và cộng đồng. Chú trọng tuyên truyền, nâng cao chất lượng công tác bình xét, công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”; nhân rộng các mô hình “Gia đình văn hóa tiêu biểu”, “Ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền”, “Gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”, gia đình không bạo lực, câu lạc bộ nam giới nói không với bạo lực …
- Tiếp tục chỉ đạo triển khai kế hoạch số 1506/KH-BGDĐT ngày 31/5/2019 thực hiện đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025” theo Quyết định số 1299/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 103/KH-CĐN ngày 02/4/2019 của Công đoàn giáo dục Việt Nam và nâng cao năng lực ứng xử sư phạm, đạo đức nhà giáo, thực hiện bộ quy tắc ứng xử trong nhà trường; đẩy mạnh việc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ công chức, viên chức, người lao động của cơ quan. Xây dựng phong cách ứng xử chuẩn mực, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động có văn hóa, có phẩm chất đạo đức tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
- Xây dựng và thực hiện chương trình hợp tác với các tổ chức để triển khai các hoạt động truyền thông liên quan đến công tác bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ.
- Tổ chức các hoạt động tôn vinh các tấm gương tốt, điển hình về lãnh đạo quản lý nữ thành công ở trên địa bàn, nhằm tạo dư luận xã hội ủng hộ phụ nữ tham gia lãnh đạo.
- Tăng cường hợp tác quốc tế về sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo và quản lý thông qua trao đổi, học tập kinh nghiệm; huy động nguồn viện trợ và các nguồn tài chính hợp pháp để thực hiện chương trình.
- Tổ chức khen thưởng, biểu dương kịp thời các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua, cuộc vận động, trong công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.
6. Bảo đảm nền giáo dục có chất lượng, công bằng, toàn diện và thúc đẩy cơ hội học tập suốt đời cho mọi người:
- Tham mưu, xây dựng chương trình giáo dục mầm non tiên tiến, phù hợp với điều kiện thực tiễn, đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em mầm non và đánh giá sự phát triển của trẻ, nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em mầm non, hình thành ở trẻ hiểu biết về giá trị bản thân, gia đình, cộng đồng và những thói quen, nền nếp cần thiết trong hoạt động và sinh hoạt.
- Thực hiện các giải pháp đánh giá, giám sát, hỗ trợ để tăng tỷ lệ huy động trẻ em nhà trẻ, mẫu giáo đến trường, tăng cường các điều kiện bảo đảm chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ để củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục trẻ mẫu giáo 5 tuổi và hướng đến phổ cập giáo dục trẻ mẫu giáo 4 tuổi.
- Triển khai có chất lượng và hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông 2018, đổi mới phương pháp và đa dạng hóa hình thức dạy học theo hướng phát triển phẩm, năng lực cho học sinh, tạo điều kiện cho học sinh được tiếp cận khai thác các nguồn học liệu đa dạng, phong phú, phát triển khả năng tự học và ý thức học tập suốt đời, khả năng lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với năng lực, sở thích, điều kiện hoàn cảnh của bản thân, những phẩm chất, năng lực cần thiết đối với người lao động, ý thức và nhân cách công dân, khả năng thích ứng với những đổi thay trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế.
- Đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập theo Quyết định số 1373/QĐ-TTg ngày 30/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030”; đổi mới, đa dạng hóa hình thức hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng.
- Phát triển các dịch vụ giáo dục và đào tạo để đáp ứng nhu cầu học tập của người khuyết tật, trẻ mồ côi, trẻ em không nơi nương tựa, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; bảo đảm công bằng trong tiếp cận dịch vụ giáo dục có chất lượng.
7. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ cán bộ nữ có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu đổi mới.
- Tiếp tục triển khai có hiệu quả Quyết định số 732/QĐ-TTg ngày 29/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025”, đào tạo, bồi dưỡng giáo viên đạt chuẩn đào tạo theo quy định tại Luật giáo dục 2019; thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn của giáo viên mầm non, theo quy định tại Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ.
- Tiếp tục xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục bảo đảm về chất lượng, hợp lý về cơ cấu, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ quản lý nữ để phục vụ cho việc xây dựng chính sách và kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, sử dụng cán bộ quản lý nữ.
- Xây dựng mạng lưới, nhóm phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo, quản lý và tổ chức các hoạt động kết nối nhằm chia sẻ kinh nghiệm và nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý của cán bộ nữ.
8. Đẩy mạnh tập huấn, kiểm tra để thực hiện tốt công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ.
- Tổ chức tập huấn kiến thức giới, bình đẳng giới và kỹ năng lồng ghép giới trong việc lập kế hoạch và thực thi chính sách cho cán bộ quản lý về bình đẳng giới, cán bộ làm công tác bình đẳng giới và thành viên Ban vì sự tiến bộ phụ nữ các đơn vị.
- Triển khai các chương trình bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ nữ cán bộ, công chức, viên chức, nữ lãnh đạo quản lý.
- Tăng cường công tác phối hợp nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, pháp luật vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới.
- Tiếp tục đẩy mạnh hợp tác quốc tế về vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới trong nhà trường.
- Tăng cường kiểm tra, đôn đốc thực hiện chính sách, pháp luật vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
- Tổ chức triển khai, thực hiện kế hoạch tại đơn vị.
- Thành lập Ban vì sự tiến bộ phụ nữ đối với những trường mới thành lập; kiện toàn tổ chức và hoạt động Ban vì sự tiến bộ phụ nữ kịp thời khi có thay đổi về nhân sự.
- Căn cứ kế hoạch chung của Ban vì sự tiến phụ nữ ngành GD&ĐT Thanh Oai và các văn bản hướng dẫn của cấp trên, xây dựng và triển khai Kế hoạch tại đơn vị bao gồm: Kế hoạch hành động vì sự tiến bộ phụ nữ giai đoạn 2021 - 2030 và Kế hoạch hành động vì sự tiến bộ phụ nữ hằng năm.
- Bố trí nguồn kinh phí cho hoạt động theo quy định.
- Thực hiện chế độ báo cáo kết quả triển khai kế hoạch vào tháng 6 và
tháng 12 hằng năm.

Trên đây là Kế hoạch hành động vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030 của trường MN Mỹ Hưng, đề nghị BGH nhà trường xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai tại đơn vị; công bố Kế hoạch trên trang thông tin điện tử của nhà trường và gửi đường Link về phòng GD&ĐT trong tháng 3, email tomamnon-thanhoai@hanoiedu.vn ./.

 
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu VT.
HIỆU TRƯỞNG

Nhữ Thị Thuỷ
 

 

Tác giả: Nhữ Thị Thuỷ

Nguồn tin: Công tác phụ nữ:

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://nukeviet.vn là vi phạm bản quyền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây