Kế hoạch khám sức khỏe cho CB,GV,NV và học sinh năm học 2022-2023

Thứ hai - 19/09/2022 23:24
UBND HUYỆN THANH OAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MN MỸ HƯNG                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 86/QĐ-MNMH
                 
                Mỹ Hưng, ngày 08 tháng 8 năm 2022
                                             
                                                      QUYẾT ĐỊNH
V/v Kiện toàn Ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe cho CB,GV,NV và học sinh
Năm học 2022 - 2023
              
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON MỸ HƯNG

Thực hiện Chỉ thị 23/2006/CT-TTg ngày 12/7/2006 của Thủ tướng chính phủ về việc tăng cường công tác y tế trường học;
Thực hiện Thông tư liên tịch số 18/2011/TTLT-BGDĐT-BYT ngày 28/4/2011 của Bộ Giáo dục và đào tạo - Bộ y tế về quy định các nội dung đánh giá công tác y tế tại các trường mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông;
Thực hiện Thông tư liên tịch số 22/2013/TTLT-BGDĐT-BYT ngày 18/6/2013 của Bộ Giáo dục và đào tạo - Bộ y tế về quy định Đánh giá công tác Y tế tại các cơ sở giáo dục Mầm non;
Căn cứ Thông tư số 14/2007/TT-BTC ngày 08/3/2007 của Bộ Tài chính về hướng dẫn sử dụng kinh phí thực hiện công tác y tế trong các trường học;
Thực hiện các văn bản chỉ đạo của các cấp về việc tăng cường công tác y tế trường học năm học 2022 - 2023;
Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, nhà trường năm học 2022-2023,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Kiện toàn Ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe cho CB,GV,NV và học sinh năm học 2022 - 2023 gồm các đồng chí có tên sau:
 
TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ được giao
1 Nhữ Thị Thủy Hiệu trưởng Trưởng ban
2 Nguyễn Thị Mai P.Hiệu trưởng Phó ban thường trực
3 Nguyễn Thị Luận Trạm Y tế xã Phó ban
4 Đào Thị Thuý P.Hiệu trưởng Thành viên
5 Lê Thị Giang NV Y tế Thành viên
6 Phạm Thị Hương TT Tổ GD 4+5T Thành viên
7 Nguyễn Thị Thuý TT khu T.Tâm Thành viên
8 Phạm Thị Duyên TP khu T.Tâm Thành viên
9 Nguyễn Thị Hằng TT khu Q.Minh Thành viên
10 Tạ Thị Thanh Dung TP khu Q.Minh Thành viên
11 Lê Thị Quỳnh TT Tổ N.Dưỡng Thành viên
12 Nguyễn Tiến Hiệp Hội trưởng PH Thành viên


Điều 2: Ban chỉ đạo có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, thường xuyên phối hợp với Trung tâm y tế Huyện Thanh Oai, Trạm y tế xã để tổ chức khám sức khỏe cho CB,GV,NV và các cháu.
Điều 3: Các đồng chí có tên trong Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Cơ quan chủ quản (để b/c);
- Lưu VP ./.
HIỆU TRƯỞNG
Nhữ Thị Thủy

 
 
UBND HUYỆN THANH OAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MN MỸ HƯNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 87/PCNV-BCĐ-MNMH                   Mỹ Hưng, ngày 08 tháng 8 năm 2022

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
 Các thành viên trong Ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe cho CB,GV,NV
và học sinh năm học 2022 - 2023

Căn cứ quyết định số 86/QĐ-MNMH ngày 08 tháng 8 năm 2022 của trường mầm non Mỹ Hưng về việc kiện toàn Ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe cho CB,GV,NV và học sinh năm học 2022 - 2023;
Căn cứ nhiệm vụ, chức năng của trường học về việc chăm sóc sức khỏe cho CB,GV,NV và học sinh;
Căn cứ tình hình thực tế tại đơn vị trường mầm non Mỹ Hưng;
Căn cứ vào năng lực của các thành viên trong Ban chỉ chăm sóc sức khỏe cho CB,GV,NV và học sinh;
          Nay Trưởng Ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe cho CB,GV,NV và học sinh trường Mầm non Mỹ Hưng năm học 2022 - 2023 phân công trách nhiệm các thành viên, cụ thể như sau:
1. Bà Nhữ Thị Thủy - Hiệu trưởng - Trưởng Ban.
- Quản lý, chỉ đạo chung công tác CSND cho CB,GV,NV và học sinh .
- Duyệt kế hoạch, phân công nhiệm vụ các thành viên trong Ban chỉ đạo.
2. Bà Nguyễn Thị Mai -  Phó Hiệu Trưởng - Phó ban thường trực.
- Điều hành, triển khai kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo.
- Thay mặt Trưởng ban điều hành công việc khi được ủy quyền .
- Phân công cán bộ Y tế trường tiến hành xây dựng Kế hoạch khám sức khỏe cho học sinh, CBGVNV nhà trường và thực hiện các kế hoạch khác khi có yêu cầu.
- Có trách nhiệm tham mưu cùng phòng y tế tổ chức các buổi ngoại khóa, tuyên truyền, nâng cao hiểu biết cho CB,GV,NV và học sinh về sức khỏe.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng ban phân công.
3. Bà Nguyễn Thị Luận - Trưởng trạm Y tế xã - Phó ban.
- Điều hành, triển khai kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo.
- Theo dõi và phân công cán bộ Y tế xã tiến hành khám sức khỏe cho học sinh, CB,GV,NV nhà trường và thực hiện các kế hoạch khác khi có yêu cầu.
4. Bà Đào Thị Thúy - Phó Hiệu trưởng - Thành viên.
- Giúp trưởng ban trong việc điều phối, triển khai thực hiện kế hoạch khám sức khỏe cho học sinh, CB,GV,NV nhà trường theo sự phân công.
- Tham mưu với Ban chỉ đạo lên kế hoạch cụ thể về công tác khám sức khỏe cho học sinh, CB,GV,NV nhà trường .
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng ban phân công.
5. Bà Lê Thị Giang - Y tế học đường - Thành viên.
- Phụ trách phòng Y tế nhà trường.
- Lập kế hoạch về chăm sóc sức khỏe cho CB,GV,NV và học sinh.
- Phụ trách công tác công tác tổ chức khám, sơ cấp cứu ban đầu cho CB,GV, NV và HS trong nhà trường theo định kỳ hoặc khi có tai nạn sảy ra.
- Tham mưu với Ban chỉ đạo lên kế hoạch cụ thể về công tác hành khám sức khỏe cho học sinh, CB,GV,NV nhà trường .
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng ban phân công.
6. Bà Phạm Thị Duyên - Tổ phó khu Trung Tâm - Thành viên.
- Giúp trưởng ban trong việc điều phối, triển khai thực hiện Kế hoạch về khám sức khỏe cho học sinh, CB,GV,NV nhà trường theo sự phân công.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng ban phân công.
7. Bà Phạm Thị Hương - GV, TT Tổ GD 5+6T - Thành viên.
- Giúp trưởng ban trong việc điều phối, triển khai thực hiện kế hoạch khám sức khỏe cho học sinh, CB,GV,NV nhà trường  theo sự phân công.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng ban phân công.
8. Bà Nguyễn Thị Thúy - TT khu Trung Tâm - Thành viên.
- Giúp trưởng ban trong việc điều phối, triển khai thực hiện kế hoạch khám sức khỏe cho học sinh, CB,GV,NV nhà trường  theo sự phân công.
- Tham mưu với Ban chỉ đạo lên kế hoạch cụ thể về công tác khám sức khỏe cho học sinh, CB,GV,NV nhà trường .
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng ban phân công.
9. Bà Nguyễn Thị Hằng - TT khu Quảng Minh - Thành viên.
     - Tham mưu với Ban chỉ đạo lên kế hoạch cụ thể về công tác khám sức khỏe cho học sinh, CB,GV,NV nhà trường .
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng ban phân công.
10. Bà Tạ Thị Thanh Dung - Tổ phó khu Quảng Minh - Thành viên
- Tham mưu với Ban chỉ đạo lên kế hoạch cụ thể về công tác khám sức khỏe cho học sinh, CB,GV,NV nhà trường.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng ban phân công.
11. Bà Lê Thị Quỳnh - Tổ trưởng Tổ nuôi dưỡng - Thành viên
- Giúp trưởng ban trong việc điều phối, triển khai thực hiện kế hoạch công tác khám sức khỏe cho học sinh, CB,GV,NV theo sự phân công.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng ban phân công.
12. Ông Nguyễn Tiến Hiệp - Hội trưởng Hội PH - Thành viên
- Giúp trưởng ban trong việc điều phối, triển khai thực hiện kế hoạch về chăm sóc sức khỏe theo sự phân công.
- Trực tiếp chỉ đạo điều hành, kiểm tra, đôn đốc các hoạt động liên quan đến công việc được phân công phụ trách và đề xuất biện pháp thực hiện.
- Tham mưu với Ban chỉ đạo lên kế hoạch cụ thể về công tác công tác khám sức khỏe cho học sinh, CB,GV,NV nhà trường .
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng ban phân công.
Trên đây là bảng phân công nhiệm vụ các thành viên trong BCĐ công tác khám sức khỏe cho học sinh, CB,GV,NV nhà trường, trường mầm non Mỹ Hưng yêu cầu các thành viên trong BCĐ nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc đề nghị báo cáo cho Trưởng ban chỉ đạo để xem xét giải quyết./.

 
Nơi nhận:
- PGD&ĐT, TTYT huyện T.Oai (để b/c);
- Các thành viên trong BCĐ (để t/h);
- Lưu VP ./
T/M BAN CHỈ ĐẠO
Trưởng ban
Nhữ Thị Thủy
  
UBND HUYỆN THANH OAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MN MỸ HƯNG                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 88/KH-BCĐ-MNMH
                 
                Mỹ Hưng, ngày 08 tháng 8 năm 2022
   
                                                      KẾ HOẠCH
Tổ chức khám sức khỏe cho CB,GV,NV và học sinh
Năm học 2022 - 2023
 

Thực hiện Chỉ thị 23/2006/CT-TTg ngày 12/7/2006 của Thủ tướng chính phủ về việc tăng cường công tác y tế trường học;
Thực hiện Thông tư liên tịch số 18/2011/TTLT-BGDĐT-BYT ngày 28/4/2011 của Bộ Giáo dục và đào tạo - Bộ y tế về quy định các nội dung đánh giá công tác y tế tại các trường mầm non Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông;
Thực hiện Thông tư liên tịch số 22/2013/TTLT-BGDĐT-BYT ngày 18/6/2013 của Bộ Giáo dục và đào tạo - Bộ y tế về quy định Đánh giá công tác Y tế tại các cơ sở giáo dục Mầm non;
Căn cứ Thông tư số 14/2007/TT-BTC ngày 08/3/2007 của Bộ Tài chính về hướng dẫn sử dụng kinh phí thực hiện công tác y tế trong các trường học;
Thực hiện hướng dẫn của Ủy ban nhân dân Thành Phố Hà Nội về việc triển khai công tác Y tế học đường năm học 2022 - 2023 trên địa bàn Hà Nội; Kế hoạch triển khai công tác y tế học đường năm học 2022 - 2023 của Ủy ban nhân dân Huyện Thanh Oai;
Để góp phần chăm sóc sức khỏe toàn diện cho CB,GV,NV và học sinh của trường mầm non Mỹ Hưng, trường mầm non Mỹ Hưng phối hợp với trạm y tế xã Mỹ Hưng xây dựng Kế hoạch khám sức khỏe định kỳ cho CB,GV,NV và học sinh năm học 2022 - 2023 như sau:
I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:
1. Mục đích:
Khám phát hiện, quản lý một số bệnh thường gặp ở lứa tuổi học đường và của CB,GV,NV trong nhà trường.
- Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho CB,GV,NV và học sinh, kiểm soát và hạn chế một số nguy cơ của các bệnh học đường góp phần giảm tỷ lệ mắc bệnh như: Cận thị, cong vẹo cột sống, bệnh răng miệng, duy dinh dưỡng…và giảm tỷ lệ thương tích cho học sinh trong nhà trường.
2. Yêu cầu:
- 100% CB,GV,NV và học sinh trong toàn trường được khám sức khỏe định kỳ, 100% các trường hợp trẻ bị mắc bệnh sẽ được thông báo cho gia đình để phối hợp chuyển tuyến điều trị.
- Phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và y tế trong việc theo dõi, giám sát quản lý sức khỏe học sinh.
II. NỘI DUNG VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:
- Thông qua khám sức khỏe, phụ huynh học sinh và giáo viên sẽ được tuyên truyền tư vấn chăm sóc sức khỏe ban đầu, phòng chống các bệnh học đường như: Cận thị, cong vẹo cột sống, bệnh răng miệng, suy dinh dưỡng không hợp lý, giun sán, đặc biệt quan tâm tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19, tiêu chảy cấp, sốt xuất huyết, tay chân miệng…và giảm tỷ lệ thương tích trong trường học.
- Huy động tối đa sự tham gia của các cấp, các ngành và cộng đồng cho hoạt động chăm sóc sức khỏe cho GV,NV và học sinh.
- Phối hợp với phòng ban liên quan để tổ chức khám sức khỏe cho CB,GV,NV và cho học sinh. Sau đợt khám thông báo kết quả đến từng CB,GV,NV và gia đình học sinh. Điều tra, khám phát hiện và quản lý học sinh mắc các bệnh học đường.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Thời gian khám: (Có lịch cụ thể kèm theo của Trung tâm Y tế huyện)
- Buổi sáng: Từ 8h00 đến 11h30
- Buổi chiều: Từ 14h00 đến 16h30
2. Địa điểm:
- Đối với trẻ: Tại hai khu: Trung Tâm và Quảng Minh.
- Đối với CB,GV,NV: Tại TTYT Huyện Thanh Oai hoặc Trạm Y tế xã Mỹ Hưng.
3. Đối tượng:
Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và các cháu học sinh trong toàn trường.
4. Nội dung:
- Triển khai kế hoạch khám sức khỏe cho CB,GV,NV và học sinh đến toàn thể giáo viên, nhân viên và phụ huynh trong toàn trường được biết.
- Tham mưu và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, địa điểm…tạo điều kiện thuận lợi nhất cho đoàn khám sức khỏe học sinh đảm bảo các chuyên khoa: Nội, ngoại, da liễu, răng hàm mặt, tai mũi họng, cân đo…….
- Phân công nhân viên y tế và giáo viên các khu tham gia hỗ trợ cho các y bác sỹ tham gia trong đoàn khám.
IV. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM:
1. Ban Chỉ đạo:
- Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo triển khai khám, tổng hợp, phân loại sức khoẻ cho CB,GV,NV và học sinh.
- Tổng hợp kết quả khám sức khỏe của CB,GV,NV và học sinh toàn trường.
- Chủ động phối hợp với Trung Tâm Y tế và trạm Y tế để tổ chức khám sức khỏe cho CB,GV,NV đảm bảo 1 năm/lần vào khoảng tháng 9 hoặc tháng 10/2020 và các cháu đảm bảo 2 lần/năm (lần 1: khoảng tháng 10 hoặc tháng 11/2022; lần 2: tháng 2 hoặc tháng 3/2023).
- Cử cán bộ y tế tham gia với đoàn khám sức khỏe học sinh.
- Phối hợp với Trạm Y tế xã chuẩn bị địa điểm khám, bố trí sắp xếp bàn khám, các trang thiết bị cho buổi khám.
- Phối hợp với Trung Tâm Y tế, trạm Y tế xã thông báo tình hình bệnh tật của CB,GV,NV và học sinh cho gia đình, cập nhật sổ theo dõi kết quả sau khám để có kế hoạch phối hợp điều trị.
- Tổng hợp kết quả khám sức khỏe của CB,GV,NV và học sinh để thông báo cho CB,GV,NV và Phụ huynh học sinh về kết quả đã khám.
2. Giáo viên, nhân viên trong nhà trường:
- Phối hợp với Trạm y tế và đoàn khám Trung tâm y tế thống nhất lịch khám, chuẩn bị địa điểm đủ diện tích để bố trí phòng khám theo hướng một chiều, phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên hướng dẫn học sinh đảm bảo trật tự, an toàn.
- Chuẩn bị danh sách học sinh các lớp, sổ theo dõi quản lý sức khỏe học sinh các năm, giấy thông báo về gia đình học sinh mắc bệnh.
- Phối hợp cùng đoàn khám sức khỏe thống nhất kết quả khám sức khoẻ cho học sinh (đảm bảo 100% học sinh được khám). Tổng hợp kết quả khám và thông báo cho cha mẹ học sinh. Phối hợp chặt chẽ với cha mẹ học sinh để có biện pháp phối hợp điều trị.
-  Cập nhật sổ theo dõi học sinh mắc bệnh học đường được gia đình đã đưa đi khám chuyên khoa, phản hồi kết quả chẩn đoán xác định, báo cáo về trung tâm y tế Huyện.
V. KINH PHÍ:
- Xây dựng kế hoạch và trích quỹ hoạt động về công tác y tế từ nguồn kinh phí do ngân sách nhà nước cấp và từ nguồn kinh phí trích lại % BHYT của các cháu và của CB,GV,NV được trích lại khám chữa bệnh theo quy định.
Trên đây là kế hoạch khám sức khỏe cho học sinh năm học 2022 - 2023 của trường mầm non Mỹ Hưng, đề nghị cán bộ, giáo viên, nhân viên nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Cơ quan chủ quản (để b/c);
- Trường MNMH (để t/h);
- Lưu VT ./.
T/M BAN CHỈ ĐẠO
Trưởng ban
Nhữ Thị Thủy

 

Tác giả: Nhữ Thị Thuỷ

Nguồn tin: Công tác y tế học đường:

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://nukeviet.vn là vi phạm bản quyền

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây