KH tăng cường VSDD và ATTP năm 2022 - 2023

Thứ hai - 19/09/2022 23:38
 
 
 
 
UBND HUYỆN THANH OAI
TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
Số: 62/QĐ-MNMH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                      Mỹ Hưng, ngày 05 tháng 8 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
V/v Kiện toàn Ban chỉ đạo quản lý công tác vệ sinh an toàn thực phẩm
Năm học 2022 - 2023

          Căn cứ Kế hoạch chỉ đạo của Phòng Y tế, Phòng GD&ĐT Huyện Thanh Oai về việc tăng cường quản lý vệ sinh dinh dưỡng và ATTP trong trường mầm non năm học 2022 - 2023;
          Thực hiện Công văn chỉ đạo của Phòng GD&ĐT Thanh Oai về việc tăng cường công tác phòng dịch và đảm bảo an toàn VSTP trong trường học;
          Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường năm học 2022 - 2023;
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Kiện toàn Ban chỉ đạo quản lý vệ sinh dinh dưỡng và ATTP của trường mầm non Mỹ Hưng năm học 2022 - 2023 gồm các đồng chí có tên sau:
 
TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ phân công
1 Nhữ Thị Thủy Hiệu trưởng Trưởng ban
2 Đào Thị Thuý Phó Hiệu trưởng Phó ban thường trực
3 Nguyễn Thị Luận Trạm trưởng trạm y tế Phó ban
4 Nguyễn Thị Mai Phó Hiệu trưởng Thành viên
5 Lê Thị Giang NV Y tế Thành viên
6 Nguyễn Thị Thúy TT khu Trung Tâm Thành viên
7 Phạm Thị Hương TT Tổ GD 4+5T Thành viên
8 Nguyễn Thị Hằng TT khu Quảng Minh Thành viên
9 Lê Thị Quỳnh TT Tổ nuôi dưỡng Thành viên
10 Nguyễn Văn Hiệp Hội trưởng hội PH Thành viên

Điều 2: Ban chỉ đạo có nhiệm vụ xây dựng Kế hoạch, kiểm tra, đôn đốc việc quản lý và thực hiện công tác vệ sinh dinh dưỡng và ATTP trong nhà trường.
Điều 3: Các đồng chí có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 
               Nơi nhận:
                  - Như điều 3;
                  - Cơ quan chủ quản (để b/c);
                   - Lưu VP./.
HIỆU TRƯỞNG
Nhữ Thị Thủy

 
 
UBND HUYỆN THANH OAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MN MỸ HƯNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 63/PCNV-MNMH                        Mỹ Hưng, ngày 05 tháng 8 năm 2022
       

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
 Các thành viên trong Ban chỉ đạo công tác vệ sinh an toàn thực phẩm
Năm học 2022 - 2023

Căn cứ Quyết định số 62/QĐ-MNMH ngày 05/8/2022 của trường mầm non Mỹ Hưng về việc kiện toàn BCĐ công tác vệ sinh ATTP năm học 2022 - 2023;
Căn cứ nhiệm vụ, chức năng của trường học về công tác vệ sinh an toàn thực phẩm năm học 2022 - 2023;
Căn cứ tình hình thực tế tại đơn vị trường mầm non Mỹ Hưng;
Căn cứ vào năng lực của các thành viên trong Ban chỉ đạo công tác vệ sinh an toàn thực phẩm năm học 2022 - 2023;
Nay Trưởng Ban chỉ đạo công tác vệ sinh ATTP năm học 2022 - 2023 trường MN Mỹ Hưng phân công trách nhiệm các thành viên, cụ thể như sau:
1. Bà Nhữ Thị Thủy - Hiệu trưởng - Trưởng Ban.
- Quản lý, chỉ đạo chung công tác Y tế của đơn vị.
- Duyệt kế hoạch, phân công nhiệm vụ các thành viên trong Ban chỉ đạo.
2. Bà Đào Thị Thuý -  Phó Hiệu Trưởng - Phó ban thường trực.
- Điều hành, triển khai kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo.
- Thay mặt Trưởng ban điều hành công việc khi được ủy quyền .
- Phân công cán bộ Y tế trường tiến hành xây dựng Kế hoạch vệ sinh an toàn thực phẩm năm học 2022 - 2023 và thực hiện các kế hoạch khác khi có yêu cầu.
- Phụ trách công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, lưu mẫu thức ăn theo ngày.
- Có trách nhiệm tham mưu cùng phòng y tế tổ chức các buổi ngoại khóa, tuyên truyền, nâng cao hiểu biết cho CB,GV,NV,PH và các cháu về vệ sinh an toàn thực phẩm năm học 2022 - 2023;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng ban phân công.
3. Ông Nguyễn Thị Luận - Trưởng trạm Y tế xã - Phó ban.
- Điều hành, triển khai kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo.
- Theo dõi và phân công cán bộ Y tế xã thực hiện tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm năm học 2022 - 2023 và thực hiện các kế hoạch khác khi có yêu cầu.
4. Bà Nguyễn Thị Mai - Phó Hiệu trưởng - Thành viên.
- Giúp trưởng ban trong việc điều phối, triển khai thực hiện kế hoạch về vệ sinh an toàn thực phẩm năm học 2022 - 2023 theo sự phân công.
- Trực tiếp kiểm tra, đôn đốc các hoạt động liên quan đến phần công việc được phân công phụ trách và đề xuất biện pháp thực hiện.
- Tham mưu với Ban chỉ đạo lên kế hoạch cụ thể về công tác vệ sinh an toàn thực phẩm năm học 2022 - 2023;
- Phối hợp với nhân viên y tế xử trí các tình huống xảy ra, kịp thời sơ cứu và đưa các em tới cơ sở y tế khi sảy ra vấn đề về vệ sinh an toàn thực phẩm.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng ban phân công.
5. Bà Lê Thị Giang - Y tế học đường - Thành viên.
- Phụ trách phòng Y tế nhà trường.
- Lập kế hoạch về Y tế học đường trường học, quản lý tủ thuốc nhà trường; tham mưu với Hiệu trưởng lên kế hoạch mua sắm vật tư, dụng cụ, các thiết bị phục vụ cho công tác đảm bảo VS an toàn thức phẩm.
- Tham mưu với Ban chỉ đạo lên kế hoạch cụ thể về công tác vệ sinh an toàn thực phẩm năm học 2022 - 2023;
- Phụ trách công tác tuyên truyền công tác Y tế trường học, xây dựng Kế hoạch ngoại khóa truyền thông về vệ sinh an toàn thực phẩm năm học 2022 - 2023;
- Kiểm tra công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, lưu mẫu thức ăn theo ngày.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng ban phân công.
6. Bà Nguyễn Thị Thúy - TT khu Trung Tâm - Thành viên.
- Giúp Trưởng ban trong việc điều phối, triển khai thực hiện kế hoạch về vệ sinh an toàn thực phẩm năm học 2022 - 2023 theo sự phân công.
- Trực tiếp kiểm tra, đôn đốc các hoạt động liên quan đến phần công việc được phân công phụ trách và đề xuất biện pháp thực hiện tại khu Trung Tâm.
- Tham mưu với Ban chỉ đạo lên kế hoạch cụ thể về công tác vệ sinh an toàn thực phẩm năm học 2022 - 2023;
- Phối hợp với nhân viên y tế xử trí các tình huống xảy ra, kịp thời sơ cứu và đưa các em tới cơ sở y tế khi sảy ra vấn đề về vệ sinh an toàn thực phẩm.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng ban phân công.
7. Bà Phạm Thị Hương - GV, Tổ trưởng tổ GD 4+5T - Thành viên.
- Giúp Trưởng ban trong việc điều phối, triển khai thực hiện kế hoạch về vệ sinh an toàn thực phẩmtheo sự phân công.
- Trực tiếp kiểm tra, đôn đốc các hoạt động liên quan đến phân công việc được phân công phụ trách và đề xuất biện pháp thực hiện tại khu Quảng Minh.
- Tham mưu với Ban chỉ đạo lên kế hoạch cụ thể về công tác vệ sinh an toàn thực phẩm năm học 2022 - 2023;
- Phối hợp với nhân viên y tế xử trí các tình huống xảy ra, kịp thời sơ cứu và đưa các em tới cơ sở y tế khi sảy ra vấn đề về vệ sinh an toàn thực phẩm.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng ban phân công.
8. Bà Nguyễn Thị Hằng - TT khu Quảng Minh - Thành viên
- Giúp trưởng ban trong việc điều phối, triển khai thực hiện Kế hoạch về vệ sinh an toàn thực phẩm năm học 2022 - 2023 theo sự phân công.
- Trực tiếp kiểm tra, đôn đốc các hoạt động liên quan đến phần công việc được phân công phụ trách và đề xuất biện pháp thực hiện tại khu Quảng Minh.
- Tham mưu với Ban chỉ đạo lên kế hoạch cụ thể về công tác vệ sinh an toàn thực phẩm năm học 2022 - 2023;
- Phối hợp với nhân viên y tế xử trí các tình huống xảy ra, kịp thời sơ cứu và đưa các em tới cơ sở y tế khi sảy ra vấn đề về vệ sinh an toàn thực phẩm.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng ban phân công.
9. Bà Lê Thị Quỳnh - Tổ trưởng Tổ nuôi dưỡng - Thành viên.
- Giúp trưởng ban trong việc điều phối, triển khai thực hiện kế hoạch về vệ sinh an toàn thực phẩm năm học 2022 - 2023 theo sự phân công.
- Trực tiếp kiểm tra, đôn đốc các hoạt động liên quan đến phần công việc được phân công phụ trách và đề xuất biện pháp thực hiện tại nhà bếp.
- Có trách nhiệm đảm bảo vệ sinh an toàn trong khi nấu ăn.
- Thực hiện đúng thực đơn dinh dưỡng đã được đề ra.
- Xây dựng và lên thực đơn đảm bảo chế độ dinh dưỡng cho học sinh bán trú và chịu trách nhiệm về hồ sơ bán trú, chế độ ăn hàng ngày của trẻ.
- Cùng tham mưu với Ban chỉ đạo xây dựng bếp ăn tập thể đạt hiệu quả, vệ sinh, an toàn.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng ban phân công.
10. Ông Nguyễn Văn Hiệp - Hội trưởng HPH - Thành viên.
- Giúp trưởng ban trong việc điều phối, triển khai thực hiện kế hoạch về chăm sóc sức khỏe hoạch về vệ sinh ATTP năm học 2022 - 2023 theo sự phân công.
- Thường xuyên kiểm tra, giám sát các hoạt động về VSAT thực phẩm trong khu bếp, các hoạt động liên quan đến phân công việc được phân công phụ trách và đề xuất biện pháp thực hiện.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng ban phân công.
Trên đây là bảng phân công nhiệm vụ các thành viên trong BCĐ công tác vệ sinh an toàn thực phẩm của trường mầm non Mỹ Hưng năm học 2022 - 2023. Yêu cầu các thành viên trong BCĐ nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc đề nghị báo cáo cho Trưởng Ban chỉ đạo để xem xét giải quyết./.

 
  Nơi nhận:
- PGD&ĐT, TTYT huyện T.Oai (để b/c)
- Các thành viên trong BCĐ (để t/h);
- Lưu VP ./.


 
T/M BAN CHỈ ĐẠO
Trưởng ban
Nhữ Thị Thủy
 
 
 
 
 
UBND HUYỆN THANH OAI
TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
Số: 64/KH-MNMH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
      Mỹ Hưng, ngày 05 tháng 8  năm 2022
 
         

KẾ HOẠCH
Tăng cường quản lý công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trong trường mầm non
Năm học 2022 - 2023

          Thực hiện Kế hoạch chỉ đạo của Phòng Y tế, Phòng GD&ĐT Huyện Thanh Oai về việc tăng cường quản lý vệ sinh dinh dưỡng và ATTP trong trường mầm non năm học 2022 - 2023;
          Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường trong năm học 2022 - 2023, trường mầm non Mỹ Hưng xây dựng Kế hoạch tăng cường quản lý vệ sinh ATTP trong nhà trường, cụ thể như sau:
I. Mục đích yêu cầu:
          Nâng cao nhận thức, kỹ năng thực hành VSDD&ATTP của người tham gia các hoạt động tổ chức ăn uống tại trường.
          Truyền thông, nâng cao kiến thức và thái độ thực hành đúng của các bậc phụ huynh về VSDD& ATTP.
          Cải thiện tình hình VSDD &ATTP tại trường, lớp, nhà ăn và đảm bảo VSATTP phục vụ bữa ăn cho học sinh tại trường và giáo viên.
          Phấn đấu 100%, các lớp và nhà bếp đảm bảo tuyệt đối về VSATTP, đủ ĐK về VSDD, an toàn thực phẩm và phòng chống dịch bệnh.
II. Tổ chức thực hiện:
          1. Nhà trường chủ động phối hợp với phòng Y tế triển khai tổ chức các hoạt động sau:
          - Tổ chức cho 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên tham dự đầy đủ các buổi tập huấn về kiến thức VSATTP do phòng Y tế và nhà trường tổ chức.
          - Kiểm tra, giám sát, đảm bảo 100% các nhóm lớp trong trường đảm bảo tuyệt đối về VSDD và ATTP, hàng tháng có đánh giá, xếp loại về công tác thực hiện VSDD và ATTP trong nhà trường.
          - Tuyệt đối không sử dụng những người mắc bệnh trực tiếp tham gia các hoạt động tổ chức ăn uống trong nhà trường.
          2. Tuyên truyền kiến thức về công tác VSDD và ATTP tới toàn thể CB, GV, NV, các bậc phụ huynh, các đoàn thể tại địa phương:
          - Tổ chức tuyên truyền tới toàn thể phụ huynh của các cháu trong toàn trường thường xuyên phải nhắc nhở trẻ rửa tay sạch và đúng cách trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh.
          - Kiên quyết không sử dụng các loại thực phẩm không đảm bảo và không rõ nguồn gốc xuất xứ.
          - Tích cực tham gia tháng hành động vì chất lượng VSATTP từ ngày 08/9/2022 đến hết ngày 15/09/2022.
          - Đảm bảo ăn chín, uống sôi.
          - Tuyệt đối không cho trẻ dùng chung đồ ăn, uống, đồ dùng cá nhân.
          - Thường xuyên lau chùi đồ dùng, cọ rửa nhà cửa và các đồ dùng trong lớp và tại gia đình.
          - Chủ động đề xuất với chính quyền địa phương, không để bất kỳ một loại hàng bán rong bán ở xung quanh khu vực trường của các cháu.
          3. Các biện pháp cải thiện tình hình VSATTP tại nhà trường:
          - Thực phẩm, nguyên liệu mua để sử dụng dưới hình thức phải hợp đồng ký kết có tính chất dàng buộc về pháp lý, đảm bảo tuyệt đối về VSATTP và rõ nguồn gốc xuất xứ.
          - Nhà trường tạo mọi điều kiện để các nhóm lớp, bếp ăn thực hiện tốt công tác VSDD và ATTP.
          - Nhà trường thực hiện nghiêm túc các nội quy, Quy chế về công tác chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ theo quy định về Quy chế nuôi dạy trẻ.
          - Ban giám hiệu thường xuyên kiểm tra, đôn đốc bếp ăn, kiểm tra giờ ăn, giờ vệ sinh cá nhân tại các nhóm lớp để đánh giá các tiêu chí thi đua hàng tháng, hàng kỳ…
          - Bếp ăn được hoạt động theo nguyên tắc một chiều, đảm bảo “Bếp ăn theo tiêu chuẩn 5 tốt”.
          - Thực hiện nghiêm túc việc lưu mẫu thức ăn trong 24h.
          - Tăng cường kiểm tra giám sát, tập trung trang bị đầy đủ đồ dùng trang thiết bị cho công tác nuôi dưỡng tại trường. Tăng cường kiểm tra các hoạt động CS&ND, tạo điều kiện để CB,GV,NV khắc phục những mặt còn tồn tại, nhằm đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn về bếp ăn đủ điều kiện về VSDD và ATTP.
          4. Thực hành công tác dự phòng tại trường, lớp để tránh dịch bệnh lây lan qua thực phẩm và qua đường ăn uống:
          - Thực hiện nghiêm túc việc ký hợp đồng thực phẩm với các nhà cung ứng thực phẩm. theo quy định.
          - Tuyệt đối không sử dụng các loại thực phẩm đã bị ôi thiu và không rõ nguồn gốc xuất xứ và không đảm bảo về VSDD và ATTP.
          - Kiểm tra kỹ nhãn hàng, bao bì và hạn sử dụng trước khi đưa vào sử dụng trong nhà trường.
          - Tuyệt đối không sử dụng các loại thực phẩm có sử dụng phẩm màu và các chất phụ gia trong khi chế biến thức ăn.
          - Thức ăn chế biến sẵn được sử dụng trong thời gian 2h kể từ lúc thành phẩm.
          - thường xuyên thực hiện công tác VSMT để tiêu diệt các mầm bệnh ở những nơi như: kho chứa thực phẩm, nơi chế biến thức ăn, nơi bày thực phẩm, nơi ăn uống, nơi để các loại đồ dùng phục vụ cho công tác nuôi dưỡng.
          - Đảm bảo 100% các đối tượng có liên quan đến công tác nuôi dưỡng trong nhà trường được khám sức khỏe định kỳ theo quy định.
          5. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát, không để dịch bệnh xảy ra trong nhà trường:
          - Nhân viên Y tế cần tham mưu tốt với Ban giám hiệu nhà trường, chủ động kiểm tra, giám sát và cập nhật các thông tin, diễn biến tình hình xảy ra các dịch bệnh  và ngộ độc thực phẩm trong nhà trường.
          - Ban giám hiệu nhà trường và nhân viên Y tế thường xuyên tiến hành công tác tự kiểm tra và cập nhật các thông tin hàng ngày theo hướng đẫn.
          - Khi phát hiện thấy có dịch bệnh xảy ra trong nhà trường, Ban giám hiệu nhà trường và nhân viên Y tế phải có trách nhiệm báo cáo ngay với các cơ sở Y tế đề có biện pháp sử lý kịp thời.
          Trên đây là kế hoạch thực hiện về việc tăng cường quản lý về VSDD và an toàn tực phẩm của trường MN Mỹ Hưng năm học 2022 - 2023. Nhà trường rất mong được đón nhận sự quam tâm và chỉ đạo sát sao, sự đóng góp ý kiến của Ban chỉ đạo các cấp để trường mầm non Mỹ Hưng thực hiện tốt công tác chăm sóc, giáo dục trẻ và xây dựng Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2022 - 2023./.
          Xin trân trọng cảm ơn!

 
Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT T.Oai (để b/c);
- Phòng Y tế Huyện T.Oai (để b/c);
- Trường MNMH (để t/h);
- Lưu VP./.
PHỤ TRÁCH Y TẾ
Lê Thị Giang
HIỆU TRƯỞNG
Nhữ Thị Thủy

 

Tác giả: Nhữ Thị Thuỷ

Nguồn tin: Công tác y tế học đường:

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://nukeviet.vn là vi phạm bản quyền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây