Quy chế hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2022-2023

Chủ nhật - 16/10/2022 22:31
LĐLĐ HUYỆN THANH OAI
CĐ TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
 
 

      Số: 15/QĐ-CĐMNMH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 

                  Mỹ Hưng, ngày     tháng 9 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận Ban thanh tra nhân dân
Năm học 2022 - 2023

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam;
Căn cứ Nghị định số 159/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 về việc Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân;         
Căn cứ Biên bản bầu Ban TTND trong Hội nghị công chức, viên chức nhà trường ngày     /9/2022 và kết quả bầu Trưởng, Phó ban TTND của Ban thanh tra nhân dân ngày     /9/2022.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Nay công nhận Ban thanh tra nhân dân nhà trường nhiệm kỳ 2022 - 2023 gồm các ông (bà) có tên sau:
 
TT Họ và tên Chức vụ công tác Nhiện vụ được giao
1 Hoàng Thị Thi BCHCĐ - G.viên Trưởng ban
2 Nguyễn Thị Thuý TT khu T.Tâm-G.viên Phó ban
3 Phạm Thị Duyên TT khu T.Tâm-G.viên Ủy viên
4 Kiều Thị Hằng TT khối 4T - G.viên Ủy viên
5 Ngô Thị Nga Giáo viên Ủy viên
Điều 2: Ban thanh tra nhân dân nhà trường có trách nhiệm tổ chức, điều hành hoạt động của Ban TTND theo quy định tại Nghị định 159/2016/NĐ-CP.
             Thời gian làm việc của Ban thanh tra nhân dân từ ngày ra Quyết định đến hết nhiệm kỳ và khi bầu Ban thanh tra nhân mới.
Điều 3:  Các bộ phận có liên quan và các ông bà có tên tại Điều 1 có trách nhiệm thi hành. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 
Nơi nhận:
    - Như điều 1;
    - LĐLĐ huyện, PGD&ĐT (để b/c);
    - Lưu văn thư CĐ./.
T/M BCH CÔNG ĐOÀN
Chủ tịch
Nguyễn Thị Mai


 
LĐLĐ HUYỆN THANH OAI
CĐ TRƯỜNG MN MỸ HƯNG

      Số: 16/QCHĐ-BTTND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 

                  Mỹ Hưng, ngày      tháng 9 năm 2022
QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG
Ban thanh tra nhân dân trường mầm non Mỹ Hưng
Nhiệm kỳ 2022 - 2023

Căn cứ Luật Thanh Tra số 56/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 15/11/2010;
Căn cứ vào Quyết định số 15/QĐ-CĐ ngày 28/9/2022 về việc công nhận Ban thanh tra nhân dân của Công đoàn Trường mầm non Mỹ Hưng;
Căn cứ Kế hoạch số 17/KH-TTND-MNMH ngày     /9/2022 của BTTND về Kế hoạch hoạt động của Ban thanh tra nhân dân trường MN Mỹ Hưng;
       Căn cứ vào tình hình thực tế của trường Mầm non Mỹ Hưng,
       Ban thanh tra nhân dân trường mầm non Mỹ Hưng xây dựng Quy chế hoạt động như sau:
CHƯƠNG I:
QUY  ĐỊNH CHUNG 
Điều 1: Ban thanh tra nhân dân do hội nghị Cán bộ, viên chức năm học 2022 - 2023 bầu ra và được Ban chấp hành Công đoàn nhà trường công nhận với nhiệm kỳ là năm học 2022 - 2023 và hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm.
Điều 2: Ban thanh tra nhân dân hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách.
CHƯƠNG II:
TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN CỦA BAN THANH TRA NHÂN DÂN 
Điều 3Ban thanh tra nhân dân có trách nhiệm:
- Giám sát việc thực hiện chế độ chính sách, pháp luật, Nghị quyết của hội nghị Cán bộ, viên chức tại đơn vị; việc thực hiên Quy chế dân chủ; việc xây dựng, mua sắm trang thiết bị; việc sử dụng quỹ phúc lợi, ngân sách nhà nước; việc khiếu tố khiếu nại cấp ở đơn vị.
- Tiến hành kiểm tra khi Hội nghị Cán bộ, viên chức, Hiệu trưởng nhà trường và BCH Công đoàn quyết định, yêu cầu; hoặc khi phát hiện thấy những dấu hiệu vi phạm có liên quan đến thực hiện chính sách và tiền lương, tiền thưởng,… nếu có quá 1/2 số Ủy viên Ban thanh tra nhân dân đề nghị kiểm tra, thì Ban TTND đề nghị với BCH Công đoàn nhà trường xem xét quyết định tổ chức kiểm tra. Khi kiểm tra xong phải báo cáo kết quả với Hiệu trưởng và BCH Công đoàn nhà trường.
Điều 4: Ban thanh tra nhân dân có quyền hạn:
- Kiến nghị với Hiệu trưởng về các vi phạm chính sách, pháp luật đối với các cá nhân, tổ chức ở nhà trường. Đối với những vi phạm có liên quan đến Ban giám hiệu, Ban thanh tra nhân dân được quyền báo cáo với thanh tra Nhà nước, Công đoàn và cơ quan quản lý cấp trên;
- Được yêu cầu các cá nhân, tổ chức có liên quan đến nhiệm vụ cần giám sát, kiểm tra cung cấp những thông tin, tài liệu cần thiết;
- Được lập biên bản trong các vụ giám sát, kiểm tra;
- Được cử đại diện dự các cuộc họp của nhà trường mà nội dung có liên quan đến hoạt động của Ban thanh tra nhân dân;
- Được đề nghị Hiệu trưởng nhà trường khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích trong hoạt động thanh tra nhân dân.
CHƯƠNG III:
NHIỆM VỤ CỦA CÁC ỦY VIÊN TRONG BAN THANH TRA NHÂN DÂN 
Điều 5: Ban thanh tra nhân dân làm việc theo chế độ tập thể, biểu quyết theo đa số. Nhiệm vụ của từng thành viên trong Ban thanh tra:
- Trưởng ban: Phụ trách chung, tổng hợp tình hình, phản ánh báo cáo, và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo.
- Phó ban: Có trách nhiệm chỉ đạo khi Trưởng ban uỷ quyền, tổng hợp các ý kiến của các thành viên trong Ban, phản ảnh và báo cáo giám sát việc giải quyết khiếu nại tố cáo.
- Thư ký: Có nhiệm vụ tổng hợp các ý kiến, viết biên bản nội dung các hội nghị họp của Ban thanh tra nhân dân, đồng thời cũng có trách nhiệm giám sát các hoạt động chăm sóc và giáo dục trẻ của CB, GV, NV trong nhà trường.
- Uỷ viên: Giám sát việc thực hiện các nội quy, Quy chế, chế độ, chính sách của CB,GV,NV trong nhà trường .
CHƯƠNG IV:
CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA BAN THANH TRA NHÂN DÂN 
Điều 6: Ban thanh tra nhân dân họp định kỳ mỗi quý một lần để đánh giá hoạt động của quý trước và thống nhất kế hoạch HĐ cho quý sau, kiến nghị những vấn đề còn tồn đọng. Ngoài ra khi cần thiết Trưởng ban có thể triệu tập họp bất thường.
Điều 7: Các thông tin phản ánh, đóng góp ý kiến của Cán bộ, viên chức trong nhà trường gặp trực tiếp các thành viên trong Ban TTND để phản ánh.
Điều 8: Các biên bản và kiến nghị của Ban thanh tra nhân dân phải được BCH Công đoàn đóng dấu mới có giá trị pháp lý và hiệu lực./.

 
Nơi nhận:
-BGH; CĐ trường MN MH( để b/c);
-Ban TTND trường MNMH (để t/h);
-Lưu Vp./.
TM. BAN THANH TRA NHÂN DÂN
TRƯỞNG BAN
   Hoàng Thị Thi

 

Tác giả: Nhữ Thị Thuỷ

Nguồn tin: Hoạt động của Ban thanh tra nhân dân:

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://nukeviet.vn là vi phạm bản quyền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây