KH HĐ hội chữ thập đỏ năm 2022-2023

Thứ hai - 19/09/2022 23:33
UBND HUYỆN THANH OAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MN MỸ HƯNG                   Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
Số: 78/QĐ-MNMH                  Mỹ Hưng, ngày 08 tháng 8 năm 2022
        
                                                      QUYẾT ĐỊNH
Về việc kiện toàn các thành viên tổ chức Chi hội chữ thập đỏ
Năm học 2022 - 2023
              
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON MỸ HƯNG                   
Căn cứ vào lệnh công bố Luật hoạt động Hội chữ thập đỏ số 06/2008/CTN ngày 12/06/2008 của Chủ tịch nước CHXHCNVN;
Thực hiện các Công văn hướng dẫn của các cấp về hoạt động Hội chữ thập đỏ trong trường học;
Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương và của nhà trường năm học 2022 - 2023,              
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Kiện toàn các thành viên tổ chức Chi hội chữ thập đỏ trường mầm non Mỹ Hưng năm học 2022 - 2023 gồm những đồng chí có tên sau:

 
TT Họ và tên Chức vụ Phân công nhiệm vụ
1 Phạm Thị Hương TT Tổ GD Chi hội trưởng
2 Nguyễn Thị Hường NV Nuôi dưỡng Chi hội phó
3 Phạm Thị Duyên Giáo viên Thành viên
4 Lê Thị Giang Nhân viên y tế Thành viên
5 Nguyễn Thị Hằng TT khu Quảng Minh Thành viên
6 Nguyễn Thị Thúy TT khu Trung Tâm Thành viên
7 Hoàng Thị Thi BCH Công đoàn Thành viên

Điều 2: Chi hội có nhiệm vụ nghiên cứu các tài liệu hướng dẫn của cấp trên và thực hiện việc xây dựng kế hoạch hoạt động của Chi hội năm học 2022 - 2023.
Điều 3: Các đồng chí có tên trong Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Cơ quan chủ quản (để b/c);
- Lưu VP ./.
HIỆU TRƯỞNGNhữ Thị Thủy
 
UBND HUYỆN THANH OAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MN MỸ HƯNG                   Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số: 79/KH-MNMH
                 
            Mỹ Hưng, ngày 08 tháng 8 năm 2022

KẾ HOẠCH
Hoạt động Chi hội chữ thập đỏ
Năm học 2022 - 2023

Căn cứ Công văn chỉ đạo của cấp trên về việc thực hiện Kế hoạch hoạt động của Chi hội chữ thập đỏ năm học 2022 - 2023;
Căn cứ vào Kế hoạch nhiệm vụ năm học và tình hình thực tế của nhà trường năm học 2022 - 2023, Chi hội chữ thập đỏ trường mầm non Mỹ Hưng xây dựng kế hoạch hoạt động của Chi hội gồm những nội dung sau:
I. MỤC TIÊU:
Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động cán bộ, giáo viên, nhân viên đặc biệt là đoàn viên thanh niên tham gia vào chi hội chữ thập đỏ trong hệ thống trường học.
Nâng cao chất lượng GD toàn diện trong nhà trường nhằm xây dựng các hoạt động của Chi đoàn thanh niên, đặc biệt là chi hội chữ thập đỏ vững mạnh.
Củng cố phát triển tổ chức của Chi hội CTĐ trong trường học phát triển.
II. NỘI DUNG:
Tiếp tục củng cố, phát triển tổ chức thanh niên, phụ nữ, hội chữ thập đỏ trong và ngoài trường học, đẩy mạnh các hoạt động hướng thiện góp phần tích cực trong việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường.
1. Công tác tuyên truyền:
- Tuyên truyền chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tuyên truyền Luật hoạt động CTĐ, Luật nhân đạo quốc tế, Điều lệ hội, phong trào CTĐ. Đồng thời tuyên truyền sâu rộng cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh, nhằm nâng cao nhận thức về vai trò chức năng, nhiện vụ hoạt động của chi hội.
- Tổ chức tuyên truyền, quảng bá về Chi hội CTĐ và các hoạt động nhân đạo, từ thiện do Chi hội tổ chức và thực hiện. Đặc biệt chú ý tuyên truyền về nhân đạo, từ thiện và phong trào “Tết vì người nghèo”.
- Tuyên truyền về truyền thống tương thân, tương ái, “Lá lành đùm lá rách”; “Một miếng khi đói bằng một gói khi no” hay “Thương người như thể thương thân”, “Mỗi giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại”, “Hiến máu cứu người - Xin đừng thờ ơ”, “Hiến máu cứu người - Nghĩa cử cao đẹp”để cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh và các cháu hiểu được nghĩa cử cao đẹp đó của Hội.
- Thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ cấp trên giao cho là đỡ đầu các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn và vùng khó khăn. Kêu gọi toàn thể hội viên trong đơn vị hãy bớt một phần chi tiêu, tận dụng những đồ dùng và quần áo cũ để giúp đỡ các em nhỏ ở vùng cao đang gặp khó khăn, rất cần sự trợ giúp.
- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Hội chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946 - 23/11/2022).
- Khẳng định sự cần thiết phải thành lập Hội chữ thập đỏ các cấp, nhằm tập hợp các lực lượng XH để giảm bớt phần nào khó khăn trong cuộc sống của những gia đình có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt mà họ đang phải gánh chịu.
- Làm tốt công tác chữ thập đỏ trong nhà trường là phải động viên, khích lệ CB, GV, NV trong trường nhằm thúc đẩy phong trào thi đua dạy tốt, học tốt đạt kết quả cao nhất. Phát huy nội lực để phối hợp với các tổ chức trong XH hướng vào nhà trường.
- Xây dựng và nhân rộng mô hình hoạt động phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.
- Đẩy mạnh công tác vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”; hoặc “Vòng tay bạn bè”; Hay phong trào “Giúp bạn nghèo vượt khó”… Phát huy tinh thần “Tương thân tương ái”; “Thương người như thể thương thân” đoàn kết giúp đỡ nhau trong đơn vị để CB, GV, NV có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, tham gia các hoạt động “Đền ơn, đáp nghĩa” cho những nạn nhân chất độc màu da cam, các hoạt động tham gia hiến máu tình nguyện…
2. Công tác xây dựng tổ chức hội:
          Kiện toàn Ban chấp hành hội, thực hiện phân công nhiệm vụ cho từng hội viên. Tập trung phát triển, củng cố tổ chức Hội ở các khu lớp làm nòng cốt cho các hoạt động nhân đạo, lôi cuốn được đông đảo CB, GV, NV tham gia, tạo điều kiện phát triển tổ chức Hội trong CB, GV, NV của nhà trường.
          Tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Hội, chủ động tham mưu với Chi bộ, Ban giám hiệu nhà trường quam tâm đến cán bộ Hội. Tổng kết, nhân rộng các mô hình tổ chức hoạt động nhân đạo có hiệu quả.
          Thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện chăm lo tới các cháu có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt, động viên kịp thời nhân các ngày lễ, tết, thăm hỏi, động viên hội viên khi ốm đau, tai nạn, rủi ro…
          Tổ chức Hội chữ thập đỏ trong nhà trường không chỉ có CB, GV, NV trong nhà trường mà còn có cả Hội cha mẹ học sinh, các tổ chức đoàn thể tại địa phương và những người có lòng hảo tâm với nhà trường.
          Mỗi khu cử một Ban đại diện cha mẹ học sinh để giữ mối quan hệ giữa phụ huynh và nhà trường. Giáo viên chủ nhiệm lớp thống kê những trẻ có hoàn cảnh khó khăn cần sự trợ giúp. Vì vậy Ban đại diện hội phụ huynh nhất thiết phải tham gia vào tổ chức Hội CTĐ trong nhà trường, thống nhất các hoạt động vì một mục đích chung.
          Tổ chức CTĐ trong nhà trường cũng cần phối hợp hành động với các tổ chức chính trị XH. Với chuyên môn và các tổ chức đoàn thể nhà trường để làm tố công tác Hội.
3. Nội dung:
          Tham gia vào việc mở rộng GD đảm bảo công bằng XH trong học tập của các tầng lớp dân cư, xây dựng CSVC, hướng tới XD trường chuẩn Quốc gia. Vận động CB, GV, NV quan tâm nhiều đến những trẻ có hoàn cảnh khó khăn, học sinh khuyết tật mà không thu học phí, có thái độ đúng đắn trong kiểm tra, đánh giá trẻ trong quá trình học tập.
          Hội CTĐ là tổ chức tập hợp quy tụ các lực lượng trong và ngoài nhà trường, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, ngăn chặn tệ nạn xâm nhập vào nhà trường.
          Có kế hoạch hoạt động cho từng kỳ, từng tháng, từng tuần, thường xuyên củng cố tổ chức Hội thực sự là nòng cốt trong phong trào “Nhân đạo từ thiện” trong nhà trường.
          Phối hợp với Chi đoàn thanh niên công sản HCM, với Chi bộ Đảng, Ban giám hiệu nhà trường, giáo dục lòng nhân ái cho các cháu trong nhà trường.
          Tham gia phòng chống dịch bệnh, tổ chức hoạt động về nước sạch và VS môi trường, đẩy mạnh hoạt động khám chữa bệnh nhân đạo, cấp thuốc miễm phí cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt.
          Xây dựng kế hoach trợ giúp, hoặc vận động các tổ chức, cá nhân theo đúng tinh thần “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, phấn đấu không để sót đối tượng cần được giúp đỡ trong nhà trường.
          Tích cực XD xã hội học tập tại địa phương, đặc biệt coi trọng, giúp đỡ các cháu có hoàn cảnh khó khăn, động viên bằng vật chất, tinh thần để các cháu bớt đi phần nào khó khăn trong cuộc sống.
          Công tác chữ thập đỏ không chỉ nằm trong phạm vi của nhà trường mà của cả toàn XH, ngay cả khu dân cư, trong gia đình, nội tộc cũng cần phải có tổ chức chữ thập đỏ.
          Hội CTĐ không chỉ quan tâm đến CB, GV, NV có hoàn cảnh khó khăn trong trường, mà còn kêu gọi toàn thể CB, GV, NV trong trường giúp đỡ các cháu học sinh vùng cao, vùng khó khăn do thiên tai bão lụt gây ra, các gia đình neo đơn…
          Vận động toàn thể CB, GV, NV trong toàn trường cần quan tâm đến các nội dung hoạt động sau:
          - Giúp người nghèo vượt khó;
          - Giúp đỡ các cháu tật nguyền, mồ côi;
          - Giúp người già không nơi nương tựa;
          - Giúp các nạn nhân chất độc màu da cam….
          Trên đây là kế hoạch hoạt động của Chi hội CTĐ trường MN Mỹ Hưng năm học 2022 - 2023. Chi hội rất mong nhận được đón nhận sự phối kết hợp chặt chẽ của lãnh đạo cấp trên, các ban ngành, đoàn thể tại địa phương, CB, GV, NV và hội phụ huynh để Chi hội hoạt động được thuận lợi và đạt hiệu quả cao./.

 
Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT T.Oai (để b/c);
- Trường MNMH (để t/h);
- Lưu VP./.
CHI HỘI TRƯỞNG
Phạm Thị Hương
HIỆU TRƯỞNG
Nhữ Thị Thủy


 
   

 

Tác giả: Nhữ Thị Thuỷ

Nguồn tin: Công tác y tế học đường:

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://nukeviet.vn là vi phạm bản quyền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây