Kế hoạch triển khai và thực hiện việc học tập thường xuyên năm học 2021

Thứ ba - 16/11/2021 23:20

 

KẾ HOẠCH
Triển khai và thực hiện việc học tập thường xuyên năm 2021

Căn cứ Thông tư 22/2020/TT-BGDĐT ngày 06/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy định về đánh giá, xếp loại Đơn vị học tập; Kế hoạch số 366/KH-GD&ĐT ngày 24/5/2021 của Phòng GD&ĐT Thanh Oai về kế hoạch triển khai thực hiện việc đánh giá, xếp loại Đơn vị học tập ngành GD&ĐT Huyện Thanh Oai năm 2021;
Căn cứ tình hình vào tình hình thực tế của nhà trường. Trường mầm non Mỹ Hưng xây dựng Triển khai và thực hiện việc học tập thường xuyên năm 2021 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Mục đích:
- Tạo cơ hội và điều kiện cho thành viên trong nhà trường được học tập thường xuyên, học tập suốt đời, học tập nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ và trình độ lý luận chính trị.
- Xây dựng mẫu hình công dân học tập trong nhà trường, làm nòng cốt trong việc xây dựng các mô hình học tập trong cộng đồng, góp phần xây dựng xã hội học tập.
- Cung cấp cơ sở để xây dựng kế hoạch thực hiện và huy động nguồn lực hỗ trợ việc học tập, bồi dưỡng nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc của các thành viên trong nhà trường.
- Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức và người lao động đủ trình độ chuyên môn, năng lực, phẩm chất đạo đức, chính trị, có kỹ năng và phương pháp làm việc đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị.
- Là căn cứ để xem xét đánh giá kết quả công tác hàng năm của đơn vị và các thành viên trong đơn vị.
2. Yêu cầu:
- Việc đào tạo, bồi dưỡng phải căn cứ vào vị trí việc làm của công chức, viên chức và người lao động đảm nhận.
- Xác định rõ các tiêu chí để xem xét đánh giá kết quả đảm bảo công khai, công bằng, minh bạch và khách quan.
II. ĐỐI TƯỢNG:
Cán bộ quản lý, GV,NV đang công tác, giảng dạy và làm việc tại nhà trường.
III. NỘI DUNG THỰC HIỆN:
1. Xây dựng các tiêu chí về các điều kiện để xây dựng Đơn vị học tập:
- Ban giám hiệu nhà trường XD Kế hoạch Triển khai và thực hiện việc học tập thường xuyên năm 2021 tới toàn thể CB,GV,NV trong toàn đơn vị, chỉ đạo tới 100% thành viên trong đơn vị căn cứ vào Kế hoạch triển khai thực hiện học tập thường xuyên của nhà trường, để XD kế hoạch tự học, tự bồi dưỡng hằng năm của từng cá nhân và có bản cam kết thực hiện học tập suốt đời để phát triển bản thân.
- Ban giám hiệu cần có các quy định cụ thể, nhằm động viên thành viên học tập.
- Nhà trường tập trung quan tâm đầu tư các nguồn lực, gồm tài chính, cơ sở vật chất, trang thiết bị và những điều kiện đảm bảo để đáp ứng nhu cầu học tập của thành viên trong đơn vị.
2. Các tiêu chí phấn đấu để đánh giá kết quả học tập của các thành viên:
- 100% thành viên trong đơn vị có kế hoạch tự học, tự bồi dưỡng hằng năm được lãnh đạo đơn vị phê duyệt.
- 100% thành viên trong đơn vị tuân thủ kỷ luật lao động, nội quy làm việc trong đơn vị, có tinh thần hợp tác, đoàn kết và trao đổi.
- 100% thành viên trong đơn vị hoàn thành đầy đủ chương trình học tập, bồi dưỡng bắt buộc theo quy định của nhà nước.
- 96% các thành viên trong đơn vị đạt từ danh hiệu “Lao động tiên tiến” trở lên.
 3. Các tiêu chí phấn đấu để đánh giá hiệu quả, tác động của việc xây dựng Đơn vị học tập:
3.1. 100% thành viên trong đơn vị đáp ứng đầy đủ các năng lực và phẩm chất của Công dân học tập, gồm:
- Có ý thức tuân thủ pháp luật; thực hiện quyền và trách nhiệm công dân đối với gia đình, xã hội;
- Có cam kết học tập suốt đời để phát triển bản thân;
- Có ý thức tổ chức việc học tập trong gia đình, dòng họ, cộng đồng;
- Có lối sống lành mạnh, tôn trọng và hòa họp với môi trường;
- Biết sử dụng ngoại ngữ và công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công việc;
- Có tư duy phản biện, sáng tạo, tính chủ động và kỹ năng giải quyết vấn đề;
- Tôn trọng và thực hiện bình đẳng giới;
- Hiểu rõ, trân trọng sự đa dạng văn hóa và có cách ứng xử văn hóa phù hợp.
3.2. Đơn vị đạt từ danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” trở lên.
3.3. Góp phần tạo lập môi trường chia sẻ tri thức với các đơn vị khác.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Thời gian:
- Thời gian thực hiện: Từ 01/6/2021->31/10/2021.
- Thời gian đánh giá: Vào tháng 11 hàng năm (theo năm dương lịch)
2. Phân công nhiệm vụ:
2.1. Hiệu trưởng:
- Xây dựng Kế hoạch học tập thường xuyên của nhà trường.
- Chủ trì các cuộc họp Hội đồng TĐ.
- Chỉ đạo, kiểm tra để đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức hàng tháng, năm.
- Chỉ đạo việc xây dựng các quy định cụ thể của đơn vị, nhằm động viên thành viên học tập (học phí, phương tiện, động viên, khen thưởng...).
- Góp phần tạo lập môi trường chia sẻ tri thức với các đơn vị khác.
2.2. Phó Hiệu trưởng:
- Phối hợp cùng với Hiệu trưởng xây dựng Kế hoạch và các quy định cụ thể của đơn vị, nhằm động viên thành viên học tập (học phí, phương tiện, động viên, khen thưởng...): Ký duyệt Kế hoạch tự học tập, tự bồi dưỡng hàng năm và Bản cam kết học tập suốt đời của cá nhân GV,GV trong toàn đơn vị.
- Thực hiện các nhiệm vụ do HT phân công.
- Góp phần tạo lập môi trường chia sẻ tri thức với các đơn vị khác.
2.3. Tổ Văn phòng:
- Thiết lập Bảng chấm công của đơn vị.
- Lập sổ theo dõi nhân sự của nhà trường: Danh sách các thành viên trong đơn vị kèm theo trình độ tin học, ngoại ngữ; văn bằng, chứng chỉ tin học; văn bằng, chứng chỉ/chứng nhận ngoại ngữ, các chứng chỉ bồi dưỡng về chuyên môn, chuẩn chức danh nghề nghiệp….
2.4. Các thành viên trong nhà trường:
- Xây dựng kế hoạch học tập thường xuyên của bản thân, thực hiện cam kết học tập suốt đời và bản tự đánh giá về việc tự học tập, tự bồi dưỡng hàng năm của cá nhân.
- Các thành viên trong đơn vị tuân thủ kỷ luật lao động, nội quy làm việc trong đơn vị, có tinh thần hợp tác, đoàn kết và trao đổi.
- Thực hiện tốt việc tự đánh giá chất lượng viên chức hàng tháng, hàng năm.
- Hoàn thành đầy đủ các chương trình học tập, bồi dưỡng bắt buộc theo quy định của nhà nước.
- Đáp ứng đầy đủ các năng lực và phẩm chất của Công dân học tập, gồm:
+ Tuân thủ pháp luật; thực hiện quyền và trách nhiệm công dân đối với gia đình, xã hội, thực hiện cam kết học tập suốt đời để phát triển bản thân.
+ Tổ chức việc học tập trong gia đình, dòng họ, cộng đồng.
+ Có lối sống lành mạnh, tôn trọng và hòa hợp với môi trường.
+ Biết sử dụng ngoại ngữ và CNTT đáp ứng yêu cầu công việc.
+ Có tư duy phản biện, sáng tạo, tính chủ động và KN giải quyết vấn đề.
+ Tôn trọng và thực hiện bình đẳng giới.
+ Hiểu rõ, trân trọng sự đa dạng văn hóa và có cách ứng xử VH phù hợp.
+ Thực hiện việc tự đánh giá trung thực, khách quan.
3. Quy trình thực hiện đánh giá:
* Bước 1: Các thành viên tự đánh giá trong Tổ chuyên môn.
* Bước 2: Các Tổ chuyên môn gửi Bản tự đánh giá và tổng hợp kết quả về Ban giám hiệu, Hiệu trưởng làm căn cứ để đánh giá từng cá nhân.
* Bước 3: Hội đồng Thi đua - Khen thưởng họp rà soát các tiêu chí đánh giá các thành viên.
* Bước 4: Thông báo kết quả.
* Bước 5: Hoàn thiện hồ sơ gồm:
- Hồ sơ tự đánh giá gửi PGD: (Được đóng quyển, sắp xếp theo thứ tự)
1. Kế hoạch triển khai và thực hiện việc học tập thường xuyên của đơn vị;
2. Kế hoạch triển khai thực hiện việc đánh giá, XL Đơn vị học tập năm 2021;
3. Báo cáo tự đánh giá Đơn vị học tập năm 2021;
4. Biên bản tự đánh giá Đơn vị học tập năm 2021;
5. Biểu điểm tự đánh giá Đơn vị học tập năm 2021;
6. Các minh chứng của đơn vị được sắp xếp theo từng tiêu chí.
- Hồ sơ tự đánh giá lưu tại đơn vị theo năm công tác:
1. Kế hoạch triển khai và thực hiện việc học tập thường xuyên của đơn vị;
2. Kế hoạch triển khai thực hiện việc đánh giá, XL Đơn vị học tập năm 2021;
3. Báo cáo tự đánh giá Đơn vị học tập năm 2021;
4. Biên bản tự đánh giá Đơn vị học tập năm 2021;
5. Biểu điểm tự đánh giá Đơn vị học tập năm 2021;
6. Các minh chứng của đơn vị được sắp xếp theo từng tiêu chí.
V. THỜI GIAN THỰC HIỆN:
          Thời gian thực hiện các nội dung công việc được thực hiện từ ngày 30/5/2021 -> 08/6/2021: (Triển khai bằng hình thức trực tuyến trên Zoom).
- Xây dựng Kế hoạch triển khai và thực hiện việc học tập thường xuyên năm 2021, Kế hoạch triển khai thực hiện việc đánh giá, xếp loại Đơn vị học tập năm 2021 của đơn vị ngày 30/5/2021.
- Ban hành các quy định của đơn vị và triển khai Kế hoạch thực hiện của đơn vị tới 100% các thành viên trong nhà trường trong ngày 01/6/2021.
- Các thành viên trong đơn vị xây dựng Kế hoạch tự học tập, bồi dưỡng thường xuyên và Bản cam kết học tập suốt đời của cá nhân, thực hiện ký cam kết học tập suốt đời từ ngày 01/6/2021->08/6/2021.
 - Các cá nhân tự đánh giá về việc tự học tập, bồi dưỡng năm 2021 (Từ ngày 04/11/2021->06/11/2021).
- Các Tổ họp bình bầu trong Tổ từ 08->10/11/2021.
- Họp Hội đồng TĐ - KT ngày 11/11/2021.
- Hoàn thiện báo cáo tự đánh giá việc triển khai và thực hiện Đơn vị học tập năm 2021 và các loại hồ sơ theo quy định từ ngày 12/11/2021->17/11/2021.
- Nộp hồ sơ tự đánh giá Đơn vị học tập của nhà trường về Phòng GD&ĐT trong ngày 18/11/2021.
 Trên đây là Kế hoạch triển khai và thực hiện việc học tập thường xuyên năm 2021 của Trường mầm non Mỹ Hưng. Đề nghị cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đơn vị thực hiện nghiêm túc Kế hoạch đã đề ra. Trong quá trình thực hiện, Hiệu trưởng có thể điều chỉnh cho phù hợp với thực tế để đạt hiệu quả cao nhất./.

 
Nơi nhận:
- PGD&ĐT Thanh Oai (để b/c);
- Các bộ phận có liên quan (để t/h);
- Lưu VP./.
 
HIỆU TRƯỞNG

Nhữ Thị Thủy


 
UBND HUYỆN THANH OAI
TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Mỹ Hưng, ngày 01 tháng 6 năm 2021
DANH SÁCH
Cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện ký cam kết học tập suốt đời
 

TT

HỌ VÀ TÊN
NGÀY SINH CHỨC VỤ TRÌNH ĐỘ CM NHIỆM VỤ
PHÂN CÔNG
KÝ TÊN
1 Nhữ Thị Thủy 17/1/1971 H.trưởng ĐH PT chung  
2 Nguyễn Thị Mai 2/3/1982 P.H.T ĐH CT nuôi dưỡng  
3 Đào Thị Thúy 19/2/1979 P.H.T ĐH CT giáo dục  
4 Phạm Thị Hương 9/3/1980 G.viên ĐH TT tổ MG+GV 3T  
5 Ngô Thị Nga 6/6/1985 G.viên ĐH GV 5T  
6 Phạm Thị Như Ngọc 7/11/1990 G.viên ĐH BT chi đoàn+GV khối 4T  
7 Nguyễn Thị Thúy 11/11/1981 G.viên ĐH TT khu T.Tâm+GV 5T  
8 Kiều Thị Hằng 2/2/1982 G.viên ĐH GV 4T  
9 Lê Thị Thúy Bình 12/2/1973 G.viên ĐH GV NT  
10 Hoàng Thị Thi 24/10/1985 G.viên ĐH PCTCĐ+GV 5T  
11 Nguyễn Thị Hường 3/10/1973 G.viên ĐH GV4T  
12 Lê Thị Mai Hương 28/6/1980 G.viên ĐH GV 4T  
13 Hoàng Thị Hòa 27/12/1985 G.viên ĐH GV 4T  
14 Nguyễn Thị Phương 20/12/1987 G.viên ĐH GV 4T  
15 Nguyễn T Tố Hương 4/7/1972 G.viên ĐH GV 3T  
16 Nguyễn Thị Hằng 27/3/1988 G.viên TT khu Q.Minh+GV 4T  
17 Nguyễn T.Thạch Anh 16/9/1993 G.viên TC GV 3T  
18 Nguyễn Thị Hoa 15/3/1991 G.viên TC GV 5T  
19 Nguyễn Thị Thơm 7/6/1990 G.viên GV 4T  
20 Phạm Thị Duyên 23/7/1987 G.viên ĐH GV 5T  
21 Lưu Thị Hương 20/10/1980 G.viên ĐH GV NT  
22 Nguyễn Thị Tuân 6/5/1967 G.viên TC GVNT  
23 Nguyễn T Thu Hồng 14/1/1968 G.viên TC GV NT  
24 Lê Thị Tuyêt 28/3/1980 G.viên ĐH GV3T  
25 Đào Thị Trang 22/10/1990 G.viên ĐH GV 3T  
26 Nguyễn Thị Đức 9/2/1993 G.viên ĐH GV 3T  
27 Trịnh T Thu Hương 12/8/1981 G.viên GV 3T  
28 Tạ T Thanh Dung 21/5/1994 G.viên ĐH TP khu Q.Minh + GV 3T  
29 Hoàng Thị Thúy 18/11/1990 G.viên ĐH GV 4T  
30 Đào Thị Hường 03/8/1985 G.viên GV 5T  
31 Lê Thị Tâm 23/01/1991 G.viên ĐH GV 3T  
32 Tạ Thị Dương 17/5/1990 G.viên ĐH GV 3T  
33 Nguyễn Thị Anh 02/6/1991 G.viên TC PT khối 3T  
34 Nguyễn Thị Thanh 16/02/1994 G.viên ĐH GV 5T  
35 Nguyễn Bích Huệ 10/10/1993 G.viên TC GV 4T  
36 Lê Thị Thanh Yên 28/6/1986 G.viên ĐH TP tổ GD+PT khối N.trẻ  
37 Lê Thị Bình 23/10/1983 G .viên ĐH GV NT  
38 Nguyễn Thị Thủy 22/10/1973 NVND TCNĂ NVND  
39 Nguyễn Thị Liêm 15/1/1976 NVND TCNĂ NVND  
40 Nguyễn Thị Thơm 6/10/1974 NVND TCNĂ NVND  
41 Tạ Thị Nguyệt 21/9/1983 NVND TCNĂ NVND  
42 Nguyễn Thị Hường 7/1/1989 NVND CĐNĂ TT Tổ nuôi dưỡng+NVND  
43 Lê Thị Quỳnh 28/8/1978 NVND TCNĂ TP Tổ nuôi dưỡng+NVND  
44 Nguyễn Thị Tâm 2/2/1988 NVND TCNĂ Thủ Quỹ+NVND  
45 Nguyễn Thị Giang 26/7/1984 NVND TCNĂ NVND  
46 Đào Thị Hằng 19/9/1987 NVKT CĐKT NVKT+Văn thư  
47 Lê Thị Giang 30/9/1989 NVYT ĐHYT NVYT+Phụ nhà bếp  
48 Nguyễn Thị Việt 5/6/1982 NVPV ĐHKT NVPV  
49 Hoàng Văn Tiến 10/7/1969 NVBV   NVBV  
50 Nguyễn Trung Tín 4/8/1992 NVBV   NVBV  
 

CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN

Nguyễn Thị Mai

HIỆU TRƯỞNG

Nhữ Thị Thủy


 
UBND HUYỆN THANH OAI
TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
Số: 53/KH-MNMH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Mỹ Hưng, ngày 30  tháng 5 năm 2021

Tác giả: Nhữ Thị Thuỷ

Nguồn tin: Công tác Đơn vị học tập:

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://nukeviet.vn là vi phạm bản quyền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây