Kế hoạch phòng chống dịch sốt xuất huyết năm học 2022-2023

Thứ hai - 19/09/2022 23:27
 
 
 
 
UBND HUYỆN THANH OAI
TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
Số: 68/QĐ-MNMH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                     Mỹ Hưng, ngày 05 tháng 8 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
V/v thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch sốt xuất huyết, dịch cúm mùa
Năm học 2022 - 2023

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
Thực hiện các văn bản chỉ đạo của các cấp về công tác phòng chống các bệnh truyền nhiễm, dịch sốt xuất huyết, dịch cúm mùa năm học 2022 - 2023;
Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương và nhà trường trong năm học 2022 - 2023,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch sốt xuất huyết, dịch cúm mùa trường mầm non Mỹ Hưng gồm các đồng chí có tên sau:
STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ
1 Nhữ Thị Thủy Hiệu Trưởng Trưởng ban
2 Đào Thị Thuý Phó Hiệu trưởng Phó ban TT
3 Nguyễn Thị Luận Trạm trưởng trạm y tế Phó ban
4 Nguyễn Thị Mai Phó Hiệu trưởng Thành viên
5 Lê Thị Giang Nhân viên y tế Thành viên
6 Phạm Thị Như Ngọc Bí thư Chi đoàn TN Thành viên
7 Phạm Thị Hương Tổ trưởng Tổ GD 4+5T Thành viên
8 Nguyễn Thị Thúy Tổ trưởng khu Trung Tâm Thành viên
9 Nguyễn Thị Hằng Tổ trưởng khu Quảng Minh Thành viên
10 Hoàng Thị Thi BCH Công đoàn Thành viên
11 Lê Thị Quỳnh Tổ trưởng Tổ nuôi dưỡng Thành viên
12 Nguyễn Tiến Hiệp Hội trưởng Hội PH Thành viên


Điều 2: Ban chỉ đạo có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, thường xuyên phối hợp với Trung tâm y tế Huyện Thanh Oai, Trạm y tế xã điều tra và giám sát dịch.
Điều 3: Các đồng chí có tên trong Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cơ quan chủ quản (để b/c);
- Lưu VP./.
HIỆU TRƯỞNG
Nhữ Thị Thuỷ

                                


 
 
 
 
 
UBND HUYỆN THANH OAI
TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
Số: 69/PCNV-BCĐ-MNMH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Mỹ Hưng, ngày 05 tháng 8 năm 2022

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
Các thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch sốt xuất huyết, dịch cúm mùa
Năm học 2022 - 2023

Căn cứ quyết định số 68/QĐ-MNMH ngày 05 tháng 8 năm 20221 của trường mầm non Mỹ Hưng về việc thành lập BCĐ phòng chống dịch năm học 2022-2023;
Căn cứ nhiệm vụ, chức năng của trường học về công tác Y tế học đường;
Căn cứ tình hình thực tế tại đơn vị trường mầm non Mỹ Hưng;
Căn cứ vào năng lực của các thành viên trong BCĐ công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết, dịch cúm mùa;
Nay Trưởng Ban chỉ đạo công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết, dịch cúm mùa trường mầm non Mỹ Hưng năm học 2022 - 2023 thực hiện phân công trách nhiệm các thành viên, cụ thể như sau:
1. Bà Nhữ Thị Thủy - Hiệu trưởng - Trưởng Ban.
- Quản lý, chỉ đạo chung công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết, dịch cúm mùa của đơn vị.
- Duyệt kế hoạch, phân công nhiệm vụ các thành viên trong Ban chỉ đạo.
2. Bà Đào Thị Thuý -  Phó Hiệu Trưởng - Phó ban thường trực.
- Điều hành, triển khai kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo.
- Thay mặt Trưởng ban điều hành công việc khi được ủy quyền .
- Phân công cán bộ Y tế trường tiến hành xây dựng kế hoạch Phòng chống dịch sốt xuất huyết, dịch cúm mùa và thực hiện các kế hoạch khác khi có yêu cầu.
- Chịu trách nhiệm giúp Trưởng Ban trong việc theo dõi, giám sát, tổ chức chỉ đạo chuyên môn trong công tác phòng chống dịch. Trực tiếp phụ trách GV,NV thực hiện công tác tuyên truyền phòng chống dịch.
- Có trách nhiệm chỉ đạo NVYT tổ chức các buổi ngoại khóa, tuyên truyền, nâng cao hiểu biết cho CB,GV,NV,PH và các cháu về việc phòng tránh dịch sốt xuất huyết, dịch cúm mùa.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng ban phân công.
3. Bà Nguyễn Thị Luận - Trưởng trạm Y tế xã - Phó ban.
- Điều hành, triển khai kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo.
- Theo dõi và phân công cán bộ Y tế xã phối hợp với CB,GV,NV trong nhà trường thực hiện công tác tuyên truyền phòng tránh dịch và thực hiện các kế hoạch khác khi có yêu cầu.
4. Bà Nguyễn Thị Mai - Phó Hiệu trưởng - Thành viên
- Chịu trách nhiệm giúp Trưởng Ban trong việc theo dõi, giám sát, tổ chức chỉ đạo chuyên môn trong công tác phòng chống dịch, hướng dẫn GV,NV thực hiện công tác tuyên truyền phòng chống dịch.
- Trực tiếp kiểm tra, đôn đốc các hoạt động liên quan đến phân công việc được phân công phụ trách và đề xuất biện pháp thực hiện.
- Đôn đốc, nhắc nhở GVCN các lớp phối hợp với Ban chỉ đạo công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết, dịch cúm mùa một cách hiệu quả nhất khi được yêu cầu.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng ban phân công.
5. Bà Lê Thị Giang - Y tế học đường - Thành viên.
- Phụ trách phòng Y tế nhà trường.
- Lập kế hoạch về công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết, dịch cúm mùa quản lý tủ thuốc nhà trường; tham mưu với Hiệu trưởng lên kế hoạch mua sắm vật tư, dụng cụ, các thiết bị Y tế phục vụ cho công tác phòng chống dịch;
- Tham mưu với Ban chỉ đạo lên kế hoạch cụ thể về công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết, dịch cúm mùa.
- Phụ trách công tác tuyên truyền công tác phòng tránh dịch, xây dựng kế hoạch ngoại khóa truyền thông về sức khỏe, dịch bệnh, và cách phòng chống dịch....
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng ban phân công.
6. Bà Phạm Thị Như Ngọc - Bí thư Chi đoàn - Thành viên.
- Giúp Trưởng ban trong việc điều phối, triển khai thực hiện kế hoạch về phòng chống dịch sốt xuất huyết, dịch cúm mùa theo sự phân công.
- Trực tiếp đôn đốc các hoạt động liên quan đến phần công việc được phân công phụ trách và đề xuất biện pháp thực hiện.
- Tham mưu với Ban chỉ đạo lên kế hoạch cụ thể về công tác phòng tránh dịch sốt xuất huyết, dịch cúm mùa trong nhà trường.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng ban phân công.
7. Bà Phạm Thị Hương - GV, Tổ trưởng Tổ GD 4+5T- Thành viên.
- Giúp trưởng ban trong việc điều phối, triển khai thực hiện kế hoạch phòng tránh dịch theo sự phân công.
- Trực tiếp kiểm tra, đôn đốc các hoạt động liên quan đến phân công việc được phân công phụ trách và đề xuất biện pháp thực hiện.
- Đôn đốc, nhắc nhở GVCN các lớp, phối hợp với BCĐ công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết, dịch cúm mùa một cách hiệu quả nhất khi được yêu cầu.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng ban phân công.
8. Bà Nguyễn Thị Thúy - Tổ trưởng khu Trung Tâm - Thành viên.
- Giúp Trưởng ban trong việc điều phối, triển khai thực hiện kế hoạch phòng chống dịch theo sự phân công tại khu Trung Tâm.
- Trực tiếp đôn đốc các hoạt động liên quan đến phần công việc được phân công phụ trách và đề xuất biện pháp thực hiện tại khu Trung Tâm.
- Tham mưu với Ban chỉ đạo lên kế hoạch cụ thể về công tác phòng tránh dịch sốt xuất huyết, dịch cúm mùa trong nhà trường.
9. Bà Nguyễn Thị Hằng - Tổ trưởng khu Quảng Minh - Thành viên
- Giúp Trưởng Ban trong việc điều phối, triển khai thực hiện kế hoạch phòng chống dịch theo sự phân công tại khu Quảng Minh.
- Trực tiếp đôn đốc các hoạt động liên quan đến phần công việc được phân công phụ trách và đề xuất biện pháp thực hiện tại khu Quảng Minh.
- Tham mưu với Ban chỉ đạo lên kế hoạch cụ thể về công tác tuyên truyền phòng tránh dịch sốt xuất huyết, dịch cúm mùa trong nhà trường.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng ban phân công.
10. Bà Hoàng Thị Thi - Phó Chủ tịch CĐ - Thành viên
- Giúp Trưởng ban trong việc điều phối, triển khai thực hiện kế hoạch về phòng chống dịch theo sự phân công.
- Trực tiếp đôn đốc các hoạt động liên quan đến phần công việc được phân công phụ trách và đề xuất biện pháp thực hiện công tác tuyên truyền.
- Tham mưu với Ban chỉ đạo lên kế hoạch cụ thể về công tác tuyên truyền phòng chống dịch sốt xuất huyết, dịch cúm mùa.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng Ban phân công.
11. Bà Lê Thị Quỳnh - TT Tổ nuôi dưỡng - Thành viên
- Giúp Trưởng ban trong việc điều phối, triển khai thực hiện kế hoạch về phòng chống dịch theo sự phân công.
- Trực tiếp đôn đốc các hoạt động liên quan đến phần công việc được phân công phụ trách và đề xuất biện pháp thực hiện công tác tuyên truyền.
- Tham mưu với Ban chỉ đạo lên kế hoạch cụ thể về công tác tuyên truyền phòng chống dịch sốt xuất huyết, dịch cúm mùa.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng ban phân công.
12. Ông Nguyễn Tiến Hiệp - Hội trưởng HPH - Thành viên
- Giúp Trưởng ban trong việc điều phối, triển khai thực hiện kế hoạch về phòng chống dịch theo sự phân công.
- Phối hợp với GV,NV trong nhà thực hiện công tác tuyên truyền phòng chống dịch sốt xuất huyết, dịch cúm mùa.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng ban phân công.
Trên đây là bảng phân công nhiệm vụ các thành viên trong Ban chỉ đạo công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết, dịch cúm mùa trường mầm non Mỹ Hưng năm học 2022 - 2023. Yêu cầu các thành viên trong Ban chỉ đạo nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc đề nghị báo cáo cho Trưởng ban chỉ đạo để xem xét giải quyết./.
Nơi nhận:
- Các thành viên trong BCĐ (để t/h);
- Lưu VT./.
T/M BAN CHỈ ĐẠO
Trưởng banNhữ Thị Thuỷ

 
 
 
 
 
UBND HUYỆN THANH OAI
TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
Số: 70/KH-MNMH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Mỹ Hưng, ngày 05 tháng 8 năm 2022

KẾ HOẠCH
Thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết, dịch cúm mùa
Năm học 2022 - 2023

          Thực hiện Công văn chỉ đạo của các cấp về việc phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết, dịch cúm mùa;
          Trường mầm non Mỹ Hưng XD Kế hoạch tổ chức thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết, dịch cúm mùa năm học 2022 - 2023 trong nhà trường như sau:
I. MỤC TIÊU :
          Mục tiêu của công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết, dịch cúm mùa như sau:
          - Nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh học sinh về việc phòng chống dịch bệnh.
          - Phát hiện sớm ca bệnh đầu tiên, cách ly cấp cứu điều trị kịp thời khống chế ngăn ngừa không để bệnh lan tràn trên địa bàn trường, xã.
         - Nâng cao vai trò trách nhiệm của cán bộ, của giáo viên, nhân viên trong nhà trường về công tác thực hiện phòng chống dịch bệnh.
         - Huy động toàn  thể cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh trong toàn trường tham gia phổ biến, tuyên truyền thông tin hiểu biết về mức độ nguy hiểm về việc phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết, dịch cúm mùa như triệu chứng, tác hại, cách phòng ngừa và một số cách xử lý khi mắc bệnh.
II. NỘI DUNG, BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH:
1. Nội dung, biện pháp phòng chống dịch bệnh:
          - Chủ động phối hợp với trung tâm y tế Xã có kế hoạch tổ chức các lớp tập huấn cho giáo viên trong nhà trường về các dấu hiệu nhận biết về kiến thức phòng chống các dịch bệnh.
- Nhà trường phối hợp với Trung tâm y tế xã phun thuốc diệt muỗi định kỳ 2 lần/năm.
         - Tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch sốt xuất huyết, dịch cúm mùa.
         - Đảm bảo vệ sinh trường lớp, các khu vui chơi,…
         - Triển khai trong toàn thể CB,GV,NV trường cách sử dụng DD Choramin B
          - Cấp nhập và Cung cấp các thông tin liên quan ở Góc thông báo cho phụ huynh và CBGVNV trường tham khảo thường xuyên.
          - Có kiểm tra các bộ phận về việc thực hiện kế hoạch.
          - Có biện pháp xử lý kịp thời khi nghi ngờ bệnh như báo với phụ huynh để đưa trẻ đi bệnh viên , báo với trung tâm y tế để có biện pháp xử lý kịp thời.
          - Có kế hoạch chỉ đạo cho từng bộ phận phối hợp trong kế hoạch phòng chống bệnh sốt xuất huyết, dịch cúm mùa. Cụ thể như sau:
1.1. Đối với Giáo viên:
          - Lau chùi nhà, rửa đồ chơi hàng ngày với dung dịch Choramin B do trung tâm y tế Xã cung cấp hoặc nước tẩy Javel theo công thức được quy định.
          - Theo dõi trẻ hàng ngày, nếu có biểu hiện phải báo ngay với nhà trường và phụ huynh để can thiệp kịp thời, phòng tránh lây lan.
1.2. Đối với Nhân viên:
          - Phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh ở xung quanh trường.
          - Vệ sinh bếp hàng ngày bằng dung dịch Choramin B hoặc nước tẩy Javel theo công thức quy định.
          - Đeo khẩu trang, găng tay khi chế biến.
          - Rửa tay bằng xà phòng trước khi chế biến, sau khi đi vệ sinh.
          - Đảm bảo quy trình chế biến từ sống đến chín. Đảm bảo chất lượng thực phẩm để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
1.3. Đối với Phụ huynh:
          - Cung cấp những thông tin cần thiết về dịch bệnh sốt xuất huyết cho phụ huynh theo dõi ở bảng thông tin.
          - Thông báo cho phụ huynh khi trẻ có những biểu hiện về bệnh để đưa trẻ đến bệnh viện kịp thời hoặc ngược lại.
          - Cộng tác với nhà trường trong việc cho trẻ nghỉ đủ ngày theo quy định để phòng tránh lây lan.
1.4. Các biện pháp loại bỏ nơi sinh sản của muỗi, diệt bọ gậy, lăng quăng:
         1. Đậy kín các chum, lu, khạp…chứa nước không để cho muỗi đẻ trứng.
         2. Thả cá vào tất cả các vật chứa nước trong nhà để ăn bọ gậy.         
         3. Cọ rửa, thay nước các đồ dùng chứa nước ( lu, chum, bể..) 1 tuần 1 lần.
         4. Bỏ muối vào chén nước kê chân chạn, giường, tủ, cho cát ẩm vào lọ hoa.
         5. Thu gom đồ phế thải quanh nhà như chai lọ vỡ, vỏ dừa, lốp xe…Lật úp các vật thải có chứa nước.
2. Các hoạt động chỉ đạo thực hiện phòng chống dịch SXH, dịch cúm mùa:
2.1. Hoạt động của Ban chỉ đạo trường:
          - Cập nhật tình hình dịch sốt xuất huyết để thống nhất các biện pháp đáp ứng theo diễn biến của dịch.
          - Phối hợp với Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh của TT Y tế xã chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra công tác phòng chống sốt xuất huyết, dịch cúm mùa trong trường.
          - Tuyên truyền phòng chống sốt xuất huyết trên trang tin điện tử của trường, trên đài truyền thanh nhà trường, trong các hội nghị của trường.
          - Chỉ đạo, tổ chức thực hiện Quy định về hoạt động phòng chống dịch trong khu vực nhà trường.
          - Huy động các nguồn lực trong trường và của tập thể, cá nhân phòng chống sốt xuất huyết, dịch cúm mùa trong trường.
2.2. Hoạt động của thành viên trong Ban chỉ đạo của các tổ khối.
          - Phối hợp với Ban chỉ đạo phòng chống sốt xuất huyết, dịch cúm mùa của trường và phòng y tế nhà trường đôn đốc kiểm tra công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết, dịch cúm mùa trong CBGVNV trong phạm vi quản lý.
          - Chỉ đạo các khối lớp, tích cực thực hiện Quy định về HĐ y tế trường học do Bộ GD&ĐT ban hành, tăng cường vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường trường học, đặc biệt là các phòng ăn bán trú, bếp ăn tập thể trong trường.       
- Chỉ đạo các đồng chí giáo viên trong tổ, đôn đốc, kiểm soát các trường hợp học sinh, giáo viên có biểu hiện cảm cúm, yêu cầu những người này đến Trạm y tế ngay, thực hiện các biên pháp tránh lây lan virus.
          - Tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch sốt xuất huyết, dịch cúm mùa cho học sinh, phụ huynh và thành viên trong Tổ; huy động các lực lượng này tham gia tuyên truyền trong cộng đồng dân cư bằng những hình thức phong phú như tờ rơi, tranh cổ động, bảng tin, truyền thanh nội bộ,... huy động cộng tác viên, tình nguyện viên tham gia phòng chống dịch sốt xuất huyết, dịch cúm mùa.
          - Tăng cường giám sát dịch trong các lớp học, các khu vui chơi, sinh hoạt của trẻ  khi phát hiện trường hợp nghi ngờ nhiễm sốt xuất huyết, dịch cúm mùa thông báo kịp thời cho NV y tế nhà trường để xử lý triệt để.
          - Vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài trường hỗ trợ thuốc, hóa chất, vật tư, thiết bị phòng chống sốt xuất huyết, dịch cúm mùa trong trường và đơn vị.
          - Nhân viên Y tế  nhà trường chuẩn bị các phương tiện và hướng dẫn chuyên môn cần thiết, để hoàn toàn chủ động trong phòng ngừa, điều trị và dập tắt dịch trong trường.
2.3. Các hoạt động khi dịch sốt xuất huyết lây lan trong trưng:
2.3.1. Hoạt động của Ban chỉ đạo trường:
          - Chỉ đạo các đơn vị trong trường triển khai các biện pháp khẩn cấp phòng chống dịch sốt xuất huyết, dịch cúm mùa.
          - Tuyên truyền mạnh mẽ các biện pháp phòng chống dịch sốt xuất huyết, dịch cúm mùa cho  CB,GV,NV và học sinh, đặc biệt là phụ huynh huy động lực lượng này tích cực tham gia tuyên truyền trong cộng đồng dân cư.
          - Phối hợp với các cơ sở y tế để tham gia chống dịch. Tổ chức các khu vực cách ly, có kiểm soát và đảm bảo điều kiện sinh hoạt.
2.3.2. Hoạt động thành viên ban chỉ đạo trong các Tổ, Khối.
          - Chỉ đạo triển khai các biện pháp khẩn cấp phòng chống dịch.          
          - Thực hiện quyết định của Ban chỉ đạo các cấp, đóng cửa khu vực có dịch sốt xuất huyết, dịch cúm mùa để hạn chế tối đa sự lây lan.
          - Tuyên truyền mạnh mẽ các biện pháp phòng chống dịch sốt xuất huyết, dịch cúm mùa cho giáo viên, học sinh; huy động lực lượng này tích cực tham gia tuyên truyền trong cộng đồng dân cư; huy động cộng tác viên, tình nguyện viên tích cực tham gia khử trùng, xử lý các ổ dịch sốt xuất huyết, dịch cúm mùa.
          - Thực hiện Quyết định của Ban chỉ đạo trường về đóng cửa khu vực để hạn chế tối đa sự lây lan và lấy chỗ đặt bệnh viện dã chiến khi cần thiết.
          - Nhân viên y tế trường theo dõi bệnh nhân và thực hiện các biện pháp chuyên môn đề điều trị và phòng ngừa lây lan ra cộng đồng.
2.4. Các hoạt động sau dịch:
          2.4.1. Nhanh chóng khôi phục lại nề nếp giảng dạy, học tập và có những giải pháp đảm bảo kế hoạch năm học.
          2.4.2. Triển khai các biện pháp làm sạch môi trường tại khu vực đã qua dịch sốt xuất huyết, dịch cúm mùa.
          2.4.3. Tổng kết rút kinh nghiệm, chuẩn bị các điều kiện đáp ứng khi dịch sốt xuất huyết, dịch cúm mùa tái phát.
IV. Tổ chức thực hiện:
          1. Củng cố và kiện toàn Ban chỉ đạo công tác vệ sinh học đường, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh trong đơn vị theo đúng thành phần quy định, có phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong BCĐ.
          2. Xây dựng KH hoạt động nhằm cụ thể nội dung phù hợp với điều kiện và tình hình của nhà trường, của địa phương, có sự tham gia của tổ chức đoàn thể .
          3. Tổ chức quán triệt các văn bản chỉ đạo của ngành, triển khai kế hoạch của trường trong phiên họp Hội đồng sư phạm nhà trường, trong các buổi sinh hoạt đoàn thể, buổi trò chuyện đón trẻ thể dục sáng.
          4. Tuyền truyền, thực hiện yêu cầu:
          - Duy trì thường xuyên công tác tuyên truyền và cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh xảy ra tại địa phương, trong TP cũng như trên toàn quốc, để cán bộ, giáo viên, công nhân viên và phụ huynh hiểu biết về nguyên nhân, tác hại, cách phòng tránh, cách xử lí khi có người bị mắc các dịch sốt xuất huyết, dịch cúm mùa. Công tác tuyên truyền được thực hiện qua các buổi sinh hoạt tập thể, trong giờ học có chủ định hoặc hoạt động ngoài trời, trong các bản tin của nhà trường;
          - Tăng cường và triển khai thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch sốt xuất huyết, dịch cúm mùa trong nhà trường;
          - Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục cho trẻ biết phòng, chống các dịch bệnh, biết vệ sinh răng miệng và thân thể hằng ngày.
          - Tổ chức các hoạt động phòng, chống các dịch bệnh trong đội ngũ cán bộ, công chức và học sinh các chiến dịch diệt lăng quăng, bọ gậy, vệ sinh môi trường… theo hướng dẫn y tế địa phương .
          - Phụ trách y tế trường học thường xuyên giám sát, tuyên truyền các dịch bệnh, thực hiện tốt một số quy định về công tác y tế trường học và những nội dung phòng chống dịch bệnh đã được Phòng GD&ĐT với Trung tâm y tế Huyện, huyện tập huấn.
          - Báo cáo kịp thời cho cơ quan chủ quản và y tế địa phương khi có dịch bệnh xảy ra ở đơn vị.
          - Nhà trường phối hợp chặt chẽ với các trạm Y tế địa phương trong việc quản lý, chăm sóc sức khỏe học sinh. Theo dõi diễn biến, các biểu hiện của học sinh có nghi ngờ mắc một trong số các bệnh nói trên, đồng thời thông báo ngay cho cơ quan Y tế để xử lý và điều trị kịp thời.
          - Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch và tổ chức.
          Trên đây là kế hoạch phòng chống dịch, bệnh sốt xuất huyết, dịch cúm mùa của trường MN Mỹ Hưng. Đề nghị các đồng chí CB,GV,NV trong trường nghiêm túc thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT Thanh Oai (để b/c);
- TTYT huyện Thanh Oai (để b/c);
- Trường MNMH để thực hiện./.
T/M BAN CHỈ ĐẠO
Trưởng ban
Nhữ Thị Thuỷ

 

Tác giả: Nhữ Thị Thuỷ

Nguồn tin: Công tác y tế học đường:

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://nukeviet.vn là vi phạm bản quyền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây