Quy chế thi đua khen thưởng năm 2020-2021

Thứ ba - 20/07/2021 16:29
PHÒNG GD&ĐT THANH OAI           TRƯỜNG MN MỸ HƯNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 246/QĐ-MNMH                          Mỹ Hưng, ngày 29 tháng 9 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Quy chế thi đua khen thưởng
của trường mầm non Mỹ Hưng
Năm học 2020 - 2021

 
 
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON MỸ HƯNG
Căn cứ Luật thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013; Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều luật của thi đua khen thưởng; Thông tư 22/2018/TT-BGD ĐT ngày 28/8/2018 của Bộ GD&ĐT hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng ngành GD; Các văn bản hướng dẫn về công tác thi đua khen thưởng của Thành phố Hà Nội, UBND Huyện Thanh Oai, Phòng GD&ĐT Thanh Oai năm học 2020 - 2021.
          Xét đề nghị của Ban thi đua khen thưởng trường mầm non Mỹ Hưng;
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định Quy chế thi đua khen thưởng của Trường mầm non Mỹ Hưng năm học 2020 - 2021.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các nội dung về thực hiện Quy chế thi đua khen thưởng của nhà trường, ban hành Quy chế thi đua khen thưởng số 171/QCTĐKT-MNMH ngày 13/9/2019 của Trường mầm non Mỹ Hưng.
Điều 3. Quyết Định này có hiệu lực kế từ ngày ký, các đồng chí có tên trong Ban chỉ đạo chịu trách nhiệm thi hành theo quyết định./.
 
Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT Thanh Oai (để b/c);
- Như điều 1;
- Lưu VP./.
HIỆU TRƯỞNG  Nhữ Thị Thuỷ
 
PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
TRƯỜNG MẦM NON MỸ HƯNG

     Số: 247/QCTĐKT-MNMH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

               Mỹ Hưng, ngày 29 tháng 9 năm 2020
QUY CHẾ
Thi đua - Khen thưởng trường Mầm non Mỹ Hưng
Năm học 2020 - 2021
(Ban hành theo Quyết định số 346/QĐ-MNMH ngày 29 tháng 9 năm 2020)


I. NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG:
1. Mục đích công tác Thi đua - Khen thưởng:
Nhà trường tổ chức phong trào thi đua nhằm động viên khuyến khích các tập thể, cá nhân đem hết tài năng, năng lực của mình để cống hiến, xây dựng trường ngày càng phát triển và lớn mạnh về mọi mặt. Khen thưởng là sự ghi nhận công lao, thành quả của cá nhân, tập thể đạt được. Qua đó tạo động lực mới trong phong trào thi đua nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh sự nghiệp giáo dục phát triển theo hướng trường đạt chuẩn Quốc gia.
2. Đối tượng khen thưởng:
Các tập thể, cá nhân CB-GV-NV và học sinh trong nhà trường, có thành tích xuất sắc trong mọi hoạt động của nhà trường và có đóng góp công sức to lớn cho sự nghiệp phát triển giáo dục đào tạo.
3. Nguyên tắc khen thưởng:
Tổ chức bình chọn công khai, dân chủ, kịp thời, đúng đối tượng. Cá nhân và tập thể được khen thưởng phải có tác dụng cho mọi người noi gương học tập.
Chú trọng khen thưởng đối với cá nhân, tập thể có nhiệm vụ khó khăn, nhưng đã có nhiều nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Kết hợp khen thưởng cả tinh thần và vật chất.
II. CÁC HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG.
1. Đối với cấ nhân CB,GV,NV:
- Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
- Đạt danh hiệu CSTĐ cấp Cơ sở, cấp Thành phố.
- Đạt các cuộc thi GVG, các cuộc thi khác do nhà trường và các cấp tổ chức.
- Đạt kết quả thi đua học kỳ và cuối năm được xếp loại: Xuất sắc, khá.
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm học.
2. Đối với tập thể tổ chuyên môn, lớp và cá nhân học sinh:
- Đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến.
- Cá nhân học sinh: Học sinh đạt học sinh giỏi, bé chăm ngoan học giỏi, học sinh đạt các giải Nhất, nhì, ba toàn trường các hội thi do nhà trường và các cấp tổ chức.

III. TIÊU CHUẨN XÉT ĐỀ NGHỊ THI ĐUA - KHEN THƯỞNG:
1. Lao động tiên tiến: Phải đạt các tiêu chuẩn sau đây
- Đã được đăng ký thi đua ngay từ đầu năm học.
- Đối với giáo viên phải có năng lực về chuyên môn, nghiệp vụ và hoàn thành tốt, hoàn thành vượt mức nhiệm vụ công tác được giao với năng xuất cao, chất lượng tốt. Đối với cá nhân làm tốt công tác hành chính phải có trình độ chuyên môn cao, tham mưu đề xuất và cải tiến phương pháp làm việc đem lại hiệu quả cao hơn. Sáng kiến kinh nghiện đạt loại B cấp trường.
- Gương mẫu chấp hành tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; có tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau; có ý thức bảo vệ của công và gương mẫu đi đầu trong những lúc khó khăn.
- Tích cực học tập chính trị, văn hóa, CM, nghiệp vụ để nâng cao trình độ.
- Kết quả thi đua cuối năm phải đạt từ loại HTTNV trở lên.
- Đạt Giáo viên, nhân viên giỏi cấp trường.
- Đảm bảo 100% ngày giờ lao động. (Trừ đi công tác, học tập do cấp trên điều động, nếu nghỉ theo luật lao động không quá 15 buổi/năm học).
- Có nhiều đóng góp tích cực trong hoạt động của nhà trường.
- Được Hội đồng thi đua và tập thể sư phạm tín nhiệm.
2. Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: (Nội dung như LĐTT) có thêm những nội dung sau:
- Đã được đăng ký thi đua ngay từ đàu năm học. Phải đạt LĐTT hai năm liền (Nếu đứt quãng thì năm đó là năm nghỉ thai sản mới được).
- Kết quả thi đua cuối năm của nhà trường và đoàn viên công đoàn phải được xếp loại HTXSNV được giao.
- Đạt Giáo viên, nhân viên giỏi cấp huyện.
- Được tập thể Hội đồng thi đua và tập thể sư phạm tín nhiệm.
3. Chiến sĩ thi đua cấp thành phố:
Ngoài các tiêu chuẩn đã được nêu ở danh hiệu CSTĐCS ở trên, phải đạt 3 năm tiêu chuẩn dành cho CSTĐ cấp tỉnh, theo Thông tư số 22/2018/TT-BGDĐT  ngày 28/8/2018 của BGD&ĐT hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng ngành GD.
4. Lớp tiên tiến:
- Trẻ đến lớp đạt kế hoạch giao, tỷ lệ ăn bán trú đạt 100%, tỷ lệ chuyên cần đạt yêu cầu các độ tuổi: Nhà trẻ từ 90% trở lên, MG 3-4T từ 92% trở lên, MG 4-5T từ 93% trở lên, MG 5-6T đạt từ 95% trở lên và đạt các chỉ số đánh giá trẻ theo các lĩnh vực phát triển trên 90% trở lên. Tỷ lệ suy dinh dưỡng và thấp còi dưới 2%, hạn chế béo phì. Tham gia và đạt các giải toàn đoàn Nhất, Nhì, Ba trong các hội thi cấp trường tổ chức.
- Có thành tích xuất sắc trong mọi phong trào của nhà trường, lớp tham gia XD môi trường học tập lấy trẻ làm trung tâm được BGH nhà trường đánh giá cao và có môi trường vệ sinh trong và ngoài lớp đảm bảo.
- Tích cực xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, đảm bảo cho trẻ đi học được an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần.
5. Xếp loại thi đua hàng tháng:
5.1. Xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Xếp loại tốt):
* Ý thức tổ chức kỷ luật, phẩm chất đạo đức:
- Chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của nhà trường, thực hiện văn hóa công sở, không vi phạm đạo đức nhà giáo, không vi phạm những điều giáo viên nhân viên không được làm theo quy định của Điều lệ trường mầm non, không vi phạm kỷ luật lao động. Thực hiệnm tốt nhiệm vụ khung năng lực vị trí việc làm và theo sự phân công, phân nhiệm của cấp trên. Tích cực hưởng ứng và tham gia các phong trào thi đua của trường và ngành phát động.
- Có tinh thần đoàn kết giúp đỡ thương yêu đồng nghiệp, không gây bè phái làm mất đoàn kết nội bộ, luôn phấn đấu học tập rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
- Ngoài ra cần đảm bảo ngày công trong tháng (trường hợp nghỉ 1 ngày có lý do chính đáng), chấp hành tốt kỷ luật lao động, nội quy, quy định của ngành và nhà trường đề ra. Không đi muộn về sớm, thực hiện tốt quy chế chuyên môn, có giờ dạy đạt loại khá trở lên, đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng cho trẻ, đảm bảo VSMT, VSCN cho trẻ, có đầy đủ và hoàn thành tốt các loại HSSS của GV và các cháu theo quy định, biết tạo môi trường mở cho trẻ học tập và hoạt động hàng ngày, sắp xếp ĐDĐC trong lớp gọn gàng khoa học, trang trí lớp đúng chủ đề có sáng tạo và có nhiều sản phẩm của trẻ tại các góc hoạt động, có số trẻ đi học chuyên cần đạt 90% trở lên và có số trẻ ăn bán trú tại trường đạt 100%, không để quên điện và nước.
* Về năng lực, kỹ năng, kết quả thực hiện nhiệm vụ:
Chủ động nghiên cứu, cập nhật kịp thời các kiến thức pháp luật và chuyên môn nghiệp vụ, phương pháp đổi mới CSGD trẻ, công việc đảm bảo chất lượng.
- Đủ các loại sổ sách cập nhật đầy đủ thông tin theo quy định tại thời điểm kiểm tra, hình thức sạch sẽ, soạn bài đầy đủ theo quy định, quan tâm lồng ghép các chủ đề sự kiện, chủ đề nhánh. Bài soạn thể hiện rõ phương pháp đặc thù của hoạt động, lồng ghép các hoạt động linh hoạt, sáng tạo, phù hợp, thể hiện rõ hoạt động của cô và của trẻ, lưu giữ đầy đủ, khoa học.
- Giáo viên lên lớp phải sử dụng đồ dùng, đồ chơi sẵn có của lớp và đồ chơi sáng tạo. Nội dung, phương pháp hướng dẫn trẻ hoạt động có sáng tạo giúp trẻ tích cực tham gia hoạt động học và chơi. Đảm bảo đạt 80% trẻ tiếp thu bài tốt.
          - Sử dụng có hiệu quả và thành thạo các trang thiết bị phục vụ đổi mới phương pháp CSGD trẻ, khai thác các phần mềm, ứng dụng CNTT trong soạn, giảng.
          - Tham mưu có hiệu quả đối với các nhiệm vụ mới, khó, phức tạp theo phân công của BGH nhà trường.
          - Chủ động, sáng tạo, khoa học, cải tiến phương pháp làm việc, nâng cao hiệu quả công việc, có thành tích nổi bật.
          - Phải đạt từ 90 đến 100 điểm, trong đó có 2 tiêu chí về ý thức tổ chức kỷ luật, phẩm chất đạo đức và năng lực kỹ năng phải đạt điểm tuyệt đối 20 điểm, kết quả hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao phải hoàn thành 90% khối lượng công việc trở lên, có ít nhất 1 công việc, sản phẩm hoặc ý tưởng, giải pháp đề xuất có tính sáng tạo, đổi mới, hiệu quả được ghi nhận, thưởng điểm.
5.2. Xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ (xếp loại khá):
* Ý thức tổ chức kỷ luật, phẩm chất đạo đức:
- Chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của nhà trường, thực hiện văn hóa công sở, không vi phạm đạo đức nhà giáo, không vi phạm những điều giáo viên nhân viên không được làm theo quy định của Điều lệ trường mầm non, không vi phạm kỷ luật lao động. Thực hiệnm tốt nhiệm vụ khung năng lực vị trí việc làm và theo sự phân công, phân nhiệm của cấp trên. Tích cực hưởng ứng và tham gia các phong trào thi đua của trường và ngành phát động.
- Có tinh thần đoàn kết giúp đỡ thương yêu đồng nghiệp, không gây bè phái làm mất đoàn kết nội bộ, luôn phấn đấu học tập rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nghỉ 1 ngày có phép trong tháng (trường hợp nghỉ 2 ngày có lý do chính đáng), không đi muộn về sớm, chấp hành tốt kỷ luật lao động, các nội quy, quy định của ngành và nhà trường đề ra, thực hiện đúng Quy chế chuyên môn, có giờ dạy đạt từ loại ĐYC trở lên, đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng cho trẻ, đảm bảo VSMT, VSCN cho trẻ, có đầy đủ và hoàn thành tốt các loại HSSS của GV và các cháu theo quy định,
* Về năng lực, kỹ năng, kết quả thực hiện nhiệm vụ:
Chủ động nghiên cứu, cập nhật kịp thời các kiến thức pháp luật và chuyên môn nghiệp vụ, phương pháp đổi mới CSGD trẻ, công việc đảm bảo chất lượng.
- Đủ các loại sổ sách cập nhật đầy đủ thông tin theo quy định tại thời điểm kiểm tra, hình thức sạch sẽ, soạn bài đầy đủ theo quy định, quan tâm lồng ghép các chủ đề sự kiện, chủ đề nhánh. Bài soạn thể hiện rõ phương pháp đặc thù của hoạt động, lồng ghép các hoạt động linh hoạt, sáng tạo, phù hợp, thể hiện rõ hoạt động của cô và của trẻ, lưu giữ đầy đủ, khoa học.
- Giáo viên lên lớp phải sử dụng đồ dùng, đồ chơi sẵn có của lớp và đồ chơi sáng tạo. Nội dung, phương pháp hướng dẫn trẻ HĐ có sáng tạo giúp trẻ tích cực tham gia hoạt động học và chơi. Đảm bảo đạt 70% trẻ tiếp thu bài tốt, biết tạo môi trường mở cho trẻ học tập và hoạt động hàng ngày, sắp xếp ĐDĐC trong lớp gọn gàng ngăn nắp, trang trí lớp đúng chủ đề và có nhiều sản phẩm của trẻ tại các góc hoạt động, có số trẻ đi học chuyên cần đạt 85% trở lên, có số trẻ ăn bán trú tại trường đạt 100%, không để quên điện và nước.
          - Sử dụng có hiệu quả và thành thạo các trang TB phục vụ đổi mới phương pháp CSGD trẻ, khai thác các phần mềm, ứng dụng CNTT trong soạn, giảng.
          - Tham mưu có hiệu quả đối với các nhiệm vụ mới, khó, phức tạp theo phân công của BGH nhà trường.
          - Chủ động, sáng tạo, khoa học, cải tiến phương pháp làm việc, nâng cao hiệu quả công việc.
          - Hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao đạt từ 80% - 90% công việc đảm bảo tiến độ và chất lượng.
5.3. Xếp loại hoàn thành nhiệm vụ (xếp loại ĐYC):
* Ý thức tổ chức kỷ luật, phẩm chất đạo đức
- Chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của nhà trường, thực hiện văn hóa công sở, không vi phạm đạo đức nhà giáo, không vi phạm những điều giáo viên nhân viên không được làm theo quy định của Điều lệ trường mầm non, không vi phạm kỷ luật lao động. Thực hiệnm tốt nhiệm vụ khung năng lực vị trí việc làm và theo sự phân công, phân nhiệm của cấp trên. Hưởng ứng và tham gia các phong trào thi đua của trường và ngành phát động.
- Đi muộn về sớm 2 lần/tháng, nghỉ có lý do từ 3 - 5 ngày, chấp hành đúng kỷ luật lao động, không vi phạm các nội quy, quy định của ngành và nhà trường đề ra, thực hiện đúng quy chế chuyên môn, không có giờ dạy không ĐYC, đảm bảo an toàn về tính mạng cho trẻ, đảm bảo VSMT, VSCN cho trẻ,
* Về năng lực, kỹ năng, kết quả thực hiện nhiệm vụ
Chủ động nghiên cứu, cập nhật kịp thời các kiến thức pháp luật và chuyên môn nghiệp vụ, phương pháp đổi mới CSGD trẻ, công việc đảm bảo chất lượng.
- Đủ các loại sổ sách cập nhật đầy đủ thông tin theo quy định tại thời điểm kiểm tra, hình thức sạch sẽ, soạn bài đầy đủ theo quy định, quan tâm lồng ghép các chủ đề sự kiện, chủ đề nhánh. Bài soạn thể hiện rõ phương pháp đặc thù của hoạt động, lồng ghép các hoạt động linh hoạt, sáng tạo, phù hợp, thể hiện rõ hoạt động của cô và của trẻ, lưu giữ đầy đủ, khoa học.
- Giáo viên lên lớp phải sử dụng đồ dùng, đồ chơi, Thực hiện đầy đủ, đúng nội dung, phương pháp hướng dẫn trẻ hoạt động học và chơi. Đảm bảo đạt 60% trẻ tiếp thu bài tốt.
          - Sử dụng có hiệu quả và thành thạo các trang thiết bị và ứng dụng CNTT trong soạn, giảng, có đầy đủ và hoàn thành các loại HSSS của GV và các cháu theo quy định, sắp xếp ĐDĐC trong lớp gọn gàng ngăn nắp, biết tạo môi trường cho trẻ theo hướng mở, trang trí lớp đúng chủ đề, có sản phẩm của trẻ tại các góc chơi, có số trẻ đi học chuyên cần từ 80% trở lên, có số trẻ ăn bán trú tại trường đạt 95% trở lên, không để quên điện và nước.
          - Hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao đạt từ 70% - 80% công việc được giao.

5.4. Xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ (xếp loại không ĐYC):
Là những CB - GV - NV đạt dưới 50 điểm và không đạt được từ 3 tiêu chuẩn trở lên theo như các tiêu chuẩn của mức xếp loại HTNV, có giờ dạy không ĐYC, có số trẻ đi học chuyên cần và ăn bán trú dưới 90%, có vi phạm về quy chế chuyên môn, HSSS không đảm bảo, không tích cực XD môi trường học tập cho trẻ…
IV. CHẾ ĐỘ KHEN THƯỞNG VÀ QUỸ KHEN THƯỞNG.
1. Các nội dung khen thưởng:
Cá nhân đạt các thành tích trong năm học và kết quả thực hiện các phong trào thi đua do nhà trường phát động. (Các nội dung khen thưởng được thông qua Hội nghị viên chức đầu năm).
2. Mức tiền thưởng:
- Do nhà trường căn cứ vào nguồn kinh phí để có thể thực hiện được trong Quy chế chi tiêu nội bộ và được thông qua Hội nghị viên chức.
V. TỔ CHỨC TUYÊN DƯƠNG KHEN THƯỞNG.
- Đối với CB,GV,NV: Nhà trường tổ chức vào dịp sơ kết và tổng kết năm học tại đơn vị, có tác dụng động viên, giáo dục và noi gương.
- Đối với học sinh: Nhà trường tổ chức khen thưởng vào dịp tổ chức các hội thi và cuối năm học.
VI. TỔ CHƯC PHONG TRÀO THI ĐUA.
1. Các thành viên của Hội đồng thi đua khen thưởng trường, thủ trưởng đơn vị, BCH Công đoàn trường tổ chức phát động phong trào thi đua và có kế hoạch, biện pháp tổ chức thực hiện, theo dõi đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết đánh giá, xét duyệt và đề nghị các cấp khen thưởng.
2. Thường xuyên đổi mới công tác thi đua để nâng cao chất lượng công tác, thực sự là động lực thúc đẩy sự phát triển vững trắc, toàn diện của trường, tránh chạy theo thành tích mà bỏ quyên chất lượng.
3. Các tổ chuyên môn, tổ Công đoàn tổ chức vận động tổ viên đăng ký và tổ chức thi đua một cách thiết thực đem lại hiệu quả cao trong công tác./.
Trên đây là Quy chế thực hiện về công tác thi đua - khen thưởng của trường Mầm non Mỹ Hưng năm học 2020 - 2021. Ban thi đua khen thưởng của trường đề nghị toàn thể CB,GV,NV trong trường nghiêm túc thực hiện tốt Quy chế, nhằm xây dựng nhà trường ngày càng phát triển, vững mạnh và toàn diện./.

 
CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀNNguyễn Thị Mai
TM/ HĐTĐKT TRƯỜNG
CHỦ TỊCHNhữ Thị Thủy

 

Tác giả: Nhữ Thị Thuỷ

Nguồn tin: Công tác thi đua khen thưởng:

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://nukeviet.vn là vi phạm bản quyền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây