Kế hoạch triển khai thực hiện việc đánh giá, xếp loại Đơn vị học tập năm 2021

Thứ bảy - 13/11/2021 23:45
 
UBND HUYỆN THANH OAI
TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
 
 

Số: 54/KH-MNMH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 

   Mỹ Hưng, ngày 30 tháng 5 năm 2021

KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện việc đánh giá, xếp loại Đơn vị học tập năm 2021
Trường mầm non Mỹ Hưng

Thực hiện Kế hoạch số 366/KH-GDĐT ngày 24/5/2021 của Phòng GDĐT Thanh Oai về việc triển khai thực hiện việc đánh giá, xếp loại Đơn vị học tập ngành giáo dục huyện Thanh Oai. Trường MN Mỹ Hưng xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện việc đánh giá, xếp loại Đơn vị học tập của trường như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.
1. Mục đích:
- Tạo cơ hội và điều kiện cho thành viên trong đơn vị được học tập thường xuyên, học tập suốt đời, xây dựng mẫu hình công dân học tập trong đơn vị, làm nòng cốt trong việc xây dựng các mô hình học tập trong cộng đồng, góp phần xây dựng xã hội học tập.
- Cung cấp cơ sở để xây dựng kế hoạch thực hiện và huy động nguồn lực hỗ trợ việc học tập, bồi dưỡng nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc của các thành viên trong đơn vị.
- Là căn cứ để xem xét đánh giá kết quả công tác hằng năm của đơn vị và các thành viên trong đơn vị.
2. Yêu cầu:
- Việc đánh giá, xếp loại Đơn vị học tập tại đơn vị phải đảm bảo theo đúng quy định tại Kế hoạch số 366/KH-GDĐT ngày 24/5/2021 của Phòng GD&ĐT huyện Thanh Oai.
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, minh bạch, khách quan.
II. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG.
Kế hoạch này được áp dụng đối với toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của Trường mầm non Mỹ Hưng.
III. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI ĐƠN VỊ HỌC TẬP.
1. Các tiêu chí về các điều kiện để xây dựng Đơn vị học tập:
a. Đơn vị có kế hoạch cho các thành viên học tập thường xuyên.
 
b. Đơn vị có các quy định cụ thể nhằm động viên thành viên học tập.
c. Đơn vị thường xuyên quan tâm đầu tư các nguồn lực, bao gồm tài chính, cơ sở vật chất, trang thiết bị và những điều kiện đảm bảo để đáp ứng nhu cầu học tập của thành viên trong đơn vị.
2. Các tiêu chí về kết quả học tập của thành viên:
a. 100% thành viên trong đơn vị có kế hoạch tự học, tự bồi dưỡng hằng năm được lãnh đạo đơn vị phê duyệt.
b. 100% thành viên trong đơn vị tuân thủ kỷ luật lao động, nội quy làm việc trong đơn vị, có tinh thần hợp tác, đoàn kết và trao đổi.
c. 100% thành viên trong đơn vị hoàn thành đầy đủ chương trình học tập, bồi dưỡng bắt buộc theo quy định của nhà nước.
d. 96% thành viên trong đơn vị đạt từ danh hiệu “Lao động tiên tiến” trở lên.
3. Các tiêu chí đánh giá hiệu quả, tác động của xây dựng Đơn vị học tập:
a. 100% thành viên trong đơn vị đáp ứng đầy đủ các năng lực và phẩm chất của Công dân học tập, gồm:
- Có ý thức tuân thủ pháp luật; thực hiện quyền và trách nhiệm công dân đối với gia đình, xã hội;
- Có cam kết học tập suốt đời để phát triển bản thân;
- Có ý thức tổ chức việc học tập trong gia đình, dòng họ, cộng đồng;
- Có lối sống lành mạnh, tôn trọng và hòa hợp với môi trường;
- Biết sử dụng ngoại ngữ và công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công việc;
- Có tư duy phản biện, sáng tạo, tính chủ động và kỹ năng giải quyết vấn đề;
- Tôn trọng và thực hiện bình đẳng giới;
- Hiểu rõ, trân trọng sự đa dạng văn hóa và có cách ứng xử văn hóa phù hợp.
b. Đơn vị đạt từ danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” trở lên.
c. Góp phần tạo lập môi trường chia sẻ tri thức với các đơn vị khác.
(Có phụ lục hướng dẫn đánh giá, cho điểm kèm theo)
IV. QUY TRÌNH THỰC HIỆN VIỆC ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI ĐƠN VỊ HỌC TẬP:
1. Việc đánh giá, xếp loại Đơn vị học tập được thực hiện định kỳ một năm một lần:
- Việc đánh giá, xếp loại Đơn vị học tập theo phương thức chấm điểm. Tổng số điểm tối đa cho tất cả các tiêu chí là 100 điểm. Việc đánh giá phải căn cứ vào kết quả đạt được của từng tiêu chí, có minh chứng cụ thể.
- Xếp loại
+ Loại tốt: Tổng số điểm đạt được từ 85 điểm đến 100 điểm.
+ Loại khá: tổng số điểm đạt được từ 70 điểm đến dưới 85 điểm.
+ Loại trung bình: tổng số điểm đạt được từ 50 điểm đến dưới 70 điểm.
+ Loại chưa đạt: các trường hợp còn lại.
2. Hồ sơ tự đánh giá:
- Hồ sơ tự đánh giá nộp về phòng GD&ĐT đóng quyển, sắp xếp theo thứ tự:
1. Kế hoạch triển khai và thực hiện việc học tập thường xuyên của đơn vị;
2. Báo cáo tự đánh giá;
3. Biên bản tự đánh giá;
4. Biểu điểm tự đánh giá.
- Hồ sơ tự đánh giá lưu tại đơn vị theo năm công tác:
1. Kế hoạch triển khai và thực hiện việc học tập thường xuyên của đơn vị;
2. Báo cáo tự đánh giá;
3. Biên bản tự đánh giá;
4. Biểu điểm tự đánh giá;
5. Các minh chứng sắp xếp theo từng tiêu chí.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.
          - Xây dựng Kế hoạch triển khai và thực hiện việc học tập thường xuyên của đơn vị và phổ biến kế hoạch thực hiện đến toàn thể CB,GV,NV trong đơn vị.
- Hướng dẫn các thành viên trong đơn vị xây dựng kế hoạch tự học, tự bồi dưỡng hằng năm, lãnh đạo đơn vị phê duyệt.
- Tổ chức tập huấn việc tự đánh giá, xếp loại Đơn vị học tập cho CB,GV,NV toàn trường.
- Tổ chức kiểm tra việc tự đánh giá, xếp loại về thực hiện kế hoạch tự học, tự bồi dưỡng của CB,GV,NV. Thời gian kiểm tra: Hoàn thành trong tháng 11 hằng năm
- Tổ chức tự đánh giá, xếp loại Đơn vị học tập theo các tiêu chí quy định tại Phụ lục của kế hoạch này. Hoàn thành việc xếp loại Đơn vị học tập trong tháng 12 hằng năm.
- Xây dựng mô hình điểm về việc đánh giá, xếp loại Đơn vị học tập đối với các tập thể (tổ, khối, lớp).
- Tổng hợp, báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại Đơn vị học tập về Phòng GD&ĐT trước ngày 18/11 hằng năm.
- Phối hợp với BCH Công đoàn trường triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ tại kế hoạch này, thực hiện tốt phong trào xây dựng Đơn vị học tập tại đơn vị.
Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện việc đánh giá, xếp loại Đơn vị học tập của trường mầm non Mỹ Hưng, Ban giám hiệu đề nghị CB,GV,NV thực hiện nghiêm túc kế hoạch theo quy định./.
Nơi nhận:
- Phòng GDĐT Thanh Oai (để b/c);
- CB,GV,NV trường MN Mỹ Hưng (để t/h);
- Lưu: VT./.
HIỆU TRƯỞNG
Nhữ Thị Thủy

Phụ lục:
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ, CHO ĐIỂM “ĐƠN VỊ HỌC TẬP”
 (Theo Kế hoạch số 366/KH-GDĐT  ngày 24 tháng 5 năm 2021
của Phòng GD&ĐT Thanh Oai)
 
TT Nội dung tiêu chí Điểm tối đa Các minh chứng Gợi ý cho điểm
1. Tiêu chí về điều kiện để xây dựng Đơn vị học tập. 30    
1.1 Đơn vị xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch cho các thành viên học tập thường xuyên. 10 - Kế hoạch học tập thường xuyên của đơn vị;
- Hình ảnh, tài liệu, học liệu, bài giảng…
- Đơn vị xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch: 10 điểm
- Đơn vị xây dựng kế hoạch nhưng tổ chức thực hiện chưa hiệu quả: 5 điểm
- Không xây dựng kế hoạch: 0 điểm
 
1.2 Đơn vị có các quy định cụ thể nhằm động viên thành viên học tập. 10 Các quy định cụ thể của đơn vị nhằm động viên thành viên học tập (học phí, phương tiện, động viên, khen thưởng...) - Có các quy định khả thi: 10 điểm.
- Có các quy định nhưng có một số nội dung không khả thi: 5 điểm.
- Không có quy định: 0 điểm.
 
1.3 Đơn vị quan tâm đầu tư các nguồn lực gồm tài chính, cơ sở vật chất, trang thiết bị và những điều kiện đảm bảo để đáp ứng nhu cầu học tập của thành viên. 10 - Nguồn lực tài chính;
- Có cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện khác phục vụ học tập, bồi dưỡng.
- Có đầu tư kinh phí hỗ trợ, cơ sở vật chất, thiết bị và những điều kiện đảm bảo đáp ứng nhu cầu học tập của thành viên: 10 điểm.
- Có kinh phí hỗ trợ hoặc cơ sở vật chất, thiết bị: 05 điểm.
- Không có kinh phí hỗ trợ: 0 điểm.
 
2. Tiêu chí về kết quả học tập của các thành viên. 30    
2.1 Thành viên trong đơn vị có kế hoạch tự học, tự bồi dưỡng hàng năm được lãnh đạo đơn vị phê duyệt; 10 - Kế hoạch tự học, tự bồi dưỡng hàng năm của thành viên được lãnh đạo đơn vị phê duyệt.
- Tự đánh giá của thành viên trong đơn vị.
Tỷ lệ thành viên trong đơn vị có kế hoạch tự học, tự bồi dưỡng và tự đánh giá đánh giá hàng năm đạt:
- Đạt 100%: 10 điểm
- Từ 80% đến dưới 100%: 8 điểm
- Từ 50% đến dưới 75%: 7 điểm
- Từ 20% đến dưới 50%: 5 điểm.
- Dưới 20%: 0 điểm.
2.2 Thành viên trong đơn vị tuân thủ kỷ luật lao động, nội quy làm việc trong đơn vị, có tinh thần hợp tác, đoàn kết và trao đổi; 05 - Bảng chấm công của đơn vị;
- Kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức hàng năm;
 
Tỷ lệ thành viên trong đơn vị tuân thủ kỷ luật lao động, nội quy, có tinh thần hợp tác, đoàn kết và trao đổi:
 - Đạt 100 %: 5 điểm.
- Từ 75% đến dưới 100%: 3 điểm.
- Từ 50% đến dưới 75%: 2 điểm.
- Từ 30% đến dưới 50%: 1 điểm.
- Dưới 30%: 0 điểm.
2.3 Thành viên trong đơn vị hoàn thành đầy đủ chương trình học tập, bồi dưỡng bắt buộc theo quy định của nhà nước. 10 Xác nhận của đơn vị đối với các thành viên đã hoàn thành nhiệm vụ học tập, bồi dưỡng theo quy định kèm theo chương trình học tập, bồi dưỡng và văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận hoàn thành khóa học. Tỷ lệ thành viên trong đơn vị hoàn thành chương trình học tập, bồi dưỡng bắt buộc theo quy định đạt:
- Đạt 100%: 10 điểm
- Từ 75% đến dưới 100%: 8 điểm
- Từ 50% đến dưới 75%: 7 điểm
- Từ 30% đến dưới 50%: 5 điểm
 - Dưới 30%: 0 điểm
2.4 Thành viên trong đơn vị đạt từ danh hiệu “Lao động tiên tiến” trở lên.


05
Quyết định công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng hàng năm của thủ trưởng đơn vị và lãnh đạo cấp trên; bằng khen, giấy khen… Tỷ lệ thành viên trong đơn vị đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” trở lên:
- Đạt 70-100%: 5 điểm.
- Từ 50% đến dưới 70%: 3 điểm.
- Từ 30% đến dưới 50%: 2 điểm.
- Từ 20% đến dưới 30%: 2 điểm.
- Dưới 20%: 0 điểm.
 
3. Tiêu chí đánh giá hiệu quả, tác động của xây dựng Đơn vị học tập
40
   
3.1 Thành viên trong đơn vị đáp ứng đầy đủ các năng lực và phẩm chất của Công dân học tập, gồm:
a) Có ý thức tuân thủ pháp luật; thực hiện quyền và trách nhiệm công dân đối với gia đình, xã hội (5đ)


b) Có cam kết học tập suốt đời để phát triển bản thân; (5đ)

c) Có ý thức tổ chức việc học tập trong gia đình, dòng họ, cộng đồng; (5đ)d) Có lối sống lành mạnh, tôn trọng và hòa hợp với môi trường; (1đ)
đ) Biết sử dụng ngoại ngữ và công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công việc; (5đ)e) Có tư duy phản biện, sáng tạo, tính chủ động và kỹ năng giải quyết vấn đề; (2đ)
g) Tôn trọng và thực hiện bình đẳng giới; (1đ).
h) Hiểu rõ, trân trọng sự đa dạng văn hóa và có cách ứng xử văn hóa phù hợp; (1đ)

25

- Kết quả  đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức hàng năm hoặc chứng nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa” của địa phương,….
- Bản cam kết học tập suốt đời của các thành viên trong đơn vị;
- Kết quả đánh giá, công nhận danh hiệu “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Gia đình văn hóa” hoặc Giấy khen, Giấy chứng nhận về thành tích học tập, công tác của các thành viên trong gia đình, dòng họ…
- Danh sách các thành viên trong đơn vị kèm theo trình độ tin học, ngoại ngữ; văn bằng, chứng chỉ tin học; văn bằng, chứng chỉ/chứng nhận ngoại ngữ.
- Đạt 100 %: 25 điểm.
- Từ 75% đến dưới 100%: 15 điểm.
- Từ 50% đến dưới 75%: 10 điểm.
- Từ 20% đến dưới 50%: 5 điểm.
- Dưới 20%: 0 điểm.
3.2 Đơn vị đạt từ danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” trở lên. 10 Quyết định công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng hàng năm của cấp có thẩm quyền hoặc Bằng khen, Cờ thi đua của các cấp có thẩm quyền, … - Đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, Bằng khen, Cờ thi đua: 10 điểm.
- Đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”: 05 điểm
- Không đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”: 0 điểm
3.3
Góp phần tạo lập môi trường chia sẻ tri thức với các đơn vị khác.
 


05
Các hoạt động chia sẻ tri thức với các đơn vị khác. - 100% thành viên trong cơ quan tham gia các hoạt động chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng với các đơn vị khác; hỗ trợ, hướng dẫn đồng nghiệp nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ (thông qua các hội thảo, hội nghị, cuộc thi, hội thi, các buổi thảo luận, làm việc nhóm, diễn đàn nội bộ, qua mạng internet, các câu lạc bộ…): 05 điểm.
-Từ 75% đến dưới 100%: 03 điểm.
- Từ 50% đến dưới 75%: 02 điểm.
- Từ 30% đến dưới 50%: 01 điểm.
- Dưới 30%: 0 điểm. 

Tác giả: Nhữ Thị Thuỷ

Nguồn tin: Công tác Đơn vị học tập

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://nukeviet.vn là vi phạm bản quyền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây