Kế hoạch phổ biến GD pháp luật 2022-2023

Chủ nhật - 25/09/2022 17:17
UBND HUYỆN THANH OAI
TRƯỜNG MN MỸ HƯNG 
Số: 109/QĐ-MNMH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                         Mỹ Hưng, ngày 16 tháng 8 năm 2022
 
QUYẾT ĐỊNH
Kiện toàn Ban chỉ đạo phổ biến công tác giáo dục pháp luật
 Năm học 2022 - 2023
 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON MỸ HƯNG
Căn cứ Quyết định số 6293/QĐ-BGDĐT ngày 29/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch công tác Tư pháp;
Căn cứ các văn bản hướng dẫn của PGD&ĐT Thanh Oai về thực hiện công tác phổ biến và giáo dục pháp luật ngành Giáo dục Huyện Thanh Oai năm học 2022 - 2023;
Thực hiện nhiệm vụ năm học 2022 - 2023;
Xét năng lực của cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường;
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Kiện toàn Ban chỉ đạo phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong trường học của trường mầm non Mỹ Hưng năm học 2022 - 2023 (danh sách kèm theo)
Điều 2. Ban chỉ đạo có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch, triển khai công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật đến toàn thể Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trường mầm non Mỹ Hưng theo đúng quy định.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Các ông (bà) có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.    

 
   Nơi nhận:
- PGD&ĐT Thanh Oai (để b/c);
- Như điều 3
- Các thành viên Ban chỉ đạo;
- Lưu: VP./.
HIỆU TRƯỞNG
 

  
 
Nhữ Thị Thủy
 
  
 
 
   
UBND HUYỆN THANH OAI
TRƯỜNG MẦM NON MỸ HƯNG
DANH SÁCH
CÁN BỘ KIÊM NHIỆM BAN CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC PBGDPL
Trường mầm non Mỹ Hưng năm học 2022 - 2023
(Kèm theo QĐ số: 109/QĐ-MNMH ngày 18/8/2021 của Hiệu trưởng)
 
             
STT Họ và tên Chức vụ
công tác
Trình độ
chuyên môn
Nhiệm vụ phân công Ghi chú  
 1 Nhữ Thị Thủy   Hiệu trưởng ĐHSP  Trưởng ban    
2 Nguyễn Thị Mai P.Hiệu trưởng ĐHSP  Phó ban    
3 Đào Thị Thúy P.Hiệu trưởng ĐHSP Ủy viên    
4 Phạm Thị Hương Giáo viên ĐHSP  Uỷ viên    
5 Hoàng Thị Thi Giáo viên ĐHSP  Uỷ viên    
6 Nguyễn Thị Thúy Giáo viên ĐHSP  Uỷ viên    
7 Nguyễn Thị Anh Giáo viên ĐHSP  Uỷ viên    
     
Mỹ Hưng, ngày 18 tháng 8 năm 2022
 
       HIỆU TRƯỞNG  
     


Nhữ Thị Thủy
 
                           
 
 
 
 
 
 
UBND HUYỆN THANH OAI
TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
           Số: 110/KH-MNMH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                   Mỹ Hưng, ngày 16 tháng 8 năm 2022
                                               
KẾ HOẠCH
Thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật
Năm học 2022 - 2023


Căn cứ Thông tư liên tịch số 30/2010/TTLT-BGDĐT-BTP ngày 16/11/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tư pháp hướng dẫn về việc phối hợp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường;
Thực hiện các văn bản hướng dẫn của PGD&ĐT Thanh Oai về việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2022;
Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường và địa phương, trường mầm non Mỹ Hưng xây dựng Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật của trường năm học 2022 - 2023 như sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
1. Mục đích:
- Góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục, trách nhiệm của nhà trường trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, nhà giáo, học sinh trong toàn trường;
- Làm chuyển biến mạnh mẽ ý thức tôn trọng và tự giác chấp hành pháp luật. Gắn giáo dục pháp luật với công tác tư tưởng chính trị, đạo đức, giáo dục văn hóa truyền thống và rèn luyện ý thức tự nguyện, tự giác tìm hiểu, chấp hành pháp luật của cán bộ công chức, viên chức, nhân viên, học sinh; góp phần ổn định môi trường giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, góp phần tăng cường hiệu quả quản lý Nhà nước về giáo dục.
- Tăng cường phổ biến, tuyên truyền các chủ trương, chính sách, Nghị quyết của Đảng, công tác bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp, công tác phòng chống dịch Covid-19 gắn tuyên truyền PBGDPL với việc tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”;
- Chọn lọc, phát triển các mô hình, biện pháp PBGDPL hiệu quả, phù hợp đối tượng; đảm bảo công tác PBGDPL được thực hiện một cách linh hoạt, sáng tạo, đa dạng hóa các hoạt động nhằm phù hợp với tình hình thực tế địa phương và nhiệm vụ năm học của ngành.
2. Yêu cầu:
- Kế thừa kết quả và kinh nghiệm triển khai thực hiện giai đoạn 2015 - 2020, và Kế hoạch thực hiện giai đoạn 2021 - 2025 bảo đảm sự liên tục và tính hệ thống của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường; Bám sát nhiệm vụ trọng tâm của năm học.
- Triển khai sâu rộng, toàn diện, đồng bộ các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật trong Nhà trường. Phối kết hợp giáo dục pháp luật trong chương trình chính khóa với các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp và giáo dục ngoại khóa;
- Tăng cường sự phối hợp giữa các lực lượng làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong và ngoài ngành giáo dục.
II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ, BIỆN PHÁP THỰC HIỆN.
1. Nội dung:
  Năm học 2022 - 2023, Nhà trường tập trung tuyên truyền PBGDPL đối với cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, lao động hợp đồng về Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân; Luật tổ chức chính quyền địa phương; Luật biển Việt Nam, Luật Cán bộ, công chức; Luật Viên chức; Luật Thực hành, tiết kiệm chống lãng phí; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Hôn nhân và Gia đình; Luật Công chứng; Luật Hộ tịch; Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân; Luật Bảo hiểm xã hội; Luật Bảo hiểm y tế; Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Bộ luật Lao động (sửa đổi); Luật công đoàn (sửa đổi); Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá; Luật Giao thông đường bộ, đường thuỷ; Pháp lệnh 16/2011/UBTVQH12, Nghị định 36, QĐ 95, Luật và các quy định về công tác phòng chống dịch Covid-19, các văn bản pháp luật mới được thông qua tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIII và các văn bản liên quan của ngành.
Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp; Nghị quyết số 29-NQ/TW của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương (khóa XI); Nghị quyết 44/NQ-CP và Quyết định số 792/QĐ-BGD&ĐT ngày 07/3/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về «Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường giai đoạn» được ban hành kèm theo QĐ 1141/QĐ-BĐHĐA ngày 29/3/2013 của trưởng ban điều hành đề án «Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường».
2. Nhiệm vụ trọng tâm:
2.1. Tiếp tục tập huấn cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên toàn trường về phương pháp tuyên truyền, giáo dục pháp luật, cung cấp những kiến thức cơ bản của một số nội dung điều luật quan trọng liên quan trực tiếp đến nhà trường.
2.2. Phối hợp triển khai có hiệu quả các hoạt động trong năm học 2022-2023 của Đề án “Nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong nhà trường”;
2.3. Tổ chức các hoạt động ngoại khóa như: Sinh hoạt câu lạc bộ pháp luật, nói chuyện chuyên đề, thi tuyên truyền viên giỏi về triển khai thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở; thông qua đó tuyên truyền giáo dục ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, giáo viên, nhân viên;
2.4. Tăng cường bổ sung tư liệu, đồ dùng cho tủ sách pháp luật; cập nhật thông tin đăng tải trên Website điện tử của trường; thiết kế tờ gấp, pano,áp phích, băng zôn, khẩu hiệu để phục vụ các biện pháp tuyên truyền PBGDPL; Xây dựng và hoàn thiện mục thông tin phổ biến, GD pháp luật trên Webssite của Nhà trường.
2.5. Triển khai có hiệu quả công tác xử lý vi phạm pháp luật trong nhà trường.
- Tiếp tục phổ biến kịp thời, thường xuyên các luật mới liên quan đến giáo dục và đào tạo; các văn bản QPPL liên quan đến đối tượng thuộc phạm vi quản lý của nhà trường.
2.6. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy kiến thức pháp luật trong chương trình giáo dục trẻ hàng ngày.
2.7. Tiếp tục khảo sát, đánh giá thực trạng đội ngũ giáo viên giảng dạy, báo cáo viên, cán bộ phụ trách công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Nhà trường. Khảo sát, đánh giá thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giáo viên. Cử cán bộ làm công tác PBGDPL, đội ngũ báo cáo viên, giáo viên tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật; kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật do Phòng GD&ĐT và Sở GD&ĐT tổ chức (đ/c Nguyễn Thị Mai (Phó Hiệu trưởng) và đ/c Đào Thị Thúy (Phó Hiệu trưởng).
2.8. Tiếp tục rà soát, bổ sung danh mục và trang cấp một số bộ mẫu thiết bị, tài liệu, học liệu hỗ trợ công tác phổ biến, GD pháp luật trong Nhà trường. Tăng cường sử dụng các phương tiện điện tử, tin học, các mô hình trực quan phục vụ việc giảng dạy các kiến thức GD pháp luật trong chương trình GD trẻ hàng ngày.
2.9. Trang bị, bổ sung các tài liệu tham khảo phục vụ việc giảng dạy, học tập các kiến thức giáo dục pháp luật; tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật theo chuyên đề, các đề cương tuyên truyền pháp luật, sách hỏi đáp pháp luật,... Duy trì và phát triển tủ sách giáo dục pháp luật của Nhà trường.
3. Biện pháp thực hiện:
3.1. Kiện toàn ban chỉ đạo tuyên truyền PBGDPL trong nhà trường. Đảm bảo đủ cơ cấu, thành phần trong ban chỉ đạo gồm cấp Ủy đảng, chính quyền các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, giáo viên chủ nhiệm lớp và đại diện cha mẹ học sinh. Ban chỉ đạo sinh hoạt thường kỳ vào cuối học kỳ và kết thúc năm học; hàng năm tổng kết đánh giá kết quả công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật và định ra phương hướng hoạt động cho thời gian tiếp theo.
3.2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, quán triệt văn bản chỉ đạo, các quy định về công tác PBGDPL tới đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên. Tập huấn cho CBQL,GV,NV về phương pháp tuyên truyền giáo dục pháp luật. Tăng cường chất lượng và số lượng tài liệu giáo dục pháp luật bổ sung cho thư viện trường học, nhằm phát huy vai trò tủ sách pháp luật trong việc tuyên truyền PBGDPL cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường.
3.3. Đa dạng hóa các hình thức PBGDPL trong nội, ngoại khóa.
Trong giáo dục nội khóa: Chú trọng chỉ đạo nâng cao chất lượng dạy và học kiến thức pháp luật phù hợp cấp học theo quy trình của Bộ GD&ĐT; triển khai nghiêm túc tuần sinh hoạt công dân với nội dung phù hợp thực tiễn trong năm học và tình hình thực tế của địa phương;
Trong giáo dục ngoại khóa: tăng cường các hình thức PBGDPL hiệu quả như: tọa đàm theo chuyên đề, thi tìm hiểu pháp luật; lồng ghép nội dung pháp luật vào các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thư viện…
3.4. Rà soát bổ sung đủ số lượng, nâng cao chất lượng đội ngũ CB,GV,NV làm công tác PBGDPL và bồi dưỡng kiến thức pháp luật liên quan đến chương trình GD. Khuyến khích cán bộ, giáo viên nghiên cứu khoa học, viết SKKN về thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong nhà trường;
3.5. Thực hiện tốt công tác kiểm tra đánh giá; tiến hành sơ kết, đánh giá những kết quả, những chuyển biến từ các hoạt động tuyên truyền, PBGDPL vào cuối năm học. Từ đó đúc rút bài học kinh nghiệm tiếp tục thực hiện các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng PBGDPL trong nhà trường.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.
- Kiện toàn BCĐ thực hiện công tác phổ biến GD pháp luật và xây dựng Kế hoạch triển khai kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm học 2022 - 2023 tới toàn thể CB,GV,NV. Gắn việc phổ biến, giáo dục pháp luật với thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường.
- Bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên...; Cử CB,GV,NV đi bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, phương pháp phổ biến, giáo dục pháp luật khi có yêu cầu.
- Khuyến khích CB,GV,NV đi sâu nghiên cứu khoa học viết SKKN về thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong nhà trường.
- Tiếp tục chỉ đạo dạy học lồng ghép giáo dục đạo đức, giáo dục pháp luật vào các hoạt động dạy học và các hoạt động ngoại khóa.            
- Tiếp tục bổ sung, nâng cao chất lượng tủ sách pháp luật và các phương tiện, thiết bị, tài liệu, học liệu hỗ trợ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (theo nội dung quy định tại Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ). Tăng cường xây dựng và hoàn thiện mục thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật trên Website Trường.
- Phát động phong trào sưu tầm hình ảnh, tư liệu phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong chương trình giảng dạy của giáo viên. Tiếp tục bổ sung, nâng cao chất lượng tủ sách pháp luật và các phương tiện, thiết bị hỗ trợ cho việc giáo dục pháp luật trong các hoạt đông giảng dạy của giáo viên.
- Tổ chức các chuyên đề về nội dung GDPL cho giáo viên toàn trường về dự và học tập (có kế hoạch cụ thể kèm theo).
- Tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá xét thi đua về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của đơn vị mình lồng ghép định kỳ theo học kỳ và theo năm học.
- Xây dựng Kế hoạch của đơn vị và báo cáo về phòng GD&ĐT; Tổ chức thực hiện và sơ kết, tổng kết theo quy định và báo cáo về Phòng GD&ĐT qua Văn phòng tổng hợp.
Trên đây là Kế hoạch công tác phổ biến GD pháp luật năm học 2022-2023. Nhà trường yêu cầu các bộ phận và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường cần bám sát kế hoạch này để tổ chức triển khai và thực hiện Kế hoạch có hiệu quả./.

 
Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT Thanh Oai (để b/c);
-Trường MN Mỹ Hưng (để t/h);
- Lưu VT./.
HIỆU TRƯỞNG


  

Nhữ Thị Thủy

 

Tác giả: Nhữ Thị Thuỷ

Nguồn tin: Công tác phổ biến giáo dục pháp luật

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://nukeviet.vn là vi phạm bản quyền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây