Kế hoạch siết chặt kỷ cương hành chính, đổi mới lề lối phong cách làm việc năm 2022-2023

Chủ nhật - 25/09/2022 17:14
UBND HUYỆN THANH OAI
TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
               Số: 108/KH-MNMH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
               Mỹ Hưng, ngày 16 tháng 8 năm 2022

KẾ HOẠCH
Xiết chặt kỷ cương hành chính, đổi mới lề lối phong cách làm việc
tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong thi hành công vụ, công chức, viên chức
Năm học  2022 - 2023

Thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2020”, Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 3/2/2017 của Chủ tịch UBND TP Hà Nội; Thực hiện Công văn chỉ đạo của UBND Huyện Thanh Oai, Phòng GD Huyện Thanh Oai về việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới lề lối, phong cách làm việc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức năm học 2022 - 2023. Trường mầm non Mỹ Hưng xây dựng Kế hoạch về việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới lề lối, phong cách làm việc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị, như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Mục đích:
Thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp.
Cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP về tổ chức thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2022”.
Chấn chỉnh và siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; góp phần củng cố chất lượng, nâng cao uy tín của bộ máy chính quyền trong đơn vị.
Đổi mới lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ và giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức trách nhiệm với nhiệm vụ chuyên môn; tinh thần phục vụ Nhân dân, thái độ ứng xử, tác phong làm việc, phấn đấu đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc cấp TP”, danh hiệu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa nâng cao” và phấn đấu đạt “Trường chuẩn Quốc gia mức độ 2 vào năm học 2023 - 2024”.
2. Yêu cầu:
Kế hoạch được triển khai, tổ chức thực hiện đồng bộ tại đơn vị; gắn với nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn của các ngành, các địa phương; tránh phô trương, hình thức, làm theo phong trào.
Các hoạt động thực hiện có chiều sâu, nội dung thiết thực, kết quả rõ nét, tác dụng tích cực, trực tiếp tới quyền lợi của cán bộ, công chức viên chức trong đơn vị.
Các giải pháp được tổ chức thực hiện quyết liệt, mạnh mẽ, đồng thời động viên, biểu dương kịp thời các tập thể, cá nhân làm tốt; kiên quyết xử lý nghiêm những hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, tổ chức trong quá trình quản lý hành chính.
Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, bộ phận trực tiếp phụ trách, chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch, phấn đấu đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc cấp TP”, danh hiệu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa nâng cao” và phấn đấu đạt “Trường chuẩn Quốc gia mức độ 2 vào năm học 2023 - 2024”.
II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH:
1. Rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật; chuẩn hóa TTHC; xây dựng quy trình nội bộ, hoàn thiện Quy chế làm việc của đơn vị.
Chủ động rà soát sửa đổi, bổ sung các quy định về quản lý, tổ chức bộ máy, biên chế, tiền lương, tiền công, cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng trong đơn vị.
Tiếp tục kiểm soát việc công bố TTHC theo đúng quy định, đơn giản hóa thành phần hồ sơ, rút ngắn thời gian giải quyết, tăng cường phân cấp, tạo sự chủ động thực hiện tại đơn vị.
- Tiếp tục rà soát, đơn giản hóa các TTHC trên tất cả các lĩnh vực, nhất là các thủ tục liên quan đến việc giải quyết các thủ tục hành chính tại đơn vị, nhằm tạo thuận lợi tối đa, tiết giảm đến mức thấp nhất chi phí tuân thủ TTHC.
- Thực hiện công khai đối với toàn bộ các TTHC thuộc trách nhiệm, thẩm quyền giải quyết, việc công khai phải đầy đủ thông tin (các bộ phận cấu thành TTHC), đúng quy định (thường xuyên, rõ ràng, đúng địa chỉ, dễ tiếp cận, dễ khai thác, dễ sử dụng).
- Nhà trường chủ động ban hành Quy chế làm việc, quy trình giải quyết công việc tại đơn vị, đảm bảo đúng quy định pháp luật, phù hợp với thực tế triển khai theo phương châm:“Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình, rõ hiệu quả”. Trong đó việc phân công nhiệm vụ cho các bộ phận, cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị, theo hướng chuyên môn hóa; lãnh đạo phải bao quát, quán xuyến công việc, thực hiện việc kiểm tra, đôn đốc, xử lý tình huống, báo cáo lãnh đạo và cơ quan quản lý cấp trên kịp thời; Khuyến khích thực hiện công khai quy trình giải quyết công việc nội bộ tại đơn vị. Chú trọng việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về TTHC, quy định hành chính theo quy định tại Nghị định số 10271/VBHN-VPCP ngày 27/9/2017 về về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính.
2. Tiếp tục thực hiện tốt việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy trong đơn vị, đảm bảo nguyên tắc “Một đầu mối - một việc xuyên suốt”.
Ban giám hiệu nhà trường xây dựng, triển khai, thực hiện nghiêm, kịp thời các Quyết định và sự chỉ đạo của cấp trên về sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo Kế hoạch số 16/KH-UBND về việc rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc TP; sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các bộ phận, đầu mối trực thuộc đảm bảo nguyên tắc “Một đầu mối - một việc xuyên suốt”.
Ban giám hiệu chủ động xây dựng đề án vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp, theo hướng dẫn của các Bộ chuyên ngành.
Phân công nhiệm vụ phù hợp với chuyên môn, năng lực sở trường của từng cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị; thực hiện rà soát, sắp xếp, điều chuyển, bố trí nhân sự phù hợp với từng vị trí việc làm của công chức, viên chức. Kiên quyết đưa ra khỏi biên chế hoặc chấm dứt hợp đồng lao động đối với số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năng lực yếu, thiếu tinh thần trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Rà soát, thực hiện nghiêm việc phân công lại vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức đến hạn phải thực hiện chuyển đổi theo Nghị định 158/2007/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định số 150/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 158/2007/NĐ-CP.
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, công tác tư tưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị, tạo đồng thuận cao trong quá trình thực hiện, đảm bảo hiệu quả, thông suốt, thống nhất hành động; quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND TP trong sắp xếp bộ máy để quyết liệt triển khai thực hiện hiệu quả, đúng thời hạn.
Chỉ đạo thực hiện và quyết tâm phấn đấu đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc cấp TP”, danh hiệu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa nâng cao” và phấn đấu đạt “Trường chuẩn Quốc gia mức độ 2 vào năm học 2023 - 2024”.
3. Thay đổi căn bản tư duy, thái độ, đổi mới lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp tiếp nhận, thụ lý, giải quyết thủ tục hành chính trên tinh thần “Lấy sự hài lòng của người dân là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành công việc”:
Ban giám hiệu nhà trường, chủ động XD kế hoạch tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nhằm nâng cao về ý thức chính trị, tinh thần trách nhiệm; phương pháp, lề lối, tác phong làm việc; tinh thần, thái độ, trách nhiệm trong công việc; kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn của đội ngũ cán bộ, công chức thường xuyên tiếp xúc với Nhân dân và đội ngũ trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính.
Tổ chức cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị, tự đăng ký nội dung thi đua và cam kết thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của UBND TP về việc tổ chức thực hiện “Năm kỷ cương hành chính năm 2022” với các nội dung, chỉ tiêu cụ thể gắn với công việc, nhiệm vụ được giao trên cơ sở Kế hoạch của đơn vị triển khai thực hiện Kế hoạch của Thành phố.
Yêu cầu từng cán bộ, công chức, viên chức tại các đơn vị căn cứ vị trí việc làm và nhiệm vụ phân công phải xây dựng kế hoạch công tác cụ thể cho tuần, tháng, quý, năm báo cáo Thủ trưởng đơn vị để quản lý, theo dõi, chỉ đạo, giám sát.
Thực hiện tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng thẩm quyền, quy trình, quy định theo chỉ đạo của Thành ủy tại Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 16/12/2016 và Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 10/10/2015 của UBND TP.
Phân công cán bộ có trình độ chuyên môn, có phẩm chất đạo đức, ý thức chính trị, ứng xử có văn hóa, đúng mực thực hiện nhiệm vụ này.
Triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 522/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 của UBND TP về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc TP Hà Nội. Tập trung thay đổi tư duy, thái độ, đổi mới lề lối làm việc, văn hóa ứng xử của CB;CC trực tiếp, thường xuyên tiếp xúc, giải quyết các thủ tục hành chính với người dân và phụ huynh. Sau đây là nội dung, yêu cầu sau:
1. Khách đến, được chào hỏi.            6. Khách vội, giải quyết nhanh.
2. Khách ở, luôn tươi cười.               7. Khách chờ, được xin lỗi.
3. Khách hỏi, được tư vấn.                8. Khách phàn nàn, phải lắng nghe.    
4. Khách yêu cầu, phải tận tâm.        9. Khách nhờ, luôn chu đáo.
5. Khách cần, được thông báo.         10. Khách về, được hài lòng.
Đa dạng các hình thức tiếp nhận để giải quyết đúng quy định pháp luật đối với các phản án, kiến nghị của tổ chức, công dân về giải quyết TTHC, về trình độ chuyên môn, thái độ, hiệu quả phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức như: văn bản hành chính; hệ thống bưu chính công ích; cổng thông tin điện tử, trang web của các cơ quan, đơn vị; tin nhắn; báo chí và các phương tiện thông tin đại chúng.
Tăng cường công tác tự kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương công vụ và văn hóa công sở của cán bộ, công chức, viên chức. Có các hình thức khen thưởng, động viên, biểu dương kịp thời các cá nhân có thành tích, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có sáng kiến cải tiến quy trình, rút ngắn thời gian, nâng cao chất lượng hiệu quả công việc liên quan đến người dân và giải quyết TTHC; kịp thời xử lý nghiêm, có tính chất răn đe cán bộ, công chức, viên chức vi phạm các quy định trong thực thi công vụ, giải quyết TTHC và tiếp xúc với người dân..
4. Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu tại đơn vị:
Thực hiện nghiêm Quy chế làm việc, chấp hành đúng, đầy đủ sự chỉ đạo, điều hành, đảm bảo chất lượng theo kế hoạch. Thực hiện nghiêm túc Nghị định số 157/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ quy định về chế độ trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước trong thi hành nhiệm vụ, công vụ; Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trong công tác cải cách TTHC.
Chỉ đạo, điều hành hoạt động của đơn vị theo quy trình đã xây dựng, đảm bảo sự đồng bộ, thông suốt. Quản lý, giám sát chặt chẽ việc sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc, kiên quyết khắc phục tình trạng lãng phí tài sản, lãng phí thời gian; đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách TTHC; không để xảy ra tình trạng đùn đẩy, né tránh, không rõ trách nhiệm, gây nhũng nhiễu, phiền hà trong giải quyết công việc.
Thực hiện nghiêm trách nhiệm định kỳ trực tiếp tiếp công dân theo quy định; kịp thời xử lý, chỉ đạo giải quyết nhanh và đúng thẩm quyền các khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực, nhiệm vụ, trách nhiệm của đơn vị.
Tiếp thu đầy đủ và xử lý, phúc đáp kịp thời, giải trình theo quy định các phản ánh, kiến nghị, góp ý, yêu cầu từ các tổ chức, công dân về trình độ chuyên môn, thái độ, hiệu quả phục vụ của công chức, viên chức, trong giao dịch và giải quyết TTHC theo quy định tại Nghị định số 90/2013/NĐ-CP ngày 08/8/2013 của Chính phủ và Thông tư số 02/2014/TT-TTCP ngày 29/4/2014 của Thanh tra Chính phủ Quy định trách nhiệm giải trình của cơ quan Nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao.
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để cập nhật thường xuyên, kịp thời, chính xác kết quả, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được cấp trên giao.
5. Tăng cường kỷ luật công vụ trong thực hiện các nhiệm vụ, chỉ đạo:
- Thực hiện nghiêm tất cả các nhiệm vụ, chỉ đạo được giao thuộc trách nhiệm đơn vị; chịu trách nhiệm về việc để chậm tiến độ, không hoàn thành hoặc không thực hiện đúng chế độ thông tin báo cáo theo quy định.
- Thường xuyên tiến hành tự kiểm tra việc thực hiện văn bản chỉ đạo, điều hành, nhiệm vụ được giao.
- Theo dõi, rà soát, đôn đốc, báo cáo tiến độ, tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ, chỉ đạo.
- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin để cập nhật thường xuyên, kịp thời, chính xác kết quả, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trong đơn vị.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
Ban giám hiệu căn cứ đặc điểm tình hình của đơn vị, địa phương, xây dựng Kế hoạch thực hiện chi tiết; xây dựng các mục tiêu, chỉ tiêu, mức phấn đấu cụ thể của toàn đơn vị trong việc tổ chức đổi mới tích cực lề lối làm việc.
Lồng ghép công tác phê và tự phê bình về tác phong, lề lối làm việc, đạo đức, lối sống của cá nhân và tập thể vào nội dung sinh hoạt Chi bộ Đảng, Họp hội đồng sư phạm nhà trường hàng tháng của đơn vị.
Quy định nội dung và kết quả thực hiện kế hoạch này là một trong các tiêu chuẩn bình xét thi đua cuối năm của tập thể, cá nhân.
Trên đây là kế hoạch về việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới lề lối, phong cách làm việc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị của trường MN Mỹ Hưng, Ban giám hiệu nhà trường yêu cầu CB,GV,NV trong đơn vị nghiêm túc thực hiện kế hoạch đã xây dựng./.
 
Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT Thanh Oai (để b/c);
- CB,GV,NV trường MNMH (để t/h);
- Lưu VP./.
HIỆU TRƯỞNG
Nhữ Thị Thuỷ


 

Tác giả: Nhữ Thị Thuỷ

Nguồn tin: Công tác cải cách hành chính:

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://nukeviet.vn là vi phạm bản quyền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây