Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025

Thứ năm - 15/07/2021 16:34
Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính trong trường mầm non Mỹ Hưng giai đoạn 2021-2025
 
UBND HUYỆN THANH OAI
TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
     
             Số: 70/KH-MNMH
 
     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                      Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

                         Mỹ Hưng, ngày 09 tháng 7 năm 2021


KẾ HOẠCH
Thực hiện Cải cách hành chính trong trường mầm non Mỹ Hưng
Giai đoạn 2021 - 2025

Căn cKế hoạch số …/KH-PGDĐT ngày 08/7/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Thanh Oai về thực hiện cải cách hành chính giai đoạn 2021- 2025; Trường mầm non Mỹ Hưng xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, CÁC CHỈ TIÊU CỤ THỂ:
1. Mục đích:
Xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đơn vị chuyên nghiệp, hiệu quả, phục vụ nhân dân; góp phần xây dựng nền hành chính của huyện Thanh Oai nói riêng và Thủ đô nói chung theo hướng hiện đại hóa; thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước và thúc đây phát triển kinh tế - xã hội của  huyện và Thủ đô.
Triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của Huyện, Thành phố, tiếp tục tham mưu với Phòng GD&ĐT, UBND huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội những cơ chế chính sách đặc thù về GDMN để thực hiện có hiệu quả Luật Thủ đô.
Trọng tâm của CCHC là cải cách TTHC và phát triển chính quyền điện tử, chính quyên số, nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân, phụ huynh, giảm thiểu thời gian, chi phí thực hiện TTHC, nâng cao chất lượng dịch vụ công.
Nâng cao mức độ hài lòng của người dân, của phụ huynh, lấy sự hài lòng của người dân, phụ huynh làm mục tiêu phục vụ của đơn vị.
2. Yêu cầu:
Cán bộ, giáo viên, nhân viên trong toàn trường nhận thức đây đủ, xác định công tác CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, đột phá và thường xuyên.
Xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu của đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC.
Quán triệt phương châm 5 dễ “Dễ hiếu, dễ nhớ, d làm, dễ đánh giá, d kim tra, giám sát” trong quá trình triến khai, thực hiện Kế hoạch.
3. Các ch tiêu cụ thể:
3.1. Công tác chỉ đạo, điều hành:
Mức độ hài lòng của phụ huynh, người dân, tổ chức đối với chất lượng cung câp dịch vụ công đạt trên 95%.
100% các cuộc kiểm tra khi phát hiện có dấu hiệu tham nhũng trong đơn vị cần được điều tra, xử lý và có kết luận kịp thời.
3.2. Cải cách thể chế:
Tham mưu với Phòng GD&ĐT, UBND huyện Thanh Oai, Sở GD&ĐT Hà Nội ban hành kịp thời các văn bản Quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực giáo dục mầm non và triển khai hiệu quả tại đơn vị.
100% hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực GDMN của đơn vị được cập nhật thường xuyên trên cng thông tin điện tử và website của nhà trường và mức độ triển khai thực hiện, dễ tra cứu và nắm bắt thông tin.
Phấn đấu 100% các văn bản quy phạm pháp luật của đơn vị về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được tuyên truyền, phổ biến đến toàn thcán bộ công chức, viên chức và nhân viên trong toàn đơn vị.
3.3. Cải cách thủ tục hành chính:
Phấn đấu 100% số hồ sơ TTHC tiếp nhận được trả kết quả giải quyết đúng hạn, trước hạn; Có thêm 20% số lượng TTHC được tinh gọn, đơn giản hóa, rút ngắn thời gian và tiết kiệm chi phí; tích hợp 60% các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 với cổng dịch vụ công quốc gia.
Phấn đấu 100% hồ sơ TTHC được giải quyết trên môi trường điện tử, qua DVCTT mức độ 3,4; trong đó có ít nhất 60% đạt mức độ 4 gắn với Dịch vụ Bưu chính công ích.
3.4. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước:
Giảm tối thiểu 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2021.
3.5. Cải cách chế độ công vụ:
100% cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị được bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, bồi dưỡng về đạo đức nghề nghiệp.
30% cán bộ, công chức, viên chức được tập huấn bồi dưỡng kỹ năng chuyên ngành, kĩ năng số, về kĩ năng phân tích và xử lý dữ liệu....
100% cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện chuyên đối vị trí công tác theo Nghị định 59/2019/NĐ-CP ngày 01/9/2019 của Chính phủ phải được thực hiện nghiêm túc theo quy định.
3.6. Cải cách tài chính công:
Tuân thủ đúng nguyên tắc và triền khai đầy đủ các quy định của cấp có thẩm quyền về cải cách tài chính công trong lĩnh vực GDMN.
Đảm bảo tỷ trọng chi thường xuyên trong lĩnh vực giáo dục theo quy định của cấp có thẩm quyền.
Hàng năm sử dụng đảm bảo số kinh phí ngân sách được UBND huyện Thanh Oai phân bổ kịp thời và đúng quy định.
3.7. Chính quyền điện tử, chính quyền số:
100% cuộc họp của Sở GD&ĐT Hà Nội, 80% các cuộc họp của Phòng GD&ĐT Thanh Oai với đơn vị được thực hiện thông qua Hệ thống thông tin điện tử.
100% DVCTT mức độ 4, được cung cấp trên nhiều phưong tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động.
100% hồ sơ công việc của đơn vị được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật Nhà nước).
50% hoạt động kiểm tra, đánh giá chuyên môn được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của đơn vị.
II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:
1. Công tác chỉ đạo, điều hành:
Ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành nhm tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu tại đơn vị về nội dung CCHC; nâng cao hiệu quả trong việc thực hiện tại đơn vị khi triển khai nhiệm vụ CCHC.
Thường xuyên thông tin, tuyên truyền về CCHC theo nhiều hình thức đa dạng, phong phú.
Tiếp tục siết chặt kỉ luật, kỷ cương hành chính trong công tác chỉ đạo, điều hành; tô chức triển khai các nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch theo chỉ đạo của Phòng GD&ĐT, UBND Huyện Thanh Oai và Thành phố Hà Nội; việc thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.
Thực hiện kiểm tra CCHC hằng năm đối với CB,CC,VC trong đơn vị theo hình thức đột xuất, kim tra theo chuyên đề; chú trọng tái kiểm tra khắc phục tồn tại, khuyết điếm được chỉ ra từ đợt kiếm tra trước; những vấn đề ảnh hưởng đến kết quả chỉ số CCHC, SIPAS, PAPI của Phòng, Sở.
2. Cải cách thể chế:
Tiếp tục rà soát, hệ thống hóa và thực hiện kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật của Huyện và Thành phố liên quan đến lĩnh vực GDMN, đảm bảo hợp pháp và phù hp với thực tiễn của đơn vị.
100% văn bản hành chính được ban hành đúng thế thức, đúng thẩm quyền.
Thực hiện đầy đ, đúng quy định các văn bản quy phạm pháp luật của Huyện và Thành phố mới ban hành, đảm bảo chức năng quản lý nhà nước của cơ quan theo hướng thu gọn đầu mối, xây dựng Quy chế làm việc của đơn vị đảm bảo rõ người, rõ việc và rõ trách nhiệm thẩm quyền của mỗi tập thể, cá nhân trong đơn vị.
3. Cải cách TTHC:
Kịp thời cập nhật các TTHC do Bộ GDĐT, SGD ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế đế tham mưu với Phòng GDĐT và UBND Huyện công bố theo quy định; thực hiện công khai, minh bạch các TTHC và cập nhật kịp thời trên cổng dịch vụ công Huyện.
Rà soát các TTHC thuộc lĩnh vực GDMN đang thực hiện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, ƯBND cấp huyện, phòng GD&ĐT, UBND xã; đề xuất với UBND huyện bãi bỏ những TTHC không còn phù hợp.
ng dụng công nghệ thông tin (CNTT) để tỷ lệ hồ sơ TTHC được giải quyết mức độ 3, mức độ 4 đạt tỷ lệ 100%.
Tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên Công thông tin của Ngành, của đơn vị đề phụ huynh và người dân đăng kí TTHC mức độ 4.
Triển khai tuân thủ các quy định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo các quy định tại Quyết định 18/QĐ-UBND ngày 04/9/2020 của UBND Thành phố; tiếp nhận, xử lý, giải quyết 100% các phản ánh, kiến nghị của cá nhân và tổ chức về các quy định hành chính, về TTHC.
4. Cải cách t chức bộ máy:
Rà soát, sắp xếp, tinh gọn bộ máy trong đơn vị; nghiên cứu, thí điểm các mô hình tổ chức mới đảm bảo tinh gọn, linh hoạt, hiệu quả. Thực hiện đổi mới hệ thống tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động tại đơn vị.
5. Cải cách chế độ công vụ:
Xây dựng và thực hiện Kế hoạch, đ án đào tạo, bồi dưng cán bộ, công chức, viên chức gắn với việc đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng, chú trọng đánh giá chất lượng đào tạo, bồi dưỡng theo kết quả đầu ra; tập trung bi dưỡng cập nhật kiến thức liên quan đến giao tiếp, ứng xử, kĩ năng làm việc nhóm, kĩ nãng giải quyết hồ sơ trực tuyến.
Thực hiện nghiêm các quy định về sử dụng, quản lý cán bộ, công chức, viên chức. Tiến hành rà soát, bổ sung nội dung, quy trình, quy chế đánh giá cán bộ, công chức, viên chức hằng tháng, hằng năm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và từng vị trí công tác trong đơn vị.
Thực hiện công khai, đa dạng hóa các hình thức tiếp nhận và giải quyết các phản ánh kiến nghị của tổ chức, công dân về giải quyết TTHC, về thái độ, hiệu quả phục vụ cùa cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị.
Bố trí 100% cá nhân là lãnh đạo và cán bộ thực hiện công tác CCHC.
6. Cải cách tài chính công:
Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và công khai minh bạch trong công tác quản lý, sử dụng ngân sách, phòng chống tham nhũng, thực hành tiêt kiệm, chống lãng phí.
Tham mưu với Phòng Tài chính Kế hoạch và các đơn vị liên quan nhằm xây dựng Nghị quyết của HĐND huyện để điều chỉnh, bổ sung phân cấp nguồn ngân sách.
7. Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số:
Xây dựng Kế hoạch thực hiện ứng dụng CNTT trong hoạt động của đơn vị giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo.
Triển khai xây dựng mô hình Trường học thông minh trong giáo dục thông minh từ năm 2022.
Triển khai số hóa kết quả giải quyết TTHC đang được quản lý, lưu trữ bằng văn bản giấy và lưu thông tin, dữ liệu đã được số hóa tại Hệ thống thông tin một cửa điện tử dùng chung 3 cấp của Thành phố.
Kết nối 100% các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 của đơn vị với hệ thng thông tin một cửa điện tử dùng chung 3 cấp của ngành, Thành phố và Quốc gia.
Phát triển Hệ thống quản lý, điều hành văn bản, bảo đảm kết nối, liên thông trao đi văn bản điện tử qua các cấp chính quyền và kết nối với trục liên thông văn bản Quốc gia.
Duy trì và tổ chức thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 gắn với đơn giản hóa TTHC, xây dựng quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC tại đơn vị.
Gn kết chặt chẽ giữa ứng dụng CNTT với công tác CCHC; gắn kết chỉ tiêu trin khai ứng dựng CNTT với tiêu chí đánh giá thi đua trong đơn vị.
III. T CHỨC THỰC HIỆN:
Xây dựng kế hoạch CCHC giai đoạn 2021-2025 và gửi về Phòng GDĐT để tổng hp ngày 10/7/2021 qua gmail: pgd-thanhoai@hanoiedu.vn.
Hiệu trưởng chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm kế hoạch CCHC giai đoạn 2021 - 2025 của đơn vị, xác định mục tiêu, nhiệm vụ, thời gian hoàn thành các nhiệm vụ được phân công thực hiện.
Tiếp tục thực hiện có hiệu quả hai bộ Quy tắc ứng xử của Thành phố.
Đy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về các hoạt động CCHC của đơn vị. Chú trọng tuyên truyền 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của Ngành và của đơn vị.
T chức lấy ý kiến của phụ huynh và người dân về chất lượng các dịch vụ công của đơn vị.
Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, tự kiểm tra CCHC, tăng cường kiểm tra đột xuất đ kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, yếu kém; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về hoạt động công vụ, đạo đức nghề nghiệp, quy định về giao tiếp ứng xử của đội ngũ công chức, viên chức trong đơn vị.
Xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu và cán bộ, viên chức thực hiện CCHC tại đơn vị, nội dung công việc, thời gian hiệu quả trong các nhiệm vụ về CCHC.
Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị thực hiện nghiêm túc kỷ cương, chế độ làm việc, đúng thời gian biểu, đảm bảo đủ thời gian/các hoạt động, soạn và giảng bài chất lượng, chuân bị kỹ phương tiện và đồ dùng dạy học; không đi muộn, về sớm. Ban giám hiệu thực hiện nghiêm túc việc phân công trực và giải quyết công việc theo giờ hành chính.
Chế độ báo cáo CCHC theo định kỳ hằng năm về Phòng GDĐT theo các mốc thời gian: quý I trước ngày 05/3; quý II trước ngày 05/6; quý III trước ngày 05/9; cả năm trước ngày 05/12 để Phòng GD tổng hợp.
Trên đây là Kế hoạch CCHC giai đoạn 2021 - 2025 của trường mầm non Mỹ Hưng, Ban giám hiệu nhà trường yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức trong toàn đơn vị chủ động triển khai thực hiện theo kế hoạch, đảm bảo chất lượng và hoàn thành nhiệm vụ theo đúng thời gian quy định./.
 
Nơi nhận:
  - UBND huyện Thanh Oai (để b/c);
  - Phòng GD&ĐT Thanh Oai (để b/c);
  - CB,CC,VC trong đơn vị (để t/h);
  - Trang Webbsi của đơn vị;
  - Lưu: VT./.
HIỆU TRƯỞNG


Nhữ Thị Thuỷ

 

Tác giả: Nhữ Thị Thuỷ

Nguồn tin: Công tác cải cách hành chính

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://nukeviet.vn là vi phạm bản quyền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây