Kế hoạch phòng cháy, chữa cháy năm 2022-2023

Thứ bảy - 13/08/2022 17:48
 
 
 
 
UBND HUYỆN THANH OAI
TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
              Số: 96/QĐ-MNMH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
              Mỹ Hưng, ngày 09 tháng 8 năm 2022
QUYẾT ĐỊNH
Về việc kiện toàn Ban chỉ huy phòng cháy và chữa cháy
Năm học 2022 - 2023
¯¯¯¯¯¯¯¯
Căn cứ Thông tư 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều Luật phòng cháy và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật PCCC năm 2013; Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ “Quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC”;
- Căn cứ tình hình thực tế về công tác PCCC của cơ sở;
- Theo đề nghị của Ban giám hiệu trường mầm non Mỹ Hưng;
QUYẾT ĐỊNH:
Điều I: Nay kiện toàn Ban chỉ huy PCCC cơ sở Trường mầm non Mỹ Hưng Mỹ Hưng gồm 17 ông (bà) có tên trong danh sách (Kèm theo).
Điều II: Ban chỉ huy PCCC cơ sở có nhiệm vụ:
1. Chỉ đạo đội PCCC cơ sở tổ chức hoạt động phòng cháy chữa cháy, tuyên truyền huấn luyện nghiệp vụ PCCC, lập và thực tập phương án chữa cháy của cơ sở, quản lý trang thiết bị PCCC, dự trù kinh phí cho hoạt động PCCC hàng năm.
2. Tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ về phòng cháy và chữa cháy, tham gia các hoạt động PCCC khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.
3. Chỉ đạo đề xuất việc ban hành quy định, nội quy an toàn về phòng cháy và chữa cháy. Tổ chức lập và lưu giữ hồ sơ về PCCC của cơ sở theo quy định.
4. Chỉ đạo sơ kết, tổng kết các hoạt động về PCCC của cơ sở, kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành các quy định về PCCC, khen thưởng, kỷ luật những trường hợp vi phạm các quy định về PCCC.
Điều III: Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông (bà) có tên tại Điều I và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 
Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT Huyện Thanh Oai (b/c);
- Phòng CS PC&CC số 15 (b/c);
- Như Điều III (t/h);
- Lưu VT./.
HIỆU TRƯỞNG
Nhữ Thị Thủy

UBND HUYỆN THANH OAI
TRƯỜNG MẦM NON MỸ HƯNG

 
 
 

DANH SÁCH
BAN CHỈ HUY PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY
Trường mầm non Mỹ Hưng
 (Ban hành kèm theo QĐ số 96/QĐ-MNMH ngày 09 tháng 8 năm 2022
của Hiệu trưởng trường mầm non Mỹ Hưng)

 
STT Họ và tên Chức vụ công tác Phân công nhiệm vụ
   1 Nhữ Thị Thủy Hiệu trưởng Trưởng ban
   2 Nguyễn Thị Mai Phó Hiệu trưởng Phó Trưởng ban
3 Đào Thị Thúy Phó Hiệu trưởng Phó Trưởng ban
   4 Hoàng Văn Tiến NVBV khu Trung Tâm Thành viên
5 Nguyễn Trung Tín NVBV khu Trung Tâm Thành viên
   6 Nguyễn Thị Hằng TT Khu Quảng Minh Thành viên
7 Phạm Thị Hương GV-TT Tổ GD 4+5T Thành viên
8 Lê Thị Quỳnh TT Tổ Nuôi dưỡng Thành viên
9 Nguyễn Thị Hường Tổ phó Tổ nuôi dưỡng Thành viên
10 Nguyễn Thị Thúy (81) TT khu Trung Tâm Thành viên
11 Hoàng Thị Thi PCTCĐ cơ sở Thành viên
12 Phạm Thị Như Ngọc Bí thư chi đoàn TN Thành viên
13 Nguyễn Thị Anh TT khối 3 tuổi Thành viên
14 Lê Thị Thanh Yên TT Tổ Nhà trẻ Thành viên
15 Lê Thị Giang NV Y tế Thành viên
16 Nguyễn Thị Tâm NVND-TT Tổ HC Thành viên
17 Đào Thị Hằng NV Kế toán Thành viên

 
 
 
 
 
UBND HUYỆN THANH OAI
TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
             Số: 102/KH-MNMH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
             Mỹ Hưng, ngày 09 tháng 8 năm 2022

KẾ HOẠCH - PHƯƠNG ÁN
Thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ cơ quan an toàn
Năm học 2022 - 2023

Căn cứ Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ “Quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC”;
Để bảo vệ tài sản cơ quan, bảo vệ tính mạng, sức khỏe và tài sản của CBCC, bảo đảm an ninh, trật tự trong cơ quan, trường mầm non Mỹ Hưng xây dựng Kế hoạch, phương án thực hiện công tác phòng chống cháy chữa cháy và bảo vệ nhà trường an toàn năm học 2022 - 2023, cụ thể như sau:
Trách nhiệm của Lãnh đạo, tổ chức Đảng, Đoàn thể và cá nhân Cán bộ công chức:
1. Lãnh đạo cơ quan có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra thường xuyên công tác phòng cháy, chữa cháy của đơn vị.
Hiệu trưởng là người chịu trách nhiệm cao nhất trong chỉ đạo xây dựng phương án, tổ chức tập huấn theo các phương án đề ra, lập dự trù kinh phí, mua sắm trang bị phương tiện báo cháy, chữa cháy, tổ chức đội ứng cứu tại chỗ, quyết định biện pháp chữa cháy, kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy, khen thưởng, kỷ luật đối với tập thể cá nhân trong trường.
Tổ trưởng Tổ văn phòng chịu trách nhiệm tham mưu cho Hiệu trưởng thực hiện các chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC), kế hoạch tập huấn, quan hệ với Cảnh sát PCCC để được hướng dẫn nghiệp vụ và tổ chức kiểm tra theo định kỳ, phối hợp với lực lượng địa phương trong bảo vệ tài sản khi có xảy ra cháy nổ, kiểm tra đôn đốc các bộ phận thực hiện nghiêm kế hoạch PCCC báo cáo tình hình với cấp trên theo quy định.
2. Chi bộ dựa vào Nghị quyết của Chi bộ Lãnh đạo các Đảng viên quán triệt tầm quan trọng của công tác PCCC là một trong các tiêu chí quan trọng xét thi đua hàng năm.
3. Ban chấp hành công Đoàn và Công Đoàn tổ chức học tập, giáo dục Công  đoàn viên nêu cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện Quy chế, nội quy cơ quan, thường xuyên luyện tập và mưu trí, dũng cảm khi tham gia chữa cháy.
4. Cá nhân CB,CC, nhân viên bảo vệ, phục vụ đều phải nêu cao ý thức chấp hành nghiêm các quy định về PCCC, làm đúng trách nhiệm theo sự phân công và chỉ đạo của Lãnh đạo khi có sự cố xảy ra.
PHẦN 1 : ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CÔNG TÁC PCCC.
A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH TRƯỜNG MẦM NON MỸ HƯNG:
1. Vị trí của trường mầm non Mỹ Hưng: 
Trường mầm non Mỹ Hưng là đơn vị sự nghiệp có chức năng chăm sóc và giáo dục các cháu trong độ tuổi mầm non trên địa bàn xã Mỹ Hưng. Nhà trường hiện có tổng số 49 CB,GV và CNV, đặc biệt việc xử lý các hồ sơ như thiết bị máy móc, hồ sơ học sinh hầu hết là trên giấy tờ và máy vi tính và có lượng lưu trữ, bảo lưu các loại hồ sơ, sổ sách rất lớn và dễ cháy.
2. Giao thông bên trong và bên ngoài:
+ Giao thông bên trong: 
Trường mầm non Mỹ Hưng có 2 khu:
Khu Trung Tâm diện tích rộng rãi, giao thông đi lại thuận tiện có thể tiếp cận được nhiều hướng, cổng trường rộng, đường đi lại rộng rãi, có hệ thống phòng cháy chữa cháy được thiết kế hiện đại, đầy đủ trang thiết bị phục vụ cho công tác phòng cháy, chữa cháy.
Khu Quảng Minh diện tích đất chật chội và nằm giữa trung tâm xóm của thôn, đường đi lại chật chội, chỉ có thể tiếp cận được 01 hướng. Cổng trường của khu rất hẹp, vì vậy nếu xảy ra sự cố xe chữa cháy đi vào hoạt động rất khó khăn.
+ Giao thông bên ngoài:
Khu Trung Tâm: Đường giao thông đi lại bên ngoài rộng rãi, thuận tiện.
Khu Quảng Minh: đường giao thông đi lại bên ngoài hẹp, do vậy rất khó khăn trong việc đi lại.
* Nguồn nước:
+ Bên trong khu Trung Tâm có giếng khoan, 01 bể chứa nước khoảng 200 m3, 01 bể chứa nước khoảng 100 m3 . Phía bên ngoài có Trạm bơm nước và sông chứa nước. Khu Quảng Minh có bể chứa nước khoảng 15 m3, cách trường khoảng 30 m có dòng sông nhuệ chạy qua.
B. ĐẶC TÍNH CHẤT CHÁY NỔ:
- Trường mầm non Mỹ Hưng là cơ quan sự nghiệp giáo dục, có chức năng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục các cháu trong độ tuổi của bậc học mầm non cho con em của nhân dân trên địa bàn xã Mỹ Hưng.
- Tính chất cháy nổ tương đối an toàn PCCC.
- Khả năng xảy ra sự cố ít.
C. LỰC LƯỢNG VÀ PHƯƠNG TIỆN TẠI CHỖ:
1. Lực lượng gồm:
+ Ban chỉ huy.
+ Đội thông tin liên lạc.
+ Bộ phận di chuyển và hướng dẫn người bị nạn.
+ Đội chữa cháy.
+ Bộ phận cứu tài liệu, tài sản cơ quan (đặc biệt chú ý nhất là văn phòng).
2. Phương tiện tại chỗ gồm:
- Bình chữa cháy: Khu Trung Tâm 45 bình, khu Quảng Minh: 03 bình.
- Xô xách nước: Khu Trung Tâm 25 chiếc, khu Quảng Minh 05 chiếc.
- Vòi nước: 4 cái
- Ống dẫn nước:  Mỗi khu 100m.
- Thang đứng (bằng kim loại): Mỗi khu 1 cái
3. Thông tin liên lạc báo cháy:
Dùng số điện thoại cơ sở để báo cho lực lượng PCCC chuyên nghiệp 114, hoặc báo cho đội PCCC gần nhất Phòng CSCC số 15 (Huyện Thanh Oai).
4. Những nguyên nhân phát sinh cháy nổ:
- Không cúp cầu dao các thiết bị sử dụng điện khi hết giờ làm việc.
- Do chập điện trong hệ thống điện.
- Do vi phạm nội quy PCCC trong cơ quan.
- Do bị cháy lan từ bên ngoài vào.
- Do sử dụng ga để nấu ăn cho các cháu.
PHẦN 2: CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHÁY
I. CÔNG TÁC XÂY DỰNG TẠI CHỖ:
1. Công tác tuyên truyền giáo dục:
- Thường xuyên nhắc nhở CBCC có ý thức tốt trong việc phòng chống cháy nổ, tuyệt đối nghiêm chỉnh chấp hành đúng nội quy PCCC.
- Tắt máy, cúp cầu dao khi hết giờ làm việc
- Vệ sinh thiết bị, hệ thống điện.
2. Công tác tổ chức:
Thành lập lực lượng PCCC tại chỗ đầy đủ về số lượng, có tổ chức chặt chẽ, thiết bị đầy đủ về cơ sở vật chất cho công tác PCCC.
II. CÔNG TÁC HUẤN LUYỆN LỰC LƯỢNG PCCC TẠI CHỖ:
- Tổ chức cho lực lượng PCCC tại chỗ học tập tính năng tác dụng và cách sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ theo sự hướng dẫn của cơ quan PCCC chuyên nghiệp.
- Theo thời gian định kỳ, tổ chức kiểm tra trang thiết bị PCCC và thực tập (nếu có đủ dụng cụ) PCCC tại đơn vị.
- Kết hợp lực lượng PCCC tại chỗ với cơ quan để diễn tập và học tập huấn luyện công tác PCCC.
III. CÔNG TÁC KIỂM TRA HƯỚNG DẪN VỀ KỸ THUẬT AN TOÀN PCCC:
1. Công tác kiểm tra:
Việc kiểm tra công tác PCCC được tiến hành nhằm đảm bảo yêu cầu cao nhất trong việc phòng chống cháy nổ như sau:
- Kiểm tra thường xuyên được tiến hành hàng ngày tại các phòng làm việc, phòng học, nhà bếp, nhà kho…kiểm tra tình hình thực hiện về quy định PCCC.
-  Kiểm tra định kỳ: được tiến hành 2 tháng đối với:
+ Hệ thống điện.
+ Bảo trì các trang thiết bị.
+ Kiểm tra đường dây mối nối của hệ thống điện.
+ Kiểm tra trang thiết bị PCCC.
+ Kiểm tra sắp xếp lại trang thiết bị PCCC.
2. Hướng dẫn an toàn và các quy định về PCCC:
- Làm bảng hướng dẫn và nội quy về PCCC tại cơ quan.
- Không hút thuốc, đốt lửa, không sử dụng đun nấu trong khu vực kho, khu vực văn phòng, nhà xe. Không được mang chất dễ cháy, dễ nổ vào cơ quan. Nhắc nhở phụ huynh học sinh đến liên hệ với nhà trường phải tắt thuốc lá trước khi vào phòng làm việc.
- Sử dụng đúng và đầy đủ các loại cầu chì, cầu dao, phích cắm cho hệ thống điện và máy móc của cơ quan theo tiêu chuẩn an toàn về điện.
- Không tự ý câu móc, lắp đặt thêm thiết bị điện khi chưa tính toán xem hệ số an toàn chịu tại của hệ thống điện; CBCC sử dụng các thiết bị liên quan đến điện phải kiểm tra ổ cắm, đường dây, tránh để hở, chập mạch trước khi mở nguồn cho các thiết bị hoạt động.
- Khi hết giờ làm việc trước khi ra khỏi phòng CB,GV,NV phải kiểm tra, tắt máy, tắt cầu dao điện trong các khu vực.
- Sắp xếp vật tư trong kho lưu trữ, kho chứa đồ như thư viện, thiết bị phải lưu ý đến các loại vật tư dễ gây cháy để theo dõi.
- Hồ sơ, tài liệu, các loại vật liệu dễ cháy phải để cách ổ cắm điện trên 1m, để vào hộp hoặc cột lại để thuận tiện cho việc di chuyển khi cần thiết.
PHẦN 3: TỔ CHỨC CHỮA CHÁY
I. TỔ CHỨC CHỮA CHÁY:
- Tùy theo mức độ cháy và vị trí của nơi phát sinh sự cố có các bước xử lý khác nhau.
- Khi phát hiện cháy, người phát hiện hô to: cháy, cháy. Cúp cầu dao khu vực và khu vực liên hệ.
- Dùng điện thoại báo cháy cho lực lượng PCCC chuyên nghiệp số 114 hoặc báo cho đội PCCC gần nhất phòng CSPCCC số 15 huyện Thanh Oai.
- Dùng phương tiện PCCC dập tắt đám cháy.
- Cứu người bị nạn ra khỏi khu vực cháy.
- Di chuyển tài sản, tài liệu ra khỏi khu vực cháy.
- Tạo khoảng cách ngăn cháy chống lây lan.
II. CHỈ HUY CHỮA CHÁY:
Việc chỉ huy chữa cháy được phân công cụ thể như sau:
- Hiệu trưởng nhà trường làm tổng chỉ huy.
- Phó Hiệu trưởng sẽ tổng chỉ huy khi là người có mặt tại nơi xảy ra sự cố cháy trước khi Hiệu trưởng đến.
III. PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ TÌNH HUỐNG CHÁY:
1. Việc gây cháy có thể có các nguyên nhân:
- Cháy do chập điện.
- Do sơ xuất bất cẩn.
- Do vi phạm nội quy PCCC.
- Do cháy lây lan từ bên ngoài…
2. Xử lý tình huống khi xảy ra cháy:
2.1. Trong giờ làm việc:
- CB,CC,VC phát hiện cháy cần thông báo ngay cho Tổ trưởng Tổ ứng cứu tại phòng mình, tất cả các CB,CC,VC cần bình tĩnh xác định khả năng lây lan, hỗ trợ dập tắt ngay, kịp thời trấn an học sinh và trật tự sơ tán học sinh theo sự sắp xếp của Tổ trưởng khu.
- Khi nhận tin có cháy CB,CC,VC được phân công thực hiện tắt ngay cầu dao điện sử dụng bình chữa cháy dập tắt ngay đám cháy, các đồng chí khác theo phân công sử dụng dây dẫn nước, các phương tiện khác như xô xách nước, bao bố, giẻ có tẩm nước dập tắt đám cháy.
- Tổ trưởng khu ứng cứu báo cáo ngay cho Tổng chỉ huy (Hiệu trưởng) điều động các bộ phận khác hỗ trợ.
- Tổng chỉ huy điều động các Đội hỗ trợ và quyết định các biện pháp nhằm nhanh chóng dập tắt đám cháy, chuyển tài sản, tài liệu hồ sơ khỏi nơi xảy ra cháy.
2.2. Ngoài giờ làm việc:
- Người phát hiện cháy phải bằng mọi cách báo ngay cho Tổng chỉ huy và thành viên Ban chỉ huy theo số điện thoại cố định hoặc di động.
- Thông báo ngay cho Bảo vệ và Tổ trưởng khu.
- Sử dụng bình chữa cháy hoặc nước dập tắt đám cháy.
- Người được nhận thông tin phải nhanh chóng có mặt tại cơ quan, điều động CB,CC,VC thuộc tổ ứng cứu đến hỗ trợ dập tắt đám cháy, hoặc thông báo cảnh sát PCCC đưa phương tiện đến dập tắt đám cháy.
- CB,CC,VC khi nhận được điện thoại thông báo phải nhanh chóng đến hiện trường để phối hợp chữa cháy, cứu tài liệu, tài sản cơ quan.
2.3. Phân công xử lý tình huống:
- Tùy theo mức độ cháy và vị trí của nơi phát sinh sự cố có các bước xử lý phù hợp, đồng chí tổ trưởng khu và quản trường có trách nhiệm phân công thành viên trong tổ xử lý tình huống.
- Khi có tình huống cháy xảy ra các bộ phận phải có sự phối hợp chặt chẽ để chữa cháy
2.4. Sơ đồ vị trí phương tiện chữa cháy:
(Bố trí sơ đồ chung và sơ đồ từng phòng của trường )
2.5. Danh sách Ban chỉ huy và số điện thoại liên lạc:
(Lập danh sách theo Quyết định của Hiệu Trưởng )
2.6. Danh sách phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên của lực lượng PCCC tại chỗ:
Căn cứ vào nhiệm vụ chuyên môn và đặc điểm của từng thành viên, BCH sẽ phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên thuộc lực lượng PCCC tại chỗ.
IV. KHEN THƯỞNG - KỶ LUẬT:
- Tập thể, cá nhân có thành tích trong xây dựng và thực hiện nội quy, phòng cháy tốt, đảm bảo an toàn sẽ được cộng thêm điểm thi đua cuối năm và khen thưởng đột xuất khi có thành tích xuất sắc.
- Tập thể, cá nhân không xây dựng phương án PCCC, vi phạm nội quy PCCC sẽ bị trừ điểm thi đua, nếu lỗi vi phạm nặng sẽ bị kỷ luật tùy theo mức độ.
- CB,CC,VC trong khu để xe máy sai vị trí, gây cản trở lối đi trong quá trình chữa cháy sẽ bị trừ điểm thi đua, nếu trường hợp nặng sẽ bị kỷ luật theo quy định.
- CB,CC,VC khi nhận được điện yêu cầu vào để tham gia chữa cháy nhưng không vào mà không có lý do chính đáng thì bị xử lý kỷ luật từ khiển trách trở lên.
- Những đồng chí có tên trong danh sách tổ ứng cứu ngoài giờ khi nhận được điện báo có cháy nếu ở gần cơ quan thì lập tức có mặt để ứng phó và cùng phối hợp chữa cháy.
Trên đây là Kế hoạch, phương án thực hiện công tác phòng chống cháy chữa cháy và bảo vệ nhà trường an toàn năm học 2022 - 2023, Ban giám hiệu nhà trường đề nghị toàn thể CB,NV,NV thực hiện nghiêm túc kế hoạch, nhằm đảm bảo an toàn về công tác phòng chống cháy nổ trong đơn vị./.
                                                                  
 
Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT Thanh Oai (để b/c);
- Đội PCCC Huyện Thanh Oai (để b/c);
- Trường MNMH (để t/h);
- Lưu VP./.
HIỆU TRƯỞNG
Nhữ Thị Thủy

 

Tác giả: Nhữ Thị Thuỷ

Nguồn tin: Công tác phòng cháy chữa cháy:

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://nukeviet.vn là vi phạm bản quyền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây