Kế hoạch thực hiện công tác SKKN năm học 2022-2023

Thứ năm - 20/10/2022 13:35
UBND HUYỆN THANH OAI
TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
        Số: 175/KH-MNMH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                    Mỹ Hưng, ngày 27 tháng 9 năm 2022
       
 KẾ HOẠCH
Công tác Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2022 - 2023

Thực hiện Công văn hướng dẫn của PGD&ĐT Thanh Oai về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch công tác SKKN năm học 2022 - 2023;
Căn cứ nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022 - 2023 của trường mầm non Mỹ Hưng. Trường mầm non Mỹ Hưng xây dựng kế hoạch và hướng dẫn cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn trường thực hiện nhiệm vụ công tác SKKN, NCKH năm học 2022 - 2023 như sau:
I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU.
1. Mục đích:
Nâng cao khả năng nghiên cứu, đúc rút kinh nghiệm, ứng dụng tiến bộ khoa học giáo dục cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các hoạt động quản lý chăm sóc và giáo dục của nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chăm sóc, giáo dục và thực hiện các mục tiêu đổi mới của ngành.
2. Yêu cầu:
Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường thực hiện đầy đủ các nội dung kế hoạch công tác SKKN, NCKH; tập trung nâng cao chất lượng, tăng cường phổ biến, áp dụng SKKN, NCKH vào thực tiễn; tạo mọi điều kiện thuận lợi để công tác SKKN, NCKH thực sự có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ.
II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM.
1. Công tác SKKN giáo dục tiên tiến:
1.1. Nội dung đúc rút, tổng kết SKKN giáo dục tiên tiến:
Trọng tâm hoạt động SKKN năm học 2022 - 2023 là tập trung nâng cao chất lượng, phổ biến và áp dụng SKKN giáo dục tiên tiến vào thực tiễn, nội dung SKKN giáo dục tiên tiến có thể tập trung vào những vấn đề sau:
- Công tác xây dựng kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra đánh giá các hoạt động CS&GD trong nhà trường.
- Ứng dụng thành tựu khoa học tiên tiến, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý và giảng dạy, các phương pháp tiên tiến nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả các lĩnh vực giáo dục; kinh nghiệm xây dựng các phần mềm quản lý, hỗ trợ giảng dạy.
- Hoạt động tổ chức, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phát triển nghề nghiệp cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường.
- Tổ chức khai thác, sử dụng các phòng học bộ môn, phòng thiết bị và đồ dùng dạy học, phòng thí nghiệm; xây dựng cơ sở vật chất và tổ chức hoạt động thư viện, cơ sở thực hành, thực tập.
- Phương pháp sử dụng các đồ dùng dạy học tự làm và thiết bị dạy học hiện đại trong dạy và học.
- Nội dung, phương pháp giảng dạy bộ môn, phương pháp kiểm tra, đánh giá học sinh phù hợp yêu cầu đổi mới của Ngành.
- Công tác chủ nhiệm lớp, tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp các hoạt động chăm sóc nuôi dưỡng trẻ, hoạt động tập thể và các hoạt động đoàn thể.
1.2. Công tác lưu trữ, phổ biến, ứng dụng kết quả SKKN, NCKH:
Trong năm học 2022 - 2023, nhà trường cần tiếp tục quan tâm đẩy mạnh việc xây dựng kế hoạch và triển khai công tác SKKN; tổ chức phổ biến, ứng dụng kết quả NCKH và SKKN vào thực tiễn hoạt động của đơn vị, đồng thời đánh giá hoạt động phổ biến, ứng dụng kết quả NCKH, SKKN là một trong những hoạt động trọng tâm trong năm học này và yêu cầu cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường báo cáo kết quả cụ thể vào cuối năm học (có minh chứng kèm theo). Yêu cầu 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn trường tham gia vào hoạt động phổ biến SKKN cấp Thành phố, cấp cơ sở của trường mình (nếu nhà trường không có Ban giám hiệu sẽ liên hệ với PGD&ĐT để học tập SKKN tiêu biểu của các trường khác trong  Huyện). Nhà trường xây dựng kế hoạch để áp dụng phối hợp dưới các hình thức phổ biến ứng dụng sau:
- Tổ chức hội nghị, hội thảo các chuyên đề NCKH, SKKN; báo cáo, phổ biến trao đổi thảo luận về SKKN theo qui mô toàn đơn vị, tổ, nhóm chuyên môn;
- Tổ chức thử nghiệm các hoạt động quản lý, giảng dạy mới;
- Chủ động lưu trữ tại thư viện các SKKN được xếp loại tại nhà trường.
- Ban giám hiệu nhà trường tổ chức biên tập các SKKN có chất lượng cao theo từng lĩnh vực, từng môn học để phổ biến tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường được học tập và tham khảo.
2. Công tác nghiên cứu khoa học:
Nhà trường chủ động xây dựng kế hoạch để khuyến khích các tập thể, cá nhân của đơn vị tiến hành nghiên cứu các đề tài khoa học sư phạm ứng dụng, nhằm tìm ra các biện pháp giải quyết những vấn đề nảy sinh trong quá trình quản lý, chăm sóc nuôi dưỡng, giảng dạy và thực hiện các nhiệm vụ khác của đơn vị.
Trên cơ sở những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn và khả năng nghiên cứu khoa học của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đơn vị, cần xây dựng kế hoạch nghiên cứu các đề tài khoa học cấp Thành phố, cấp Ngành, cấp trường. Khuyến khích, động viên và tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia  NCKH. Tổ chức hướng dẫn cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đơn vị nghiên cứu khoa học phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, cấp học và độ tuổi của trẻ; Phân công cán bộ hướng dẫn, giúp đỡ cán bộ, giáo viên, nhân viên NCKH. Các đề tài NCKH phải phù hợp với chủ trương và yêu cầu đổi mới của Ngành Giáo dục và Đào tạo trong giai đoạn hiện nay, đồng thời phải đi sâu giải quyết những vấn đề của thực tiễn giáo dục tại đơn vị công tác, nhằm đáp ứng được mục đích, yêu cầu chăm sóc và giáo dục trẻ trong giai đoạn hiện nay.
III. MỘT SỐ QUY ĐỊNH VÀ HƯỚNG DẪN VỀ THỰC HIỆN CÔNG TÁC SKKN, NCKH.
1. Tổ chức hướng dẫn viết SKKN và qui định sử dụng kết quả chấm SKKN:
Ban giám hiệu nhà trường chủ động xây dựng kế hoạch phổ biến công tác SKKN tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường và hướng dẫn viết SKKN, biểu điểm chấm, nguyên tắc sử dụng kết quả chấm SKKN cấp Ngành đến từng cá nhân. Tham khảo trên Website của Sở GD&ĐT Hà Nội (http://hanoiedu.vn) và văn bản 9757/ SGD&ĐT-KHCN ngày 28/10/2009 qui định việc sử dụng kết quả chấm SKKN để xét các danh hiệu thi đua như sau:
- SKKN xếp loại A, loại B cấp trường được sử dụng kết quả để xét danh hiệu thi đua trong năm.
- SKKN xếp loại A cấp trường được gửi về PGD&ĐT chấm để công nhận cấp cơ sở.
2. Quy trình nộp và chấm SKKN cấp trường:
- Thời gian thu nhận SKKN cấp trường của các cá nhân chậm nhất 14h ngày 03/4/2023;
- Thời gian chấm SKKN từ ngày 13/4/2023 đến hết ngày 14/4/2023;
Sau khi có kết quả chấm của Hội đồng chấm SKKN cấp trường, nhà trường tập hợp gửi những SKKN được xếp loại A, biên bản và  danh sách SKKN đề nghị chấm cấp ngành gửi về Phòng GD&ĐT vào ngày 28/4/2023.
3.  Quy định về khen thưởng công tác SKKN, NCKH:
3.1. Đối với cá nhân:
- Cá nhân có SKKN được Hội đồng xét duyệt cấp trường và cấp Ngành xếp loại A, B hoặc cá nhân là chủ nhiệm đề tài khoa học cấp Ngành, cấp Thành phố có kết quả nghiệm thu với số điểm từ 9,5 trở lên sẽ được PGD&ĐT, UBND Huyện, Sở GD& ĐT cấp giấy chứng nhận khen thưởng và có thể được Liên đoàn lao động Thành phố xét tặng Bằng lao động sáng tạo.
- Cá nhân có SKKN được xếp loại cấp Ngànhđược Sở GD& ĐT cấp giấy chứng nhận sẽ được đơn vị khen thưởng theo Quy chế thi đua khen thưởng đã quy định trong năm học 2022 - 2023.
3.2. Đối với tập thể:
- Thực hiện đúng và có chất lượng quy trình chấm SKKN tại đơn vị, thực hiện nộp SKKN báo cáo Hội đồng khoa học cấp trên đúng quy định.
- Tổ chức tốt các hoạt động phổ biến, áp dụng kết quả NCKH và SKKN giáo dục tiên tiến tại đơn vị (thể hiện ở số lượng buổi tổ chức, hình thức tổ chức, hiệu quả).
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.
Căn cứ vào Kế hoạch của Phòng Giáo dục và Đào tạo, Ban giám hiệu nhà trường chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai quán triệt kế hoạch của PGD-ĐT và của nhà trường tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đơn vị, tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác SKKN và NCKH.   
Nhà trường có kế hoạch quan tâm, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc kế hoạch để công tác SKKN và NCKH thực sự hiệu quả, thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng GD toàn diện của nhà trường và toàn ngành Giáo dục - Đào tạo Thủ đô./.

 
  Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT (để báo cáo);
- CB, GV, NV(để thực hiện);
- Lưu: VT./.
   HIỆU TRƯỞNG
   Nhữ Thị Thủy
   


 

Tác giả: Nhữ Thị Thủy

Nguồn tin: Công tác sáng kiến kinh nghiệm:

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://nukeviet.vn là vi phạm bản quyền

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây