Kế hoạch tự học tập, tự bồi dưỡng của cá nhân năm 2021

Thứ bảy - 13/11/2021 23:58
 
UBND HUYỆN THANH OAI
TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 

   Mỹ Hưng, ngày 01 tháng 6 năm 2021

KẾ HOẠCH
Tự học tập, tự bồi dưỡng để phát triển bản thân năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 54/KH-MNMH ngày 30/5/2021 của trường mầm non Mỹ Hưng về Kế hoạch triển khai thực hiện việc đánh giá, xếp loại Đơn vị học tập năm 2021. Để đáp ứng yêu cầu về các tiêu chuẩn của người cán bộ quản lý trong công tác, bản thân xây dựng kế hoạch tự học tập, tự bồi dưỡng của cá nhân để phát triển bản thân với những nội dung cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.
- Nhằm giúp cho bản thân cập nhật kiến thức về đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, chủ trương của ngành; bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực quản lý chỉ đạo nhà trường, và những năng lực khác theo yêu cầu đối với chức danh, nhiệm vụ được cấp trên phân công, để phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của bản thân; năng lực tự đánh giá hiệu quả, năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng.
- Giúp bản thân nắm chắc yêu cầu nhiệm vụ được giao đối với từng năm học, của cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ của nhà trường và những yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong các năm học.
- Tự trang bị kiến thức về tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, về đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chính sách phát triển giáo dục mầm non, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ lãnh đạo, quản lý chỉ đạo nhà trường, hiểu biết về đổi mới chương trình GDMN và việc cập nhật, ứng dụng đưa PPGD tiên tiến vào chương trình GD cho trẻ mầm non.
- Giúp cho bản thân tự nâng cao nhận thức, phấn đấu thực hiện tốt các nội dung và nhiệm vụ được giao trong các năm học.
II. NỘI DUNG BỒI DƯỠNG.
1. Về tư tưởng chính trị:
- Thường xuyên nghiên cứu và tự học tập, kiên định với đường lối của Đảng, với mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH, trung thành với chủ nghĩa Mác-Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Thực hiện tốt Điều lệ Đảng và Nghị quyết các cấp. Chấp hành tốt chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước, phục tùng sự phân công và điều động công tác của Đảng, của lãnh đạo cấp trên.
- Tích cực tuyên truyền, vận động người thân cùng quần chúng nhân dân chấp hành và thực hiện tốt Pháp luật, thực hiện tốt các chủ trương đổi mới và chính sách của Đảng và nhà nước, không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa”. Chấp hành tốt chủ trương đường lối, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy định của ngành, của nhà trường, quy ước của địa phương. Chấp hành tốt sự phân công, điều động của tổ chức. Thực hiện tốt các nguyên tắc về sinh hoạt Đảng, chú trọng nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình. Thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết với Cấp ủy cơ sở, gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.
2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống:
- Thường xuyên tu dưỡng rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức lối sống của người cán bộ quản lý, Đảng viên, viên chức. Gương mẫu trong công tác và lối sống, trong đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, tham nhũng, lãng phí.
- Không ngừng “Học tập và làm theo tấm gương theo đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”. Có lối sống trong sáng, giản dị, mẫu mực của một người công chức nhà nước, luôn giữ gìn tư cách, phẩm chất đạo đức cách mạng, phát huy tính tiền phong gương mẫu của người cán bộ quản lý, Đảng viên, việc chấp hành các nội quy, quy định của Đảng, của ngành, đơn vị về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ trong cơ quan đơn vị và các quy định tại địa phương nơi cư trú đề ra, không có biểu hiện suy thoái về đạo đức lối sống.
3. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:
- Bản thân luôn tự trau dồi năng lực quản lý, lãnh đạo nhà trường và các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Điều hành các hoạt động của nhà trường có nền nếp, hiệu quả, đúng tiến độ, nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong mọi nhiệm vụ, có tinh thần học tập sáng tạo trong lao động, học tập, công tác quản lý chỉ đạo và có ý thức phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trên các lĩnh vực công tác của đơn vị, để đưa chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ và các phong trào thi đua của đơn vị ngày một phát triển đi lên.
- Thường xuyên học hỏi để nâng cao ý thức trách nhiệm và tinh thần phục vụ nhân dân; giải quyết tốt các đề xuất, kiến nghị chính đáng của cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh học sinh; tích cực đấu tranh với những biểu hiện vô cảm, quan liêu, hách dịch, nhũng nhiễu, gây phiền hà nhân dân. Không có biểu hiện hách dịch, nhũng nhiễu, gây phền hà cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh học sinh và nhân dân trên địa bàn.
4. Tinh thần và ý thức tự học tập, tự bồi dưỡng:
- Xây dựng Kế hoạch tự học, tự bồi dưỡng hằng năm của cá nhân theo các chương trình phục vụ yêu cầu công việc, hoặc do nhà nước, cơ quan hay đoàn thể quy định. Tuân thủ kỷ luật lao động, nội quy làm việc trong đơn vị, có tinh thần hợp tác, đoàn kết và trao đổi. Hoàn thành đầy đủ chương trình học tập, bồi dưỡng bắt buộc theo quy định của nhà nước.
- Thường xuyên đọc, cập nhật những thông tin và tri thức trên sách báo, ti vi, máy tính, điện thoại di động. Sắp xếp hợp lý các công việc để có thời gian tham gia các hoạt động cộng đồng, tại nhà văn hóa, câu lạc bộ, thư viện, các hội thảo, hội nghị, tọa đàm, tập huấn…
          - Động viên và tạo điều kiện cho người thân trong gia đình và cho đồng nghiệp học tập thường xuyên. Tích cực tham gia các lớp học bồi dưỡng nâng cao kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu công việc và cuộc sống và kỹ năng sử dụng ngoại ngữ theo yêu cầu công việc và vị trí đảm nhận.
          - Cần có biện pháp cải tiến, sáng tạo, đạt chất lượng và hiệu quả cao trong công tác quản lý chỉ đạo. Có tư duy biện chứng và tư duy phản biện trong công việc, trong quản lý chỉ đạo và hoạt động xã hội.
III. HÌNH THỨC TỰ HỌC TẬP, TỰ BỒI DƯỠNG.
Bằng hình thức tự học và tự nghiên cứu thông qua các tư liệu, tài liệu bồi dưỡng chuyên môn, bồi dưỡng thường xuyên, qua các phương tiện thông tin đại chúng, qua sách báo và thông qua mạng intenet…
IV. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN.
- Bản thân trước hết phải nhận thức được vị trí, vai trò, trách nhiệm về tự học, tự bồi dưỡng. Chỉ khi nhận thức đúng thì bản thân mới chuyển hóa được nhu cầu, đòi hỏi của xã hội thành động cơ mục đích của cá nhân, từ đó mới chủ động, tích cực, tự giác phấn đấu tự học, tự bồi dưỡng.
 - Ngay từ đầu mỗi năm học, bản thân cần xây dựng cho mình kế hoạch tự học, tự bồi dưỡng khoa học. Trong kế hoạch cần xác định rõ mục tiêu, nội dung, hình thức, phương pháp, thời gian tự học, tự bồi dưỡng. Khi xây dựng kế hoạch cần phải thể hiện rõ về phẩm chất, nhân cách, đạo đức nghề nghiệp, cần hoàn thiện về kiến thức, kĩ năng sư phạm, phương pháp quản lý chỉ đạo...
- Để xây dựng được kế hoạch tự bồi dưỡng khoa học, cần dựa trên kế hoạch của trường. Từ đó bản thân lựa chọn, thống kê các phần công việc cần làm, những yêu cầu cụ thể cần đạt được, mốc thời gian và mức độ hoàn thành phù hợp với điều kiện và năng lực của bản thân. Sau khi lập được kế hoạch, bản thân cần phải có sự quyết tâm, có ý thức trách nhiệm, có tinh thần chủ động, kiên trì vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành mục tiêu đặt ra.
- Cần sắp xếp thời gian tự học, tự bồi dưỡng cho phù hợp với đặc trưng công việc của mình vào các ngày nghỉ, giờ nghỉ..., đồng thời cần xác định được nội dung tự học, tự bồi dưỡng phù hợp. Tự học, tự bồi dưỡng ở đây không chỉ bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, về kinh nghiệm trong công tác quản lý chỉ đạo nhà trường, mà còn tự bồi dưỡng về đạo đức, tác phong, kĩ năng ứng xử sư phạm, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng tập hợp.... Trong quá trình bồi dưỡng về đạo đức, tác phong và các kĩ năng bản thân cần học tập ở mọi lúc, mọi nơi, trong cuộc sống, cũng như trong công việc hàng ngày.
- Học tập, bồi dưỡng thông qua các mối quan hệ với đồng nghiệp, với phụ huynh, với học sinh, với xã hội. Từ đó để hoàn thiện nhân cách người cán bộ quản lý. Khi bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, cần biết lựa chọn các tài liệu, nghiên cứu và thu thập các thông tin một cách có chọn lọc, phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Có thể tìm tài liệu bồi dưỡng qua sách báo, qua các phương tiện thông tin đại chúng, qua mạng internet, qua sinh hoạt chuyên môn… Đồng thời cần bổ sung kịp thời những kiến thức về tin học, ngoại ngữ, đổi mới về phương pháp, trang bị cho mình những kiến thức về văn hóa, xã hội, những hiểu biết pháp luật.
- Để quá trình tự học, tự bồi dưỡng có hiệu quả phải biết lựa chọn các hình thức bồi dưỡng phù hợp với khả năng, sở trường của mình. Hình thức tự học, tự bồi dưỡng thông qua hoạt động của cá nhân, nghiên cứu tài liệu, nghiên cứu các Công văn, Chỉ thị, Thông tư… Hình thức tự học, tự bồi dưỡng qua hoạt động tập thể như tham gia các hoạt động sinh hoạt chuyên môn, qua các hoạt động chính trị, xã hội, qua đào tạo nâng chuẩn…
- Trong quá trình tự học, tự bồi dưỡng, bản thân phải biết tự kiểm tra, đánh giá kết quả bồi dưỡng của mình. Hoạt động này giúp mình nhìn nhận lại những việc đã làm và chưa làm được trong quá trình tự học, tự bồi dưỡng, từ đó kịp thời điều chỉnh, bổ sung kế hoạch nhằm đạt mục tiêu bồi dưỡng.
Trên đây là Kế hoạch tự học tập, tự bồi dưỡng của cá nhân để phát triển bản thân năm 2021, rất mong lãnh đạo cấp trên tạo điều kiện giúp đỡ để cá nhân tôi thực hiện tốt kế hoạch tự học tập đã đề ra./.
 
Nơi nhận:
- Phòng GDĐT Thanh Oai (để b/c);
- Bản thân (để t/h);
- Lưu: VT./.
HIỆU TRƯỞNG

Nhữ Thị Thủy

 

 

Tác giả: Nhữ Thị Thuỷ

Nguồn tin: Công tác Đơn vị học tập:

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://nukeviet.vn là vi phạm bản quyền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây