Biên bản họp Hội Đồng SP về việc đánh giá XL CBCCVC tháng 3-2023

Thứ năm - 23/03/2023 11:50
UBND HUYỆN THANH OAI
TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BIÊN BẢN
Họp đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, LĐHĐ
Tháng 03/2023

Hôm nay, vào hồi 16h00 phút, ngày 30 tháng 03 năm 2023.
Tại phòng họp Hội đồng trường mầm non Mỹ Hưng.
I. Thành phần gồm có:
Lãnh đạo đơn vị: Ban giám hiệu - Có mặt 3/3 đồng chí.
Cán bộ công chức, viên chức, nhân viên: Tổng số dự họp: 49/49 đồng chí.
Vắng: 0 đ/c (Nghỉ có lý do: 0).
II. Nội dung: Họp đánh giá cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng tháng 03/2023.
1. Lãnh đạo nhận xét, đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ và kết quả tự đánh giá, chấm điểm, xếp loại của từng CBCCVC, LĐHĐ:
* Ưu điểm:
- Hầu hết Cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường đều có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có lối sống lành mạnh, tác phong, lề lối làm việc chuẩn mực, có tinh thần trách nhiệm, có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau trong nội bộ.
- Đa số CB,GV,NV trong trường đều thực hiện đúng các Quy định về văn hóa công sở, thân thiện, tích cực học hỏi về chuyên môn. Có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, có tinh thần tự giác học tập, tự bồi dưỡng CM nghiệp vụ cho bản thân. Có tinh thần xây dựng hình ảnh, giữ gìn uy tín chất lượng của nhà trường, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19, dịch sốt xuất huyết,...
- Đa số CB,GV,NV tham dự đầy đủ các buổi họp, các buổi SH do nhà trường, các đoàn thể, các tổ nhóm chuyên môn tổ chức. Tích cực làm công tác tuyên truyền với phụ huynh, tích cực tuyên truyền về thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19, dịch sốt xuất huyết,…quan tâm đến trẻ. Tích cực nghiên cứu, cập nhật các kiến thức về pháp luật và chuyên môn để thực hiện các công việc được giao có chất lượng, tích cực bồi dưỡng các kiến thức, kỹ năng sử dụng CNTT để áp dụng vào chuyên môn, thực hiện việc XD kế hoạch và lịch công tác của cá nhân trong tháng trên phần mềm đánh giá CB,CC đúng tiến độ.
* Tồn tại:
Còn một số ít cá nhân đôi lúc còn chưa có tinh thần trách nhiệm cao với công việc được giao, chưa chủ động hoàn thành công việc được giao, làm việc chưa khoa học, không có tư tưởng phấn đấu để vươn lên trong công tác, trong thi đua còn có tư tưởng cào bằng, ngại phát biểu, ngại va chạm. Thực hiện việc xây dựng kế hoạch và lịch công tác của cá nhân trong tháng trên phần mềm đánh giá CB,CC còn chậm chưa đúng thời gia quy định.
2. Lãnh đạo nhận xét đánh giá đối với những trường hợp chưa thống nhất với phiếu tự đánh giá của CC,VC và LĐHĐ:
 
TT Họ và tên Nhận xét về kết quả tự đánh giá, các tồn tại, mức chấm điểm.

1

Đào Thị Thuý
Nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm, tích cực học hỏi trong quản lý chỉ đạo, có nhiều sáng tạo trong công tác chỉ đạo về CSND của trường, xét nâng lên HTXSNV.

2

Phạm Thị Duyên
Nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm, tích cực học hỏi, có nhiều sáng tạo trong công tác tuyên truyền vận động phụ huynh, xét nâng lên HTXSNV.

3

Nguyễn Thị Thuý
Nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm, tích cực học hỏi, có nhiều sáng tạo trong công tác xây dựng môi trường học tập cho trẻ, xét nâng lên HTXSNV.

4

Nguyễn Thị Hằng
Nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm, tích cực học hỏi, có nhiều sáng tạo trong công tác tuyên truyền vận động phụ huynh, xét nâng lên HTXSNV.

5

Ngô Thị Nga
Nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm, tích cực học hỏi, có nhiều sáng tạo trong công tác tuyên truyền vận động phụ huynh, xét nâng lên HTXSNV.

6

Tạ Thị Dương
Nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm, tích cực học hỏi, có nhiều sáng tạo trong công tác xây dựng môi trường học tập cho trẻ, xét nâng lên HTXSNV.

7

Nguyễn Thị Tố Hương
Nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm, tích cực học hỏi, có nhiều sáng tạo trong công tác tuyên truyền vận động phụ huynh, xét nâng lên HTXSNV.

8

Hoàng Thị Thi
Nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm, tích cực học hỏi, có nhiều sáng tạo trong công tác tuyên truyền vận động phụ huynh, xét nâng lên HTXSNV.

9

Nguyễn Thị Hường
Nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm, tích cực học hỏi, có nhiều sáng tạo trong công tác XD thực đơn và tính khẩu phần ăn cho trẻ, xét nâng lên HTXSNV.
Căn cứ vào kết quả tự đánh giá của cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị tháng 03/2023, toàn trường có 09 cá nhân có tinh thần trách nhiệm cao, tích cực học hỏi, có nhiều sáng tạo trong công tác thực hiện các nhiệm vụ được giao, tích cực tuyên truyền vận động và các hoạt động phong trào của nhà trường, XD môi trường học tập và trong công tác giáo dục cho trẻ như đ/c Thuý (HP), Thi, Nga, Thuý 1981, Dương, Duyên, Hằng 1988, Tố Hương, Hường (NVND). Vì vậy đã thống nhất nâng mức xếp loại của 09 đồng chí đ/c Thuý (HP), Thi, Nga, Thuý 1981, Dương, Duyên, Hằng 1988, Tố Hương, Hường (NVND) ở mức HTTNV lên mức HTXSNV.
3. Các ý kiến phát biểu của các thành viên tham dự:
* Ý kiến của đ/c Nguyễn Bích Huệ: Nhất trí với ý kiến tự đánh giá của GV,NV trong toàn trường và nhận xét đánh giá của các đồng chí trong BGH đã nhận xét và đề nghị nâng mức xếp loại của 09 đồng chí đ/c Thuý (HP), Thi, Nga, Thuý 1981, Dương, Duyên, Hằng 1988, Tố Hương, Hường (NVND) ở mức HTTNV lên mức HTXSNV, do có tinh thần trách nhiệm cao, tích Thuý (HP), Thi, Nga, Thuý 1981, Dương, Duyên, Hằng 1988, Tố Hương, Hường (NVND) cực học hỏi, có nhiều sáng tạo trong công tác giáo dục trẻ và thực hiện các nhiệm vụ được giao, tích cực tuyên truyền vận động và các hoạt động phong trào của 3nhà trường trong tháng 01/2023.
* Ý kiến đ/c Tạ Thị Thanh Dung: Nhất trí với ý kiến của đồng chí Nguyễn Bích Huệ đã phát biểu và nhất trí với nhận xét đánh giá của các đồng chí trong BGH đã nhận xét và đề nghị nâng mức xếp loại của 09 đồng chí đ/c Thuý (HP), Thi, Nga, Thuý 1981, Dương, Duyên, Hằng 1988, Tố Hương, Hường (NVND) ở mức HTTNV lên mức HTXSNV, do có tinh thần trách nhiệm cao, tích cực học hỏi, có nhiều sáng tạo trong công tác thực hiện công tác giáo dục trẻ và các nhiệm vụ được giao, tích cực tuyên truyền vận động và các hoạt động phong trào của nhà trường trong tháng 03/2023
* Ý kiến của đa số giáo viên, nhân viên khác: Cũng đều có ý kiến như 02 đ/c Nguyễn Bích Huệ và Tạ Thị Thanh Dung về kết quả tự đánh giá của GV,NV trong toàn trường và nhận xét đánh giá của các đồng chí trong BGH đã nhận xét, đánh giá kết quả xếp loại đối với CB,GV,NV toàn trường trong tháng 03/2023.
  * Ý kiến kết luận của đồng chí Nhữ Thị Thủy: Căn cứ vào các ý kiến phát biểu của các đồng chí trong Hội đồng nhà trường và KQ tự đánh giá XL của CB,GV,NV toàn trường trong tháng 03/2023, đồng chí đã đưa ra kết luận về việc xếp loại CB,CC,VC tháng 03/2023 như sau: XL 09/49 đồng chí ở mức HTXSNV cụ thể: đ/c Thuý (HP), Thi, Nga, Thuý 1981, Dương, Duyên, Hằng 1988, Tố Hương, Hường (NVND); 40/49 đồng chí ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ.
4. Thống nhất kết quả đánh giá xếp loại:
 
TT Họ và tên Mức xếp loại
 1.  
Nhữ Thị Thủy Hoàn thành tốt nhiệm vụ
 1.  
Nguyễn Thị Mai Hoàn thành tốt nhiệm vụ
 1.  
Đào Thị Thúy Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
 1.  
Phạm Thị Hương Hoàn thành tốt nhiệm vụ
 1.  
Nguyễn Thị Thúy (1981) Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
 1.  
Kiều Thị Hằng Hoàn thành tốt nhiệm vụ
 1.  
Hoàng Thị Thi Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
 1.  
Nguyễn Thị Hường (1973) Hoàn thành tốt nhiệm vụ
 1.  
Ngô Thị Nga Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
 1.  
Phạm Thị Duyên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
 1.  
Nguyễn Thị Tố Hương Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
 1.  
Lê Thị Tuyết Hoàn thành tốt nhiệm vụ
 1.  
Lê Thị Mai Hương Hoàn thành tốt nhiệm vụ
 1.  
Lê Thị Thúy Bình Hoàn thành tốt nhiệm vụ
 1.  
Nguyễn Thị Hằng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
 1.  
Lưu Thị Hương Hoàn thành tốt nhiệm vụ
 1.  
Phạm Thị Như Ngọc Hoàn thành tốt nhiệm vụ
 1.  
Đào Thị Trang Hoàn thành tốt nhiệm vụ
 1.  
Nguyễn Thị Tuân Hoàn thành tốt nhiệm vụ
 1.  
Nguyễn Thị Thu Hồng Hoàn thành tốt nhiệm vụ
 1.  
Trịnh Thị Thu Hương Hoàn thành tốt nhiệm vụ
 1.  
Tạ Thị Thanh Dung Hoàn thành tốt nhiệm vụ
 1.  
Nguyễn Thị Phương Hoàn thành tốt nhiệm vụ
 1.  
Lê Thị Tâm Hoàn thành tốt nhiệm vụ
 1.  
Đào Thị Hường Hoàn thành tốt nhiệm vụ
 1.  
Nguyễn Thị Anh Hoàn thành tốt nhiệm vụ
 1.  
Nguyễn Thị Thanh Hoàn thành tốt nhiệm vụ
 1.  
Nguyễn Thị Đức Hoàn thành tốt nhiệm vụ
 1.  
Tạ Thị Dương Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
 1.  
Nguyễn Thị Thơm (GV) Hoàn thành tốt nhiệm vụ
 1.  
Hoàng Thị Thúy Hoàn thành tốt nhiệm vụ
 1.  
Nguyễn Bích Huệ Hoàn thành tốt nhiệm vụ
 1.  
Lê Thị Thanh Yên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
 1.  
Lê Thị Bình Hoàn thành tốt nhiệm vụ
 1.  
Hoàng Thị Hòa Hoàn thành tốt nhiệm vụ
 1.  
Nguyễn Thị Thạch Anh Hoàn thành tốt nhiệm vụ
 1.  
Nguyễn Thị Hoa Hoàn thành tốt nhiệm vụ
 1.  
Nguyễn Thị Giang (NV) Hoàn thành tốt nhiệm vụ
 1.  
Nguyễn Thị Thủy Hoàn thành tốt nhiệm vụ
 1.  
Nguyễn Thị Thơm Hoàn thành tốt nhiệm vụ
 1.  
Nguyễn Thị Tâm Hoàn thành tốt nhiệm vụ
 1.  
Nguyễn Thị Liêm Hoàn thành tốt nhiệm vụ
 1.  
Nguyễn Thị Hường Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
 1.  
Tạ Minh Nguyệt Hoàn thành tốt nhiệm vụ
 1.  
Lê Thị Quỳnh Hoàn thành tốt nhiệm vụ
 1.  
Đào Thị Hằng Hoàn thành tốt nhiệm vụ
 1.  
Lê Thị Giang Hoàn thành tốt nhiệm vụ
 1.  
Nguyễn Trung Tín Hoàn thành tốt nhiệm vụ
 1.  
Hoàng Văn Tiến Hoàn thành tốt nhiệm vụ
           
Biên bản được đọc lại cho toàn thể các thành phần tham dự cùng nghe và thống nhất với nội dung biên bản này./. 
    THƯ KÝ HỘI NGHỊ                                          CHỦ TỌA HỘI NGHỊ    Phạm Thị Hương                                          Nhữ Thị Thủy

 

Tác giả: Nhữ Thị Thuỷ

Nguồn tin: Công tác đánh giá xếp loại CB,CC,VC:

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://nukeviet.vn là vi phạm bản quyền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây