Kế hoạch hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm học 2022-2023

Chủ nhật - 16/10/2022 22:32
LĐLĐ HUYỆN THANH OAI
CĐ TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:     /KH-TTND-MNMH                       Mỹ Hưng, ngày     tháng 9 năm 2022

KẾ HOẠCH
Hoạt động của ban thanh tra nhân dân
Năm học 2022 - 2023

- Căn cứ Nghị định số 159/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân (BTTND);
-  Căn cứ vào Hướng dẫn số 02/HD-CĐN ngày 30/1/2018 của Công đoàn ngành GDVN về việc tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước thuộc ngành Giáo dục;
-  Căn cứ vào Nghị quyết của Hội nghị cán bộ công chức và Nghị quyết của Ban chấp hành Công đoàn trường mầm non Mỹ Hưng.
- Căn cứ tình hình thực tế của trường mầm non Mỹ Hưng năm học 2022 - 2023. Ban thanh nhân dân trường mầm non Mỹ Hưng đề ra kế hoạch hoạt động năm học 2022 - 2023 với những nội dung cụ thể sau:
I. MỤC TIÊU:
- Nhằm tăng cường hiệu lực quản lý, bảo đảm và nâng cao năng lực giáo dục toàn diện, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước, cũng như việc thực hiện các nội quy, Quy chế của nhà trường cũng như của ngành.
- Nâng cao nhận thức trong cán bộ, giáo viên, nhân viên chấp hành Quy chế chuyên môn và các hoạt động giáo dục khác để góp phần xây dựng trường học đạt tiên tiến góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn.
- Phát hiện kịp thời những thiếu sót và những biểu hiện vi phạm, để có biện pháp giải quyết, không để những thiếu sót, sai phạm ngày càng trầm trọng hơn. Từ đó cùng nhau xây dựng nhà trường  ngày một đi lên.
- Tăng cường tinh thần làm chủ xây dựng và duy trì mối đoàn kết nội bộ, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của CB,CC,VC trong nhà trường.
- Phản ảnh kịp thời tình hình, kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân cho Ban chấp hành Công đoàn nắm bắt và chỉ đạo.
II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN THANH TRA NHÂN DÂN:
Chức năng giám sát của Ban thanh tra nhân dân gồm các nội dung sau:
- Giám sát việc thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước; Việc thực hiện các nội quy, Quy chế do trường, ngành đề ra của CB,CC,VC.
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết năm học 2021 - 2022 của đơn vị.
- Giám sát việc thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ, mua sắm trang thiết bị trong nhà trường cũng như việc xây dựng tu sửa cơ sở vật chất trường học.
- Tham gia giải quyết hoặc giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của CB,CC,VC trong đơn vị.
- Kiểm tra khi được Hiệu trưởng ra Quyết định hoặc khi cấp trên yêu cầu.
- Giám sát việc thanh toán chế độ tiền lương, tiền bù vào lương, tiền tàu xe, tiền kiêm nhiệm cho tất cả cán bộ công chức.
- Kiểm tra khi có những dấu hiệu vi phạm liên quan đến quyền lợi của CB,CC,VC về tài chính, khen thưởng, kỷ luật...
- Giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ trong đơn vị.
- Giám sát việc cấp phát đồ dùng, hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ 5 tuổi, chi phí học tập cho học sinh trong học kỳ, năm học.
- Theo dõi việc thực hiện kết luận, kiến nghị của các đoàn thanh tra khi về thanh tra đơn vị mình.
III. BIỆN PHÁP TIẾN HÀNH:
- Khi phát hiện có hiện tượng vi phạm thì kiến nghị hoặc báo cáo Hiệu trưởng, Ban chấp hành Công đoàn nhà trường những vấn đề cần xử lý, có biện pháp khắc phục. Đồng thời Ban thanh tra nhân dân có trách nhiệm giám sát việc thực hiện các nội dung mình đã báo cáo, kiến nghị.
- Những nội dung vượt quá thẩm quyền thì báo cáo với BCH Công đoàn.
- Khi tiến hành nhiệm vụ giám sát, kiểm tra có phát hiện vi phạm, cán bộ thanh tra yêu cầu người vi phạm phải cung cấp đầy đủ tài liệu có liên quan để nhanh chóng làm sáng tỏ sự việc.
- Phối hợp với Hiệu trưởng tham gia tự kiểm tra mà Hiệu trưởng yêu cầu để đảm bảo cho cuộc kiểm tra được khách quan.
- Phối hợp với Thanh tra Phòng giáo dục khi tiến hành thanh tra đơn vị mình và giám sát việc thực hiện kết luận, kiến nghị với cá nhân, tổ chức của mình.
- Công tác thanh tra phải thường xuyên hàng tháng, hàng quý, trước khi kết thúc hai học kỳ (trừ khi có những nội dung, vấn đề đột xuất ).
- Khi có sự việc cần thanh tra, phải báo cáo với Hiệu trưởng, Ban chấp hành Công đoàn để tạo thuận lợi cho việc kiểm tra. Người làm công tác thanh tra phải ra kế hoạch cụ thể, nói rõ thanh tra nội dung gì? đến đâu? thời gian nào? và báo cáo kết quả đúng, sai cho Hiệu trưởng, Ban chấp hành Công đoàn. Khi cán bộ được cử phân công làm nhiệm vụ mà thấy nội dung thông tin nhiều cần phải có thêm người và thời gian ít, thì Trưởng ban đề nghị  với Ban chấp hành Công đoàn cử thêm người có năng lực về thanh tra cùng làm.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Đồng chí: Hoàng Thị Thi - Trưởng Ban thanh tra nhân dân phụ trách chung, tổng hợp tình hình, phản ảnh báo cáo và giám sát việc giải quyết, khiếu nại, tố cáo.
2. Đồng chí: Ngô Thị Nga - Phó ban có trách nhiệm chỉ đạo khi Trưởng ban uỷ quyền, tổng hợp các ý kiến của các thành viên trong Ban, phản ảnh và báo cáo giám sát việc giải quyết khiếu nại tố cáo.
3. Đồng chí: Phạm Thị Duyên - Thư ký có nhiệm vụ tổng hợp các ý kiến, viết biên bản nội dung các hội nghị họp của BTTND. Đồng thời cũng có trách nhiệm giám sát các hoạt động chăm sóc và giáo dục trẻ của CB,GV,NV trong nhà trường.
4. Đồng chí: Nguyễn Thị Thúy - Thành viên có nhiệm vụ Giám sát việc thực hiện các nội quy, Quy chế, chế độ, chính sách của CB, GV, NV trong nhà trường và giám sát việc thực hiện nội quy, Quy chế, Nghị quyết HN CB,CC,VC của trường.
5. Đồng chí: Kiều Thị Hằng - Thành viên có nhiệm vụ giám sát việc thu, chi mua sắm thiết bị tài sản trong nhà trường, giám sát việc thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ và giám sát việc thực hiện chế độ chính sách cho CB,CC,VC trong nhà trường.
- Mỗi quý Ban thanh tra họp một lần để đánh giá và báo cáo những việc đã làm được, những tồn tại cần khắc phục trong việc thực hiện chương trình công tác. Đồng thời bàn bạc triển khai công tác quý sau, kiến nghị những vấn đề còn tồn đọng. Khi cần thiết Trưởng ban triệu tập họp bất thường.
- Kế hoạch này được thảo luận cụ thể trong Ban thanh tra nhân dân và triển khai đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường nắm rõ nội dung phải thanh tra để tạo điều kiện cho Ban thanh tra hoàn thành nhiệm vụ.
V. CHƯƠNG TRÌNH KẾ HOẠCH CỤ THỂ:

 
Thời gian Nội dung công việc Người thực hiện9/2022
- Giám sát việc thực hiện phân công chuyên môn.
- Việc thực hiện nội quy, quy chế của CB,CC,VC trong đơn vị.
- Việc thực hiện tu sửa cơ sở vật chất trường học.
- Giám sát việc cấp phát đồ dùng, hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ 5 tuổi, chi phí học tập cho HS đầu năm học.
- Giám sát việc theo dõi nâng lương định kỳ quý III/2022. Việc thực hiện chế độ chính sách đối với CB,GV,NV.
- Xây dựng nội dung Kế hoạch hoạt động.
- Họp BTTND phân công nhiệm vụ sau khi Hội nghị CB,CC,VC bầu BTT nhiệm kỳ 2022-2023.


Ban thanh tra nhân dân


10/2022
- Giám sát việc thực hiện chế độ tiền lương, tiền tàu xe phép, chế độ nghỉ đau ốm, thai sản cho CB,GV,NV.
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết năm học.
- Tham gia tập huấn nghiệp vụ công tác thanh tra nhân dân do Công đoàn Ngành tổ chức (nếu có).

Ban thanh tra nhân dân

11/2022
- Giám sát việc thực hiện nội quy, Quy chế chuyên môn và Nghị quyết Hội nghị công chức đầu năm.
- Giám sát việc tổ chức thao giảng toàn trường và hội thi giáo viên giỏi trường.

Ban thanh tra nhân dân


12/2022
- Giám sát việc thực hiện chế độ tiền lương, tiền thâm niên cho CB,CC,VC.
- Giám sát việc thực hiện quy chế chuyên môn của GV,NV trong toàn trường. 
- Họp Ban thanh tra  cuối năm. Tham gia tự kiểm tra tài chính (nếu Hiệu trưởng ra quyết định).

Ban thanh tra nhân dân

1/2023
- Giám sát việc thực hiện xếp loại thi đua học kì I
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết năm học.
- Giám sát việc thực hiện xét nâng lương của CB,GV,NV năm 2022.

Ban thanh tra nhân dân

2/2023
- Giám sát việc thực hiện qui chế chuyên môn.
- Giám sát việc thực hiện chế độ chính sách, pháp luật, những nội quy, quy chế của nhà trường.  

Ban thanh tra nhân dân

3/2023
- Giám sát việc thực hiện chỉ tiêu thi đua năm học của đội ngũ.
- Tham gia họp hội đồng thi đua .
- Họp Ban thanh tra nhân dân.

Ban thanh tra nhân dân

4/2023
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết năm học.
- Giám sát việc cấp phát đồ dùng, hỗ trợ tiền ăn trưa trẻ 5 tuổi, chi phí học tập cho học sinh học kỳ II.
Ban thanh tra nhân dân


5/2023
- Giám sát việc đánh giá xếp loại thi đua của CB,GV,NV cuối năm học.
- Giám sát việc đánh giá, xếp loại chuẩn GVMN, xếp loại chuẩn Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, xếp loại CB,VC và LĐHĐ hàng tháng, cuối năm học.
- Giám sát việc hoàn thành chương trình GDMN, hoàn thành các chỉ số theo dõi sự phát triển của trẻ 5 tuổi theo chuẩn.
- Giám sát nội dung kiểm kê tài sản cuối năm trong nhà trường.
- Họp Ban thanh tra.

Ban thanh tra nhân dân

Trên đây là Kế hoạch hoạt động của Ban thanh tra nhân dân trường mầm non Mỹ Hưng  năm học 2022 - 2023./.

 
Nơi nhận:
- Ban giám hiệu nhà trường (để b/c);
- BCHCĐ trường (để b/c);
- Ban TTND (để t/h);
- Lưu VP./.
T/M BAN THANH TRA NHÂN DÂN
Trưởng banHoàng Thị Thi

 
.

 

Tác giả: Nhữ Thị Thuỷ

Nguồn tin: Hoạt động của Ban thanh tra nhân dân:

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://nukeviet.vn là vi phạm bản quyền

Tổng số điểm của bài viết là: 19 trong 4 đánh giá

Xếp hạng: 4.8 - 4 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây