KH công tác thi đua 2020-2021

Thứ ba - 20/07/2021 16:27

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng
 Năm học 2020 - 2021

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
Căn cứ Thông tư 35/2015/BGD&ĐT ngày 31/12/2015 của Bộ GD&ĐT hướng dẫn về công tác thi đua khen thưởng ngành giáo dục;
Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng năm 2013;
- Thực hiện các văn bản hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng của PGD&ĐT Thanh Oai về việc hướng dẫn công tác Thi đua khen thưởng năm học 2020 - 2021;
- Thực hiện kế hoạch số 229/KH-MNMH ngày 29/9/2020 về Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2020 - 2021 của trường Mầm non Mỹ Hưng;
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng của Trường Mầm non Mỹ Hưng năm  học 2020 - 2021 gồm các đồng chí có tên sau:
 
STT Họ và tên Chức danh, chức vụ Nhiệm vụ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Nhữ Thị Thủy
Nguyễn Thị Mai
Đào Thị Thúy
Phạm Thị Hương
Hoàng Thị Thi
Nguyễn Thị Thúy(1981)
Lê Thị Thanh Yên
Phạm Thị Duyên
Nguyễn Thị Giang
Đào Thị Hằng
Hiệu trưởng
Phó Hiệu trưởng
Phó Hiệu trưởng
Tổ trưởng tổ GD
Tổ trưởng tổ MG
Tổ trưởng khu T Tâm
Tổ trưởng tổ Nhà trẻ
Tổ phó khu T.Tâm
TT Tổ Nuôi dưỡng
TT Tổ Văn phòng
Chủ tịch
P. Chủ tịch
P. Chủ tịch
Thư ký
Ủy viên
Ủy viên
Ủy viên
Ủy viên
Ủy viên
Ủy viên
Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, phát động, tổ chức các phong trào thi đua, theo dõi, đánh giá, tổ chức bình xét thi đua theo quy định về công tác thi đua khen thưởng.
Điều 3. Các ông (bà) có tên trong danh sách Hội đồng thi đua khen thưởng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Cơ quan chủ quản (để b/c);
- Lưu: VP./.    
HIỆU TRƯỞNG
Nhữ Thị Thủy

 
       PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
 
 

Số: 245/KH-MNMH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 

         Mỹ Hưng, ngày 29 tháng 9 năm 2020

KẾ HOẠCH
Công tác Thi đua - Khen thưởng năm học 2020 - 2021

Căn cứ Thông tư 35/2015/BGD&ĐT ngày 31/12/2015 của Bộ GD&ĐT hướng dẫn về công tác thi đua khen thưởng ngành giáo dục;
Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng năm 2013;
Căn cứ các văn bản hướng dẫn của Phòng GD&ĐT Thanh Oai về việc hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng năm học 2020 - 2021;
 Trường Mầm non Mỹ Hưng xây dựng kế hoạch về công tác thi đua khen thưởng năm học 2020 - 2021 như sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
          1. Mục đích:
Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, thực hiện tốt quy chế dân chủ, đẩy mạnh các phong trào thi đua với nhiều hình thức đa dạng, có trọng tâm, trọng điểm gắn với việc tiếp tục thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và các cuộc vận động lớn của ngành " Xây dựng nhà trường văn hoá, nhà giáo mẫu mực, học sinh thanh lịch", " Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo", các phong trào thi đua" Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực", " Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới", góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm của ngành, các chỉ tiêu xã hội năm 2020 - 2021 và kế hoạch 5 năm 2020 - 2025 của Huyện Thanh Oai và kế hoạch nhiệm vụ năm học 2020 - 2021 của nhà trường đã đề ra.
Nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng, kịp thời động viên khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích trong giáo dục. Các phong trào thi đua được tổ chức thiết thực, hiệu quả; đảm bảo kịp thời, chính xác, công bằng, dân chủ. Chú trọng khen thưởng những giáo viên giảng dạy trực tiếp; quan tâm khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích đột xuất. Phát hiện, xây dựng và nhân rộng nhân tố mới, các điển hình tiên tiến. Thực hiện tốt Luật Thi đua Khen thưởng; Nghị định 42/2012/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản của Trung ương, Thành phố các văn bản hướng dẫn của PGD&ĐT, UBND Huyện Thanh Oai về công tác Thi đua, Khen thưởng.
2. Yêu cầu:
Nâng cao hơn nữa nhận thức của CB, GV, CNV trong nhà trường về vai trò, vị trí, tầm quan trọng và ý nghĩa của công tác thi đua khen thưởng.
Quán triệt sâu rộng trong các nhà trường về việc phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước. Tuyên truyền sâu rộng các văn bản hiện hành về công tác thi đua, khen thưởng (như Luật Thi đua-Khen thưởng, Nghị định số 42/2010/NĐ-CP, Thông tư số 02/2011/TT-BNV của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định 42/2010/NĐ-CP của Chính phủ; Thông tư 35/2015/BGD&ĐT ngày 31/12/2015 của Bộ GD&ĐT hướng dẫn về công tác thi đua khen thưởng ngành giáo dục; Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng năm 2013;
Phát động các đợt thi đua thường xuyên, đột xuất, theo các chuyên đề; thực hiện việc sơ kết, tổng kết và khen thưởng kịp thời. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện tuyên truyền, bồi dưỡng, phát hiện và nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, khen thưởng chính xác, kịp thời để cổ vũ động viên phong trào thi đua và chọn nhân tố tiêu biểu xứng đáng tham dự hội nghị điển hình tiên tiến cấp Huyện.
       II. NỘI DUNG THỰC HIỆN:
1. Phát động và tổ chức thực hiện tốt 3 đợt thi đua trong năm 2020-2021.
          - Đợt thi đua số 1: Thi đua lập thành tích chào mừng 75 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh 2/9; 66 năm giải phóng Thủ đô 10/10; Khai giảng năm học 2020 - 2021; Thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt nam 20/10 và ngày Hiến chương nhà giáo Việt nam 20/11.
          * Thời gian tổ chức thực hiện: từ 01/9/2020 đến 30/11/2020.
          - Đợt thi đua số 2: Thi đua lập thành tích kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân VN 22/12 và ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt nam 3/2.
          * Thời gian tổ chức thực hiện: từ 01/12/2020 đến 28/02/2021.
          Đợt thi đua số 3: Thi đua lập thành tích kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3; 45 năm ngày giải phóng Miền nam thống nhất đất nước; Ngày Quốc tế lao động 1/5; 67 năm Chiến thắng Điện biên phủ và 130 năm ngày sinh nhật của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.
          * Thời gian tổ chức thực hiện: từ 01/3/2021 đến 31/5/2021.
Căn cứ vào 3 đợt thi đua trên, nhà trường chủ động xây dựng kế hoạch, phát động thi đua tới 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên và các cháu trong nhà trường. Nhà trường chủ động có kế hoạch khen thưởng tập thể, cá nhân đạt thành tích trong các đợt thi đua từ quỹ thi đua khen thưởng của nhà trường và lựa chọn những tập thể cá nhân tiêu biểu, xuất sắc nhất đề nghị ngành GD&ĐT Thanh Oai và UBND Huyện Thanh Oai khen thưởng.
2. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với công tác thi đua khen thưởng năm học 2020 - 2021.
Triển khai thực hiện các văn bản về công tác thi đua, khen thưởng của các cấp, ngành, và nhà trường đảm bảo kịp thời, đúng quy định.
Tích cực thực hiện quy chế, quy định về công tác thi đua, khen thưởng của ngành và nhà trường đã đề ra. Đưa hoạt động của Hội đồng Thi đua khen thưởng của nhà trường đi vào nề nếp, thường xuyên và có hiệu quả.
3. Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng.
Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng với phương châm kịp thời, chính xác, công khai, công bằng; thực hiện quy trình khen thưởng theo quy định, nhất là hình thức khen thưởng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở”; “Lao động tiên tiến cấp cơ sở”; “Giáo viên dạy giỏi, nhân viên nuôi dưỡng giỏi cấp trường, cấp cơ sở”. Thực hiện tốt công tác nhân điển hình tiên tiến.
Xây dựng các tiêu chí, hình thức khen thưởng trước khi phát động thi đua. Trên cơ sở đó tổng kết công tác xét khen thưởng và đề xuất khen thưởng theo các tiêu chí đã được xây dựng.
Tập trung xét khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích trong nhà trường và đề xuất với PGD&ĐT khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua do Huyện, Ngành GD&ĐT Thanh Oai và nhà trường phát động.
* Lưu ý:  Để đảm bảo cho công tác thi đua khen thưởng năm học 2020 - 2021, nhà trường yêu cầu cán bộ, giáo viên, nhân viên đủ tiêu chuẩn đăng ký khen thưởng các danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở”; “Lao động tiên tiến cấp cơ sở”… theo quy định tại điều 24 Luật thi đua khen thưởng ngày 26/11/2003 như sau:
1. Danh hiệu “Lao động tiên tiến được xét tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau:
  a. Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt năng suất và chất lượng cao;
  b. Chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có tinh thần tự lực, tự cường; Đoàn kết, tương trợ, tích cực tham gia các phong trào thi đua;
  c. Tích cực học tập chính trị, văn hoá, chuyên môn, nghiệp vụ;
  d. Có đạo đức lối, sống lành mạnh.
* Lưu ý:
+ Đối tượng nữ nghỉ thai sản theo chế độ qui định vẫn được tham gia xét.
+ Đi học dưới 01 năm nếu đạt kết quả học tập Khá trở lên vẫn được tham gia xét.
+ Đi học trên 01 năm nếu đạt kết quả học tập Khá trở lên được xếp tương đương.
+ Đối với cá nhân thuyên chuyển công tác đơn vị mới xét có ý kiến nhận xét của đơn vị cũ.
+ Không xét: mới tuyển dụng dưới 10 tháng; Nghỉ việc từ 40 ngày trở lên; bị kỷ luật
           Căn cứ nội dung trên nhà trường lập danh sách đăng ký Lao động tiên tiến (theo mẫu) để HĐTĐKT Ngành xét đề nghị HĐTĐKT Huyện duyệt.
          - Đối với danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”: Phải có 100% cá nhân trong tập thể hoàn thành nhiệm vụ được giao, trong đó có ít nhất 70% cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”;
         - Đối với Danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”: Có trên 50% cá nhân trong tập thể đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” và không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên;
         - Nếu nhà trường không đạt Danh hiệu thi đua, thì số Lao động tiên tiến của nhà trường không vượt quá 50%.
         2. Danh hiệu“Chiến sĩ thi đua cơ sở” nhà trường sẽ căn cứ vào tỉ lệ % của Lao động tiên tiến và đề nghị cấp trên xét duyệt thi đua đã duyệt với các trường để lập danh sách đề nghị HĐTĐKT Huyện duyệt.
III. THỜI ĐIỂM XÉT, ĐỀ XUẤT KHEN THƯỞNG.
          1. Trường chấm SKKN và xét thi đua:
          - Chấm và xét duyệt SKKN cấp trường từ tuần 4 tháng 3 năm 2021.
- Gói các SKKN đạt loại A cấp trường, biên bản của Hội đồng khoa học xét SKKN cấp trường, danh sách SKKN xếp loại A cấp trường về PGD tuần 4 tháng 4 năm 2021.
- Đề nghị PGD&ĐT, UBND Huyện xét duyệt và khen thưởng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”; “Lao động tiên tiến cấp cơ sở”“Tập thể lao động tiên tiến cấp cơ sở” gửi hồ sơ trước ngày 30/5/2021.
          2. Hội đồng thi đua khen thưởng của trường xét, đề nghị PGD&ĐT, UBND Huyện Thanh Oai khen thưởng:
- Đề nghị khen thưởng tập thể, cá nhân:Tập thể lao động xuất sắc”, và các cá nhân đạt “Chiến sỹ thi đua cấp sơ sở”“Lao động tiên tiến cấp cơ sở” gói hồ sơ trước ngày 30/5/2021.
- Tổng kết phong trào "Người tốt, việc tốt" gửi hồ sơ trước ngày 30/6/2021.
          3. Khen thưởng của Nhà nước:
Đề nghị xét Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" cho những CB,GV,NV có số năm công tác 25 năm, gửi hồ sơ trước ngày mång 8/3 hàng năm.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
Căn cứ kế hoạch và nội dung phát động phong trào thi đua của ngành, nhà trường chủ động xây dựng, triển khai kế hoạch công tác thi đua khen thưởng năm học 2020 - 2021 gắn với đặc thù cña nhà trường, đảm bảo thiết thực, hiệu quả; tích cực chỉ đạo thực hiện kế hoạch, phát động và tổ chức các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề; theo dõi, đánh giá các danh hiệu thi đua, bình xét khen thưởng kịp thời, chính xác, góp phần hoàn thành có chất lượng các nhiệm vụ trọng tâm của năm học đã đề ra.
Kế hoạch và chương trình công tác thi đua khen thưởng năm học 2020 - 2021 của nhà trường gửi về phòng GD&ĐT trước ngày 05/11/2020.
Trên đây là kế hoạch về công tác thi đua khen thưởng năm học 2020 - 2021 của trường MN Mỹ Hưng. Rất mong PGD&ĐT Thanh Oai góp ý kiến và cho ý kiến chỉ đạo, giúp cho nhà trường thực hiện tốt kế hoạch về công tác thi đua khen của nhà trường năm học 2020 - 2021./.

 
Nơi nhận:
- Hội đồng TĐKT Huyện (để b/c);
- Phòng GD&ĐT Thanh Oai (để b/c);
- Hội đồng TSKT (Để t.h);
- Lưu VP/MNMH ./.
HIỆU TRƯỞNG
      
NhThị Thủy
 
PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
Số: 244/QĐ-MNMH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                 Mỹ Hưng, ngày 29 tháng 9 năm 2020

Tác giả: Nhữ Thị Thuỷ

Nguồn tin: Công tác thi đua khen thưởng:::

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://nukeviet.vn là vi phạm bản quyền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây