Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm học 2022-2023

Chủ nhật - 25/09/2022 17:21
UBND HUYỆN THANH OAI
TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
         Số: /QĐ-MNMH                   Mỹ Hưng, ngày 16 tháng 8 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
V/v kiện toàn ban tuyên truyền thực hiện công tác pháp chế
Năm học 2022 - 2023

 
 
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON MỸ HƯNG
Căn cứ Quyết định số 6293/QĐ-BGDĐT ngày 29/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch công tác Tư pháp;
Căn cứ các văn bản hướng dẫn của PGD&ĐT Thanh Oai về việc phân công lãnh đạo phụ trách và cán bộ thực hiện công tác Pháp chế ngành Giáo dục Huyện Thanh Oai năm học 2022 - 2023;
Thực hiện nhiệm vụ năm học 2022 - 2023;
Xét năng lực của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường;
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Kiện toàn ban tuyên truyền thực hiện công tác pháp chế trường mầm non Mỹ Hưng năm học 2022 - 2023 (có danh sách kèm theo).
Điều 2: Các đồng chí cán bộ được phân công phụ trách có nhiệm vụ thực hiện và hoàn thành các quy định, kế hoạch mà Ban pháp chế của trường đã xây dựng, đồng thời tự chịu trách nhiệm với nhiệm vụ được giao.
Điều 3: Các đồng chí có tên trong danh sách Ban tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ công tác pháp chế năm học 2022 - 2023 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Quyết định có hiệu lực từ ngày ký./.

 
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- PGD&ĐT Thanh Oai; ( để b/c)
- Lưu VP./.
HIỆU TRƯỞNG
Nhữ Thị Thủy


UBND HUYỆN THANH OAI
TRƯỜNG MẦM NON MỸ HƯNG

DANH SÁCH
Ban tuyên truyền thực hiện công tác pháp chế năm học 2022 - 2023
(Kèm theo QĐ số: 111/QĐ-MNMH ngày 16/8/2022 của Hiệu trưởng)

 

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Chức vụ
Trình độ CM Phân công nhiệm vụ
1 Nhữ Thị Thủy 17/1/1971 H.trưởng ĐH PT chung
2 Nguyễn Thị Mai 2/3/1982 P.H.T ĐH Phó trưởng ban
3 Đào Thị Thúy 19/2/1979 P.H.T ĐH Thành viên
4 Phạm Thị Hương 9/3/1980 G.viên ĐH Thành viên
5 Nguyễn Thị Anh 02/6/1991 G.viên ĐH Thành viên
6 Kiều Thị Hằng 02/021982 G.viên ĐH Thành viên
7 Nguyễn Thị Thúy 11/11/1981 G.viên ĐH Thành viên
8 Hoàng Thị Thi 24/10/1985 G.viên ĐH Thành viên 
 
 
 
 
 
UBND HUYỆN THANH OAI
TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
         Số: 112/KH-MNMH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                    Mỹ Hưng, ngày 16 tháng 8 năm 2022

KẾ HOẠCH
Thực hiện công tác pháp chế năm học 2022 - 2023


Căn cứ Thông tư liên tịch số 30/2010/TTLT-BGDĐT-BTP ngày 16/11/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tư pháp hướng dẫn về việc phối hợp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường;
Thực hiện văn bản hướng dẫn của Sở GD&ĐT Hà nội, Phòng GD&ĐT Thanh Oai về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công tác pháp chế năm học 2022 - 2023;
Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường và địa phương, trường mầm non Mỹ Hưng xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế của trường năm học 2022 - 2023 như sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
1. Mục đích:
- Nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh trong toàn trường, nhằm góp phần ổn định môi trường giáo dục và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục.
- Cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường nắm được các nhiệm vụ của công tác pháp chế mà nhà trường cần phải tổ chức thực hiện.
- Nhà trường thực hiện triển khai tới các đoàn thể, Tổ chuyên môn nắm được cách thức tổ chức, triển khai, kiểm tra, đánh giá công tác pháp chế hàng năm, nhằm đưa công tác pháp chế hoạt động ổn định, đạt hiệu quả. Thúc đẩy hoạt động quản lý, giáo dục của nhà trường đi vào nề nếp.
- Tăng cường công tác pháp chế, đảm bảo cho nhà trường hoạt động tuân thủ theo pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cán bộ, nhà giáo, người lao động và học sinh trong nhà trường.
2. Yêu cầu:
- Phổ biến kịp thời, thường xuyên các quy định pháp luật đến cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh học sinh trong toàn trường.
- Lựa chọn nội dung giáo dục pháp luật phù hợp, có hệ thống và bảo đảm hiệu quả thiết thực; nội dung trọng tâm là các quy định pháp luật về giáo dục mới ban hành; các quy định pháp luật mới về cán bộ, công chức, viên chức; Luật Giáo dục; Luật lao động; Điều lệ trường MN; Thông tư, hướng dẫn quy chế dân chủ, thi đua khen thưởng, tài chính, tài sản công, quản lý dạy thêm, học thêm; nội quy, quy chế trong  đơn vị, các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hành, tiết kiệm chống lãng phí, công tác phòng chống dịch Covid-19…
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN:
1. Nhiệm vụ chung:
- Tập trung nâng cao chất lượng công tác pháp chế, thực hiện tốt các nhiệm vụ năm học 2022 - 2023, Kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) ngành GD&ĐT Hà Nội năm 2022 - 2023. Tiếp tục triển khai thực hiện “Ngày pháp luật”.
- Nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức trong việc tìm hiểu và thực hiện luật và các văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) có liên quan đến lĩnh vực GD&ĐT, tuân thủ và thực hiện đúng những nguyên tắc, những quy định về pháp chế để thực hiện và XD môi trường giáo dục trong sạch, tuân thủ đúng hiến pháp và pháp luật.
- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch của UBND TP Hà Nội về triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng PBGDPL trong nhà trường trên địa bàn thành phố Hà Nội”.
- Triển khai thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung uơng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế.
2. Nội dung cụ thể:
2.1. Kiện toàn nhân lực công tác pháp chế:
- Kiện toàn Ban tuyên truyền PBGDPL của nhà trường, xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm học 2022 - 2023.
- Nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác pháp chế cho cán bộ làm công tác pháp chế tại các đơn vị; tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác pháp chế do Sở GD&ĐT, Sở Tư pháp hoặc các cơ quan chuyên môn khác tổ chức.
2.2. Hoạt động pháp chế:
2.2.1. Công tác xây dựng pháp luật:
- Nhà trường căn cứ các văn bản QPPL của Thành phố và của UBND Huyện đang thực hiện liên quan đến cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh. Xây dựng hướng dẫn cụ thể, chi tiết để triển khai thực hiện đối với giáo viên và học sinh tại đơn vị.
2.2.2. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật:
- Ra Quyết định phân công lãnh đạo phụ trách công tác pháp chế, xây dựng và triển khai kế hoạch công tác PBGDPL năm học 2022 - 2023, trong đó lồng ghép việc triển khai, tuyên truyền đến cán bộ, giáo viên, nhân viên về Nghị quyết 29/NQ-TW Nghị quyết 44/NQ-CP và Quyết định số 2653/QĐ-BGD&ĐT và các văn bản QPPL về giáo dục mới được ban hành kèm theo Quyết định số 792/QĐ-BGD&ĐT ngày 07/3/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về triển khai Đề án tiếp tục “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường” được ban hành kèm theo QĐ 1141/QĐ-BĐHĐA ngày 29/3/2013 của Trưởng ban điều hành Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường”.
- Tiếp tục tổ chức phổ biến kịp thời, thường xuyên các luật, các văn bản QPPL mới về giáo dục và đào tạo, các quy định pháp luật phù hợp với chức năng nhiệm vụ của từng đối tượng thuộc phạm vi quản lý của đơn vị.
-  Thực hiện đổi mới phương pháp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy các kiến thức pháp luật trong chương trình giáo dục trẻ hàng ngày, tăng cường công tác bồi dưỡng theo các chuyên đề. Tham dự ngày pháp luật và các cuộc thi tìm hiểu pháp luật; tham gia đầy đủ các cuộc thi do Sở GD&ĐT hoặc các Sở ngành của Thành phố tổ chức.
- Bổ sung nâng cao chất lượng hoạt động của tủ sách pháp luật tại trường. Xây dựng trang thông tin pháp luật trên trang website của đơn vị.
2.2.3. Theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật:
- Triển khai thực hiện tốt công tác theo dõi thi hành pháp luật lĩnh vực giáo dục ở địa phương.
- Phối hợp với các cơ quan đơn vị trong việc kiểm tra, xử lý việc chấp hành pháp luật về giáo dục của các cơ sở giáo dục trên địa bàn và tại đơn vị mình.
- Cuối năm học, nhà trường báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý việc chấp hành pháp luật của đơn vị gửi về Phòng GD&ĐT.
2.2.4. Công tác bồi thường của Nhà nước:
- Nghiên cứu kỹ Nghị định số 16/2010/NĐ-CP ngày 03/03/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; TT số 03/2013/TT-BTP ngày 31/01/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong lĩnh vực quản lý hành chính.
- Cán bộ, viên chức, nhân viên có trách nhiệm công vụ, đạo đức nghề nghiệp khi làm việc với nhân dân, nâng cao chất lượng dịch vụ công lĩnh vực giáo dục và đào tạo, hạn chế những phát sinh bồi thường của nhà nước, bồi thường dân sự.
2.2.5. Công tác cải cách thủ tục hành chính:
- Các thủ tục hành chính phải được niêm yết công khai quy trình giải quyết tại trang Website của nhà truờng.
-  Xây dựng quy trình giải quyết từng thủ tục hành chính theo hướng đơn giản hóa, giảm chi phí cho CB,GV,NV và phụ huynh học sinh. Ưu tiên các thủ tục liên quan đến học sinh và cán bộ giáo viên như: Cấp lại bản sao văn bằng cho học sinh; Chỉnh sửa nội dung ghi trên các loại hồ sơ, bằng tốt nghiệp; Xác minh văn bằng chứng chỉ; Cấp lại các loại giấy chứng nhận cho học sinh; Tiếp nhận học sinh từ nơi khác về; Chuyển trường cho học sinh ra ngoài tỉnh; Chuyển trường cho học sinh trong Thành phố; Xác nhận thời gian công tác cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường…
- Giải quyết đúng hạn 100% các hồ sơ hành chính đủ điều kiện của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. Có đủ các loại hồ sơ sổ sách và trang thiết bị theo quy định.
- Thường xuyên rà soát các quy định từng thủ tục hành chính, bổ sung cơ sở pháp lý cho từng thủ tục trên cơ sở những nghị định, thông tư mới được ban hành.
2.2.6. Công tác thi đua - khen thưởng:
Hiệu trưởng quyết định khen thưởng theo thẩm quyền hoặc đề nghị Sở GD&ĐT, UBND Huyện, PGD&ĐT Huyện Thanh Oai khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác pháp chế theo năm học.
3. Tổ chức thực hiện:
- Hiệu trưởng xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế tại đơn vị và triển khai thực hiện theo quy định.
- Kiện toàn Ban tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tại trường; Xây dựng Kế hoạch PBGDPL và triển khai thực hiện.
- Báo cáo kết quả thực hiện công tác pháp chế tại đơn vị theo định kỳ và khi cấp trên yêu cầu.
Trên đây là Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm học 2022 - 2023 của trường mầm non Mỹ Hưng. Nhà trường yêu cầu các thành viên trong Ban thực hiện công tác pháp chế nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT Thanh Oai (để b/c);
- Trường MN Mỹ Hưng (để t/h);
- Lưu VT./.
HIỆU TRƯỞNG  
Nhữ Thị Thủy


 

Tác giả: Nhữ Thị Thuỷ

Nguồn tin: Công tác pháp chế

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://nukeviet.vn là vi phạm bản quyền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây