Kế hoạch thực hiện ứng dụng CNTT năm 2021-2022

Thứ bảy - 25/09/2021 21:06
PHÒNG GD & ĐT THANH OAI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MN MỸ HƯNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 Số: 183/KH-MNMH                                      Mỹ Hưng, ngày 09 tháng 9 năm 2021

KẾ HOẠCH
Thực hiện nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin
Năm học 2021 - 2022

Thực hiện công văn chỉ đạo của PGD&ĐT Thanh Oai về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ ứng dụng CNTT năm học 2021 - 2022;
Căn cứ kế hoạch số 171/KH-MNMH ngày 03/9/2021 về việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2021 - 2022 của nhà trường. Trường MN Mỹ Hưng XD kế hoạch thực hiện nhiệm vụ ứng dụng CNTT năm học 2021 - 2022 như sau:
I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU.
1. Mục đích:
Tổ chức triển khai hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cho ngành GD gồm: Đề án Tăng cường ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong ngành giáo dục giai đoạn 2021 - 2026 và định hướng đến năm 2030”; Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 - 2025.
Tăng cường các điều kiện đảm bảo và ứng dụng CNTT để tổ chức có hiệu quả các hình thức dạy học trực tuyến, dạy học trên truyền hình; góp phần duy trì các HĐ giáo dục trẻ, kiểm tra, đánh giá học sinh của năm học 2021 - 2022 trước những diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19.
Đẩy mạnh triển khai nền tảng quản trị Nhà trường, tích hợp không gian làm việc số. Tiếp tục XD, hoàn thiện cơ sở dữ liệu trên hệ thống thông tin quản lý ngành với nhà trường, kết nối đầy đủ, toàn diện các dữ liệu với các đơn vị, ngành và Thành phố phục vụ công tác báo cáo, thống kê, theo dõi, giám sát, cảnh báo, dự báo, kiểm tra và thanh tra của các cơ quan quản lý GD&ĐT.
Tăng cường các nguồn lực của Nhà nước và XH, nâng cao chất lượng nhân lực, đảm bảo các điều kiện về hạ tầng, cơ sở vật chất và trang thiết bị triển khai ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong GD&ĐT.
Xây dựng và khai thác sử dụng có hiệu quả kho dữ liệu điện tử chứa các bài giảng e-learning, bài giảng điện tử của trường để phục vụ nhu cầu giảng dạy và học tập mọi nơi, mọi lúc của giáo viên và đổi mới, sáng tạo trong hoạt động dạy, học.
2. Yêu cầu:
Xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT năm học 2021-2022 của nhà trường và triển khai thực hiện có hiệu quả.
Triển khai việc ứng dụng CNTT vào việc phối hợp với PH trong công tác CS&GD cho học sinh bằng hình thức online, trực tuyến…để duy trì chương trình CS-GD trẻ theo kế hoạch của năm học đã đề ra, nhằm kiểm tra, đánh giá HS trước đảm bảo thông tin 2 chiều trước những diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19.
Thực hiện XD, hoàn thiện cơ sở dữ liệu ngành GD&ĐT, khai thác hiệu quả CSDL phục vụ cho công tác quản lý, dạy học, kiểm tra, đánh giá, đảm bảo thông tin hai chiều Sở GD&ĐT - Phòng GD&ĐT - Nhà trường - Giáo viên, nhân viên - Cha mẹ học sinh - Học sinh, triển khai hiệu quả ứng dụng eNetViet.
Có đầy đủ máy tính có kết nối mạng intenet phục vụ cho công tác quản trị trường học và công tác chăm sóc GD trẻ.
Đội ngũ giáo viên tích cực tham gia cuộc thi thiết kế bài giảng điện tử, bài giảng E-learning do Bộ giáo dục phát động.
Đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến, giải quyết 100% hồ sơ qua dịch vụ công mức độ 3, mmwcs độ 4 theo quy định. Triển khai thực hiện thanh toán học phí không dùng tiền mặt, triển khai ứng dụng CNTT trong quản lý nhà trường.
Quán triệt tất cả cán bộ GV - NV trong toàn trường thực hiện đầy đủ các nội dung công tác trọng tâm của năm học, tập trung nguồn lực cho hoạt động ứng dụng CNTT trong nhà trường, từ cán bộ đến GV - NV, gắn kết chặt chẽ các hoạt động CS&GD trẻ với ứng dụng CNTT.
3. Các chỉ tiêu chính:
- Tiếp tục xây dựng trang Website của trường và hướng dẫn CB,GV,NV sử dụng trang Website của trường một cách có hiệu quả.
- Thường xuyên trao đổi thông tin, văn bản qua thư điện tử giữa nhà trường với PGD&ĐT Thanh Oai, Phòng Nội vụ Thanh oai và các trường trong Huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn Thành phố.
- Thực hiện tốt việc sử dụng intenet phục vụ cho việc quản lý nhân sự và CS&GD trẻ.
- Phấn đấu 100% cán bộ GV - NV trong trường biết sử dụng máy vi tính, soạn bài và soạn thảo các văn bản trên máy vi tính, biết ứng dụng và sử dụng CNTT có hiệu quả trong giảng dạy, thường xuyên áp dụng CNTT vào trong các hoạt động của trẻ hàng ngày.
- 100% giáo viên trong trường biết ưng dụng CNTT vào việc phối hợp với PH trong công tác CS&GD cho học sinh bằng hình thức online, trực tuyến…để duy trì chương trình CS-GD trẻ theo kế hoạch của năm học đã đề ra, nhằm kiểm tra, đánh giá HS trước đảm bảo thông tin 2 chiều trước những diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 trẻ không được đến trường học tập.
- Phấn đấu 95% GV trong trường biết cách soạn giáo án điện tử để trình chiếu trên powpoint và áp dụng CNTT vào trong tất cả các hoạt động của trẻ, khuyến khích những GV có tay nghề và sử dụng CNTT thành thạo thiết kế bài giảng E-learning, bài giảng điện tử để xây dựng kho học liệu điện tử của trường.
- 100% giáo viên dạy giỏi ứng dụng CNTT hiệu quả trong giảng dạy.
- Phổ cập trình độ và kỹ năng ứng dụng CNTT cho 100% cán bộ quản lý GV - NV trong nhà trường.
- Phấn đấu mỗi giáo viên tự xây dựng được ít nhất 5 - 7 bài giảng điện tử/ năm học, góp phần xây dựng kho học liệu điện tử của trường, của ngành.
- Sử dụng tốt phần mềm quản lý: CS nuôi dưỡng, kế toán, phổ cập GD, tuyển sinh, quản lý học sinh, quản lý tài chính, quản lý nhân sự, quản lý giáo dục, phần mềm tự kiểm định chất lượng, quản lý thư viện, quản lý học liệu điện tử
- Phấn đấu thực hiện xây dựng triển khai giải pháp tiến tới việc thực hiện thu phí không dùng tiền mặt trong nhà trường theo hướng dẫn của Sở GDĐT.
II. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ:
1. Ứng dụng CNTT đổi mới nội dung, phương pháp trong dạy và học:
Chỉ đạo đội ngũ giáo viên thực hiện chương trình giáo dục trẻ qua hình thức giáo dục online, giáo dục trực tuyến thông qua việc phối hợp với phụ huynh để dạy trẻ ở nhà trong thời gian dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, trẻ vẫn tạm dừng chưa được đến trường để phòng tránh dịch Covid-19 phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương và phù hợp với độ tuổi của trẻ theo quy định tại Thông tư số 09/2021/TT-BGDĐT.
Tiếp tục đẩy mạnh khai thác hệ thống http://study.hanoi.edu.vn và eNetViet, nhằm tăng cường sự tương tác giữa gia đình và Nhà trường, hỗ trợ giáo viên giao nhiệm vụ  cho học sinh, kiểm tra, đánh giá và phối hợp với gia đình học sinh trong triển khai các HĐ chăm sóc và GD trẻ, tăng cường HĐ kết nối trực tuyến giữa giáo viên với cha mẹ trẻ.
Khuyến khích giáo viên lựa chọn các phần mềm miễn phí phù hợp, để XD các hoạt động phối hợp với phụ huynh để giáo dục trẻ theo hình thức GD online, trực tuyến phù hợp với từng độ tuổi của trẻ trong thời gian tạm dừng đến trường để phòng tránh dịch Covid-19 theo quy định tại Thông tư số 09/2021/TT-BGDĐT. Đồng thời tích cực đóng góp tài nguyên để XD nội dung kho học liệu điện tử của Nhà trường, của ngành, phát huy vai trò của Tổ chuyên môn trong đánh giá, lựa chọn học liệu trước khi đưa vào sử dụng ở Nhà trường, tích cực tham gia các cuộc thi thiết kế bài giảng điện tử do các cấp phát động.
Rà soát, phát triển hệ thống thư viện điện tử (bao gồm phần mềm quản trị thư viện, và cơ sở dữ liệu số hoá sách và tài liệu phục vụ cho việc dạy và học), kết nối liên thông  với các kho học liệu điện tử, chia sẻ tài liệu số hoá giữa các nhà trường.
Tổ chức hướng dẫn GV,CBQL giáo dục kỹ năng quản lý, tổ chức GD trẻ bằng hình thức online và trực tuyến thông qua việc phối hợp với PH. Tăng cường áp dụng phương pháp tập huấn cho đội ngũ GV qua mạng, huy động đội ngũ GV cốt cán tham gia hỗ trợ, hướng dẫn đồng nghiệp, đảm bảo hướng dẫn phụ huynh và học sinh tham gia vào các hoạt động GD trực tuyến và online đảm bảo an toàn, hiệu quả trên môi trường mạng.
Đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT trong nhà trường, nhằm đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng giáo viên tự tích hợp CNTT vào từng hoạt động học của trẻ. Giáo viên có thể chủ động tự chọn tài liệu và sử dụng phần mềm quản lý giáo dục, xây dựng kế hoạch, mục tiêu giáo dục, lựa chọn ngân hàng, soạn giáo án và kiết xuất từ phần mềm kế hoạch giáo dục. Nhà trường cần giúp cho đội ngũ giáo viên nhận thức được CNTT chỉ là phương tiện hỗ trợ, nhằm nâng cao hiệu quả dạy học. Tránh lạm dụng CNTT trong quá trình giảng dạy như: Nội dung trình chiếu không phù hợp, thời gian trình chiếu nhiều, âm thanh ồn ào, quá nhiều màu sắc, hiệu ứng chuyển động không cần thiết, kích thước chữ quá nhỏ.
Giáo viên cần tích cực chủ động tham khảo và sử dụng các phần mềm ứng dụng tích hợp vào các hoạt động học trên Website http: //elearning.hanoiedu.vn để cùng chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi và học tập. Khuyến khích GV chủ động tự soạn giáo án, bài giảng và tài liệu giảng dạy để ứng dụng CNTT trong các hoạt động dạy. Phát động giáo viên xây dựng bài giảng E-learning, tổ chức phân loại, tuyển chọn các bài xuất sắc của trường gửi về Phòng GDĐT (qua Bộ phận CNTT) để đóng góp vào kho bài giảng E-learning của Ngành.
Hướng dẫn giáo viên biết khai thác kho bài giảng E-Learning của Bộ GD&ĐT tại địa chỉ http://elearning.moet.edu.vn, của Sở GD&ĐT tại  http://elearning.hanoiedu.vn;
- Tiếp tục triển khai cuộc thi “Thiết kế bài giảng điện tử” do nhà trường phát động với khẩu hiệu chung “Trong mỗi học kỳ, mỗi giáo viên tự xây dựng ít nhất hai đến ba bài giảng điện tử”. Đồng thời huy động giáo viên tích cực tham gia đóng góp các bài trình chiếu, bài giảng E-Learning về nhà trường để XD “Thư viện giáo án điện tử” trên Website của trường tại địa chỉ mnmyhung.thanhoai.edu.vn//adminViolet.vn/mamnon-myhung-hanoi.
2. Ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong đổi mới phương thức quản trị nhà trường và quản lý nhà nước về giáo dục theo hướng tinh gọn, hiệu quả, minh bạch:
Tiếp tục triển khai hệ thống quản lý GD chuyên ngành tại địa chỉ https://csdl.hanoi.edu.vn đáp ứng yêu cầu của Thông tư 26/2019/TT-BGD ĐT ngày 30/12/2019 quy định về quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu ngành về GDMN, GD phổ thông, GD thường xuyên và các văn bản hướng dẫn chỉ đạo khác của Sở GD&ĐT.
Tiếp tục đẩy mạnh triển khai sử dụng phần mềm truyền thông GD eNetViet nhằm đáp ứng yêu cầu gửi, nhận thông tin chỉ đạo, điều hành một cách an toàn, đầy đủ, chính xác từ Sở GD Hà Nội, tới Phòng GD&ĐT Thanh Oai và tới nhà trường.
Tiếp tục đẩy mạnh triển khai hệ thống quản lý tuyển sinh trực tuyến, phần mềm quản lý phổ cập GD, đáp ứng nhu cầu thông tin quản lý giáo dục một cách đầy đủ, chính xác, kịp thời từ Nhà trường đến phòng GDĐT, Sở GDĐT, UBND Thành phố và Bộ GD&ĐT.
Đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến, ưu tiên triển khai dịch vụ trực tuyến về xét tuyển học sinh đầu cấp mức độ 3, mức độ 4; thực hiện thanh toán học phí không dùng tiền mặt, triển khai ứng dụng CNTT trong quản lý nhà trường.
Tăng cường ứng dụng phương thức họp trực tuyến để tổ chức các hội nghị họp, hội thảo chuyên đề qua mạng và tổ chức sinh hoạt chuyên môn; tiếp tục triển khai hiệu quả các hội nghị họp trực tuyến giữa nhà trường với giáo viên, nhà trường với phụ huynh…
Tổ chức HĐ sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại đơn vị theo quy định tại Thông tư số 37/2020/TT-BGDĐT ngày 05/10/2020 của Bộ GD&ĐT. Tiếp tục triển khai, duy trì hoạt động Cổng thông tin điện tử của Phòng GD&ĐT với nhà trường, thường xuyên kiểm tra hoạt động cung cấp thông tin lên cổng thông tin điện tử, đảm bảo thông tin chính xác, phù hợp với định hướng truyền thông của ngành.
Tiếp tục thực hiện ứng dụng phần mềm trực tuyến trong lập, quản lý kế hoạch công tác, đánh giá xếp loại công chức, viên chức, người lao động hàng tháng.
Duy trì nề nếp trong trong việc cập nhật thông tin điều hành của ngành, phổ biến đến toàn thể CB,GV,NV, phụ huynh HS về Cổng thông tin điện tử của Sở GD&ĐT tại địa chỉ https://hanoi.edu.vn và hòm thư điện tử mail.hanoiedu.vn, cập nhật kịp thời, chính xác thông tin của CB,GV,NV trên hệ thống phần mềm quản lý nhân sự của trường.
Xây dựng hệ thống quản lý trang Website của trường tại địa chỉ mnmyhung.thanhoai.edu.vn//adminViolet.vn/mamnon-myhung-hanoi theo hướng tập trung nhằm tiết kiệm chi phí đầu tư và nhân lực quản lý hệ thống.
Tổ chức đánh giá tính hiệu quả, tính khả thi và bền vững của tất cả các phần mềm quản lý (Quản lý nhân sự, quản lý giáo dục, quản lý tài chính, quản lý nuôi dưỡng, quản lý phổ cập, công tác tuyển sinh, kiểm định chất lượng…).
100% CB,GV,NV trong trường lập Email cá nhân, duy trì nề nếp trong việc cập nhật các thông tin điều hành của Ngành và Nhà trường, đồng thời phổ biến đến cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh toàn trường được biết Cổng thông tin điện tử của Phòng GD&ĐT và của Nhà trường.
3. Đảm bảo các điều kiện về hạ tầng số, trang thiết bị triển khai ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong GD&ĐT:
Nhà trường tăng cường đầu tư các thiết bị CNTT phục vụ cho việc ứng dụng CNTT vào các hoạt động quản lý của nhà trường và công tác giảng dạy của giáo viên một cách hiệu quả và thiết thực, cụ thể:
- Đồng thời sử dụng nhiều nhà mạng khác nhau để đảm bảo chất lượng và sự ổn định khi sử dụng dịch vụ Internet vào hoạt động quản lý tài chính, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục... Đầu tư thiết bị bảo mật (tường lửa, kiểm soát truy cập - IPS,...) cho hệ thống mạng và phần mềm bản quyền cho máy tính của các phòng ban trong nhà trường;
- Rà soát, xây dựng kế hoạch để chủ động trong việc chuẩn bị cho công tác bồi dưỡng kỹ năng sử dụng CNTT cho đội ngũ giáo viên, trang bị hệ thống máy tính cho các lớp trong toàn trường và các hạ tầng thông tin khác phục vụ cho việc triển khai ứng dụng CNTT vào hoạt động giảng dạy trong chương trình GDMN mới. Đồng thời khuyến khích GV tự trang bị máy tính cá nhân có kết nối mạng Internet, hướng dẫn giáo viên khai thác thông tin phục vụ công tác chăm sóc nuôi dưỡng, giảng dạy, học tập và nghiên cứu.
- Trang bị thêm các thiết bị điện tử kỹ thuật số khác phục vụ cho giảng dạy như: máy quét ảnh, máy ảnh số, bảng thông minh, tập trung đầu tư máy tính, máy in và kết nối mạng Internet với mục tiêu chủ yếu là phục vụ công tác quản lý, đảm bảo thông tin liên lạc và giúp GV bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn; XD mô hình thông tin giáo dục tập trung để cung cấp cho GV - NV khai thác và sử dụng.
- Thực hiên các biện pháp đảm bảo an toàn an ninh đối với các hệ thống CNTT có cài đặt thiết bị hệ thống phần mềm (phần cứng, phần mềm, wesbite...). Thường xuyên rà soát, khắc phục các nguy cơ mất an toàn, an ninh thông tin. Đẩy mạnh tuyên truyền tới toàn thể cán bộ, giáo viên  và nhân viên về kỹ năng nhận biết, phòng tránh các nguy cơ mất an toàn thông tin đối với các thiết bị CNTT cá nhân như điện thoại thông minh, máy tính, máy tính bảng...;
- Triển khai xây dựng hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn hệ thống thông tin trong trường học theo Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ và Thông tư 03/2017/TT-BTTTT ngày 24/4/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về đảm bảo an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ
4. Bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng CNTT cho đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý trong nhà trường:
Quan tâm nâng cao năng lực ứng dụng CNTT đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông; Kỹ năng đảm bảo an toàn, an ninh thông tin; Kỹ năng khai thác sử dụng có hiệu quả các phần mềm quản lý trong nhà trường, khai thác các nguồn học liệu, kỹ năng tìm kiếm thông tin trên Internet; Kỹ năng cài đặt hệ điều hành và các phần mềm ứng dụng cơ bản; kỹ năng sửa chữa, khắc phục những hỏng hóc đơn giản của máy tính và thiết bị CNTT.
Tổ chức quán triệt và triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về CNTT.  Tổ chức có hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng ứng dụng CNTT trong quản lý và dạy học, đổi mới nội dung chương trình bồi dưỡng theo hướng thiết thực, cập nhật, ưu tiên sử dụng phần mềm mã nguồn mở, khai thác thông tin trên Internet, giới thiệu những địa chỉ hay, có ích với giáo viên.
Xây dựng đội ngũ phụ trách CNTT trong đơn vị, bố trí 2-3 GV có tay nghề cao trong việc sử dụng CNTT kiêm nhiệm, phụ trách ứng dụng CNTT (Đ/c Hoàng Thị Thi, đ/c Tạ Thị Dương, Kiều Thị Hằng và đ/c Ngô Thị Nga).
Nhà trường chủ động xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên về ứng dụng CNTT cho 100% cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên độ tuổi dưới 45 tuổi. Nội dung bồi dưỡng tập trung vào các kỹ năng cơ bản: Soạn thảo văn bản, khai thác Internet, sử dụng thư điện tử, XD bài giảng điện tử, thiết kế bài giảng E-learning, phần mềm quản lý GD để hỗ trợ công tác giảng dạy..., biết ứng dụng CNTT trong công tác, giảng dạy.
Hàng tháng tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo từng khối để trao đổi, thảo luận về kinh nghiệm áp dụng CNTT vào công tác giảng dạy.
5. Kiện toàn đội ngũ phụ trách CNTT trong nhà trường:
Phân công đồng chí Hoàng Thị Thi, đ/c Tạ Thị Dương, đ/c Ngô Thị Nga, Kiều Thị Hằng là GV phụ trách CNTT trong nhà trường có trình độ chuyên môn CNTT vững vàng. Mỗi tổ, khối chuyên môn có ít nhất 01 giáo viên nòng cốt biết ứng dụng thành thạo CNTT trong giảng dạy. Cụ thể :
- Khối 5 tuổi: Đ/c Thi, Duyên.
- Khối 4 tuổi: Đ/c Kiều Hằng, Hằng 88.
- Khối 3 tuổi: Đ/c Anh, Dương.
- Khối Nhà trẻ : Đ/c Bình (1983), Yên.
- Tổ nuôi dưỡng: Đ/c Giang, Hường.
- Tổ hành chính: Đ/c Hằng (Kế toán), Việt.
III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP:
1. Kiện toàn đội ngũ phụ trách CNTT trong Nhà trường, phân công một đồng chí trong Ban giám hiệu: đồng chí Nguyễn Thị Mai (PHT) và một giáo viên: đồng chí Phạm Thị Hương (GV) đảm nhận vị trí việc làm CNTT (vị trí việc làm theo Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT) làm đầu mối theo dõi, phụ trách.
2. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên môi trường mạng và thông qua các hội nghị, hội thảo, cuộc thi để nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý và giáo viên về vai trò của ứng dụng CNTT trong các hoạt động GD trẻ.
3. Cần xây dựng, cập nhật quy chế quản lý, duy trì và khai thác sử dụng hệ thống CNTT, phân công cụ thể trách nhiệm về quản lý, sử dụng hệ thống cho đồng chí Nguyễn Thị Mai; triển khai ứng dụng CNTT phải đi đôi với việc đảm bảo an toàn, an ninh thông tin; xây dựng các hình thức khen thưởng cho các tập thể, cá nhân làm tốt; có nhắc nhở, phê bình những cá nhân chưa hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.
4. Tiếp tục tạo điều kiện cho đội ngũ giáo viên và CBQL được tham gia các lớp tập huấn bồi dưỡng nâng cao trình độ và kỹ năng ứng dụng CNTT nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới về giáo dục hiện nay. Mục tiêu phấn đấu trong nhà trường sẽ có ít nhất 01 giáo viên có trình độ trung cấp tin học trở lên.
5. Nhà trường cân đối nguồn ngân sách được cấp để tiếp tục đầu tư bổ sung cơ sở vật chất, thiết bị CNTT, đào tạo nhân lực CNTT phục vụ cho công tác quản lý và giảng dạy của nhà trường; Tăng cường huy động nguồn lực xã hội hóa; phối hợp có hiệu quả việc đầu tư với thuê dịch vụ CNTT (theo Thông tư số 03/2020/TT-BGDĐT  ngày 24/02/2020 và Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Thủ tướng Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, có hiệu lực từ ngày 01/01/2020).
6. Tăng cường kiểm tra, đánh giá các hoạt động ứng dụng CNTT trong nhà trường để có biện pháp thúc đẩy kịp thời.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
- Tháng 9/2021: Xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ về  CNTT, báo cáo về Phòng GD & ĐT trước ngày 30/9/2021.
- Phổ biến luật lệ cuộc thi Thiết kế bài giảng điện tử do Phòng GD&ĐT phát động đến toàn thể GV trong toàn trường. Tổ chức hỗ trợ và tạo ĐK thuận lợi nhất cho GV tham gia dự thi bắt đầu từ 25/9/2021 đến hết ngày 15/10/2021.
- Tháng 10/2021: Rà soát phân cấp CSVC, đội ngũ về CNTT, kiểm tra các hoạt động về CNTT của GV toàn trường.
- Tháng 11-12/2021: Tiếp tục kiểm tra các hoạt động về CNTT của GV để bồi dưỡng, giúp đỡ GV sử dụng CNTT, thiết kế bài giảng điện tử và bài giảng E-Learning.
- Tháng 1/2022: Tổ chức sơ kết đánh giá tình hình triển khai nhiệm vụ ứng dụng CNTT và chuyển đổi số giữa năm học, báo cáo về PGD&ĐT (qua bộ phận CNTT) trước ngày 25/1/2022.
- Tháng 2/2022: Phát động triển khai cuộc thi thiết kế bài giảng điện tử, bài giảng E-learning trong toàn trường để lựa chọn các bài đạt giải cao để khen thưởng.
- Tháng 3,4/2022: Tiếp tục bồi dưỡng về CNTT cho GV - NV trong trường.
- Tháng 5/2022: Tổ chức đánh giá, tổng kết triển khai nhiệm vụ ứng dụng CNTT, chuyển đổi số năm học 2021-2022. Lập báo cáo đánh giá và tự chấm điểm tiêu chí thi đua năm học về công tác thực hiện nhiệm vụ ứng dụng CNTT của trường gửi về PGD&ĐT trước ngày 25/5/2022.
- Tháng 6-7-8-9/2022: Tiếp tục bồi dưỡng CNTT cho cán bộ, GV - NV trong trường, xây dựng kế hoạch năm học mới 2022 - 2023.  
            Trên đây là kế hoạch thực hiện nhiệm vụ ứng dụng CNTT của trường MN Mỹ Hưng năm học 2021 - 2022. Nhà trường chủ động XD kế hoạch thực hiện nhiệm vụ về CNTT, đồng thời triển khai tới toàn thể cán bộ GV - NV trong trường, kiểm tra, đánh giá xếp loại từng cá nhân theo các tiêu chí thi đua và nhiệm vụ năm học đã đề ra, trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ của từng lĩnh vực./.                                                         
 
Nơi nhận :
- PGD&ĐT Thanh Oai (để b/c) ;
- Trường MNMH (để t/h) ;
- Lưu VP./.
HIỆU TRƯỞNGNhữ Thị Thủy

 

Tác giả: Nhữ Thị Thuỷ

Nguồn tin: Công tác quản lý chỉ đạo:

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://nukeviet.vn là vi phạm bản quyền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây