QĐ thành lập ban giám sát về vệ sinh dinh dưỡng và ATTP 2022-2023

Thứ hai - 19/09/2022 23:50
 
 
 
 
UBND HUYỆN THANH OAI
TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
Số: 60/QĐ-MNMH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                      Mỹ Hưng, ngày 05 tháng 8 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
V/v thành lập Ban giám sát về tăng cường công tác phòng dịch và
quản lý vệ sinh dinh dưỡng, an toàn thực phẩm
Năm học 2022 - 2023

          Căn cứ Công văn chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Huyện Thanh Oai, Phòng Y tế, Phòng GD&ĐT Huyện Thanh Oai về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, công tác quản lý vệ sinh dinh dưỡng và ATTP trong trường mầm non năm học 2022 - 2023;
          Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường năm học 2022 - 2023;
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Thành lập Ban giám sát về việc tăng cường công tác phòng dịch, công tác quản lý vệ sinh dinh dưỡng và ATTP của trường mầm non Mỹ Hưng gồm các ông, bà có tên sau:
 
TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ phân công
1 Nhữ Thị Thủy Hiệu trưởng Trưởng ban
2 Đào Thị Thuý Phó Hiệu trưởng Phó ban thường trực
3 Nguyễn Thị Luận Trạm trưởng trạm y tế Phó ban
4 Nguyễn Thị Mai Phó Hiệu trưởng Thành viên
5 Lê Thị Giang NV Y tế Thành viên
6 Hoàng Thị Thi BCH Công đoàn Thành viên
7 Phạm Thị Hương TT Tổ GD 4+5T Thành viên
8 Nguyễn Thị Hằng TT khu Quảng Minh Thành viên
9 Lê Thị Quỳnh TT Tổ nuôi dưỡng Thành viên
10 Nguyễn Tiến Hiệp Hội trưởng hội PH Thành viên
11 Nguyễn Đăng Tùng Hội phó hội PH Thành viên
Điều 2: Ban giám sát có nhiệm vụ phân công kiểm tra, đôn đốc việc quản lý và tăng cường công tác phòng dịch, công tác quản lý vệ sinh dinh dưỡng và ATTP tại trường Mầm non Mỹ Hưng.
Điều 3: Các đồng chí có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 
               Nơi nhận:
                  - Như điều 3;
                  - Cơ quan chủ quản (để b/c);
                   - Lưu VP./.
HIỆU TRƯỞNG
Nhữ Thị Thủy
 
  UBND HUYỆN THANH OAI
TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
Số: 61/PCNV-MNMH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
          Mỹ Hưng, ngày 05 tháng 8 năm 2022
 
         
PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
Các thành viên trong Ban giám sát về tăng cường công tác phòng dịch   
và quản lý vệ sinh dinh dưỡng và ATTP năm học 2022 - 2023
                             Trường mầm non Mỹ Hưng

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của các cấp về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh và quản lý vệ sinh dinh dưỡng và ATTP năm học 2022 – 2023 tại các nhà trường;
Căn cứ Quyết định số 60/QĐ-MNMH ngày 05/8/2022 của trường MN Mỹ Hưng về việc thành lập Ban giám sát về tăng cường công tác phòng chống dịch và quản lý vệ sinh dinh dưỡng và ATTP năm học 2022 - 2023 của trường Mầm non Mỹ Hưng; Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương và nhà trường. Ban giám sát thực hiện phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Tổ cụ thể như sau:
I. NHIỆM VỤ CỦA BAN GIÁM SÁT:
1. Căn cứ tình hình thực tế của địa phương và nhà trường, tình hình dịch bệnh trong từng thời điểm hiện tại, nhiệm vụ của Ban giám sát có trách nhiệm tham mưu, xây dựng kế hoạch giám sát về công tác quản lý vệ sinh dinh dưỡng và ATTP tại trường mầm non Mỹ Hưng và triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và khống chế dịch bệnh nếu xảy ra trên địa bàn, sẵn sàng ứng phó với các tình huống phòng dịch trong năm học 2022 - 2023.
2. Có nhiệm vụ giám sát, tuyên truyền, vận động, nhắc nhở cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường thực hiện tốt công tác quản lý vệ sinh dinh dưỡng và ATTP và các biện pháp phòng chống các dịch bệnh có thể xảy ra trong nhà trường theo quy định trong năm học 2022 - 2023.
3. Thực hiện phân công nhiệm vụ cụ thể từng công việc cho từng thành viên trong Ban giám sát.
4. Báo cáo định kỳ, đột xuất với Ban chỉ đạo cấp trên về kết quả thực hiện theo quy định.
II. NHIỆM VỤ CỦA TỪNG THÀNH VIÊN:
1. Bà Nhữ Thị Thủy - Hiệu trưởng - Trưởng Ban.
- Quản lý, chỉ đạo chung công tác Y tế, công tác đảm bảo VSDD và ATTP của đơn vị. Kiểm tra, giám sát và đánh giá các hoạt động về công tác phòng chống dịch, công tác đảm bảo VSDD và ATTP đối với CB,GV,NV trong toàn trường.
- Duyệt kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong Ban giám sát.
2. Bà Đào Thị Thuý -  Phó Hiệu Trưởng - Phó ban thường trực.
- Điều hành, triển khai các hoạt động của Ban giám sát.
- Thay mặt Trưởng ban điều hành các công việc khi được ủy quyền .
- Phân công cán bộ Y tế của trường tiến hành xây dựng Kế hoạch đảm bảo công tác phòng chống các dịch bệnh và công tác đảm bảo vệ sinh dinh dưỡng và ATTP năm học 2022 - 2023 và thực hiện các kế hoạch khác khi có yêu cầu.
- Phụ trách công tác đảm bảo vệ sinh ATTP, lưu mẫu thức ăn theo ngày.
- Có trách nhiệm tham mưu cùng Phòng y tế tổ chức các buổi ngoại khóa, tuyên truyền, nâng cao hiểu biết cho CB,GV,NV,PH và các cháu về công tác phòng chống các dịch bệnh và công tác vệ sinh ATTP năm học 2022 - 2023;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng ban phân công.
3. Bà Nguyễn Thị Luận - Trưởng trạm Y tế xã - Phó ban.
- Điều hành, triển khai kế hoạch hoạt động của Ban giám sát.
- Theo dõi và phân công cán bộ Y tế xã kiểm tra giám sát việc thực hiện công tác phòng chống các dịch bệnh và công tác đảm bảo vệ sinh dinh dưỡng và ATTP trong nhà trường năm học 2022 - 2023 và thực hiện các kế hoạch khác khi có yêu cầu.
4. Bà Nguyễn Thị Mai - Phó Hiệu trưởng - Thành viên.
- Giúp Trưởng ban trong việc điều phối, triển khai thực hiện kế hoạch về công tác phòng chống dịch và công tác đảm bảo vệ sinh dinh dưỡng an toàn thực phẩm năm học 2022 - 2023 theo sự phân công.
- Trực tiếp kiểm tra, đôn đốc các hoạt động liên quan đến phần công việc được phân công phụ trách và đề xuất biện pháp thực hiện.
- Tham mưu với Ban chỉ đạo lên kế hoạch cụ thể về công tác phòng chống dịch và công tác đảm bảo vệ sinh dinh dưỡng ATTP năm học 2021 - 2022;
- Phối hợp với nhân viên y tế xử trí các tình huống xảy ra, kịp thời sơ cứu và đưa các em tới cơ sở y tế khi sảy ra vấn đề về vệ sinh an toàn thực phẩm.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng ban phân công.
5. Bà Lê Thị Giang - Y tế học đường - Thành viên.
- Phụ trách phòng Y tế nhà trường.
- Lập kế hoạch về Y tế học đường trường học, quản lý tủ thuốc nhà trường; tham mưu với Hiệu trưởng lên kế hoạch mua sắm vật tư, dụng cụ, các thiết bị phục vụ cho công tác đảm bảo VS an toàn thức phẩm.
- Tham mưu với Ban chỉ đạo lên kế hoạch cụ thể về công tác phòng chống dịch và công tác đảm bảo vệ sinh dinh dưỡng, ATTP năm học 2022 - 2023;
- Phụ trách công tác tuyên truyền công tác Y tế trường học, xây dựng Kế hoạch ngoại khóa truyền thông về công tác phòng chống dịch và công tác đảm bảo vệ sinh dinh dưỡng, ATTP năm học 2022 - 2023;
- Kiểm tra công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, lưu mẫu thức ăn theo ngày.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng ban phân công.
6. Bà Hoàng Thị Thi - Ban chấp hành Công đoàn - Thành viên.
- Giúp trưởng ban trong việc điều phối, triển khai thực hiện kế hoạch về công tác phòng chống dịch và công tác đảm bảo vệ sinh dinh dưỡng ATTP năm học 2022 - 2023 theo sự phân công.
- Trực tiếp kiểm tra, đôn đốc các hoạt động liên quan đến phần công việc được phân công phụ trách và đề xuất biện pháp thực hiện tại khu Trung Tâm.
- Tham mưu với Ban chỉ đạo lên kế hoạch cụ thể về công tác phòng chống dịch và công tác đảm bảo vệ sinh dinh dưỡng ATTP năm học 2022 - 2023;
- Phối hợp với nhân viên y tế xử trí các tình huống xảy ra, kịp thời sơ cứu và đưa các em tới cơ sở y tế khi sảy ra vấn đề về vệ sinh an toàn thực phẩm.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng ban phân công.
7. Bà Phạm Thị Hương - GV, tổ trưởng tổ GD 4+5T- Thành viên.
- Giúp Trưởng ban trong việc điều phối, triển khai thực hiện kế hoạch về công tác phòng chống dịch và công tác đảm bảo vệ sinh dinh dưỡng ATTP năm học 2022 - 2023 theo sự phân công.
- Trực tiếp kiểm tra, đôn đốc các hoạt động liên quan đến phân công việc được phân công phụ trách và đề xuất biện pháp thực hiện tại khu Quảng Minh.
- Tham mưu với Ban chỉ đạo lên kế hoạch cụ thể về công tác phòng chống dịch và công tác đảm bảo vệ sinh dinh dưỡng ATTP năm học 2022 - 2023;
- Phối hợp với nhân viên y tế xử trí các tình huống xảy ra, kịp thời sơ cứu và đưa các em tới cơ sở y tế khi sảy ra vấn đề về vệ sinh an toàn thực phẩm.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng ban phân công.
8. Bà Nguyễn Thị Hằng - TT khu Quảng Minh - Thành viên.
- Giúp trưởng ban trong việc điều phối, triển khai thực hiện Kế hoạch về công tác phòng chống dịch và công tác đảm bảo vệ sinh dinh dưỡng ATTP năm học 2022 - 2023 theo sự phân công.
- Trực tiếp kiểm tra, đôn đốc các hoạt động liên quan đến phần công việc được phân công phụ trách và đề xuất biện pháp thực hiện tại khu Quảng Minh.
- Tham mưu với Ban chỉ đạo lên kế hoạch cụ thể về công tác phòng chống dịch và công tác đảm bảo vệ sinh dinh dưỡng ATTP năm học 2022 - 2023;
- Phối hợp với nhân viên y tế xử trí các tình huống xảy ra, kịp thời sơ cứu và đưa các em tới cơ sở y tế khi sảy ra vấn đề về vệ sinh an toàn thực phẩm.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng ban phân công.
9. Bà Lê Thị Quỳnh - Tổ trưởng Tổ nuôi dưỡng - Thành viên.
- Giúp trưởng ban trong việc điều phối, triển khai thực hiện kế hoạch về công tác phòng chống dịch và công tác đảm bảo vệ sinh dinh dưỡng ATTP năm học 2022 - 2023 theo sự phân công.
- Trực tiếp kiểm tra, đôn đốc các hoạt động liên quan đến phần công việc được phân công phụ trách và đề xuất biện pháp thực hiện tại nhà bếp.
- Có trách nhiệm đảm bảo vệ sinh an toàn trong khi nấu ăn.
- Thực hiện đúng thực đơn dinh dưỡng đã được đề ra.
- Xây dựng và lên thực đơn đảm bảo chế độ dinh dưỡng cho học sinh bán trú và chịu trách nhiệm về hồ sơ bán trú, chế độ ăn hàng ngày của trẻ.
- Cùng tham mưu với Ban chỉ đạo xây dựng bếp ăn tập thể đạt hiệu quả, vệ sinh, an toàn.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng ban phân công.
10. Ông Nguyễn Văn Hiệp - Hội trưởng Hội phụ huynh - Thành viên.
      Ông Nguyễn Đăng Tùng - Hội phó Hội phụ huynh - Thành viên.
- Giúp trưởng ban trong việc điều phối, triển khai thực hiện kế hoạch về chăm sóc sức khỏe, về công tác phòng chống dịch và công tác đảm bảo vệ sinh dinh dưỡng ATTP năm học 2022 - 2023 theo sự phân công.
- Thường xuyên kiểm tra, giám sát các hoạt động về công tác phòng chống dịch, công tác đảm bảo VSDD và ATTP trong nhà trường, các hoạt động liên quan đến phân công việc được phân công phụ trách và đề xuất biện pháp thực hiện.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng ban phân công.
Trên đây là bảng phân công nhiệm vụ các thành viên trong Ban giám sát về  công tác phòng chống dịch và công tác đảm bảo vệ sinh dinh dưỡng ATTP của trường mầm non Mỹ Hưng năm học 2022 - 2023. Yêu cầu các thành viên trong Ban giám sát nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc đề nghị báo cáo cho Trưởng ban chỉ đạo để xem xét giải quyết./.

 
Nơi nhận;
- Phòng GD-ĐT, TTYT huyện (để b/c);
- Các thành viên Tổ Covid (để t/h);
- Lưu: VP./.
  HIỆU TRƯỞNGNhữ Thị Thủy

 

Tác giả: Nhữ Thị Thuỷ

Nguồn tin: Công tác y tế học đường:

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://nukeviet.vn là vi phạm bản quyền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây