KH công tác vệ sinh trường học 2022-2023

Thứ hai - 19/09/2022 23:31
 
 
 
 
UBND HUYỆN THANH OAI
TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
Số: 65/QĐ-MNMH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
            Mỹ Hưng, ngày 05 tháng 8 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
V/v kiện toàn Ban chỉ đạo công tác vệ sinh trường học
 Năm học 2022 - 2023

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
Căn cứ Công văn hướng dẫn của Liên ngành Y tế-GD&ĐT về việc tăng cường đảm bảo VSMT và VSATTP trong các cơ sở GD&ĐT năm học 2022-2023;
Thực hiện Kế hoạch chỉ đạo của phòng GD&ĐT Huyện Thanh Oai, Phòng Y tế Huyện Thanh Oai về Kế hoạch triển khai công tác vệ sinh trường học năm học 2022 - 2023,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Kiện toàn Ban chỉ đạo công tác vệ sinh trường học năm học 2022 - 2023 gồm các đồng chí có tên sau:
 
TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ phân công
1 Nhữ Thị Thủy Hiệu trưởng Trưởng ban
2 Đào Thị Thuý Phó Hiệu trưởng Phó ban TT
3 Nguyễn Thị Luận Trạm trưởng trạm y tế Phó ban
4 Nguyễn Thị Mai Phó Hiệu trưởng Thành viên
5 Lê Thị Giang NV Y tế Thành viên
6 Nguyễn Thị Hằng TT khu Quảng Minh Thành viên
7 Nguyễn Thị Thúy TT khu Trung Tâm Thành viên
8 Hoàng Thị Thi BCH Công đoàn Thành viên
9 Phạm Thị Hương TT Tổ GD 4+5 tuổi Thành viên
10 Lê Thị Quỳnh TT Tổ nuôi dưỡng Thành viên
11 Nguyễn Tiến Hiệp Hội trưởng Hội PH Thành viên
Điều 2:  Các thành viên trong Ban chỉ đạo có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch vệ sinh trường học năm học 2022 - 2023. Đồng thời chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch đến từng khu, lớp trong toàn trường.
Điều 3: Các đồng chí có tên trong danh sách Ban chỉ đạo nghiêm chỉnh thi hành Quyết định này./.

 
  Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Cơ quan chủ quản (để b/c);
- Lưu VP ./.
HIỆU TRƯỞNGNhữ Thị Thủy

 
 
UBND HUYỆN THANH OAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
TRƯỜNG MN MỸ HƯNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
Số: 66/PCNV-BCĐ-MNMH             Mỹ Hưng, ngày 05 tháng 8 năm 2022
             

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
Các thành viên trong Ban chỉ đạo công tác vệ sinh trường học
Năm học 2022 - 2023

 
  TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ phân công  
  1 Nhữ Thị Thủy Hiệu trưởng Trưởng ban - PT chung  
 
2

Đào Thị Thuý

Phó Hiệu trưởng
Phó ban TT - Theo dõi chỉ đạo các lớp thực hiện  công tác vệ sinh trường học, đánh giá, xếp loại thi đua hàng tháng.  
 
3

Nguyễn Thị Luận

Trạm trưởng trạm y tế
Phó ban - Phối hợp với BGH nhà trường kiểm tra, giám sát công tác VS trường học.  
 
4

Nguyễn Thị Mai

Phó Hiệu trưởng
Thành viên - Chịu trách nhiệm đôn đốc nhắc nhở GV,NV toàn trường VS trường lớp, tổ chức các hoạt động lao động, trồng chăm sóc hoa, cây cảnh, vệ sinh phong quang.  
 
5

Lê Thị Giang

NV Y tế
Thành viên - Chịu trách nhiệm xây dụng kế hoạch và triển khai kế hoạch theo công văn chỉ đạo cấp trên. Trực tiếp theo dõi, giám sát các hoạt động lao động, trồng chăm sóc hoa, cây cảnh, vệ sinh phong quang theo từng khu vực  được phân công.  
 
6

Nguyễn Thị Hằng

TT khu Quảng Minh
Thành viên - Chịu trách nhiệm đôn đốc nhắc nhở VS trường lớp, tổ chức các HĐLĐ, trồng chăm sóc hoa, cây cảnh, vệ sinh phong quang khu QM.  
 
7

Nguyễn Thị Thúy

TT khu Trung Tâm
Thành viên - Chịu trách nhiệm đôn đốc nhắc nhở VS trường lớp, tổ chức các hoạt động lao động, trồng chăm sóc hoa, cây cảnh, vệ sinh phong quang khu Trung Tâm .  
 
8

Hoàng Thị Thi

BCH Công đoàn
Thành viên-Chịu trách nhiệm đôn đốc nhắc nhở VS trường lớp, tổ chức các HĐ lao động, trồng chăm sóc hoa, cây cảnh, vệ sinh phong quang khu T.Tâm.  
 
9

Phạm Thị Hương

TT Tổ GD 4+5T
Thành viên - Chịu trách nhiệm đôn đốc nhắc nhở, kiểm tra VS trường lớp các hoạt động lao động, trồng chăm sóc hoa, cây cảnh, vệ sinh phong quang khu Quảng Minh.  
 
10

Lê Thị Quỳnh

TT Tổ nuôi dưỡng
Thành viên - Phối hợp BCĐ đôn đốc nhắc nhở VS trường lớp, các hoạt động LĐ, trồng chăm sóc hoa, cây cảnh, vệ sinh phong quang khu Trung Tâm.  
 
11

Nguyễn Tiến Hiệp

Hội trưởng Hội PH
Thành viên - Phối hợp BCĐ kiểm tra, nhắc nhở VS trường lớp, tổ chức các hoạt động LĐ, trồng chăm sóc hoa, cây cảnh, vệ sinh phong quang khu Trung Tâm.  
 
 

T/M BAN CHỈ ĐẠO
Trưởng ban
Nhữ Thị Thủy

 
 
 
 
UBND HUYỆN THANH OAI
TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
Số: 67/KH-MNMH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
          Mỹ Hưng, ngày 05 tháng 8 năm 2022
               

KẾ HOẠCH
Thực hiện công tác vệ sinh trường học
Năm học 2022 - 2023
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
     Đề ra kế hoạch lao động nhằm thực hiện công tác giáo dục toàn diện trong Nhà trường, triển khai các nhiệm vụ về xây dựng môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp, trường học thân thiện.
Giáo dục học sinh biết LĐ tự phục vụ, có ý thức bảo vệ, làm đẹp trường lớp.
Tổ chức tốt công tác lao động trong trường giúp CB,GV,NV và học sinh có động cơ đúng đắn khi tham gia học nghề ở các cấp học trên và tham gia một số hoạt động và kỹ năng sống hàng ngày.
II. NHIỆM VỤ CHUNG:
1. Muốn thực hiện một cách có hiệu quả việc xây dựng trường học xanh- sạch-đẹp, trường học thân thiện, quyết tâm giữ vững danh hiệu “Trường chuẩn Quốc gia” và phấn đấu đạt danh hiệu “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa nâng cao” và những năm tiếp theo giúp giáo viên nhận thức sâu sắc hơn và hướng dẫn giáo viên cần chú trọng việc giáo dục cho HS biết yêu trường lớp, biết thực hiện một số việc, có kỹ năng tự phục vụ, có thái độ và hành vi tốt trong việc giữ gìn vệ sinh trường lớp sạch đẹp và an toàn.
2. Xã hội ngày càng phát triển đòi hỏi phải có con người năng động, sáng tạo thực hiện tốt các công việc được đảm nhiệm. Vì vậy giáo viên cần lồng ghép việc giáo dục kỹ năng sống cho học sinh biết yêu lao động, biết lao động tự phục vụ trong các hoạt động hàng ngày ở trường ở mội lúc, mọi nơi.
3. Triển khai đồng bộ các biện pháp, giải pháp từ tuyên truyền, vận động, lên kế hoạch triển khai, đến phối hợp các lực lượng cùng tham gia thực hiện.
III. NHIỆM VỤ CỦA BAN CHỈ ĐẠO:
1. Đ/c  Nhữ Thị Thủy - Hiệu trưởng - Trưởng ban - Phụ trách chung.
2. Đ/c  Đào Thị Thuý - Phó HT - Phó ban TT - Theo dõi chỉ đạo các lớp thực hiện  công tác vệ sinh trường học, đánh giá, xếp loại thi đua hàng tháng.
3. Đ/c Nguyễn Thị Luận - Trưởng trạm Y tế - Phó ban - Giám sát việc trồng cây, chăm sóc hoa, cây cảnh, tự phục vụ của các lớp trong toàn trường.
4. Đ/c Nguyễn Thị Mai - PHT - Thành viên chịu trách nhiệm đôn đốc nhắc nhở GV,NV toàn trường VS trường lớp, tổ chức các hoạt động lao động, trồng chăm sóc hoa, cây cảnh, vệ sinh phong quang.
5. Đ/c Lê Thị Giang - NVYT - Thành viên - Trực tiếp theo dõi, giám sát các hoạt động lao động, trồng chăm sóc hoa, cây cảnh, vệ sinh phong quang theo từng khu vực  được phân công.
6. Các thành viên còn lại trong Ban chỉ đạo: Theo dõi, giám sát các hoạt động lao động, trồng rau, trồng hoa và chăm sóc hoa, cây cảnh, vệ sinh phong quang theo từng khu vực được phân công.
IV. THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH:
1. Thuận lợi :
Công tác tổ chức lao động của GV,NV các khu đã được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của BGH Nhà trường. Đa số học sinh trong toàn trường hầu hết có bố mẹ làm nông nghiệp, nên công việc lao động nhẹ nhàng tại nhà trường đều khá quen thuộc, các cháu đều ngoan ngoãn, biết nghe  lời cô giáo và đều có ý thức giữ gìn vệ sinh lớp học vệ sinh môi trường và tích cực tham gia các hoạt động giữ gìn vệ sinh do cô giáo tổ chức.
Đội ngũ GV năng động, nhiệt tình, thực hiện và đảm nhiệm được công việc.
Phụ huynh trong toàn trường đêu có tư tưởng tiến bộ, nên rất nhiệt tình ủng hộ các hoạt động tổ chức của nhà trường.
2. Khó khăn:
- Địa bàn xã rộng, hai khu trường nằm cách xa nhau.
- Khu vực đổ rác xa, các khu vực đất để trồng hoa, bồn hoa, cây cảnh chật chội  và thiếu, đất khó trồng hoa, nguồn nước để phục vụ cho việc chăm sóc và tưới cây còn khó khăn, nên công tác vệ sinh phong quang, chăm sóc bồn hoa cây cảnh tương đối khó khăn.
V. NHIỆM VỤ GIẢI PHÁP:
1. Nhiệm vụ:
- Thực hiện giáo dục cho học sinh lao động tự phục vụ: vệ sinh cá nhân, tự dọn dẹp góc học tập, chỗ ngồi ở lớp, tắm giặt sạch sẽ.
- Thực hiện tốt việc giữ gìn nhà vệ sinh học sinh và giáo viên luôn luôn sạch, thân thiện.
- Thực hiện vệ sinh phong quang trường lớp sạch sẽ.
- Chăm sóc bồn hoa, cây cảnh ở sân trường cũng như ở lớp học tốt, tạo khuôn viên xanh - sạch - đẹp, đảm bảo thân thiện.
- Theo dõi đánh giá, xếp loại thi đua về công tác vệ sinh trường học từng nhóm lớp, học sinh và tập thể lớp.
2. Giải pháp:
- Nâng cao nhận thức của học sinh về các hoạt động trong nhà trường thông qua các hoạt động GD và các HĐ khác ở mọi lúc, mọi nơi hàng ngày của trẻ.
- Xây dựng kế hoạch, chương trình chỉ đạo cụ thể, đánh giá nhận xét, xếp loại thi đua hàng tháng, hàng kỳ... nhằm khuyến khích giáo viên, nhân viên và học sinh tham gia thực hiện.
- Phân công khu vực lao động phù hợp với từng lứa tuổi học sinh.
- Thường xuyên kiểm tra thúc đẩy học sinh thực hiện tốt việc vệ sinh cá nhân và tham gia các hoạt động lao động tại trường.
- Chỉ đạo các khu tổ chức lao động tổng vệ sinh chung toàn khu vào chiều thứ sáu hàng tuần.
- Phối hợp tốt với các lực lượng trong và ngoài nhà trường để cùng thực hiện việc GD cho các cháu có ý thức giữ gìn vệ sinh và bảo vệ môi trường.
3. Tổ chức thực hiện:
 
Thời gian Nội dung thực hiện Người thực hiện Kết quả
8/2022 - Thực hiện vệ sinh phong quang chuẩn bị cho năm học mới.
- Phân công khu vực VS cho từng lớp.
- Giáo dục cho học sinh biết tự lao động tự phục vụ, vệ sinh cá nhân, vệ sinh đồ dùng học tập.
CB,GV, NV,HS  
9/2022 - Thực hiện phân công các lớp trực vệ sinh theo khu vực đã phân công.
- Trồng và chăm sóc bồn hoa cây cảnh, vườn rau của bé theo chủng loại quy định từng khu vực.
- Tổ chức lao động tổng vệ sinh các khu vào chiều thứ 6 theo qui định từng khu vực.
- Lập sổ theo dõi đánh giá xếp loại thi đua giữa các lớp cuối tháng.
CB,GV, NV,HS  
10/2022 - Thực hiện lao động vệ sinh thường xuyên, lượm rác, lá cây các khu vực đã phân công, tiếp tục trồng bổ sung hoa, cây cảnh và chăm sóc vườn rau của bé xung quanh khu vực trường.
- Chỉ đạo tốt công tác VS trong, ngoài khu vực trường của tất cả các khu.
- Chỉ đạo các lớp trồng dây xanh và chăm sóc hoa trong lớp học.
- Kiểm tra đánh giá việc thực hiện công tác vệ sinh và các tiêu chuẩn liên quan đến cảnh quan vệ sinh môi trường của các lớp.
CB,GV, NV,HS  
11/2022 -  Thực hiện lao động vệ sinh thường xuyên, lượm rác, lá cây các khu vực đã phân công. Kiểm tra chuyên đề xanh - sạch - đẹp.
- Chỉ đạo các lớp bổ sung hoa, cây cảnh và trồng rau tại các khu lớp.
- Chỉ đạo các lớp hướng dẫn trẻ chăm sóc vườn rau của bé, hoa, cây cảnh thường xuyên.
CB,GV,
NV,HS
 
12/2022 -Thực hiện lao LĐ,VS thường xuyên, cắt cỏ các khu vực đã phân công.
-  Phát động phong trào trồng cây và hoa chuẩn bị cho kế hoạch phát động “Tết trồng cây” vào tháng 2.
- Chấm điểm việc trang trí, vệ sinh, cây xanh trong lớp học.
CB,GV,
NV,HS
 
1/2023 - Thực hiện lao động vệ sinh thường xuyên, lượm rác, lá cây các khu vực đã phân công. Trồng bổ sung các bồn hoa, chuẩn bị  kế hoạch phát động “Tết trồng cây” đầu xuân.
- Đánh giá sơ kết việc thực hiện công tác vệ sinh học kì 1, xếp loại thi đua các lớp trong toàn trường.
CB,GV,
NV,HS
 
2/2023 - Thực hiện lao động vệ sinh thường xuyên, phát quang bụi rậm quanh khu vực trước cổng trường. - Phát động phong trào thi đua “Tết trồng cây”.
- Tổ chức tốt “Tết trồng cây”.
CB,GV,
NV,HS
 
3/2023 - Thực hiện lao động vệ sinh thường xuyên, lượm rác, lá cây các khu vực đã phân công kết hơp chăm sóc vườn rau, vườn hoa.
- Kiểm tra đánh giá chuyên đề xanh, sạch, đẹp.
CB,GV,
NV,HS
 
4/2023 - Thực hiện lao động vệ sinh thường xuyên, lượm rác, lá cây các khu vực đã phân công.
- Tiếp tục trồng và chăm sóc vườn rau, vườn hoa của bé tại các khu.
 
CB,GV,
NV,HS
 
5/2023 - Thực hiện lao động vệ sinh thường xuyên, lượm rác, lá cây các khu vực đã phân công.
- Đánh giá tổng kết việc thực hiện công tác vệ sinh trường học cuối năm, đánh giá xếp loại thi đua từng nhóm lớp trong toàn trường. Bàn giao vườn rau, vườn hoa và cây cảnh cụ thể cho nhân viên bảo vệ trường.
CB,GV,
NV,HS
 
6,7,
8/2023
- Chỉ đạo Bảo vệ thường xuyên chăm sóc vườn rau, vườn hoa, cây cảnh giữ được cảnh quan để đón năm học mới.
- Chỉ đạo GV dạy hè thường xuyên quan tâm đến công tác vệ sinh trường học, có bảng phân công các lớp trực vệ sinh sạch sẽ và phong quang trường lớp đảm bảo môi trường.
CB,GV,
NV,HS
 
          Trên đây là kế hoạch thực hiện công tác vệ sinh trường học của trường MN Mỹ Hưng năm học 2022 - 2023. Nhà trường rất mong được đón nhận sự quam tâm và chỉ đạo sát sao, sự đóng góp ý kiến của Ban chỉ đạo các cấp để trường mầm non Mỹ Hưng thực hiện tốt công tác chăm sóc, giáo dục trẻ và xây dựng kế hoạch nhiệm vụ trong năm học 2022 - 2023./.

 
Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT Thanh Oai (để b/c);
- TTYT Huyện Thanh Oai (để b/c);
- Trường MNMH (để t/h);
- Lưu VP./.
T/M BAN CHỈ ĐẠO
Trưởng banNhữ Thị Thủy

 

Tác giả: Nhữ Thị Thuỷ

Nguồn tin: Công tác y tế học đường:

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://nukeviet.vn là vi phạm bản quyền

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây