Chương trình công tác toàn khoá của Chi bộ trường MN nhiệm kỳ 2022-2025

Thứ ba - 28/06/2022 23:55
ĐẢNG BỘ XÃ MỸ HƯNG
CHI BỘ TRƯỜNG MẦM NON
             Số: 18-CTCT/CBMN
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Mỹ Hưng, ngày 26 tháng 6 năm 2022
 
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TOÀN KHOÁ
CHI BỘ TRƯỜNG MẦM NON
Nhiệm kỳ 2022 - 2025

Căn cứ Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam;
Căn cứ Quyết định số 37-QĐ/ĐU của Đảng ủy xã Mỹ Hưng ngày 15 tháng 6 năm 2022 về việc chuẩn y Ban chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ trường mầm non nhiệm kỳ 2022 - 2025;
Căn cứ Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ 9, nhiệm kỳ 2022 - 2025;
Chi bộ Trường mầm non xây dựng Chương trình công tác toàn khóa nhiệm kỳ 2022 - 2025 như sau:
A. CÁC CÔNG TÁC TRỌNG TÂM CỦA CHI BỘ:
1. Chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp: Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII; Đại hội Đảng bộ huyện Thanh Oai lần thứ XXIII; Đại hội Đảng bộ xã Mỹ Hưng lần thứ XXV; Đại hội Chi bộ Trường mầm non Mỹ Hưng lần thứ 9 nhiệm kỳ 2022 - 2025.
2. Chỉ đạo thực hiện tốt các Nghị quyết: Của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Thành phố Hà Nội, Huyện uỷ Thanh Oai, Đảng bộ xã Mỹ Hưng, các Nghị quyết, Kết luận của Huyện ủy huyện Thanh Oai và các nhiệm vụ quan trọng của Chi bộ và nhà trường giai đoạn 2022 - 2025
3. Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo dức, phong cách Hồ Chí Minh” và các phong trào thi đua của đất nước, của ngành giáo dục và của đơn vị.
4. Chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị:
- Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường XD chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “Tự diến biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng” và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM”; cuộc vận động “Hai không” của ngành giáo dục: “Nói không với tiêu cực  và bệnh thành tích trong giáo dục”; Cuộc vận động Xây dựng trường mầm non xanh - an toàn - thân thiện - hạnh phúc. thực hiện Chỉ thị của ngành về việc “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” và thực hiện “Ứng dụng PPGD tiên tiến trong tổ chức HĐ giáo dục”.
- Tuyên truyền vận động cán bộ, Đảng viên,GV,NV trong nhà trường chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
- Tăng cường giáo dục tư tưởng chính trị cho cán bộ, Đảng viên, giáo viên và nhân viên, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng về mọi âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch.
- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ, Đảng viên, GV, NV, biết sử dụng thành thạo CNTT trong giảng dạy, XD và chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành về công tác chuyên môn, tình hình an ninh trật tự trong đơn vị. Tiếp tục thực hiện “Tăng cường quản lý nhà nước, chấp hành các quy định của pháp luật”, gắn vi phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, thực hiện phong trào thi đua "Nhà giáo Mỹ Hưng đoàn kết, tâm huyết, chuyên nghiệp, sáng tạo" để thực hiện. Đổi mới công tác tổ chức các kỳ kiểm tra, đánh giá chất lượng của GV - NV và các cháu.
- Chú trọng công tác phối hợp với các Ban ngành đoàn thể, chính quyền địa phương để huy động trẻ trong độ tuổi ra lớp đảm bảo chỉ tiêu được giao, tiếp tục thực hiện các biện pháp nhằm duy trì kết quả công tác phổ cập GD cho trẻ 5 tuổi.
- Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt chất lượng giáo dục trẻ theo chương trình giáo dục mầm non,“Ứng dụng PPGD tiên tiến trong tổ chức HĐ giáo dục” và xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.
- Tích cực tham mưu với chính quyền địa phương, các cấp, các ngành để làm tốt công tác XHHGD, tập trung tham mưu với UBND xã mở rộng thêm quỹ đất tại khu Trung Tâm để dồn điểm trường khu Quảng Minh về một khu Trung Tâm, đồng thời nâng cấp và XD cơ sở vật chất, các phòng học, phòng chức năng, trang thiết bị đồ dùng dạy học theo hướng hiện đại, đảm bảo chất lượng, đề nghị cấp trên công nhận danh hiệu “Trường chuẩn Quốc gia mức độ 2” vào năm học 2022 - 2023 và danh hiệu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa nâng cao” vào năm học 2022 - 2023.
- Đẩy mạnh công tác phát triển đội ngũ hàng năm, thường xuyên tham mưu cho các Cấp ủy Đảng, quan tâm chăm lo đến công tác phát triển Đảng viên trong Chi bộ. Đẩy mạnh công tác XHHGD, phát huy sức mạnh “Toàn dân tham gia XD hỗ trợ GD” nhằm đưa GDMN tại địa phương ngày càng phát triển, nâng cao chất lượng GD toàn diện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, Đảng viên, GV, NV.
* Lãnh đạo thực hiện một số nhiệm vụ khác:
- Thực hiện nghiêm túc quy định 3 công khai theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và Bộ GD&ĐT.
- Tăng cường công tác kiểm tra, tự kiểm tra toàn diện các hoạt động của trường.
- Thường xuyên tổ chức thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong trường học, phát huy quyền làm chủ tập thể của mọi thành viên trong trường.
- Tổ chức thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa: Nhà trường - Gia đình - Xã hội trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục học sinh. Đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục, tăng cường các hoạt động giao lưu, học tập, tranh thủ sự quan tâm của các ban ngành đoàn thể tại địa phương, Phòng GD&ĐT Thanh Oai, UBND huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội.
B. NỘI DUNG CÁC HỘI NGHỊ CỦA CHI BỘ.
Căn cứ Quy chế hoạt động của Chi bộ và các nhiệm vụ trọng tâm của Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025, Chi bộ xác định nội dung trọng tâm một số phiên họp quan trọng như sau:
I. Nội dung các hoạt động của Chi bộ được xác định từ đầu nhiệm kỳ:
1. Hoạt động của Chi bộ tháng 6/2022:
- Thực hiện phân công công tác cho các đồng chí trong Ban chi uỷ.
- Xây dựng dự thảo Quy chế hoạt động nhiệm kỳ 2022 - 2025 của Chi bộ, Chương trình hành động thực hiện NQ Đại hội, Chương trình công tác toàn khoá của Chi bộ. Chương trình kiểm tra giám sát của Chi bộ.
- Chỉ đạo triển khai thực hiện công tác chuẩn bị tuyển sinh trẻ vào trường năm học 2022 - 2023.
- Chương trình công tác của Chi bộ năm 2022.
- Chỉ đạo thực hiện hoạt động công tác hè năm 2022.
- Chỉ đạo thực hiện công tác đánh giá xếp loại CB,CC,VC tháng 6.
- Chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ đề nghị khen cao về công tác thi đua khen thưởng.
2. Hoạt động của Chi bộ tháng 7, 8/2022:
- Thực hiện lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Quy chế hoạt động của Chi bộ.
- Thực hiện lấy ý kiến vào dự thảo Chương trình công tác toàn khóa của Chi bộ nhiệm kỳ 2022  - 2025.
- Thực hiện lấy kiến vào dự thảo Chương trình hành động thực hiện NQ Đại hội.
- Thông qua Quy chế hoạt động của Chi bộ; Chương trình công tác toàn khóa của Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025; Chương trình hành động thực hiện NQ Đại hội.
- Chỉ đạo và giám sát việc triển khai thực hiện công tác phổ cập trẻ trong độ tuổi và công tác tuyển sinh trẻ vào trường năm học 2022 - 2023.
- Chỉ đạo việc triển khai thực hiện công tác tu sửa, bổ sung CSVC chuẩn bị cho năm học mới 2022 - 2023.
- Chỉ đạo triển khai dự thảo Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2022 - 2023.
- Thực hiện lấy ý kiến vào Dự thảo chương trình kiểm tra giám sát của Chi bộ.
- Kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ Quý II/2022.
- Chuẩn bị đề cương, xây dựng dự thảo và lấy ý kiến góp ý của Đảng viên trong Chi bộ và tổ chức thực hiện chuyên đề và tổ chức triển khai các giải pháp nhằm “Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt của Chi bộ”. Đánh giá thực trạng công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ về xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện các giải pháp nhằm “Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt của Chi bộ”để xây dựng Chi bộ nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và tiêu biểu.
- Chỉ đạo thực hiện công tác đánh giá xếp loại CB,CC,VC tháng 7,8/2022.
3. Hoạt động của Chi bộ tháng 9/2022:
          - Tổ chức sinh hoạt chuyên đề tổ chức triển khai các giải pháp nhằm “Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt của Chi bộ”. Đánh giá thực trạng công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ về xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện các giải pháp nhằm “Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt của Chi bộ”để xây dựng Chi bộ nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và tiêu biểu.
- Thực hiện XD dự thảo Nghị quyết chuyên đề và thông qua dự thảo Nghị quyết Chuyên đề để lấy ý kiến của Đảng viên.
- Thực hiện chỉ đạo lấy ý kiến về dự thảo xây dựng Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2022 - 2023.
- Chỉ đạo thực hiện công tác khai giảng năm học mới, tổ chức họp phụ huynh đầu năm, xây dựng kế hoạch thu chi năm học 2022 - 2023.
- Chỉ đạo tổ chức Hội nghị viên chức năm học 2022 - 2023.
- Chỉ đạo thực hiện công tác đánh giá xếp loại CB,CC,VC tháng 9/2022.
4. Hoạt động của Chi bộ tháng 10/2022:
- Chuẩn bị đề cương, xây dựng dự thảo và lấy ý kiến góp ý của Đảng viên trong Chi bộ về Chuyên đề tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường XD chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “Tự diến biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng” và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM” của Chi bộ Trường mầm non.
- Tổ chức tự kiểm tra, giám sát hoạt động của Chi bộ quý III/2022.
- Thông qua kế hoạch kiểm tra, giám sát HĐ của Chi bộ quý IV năm 2022.
- Chỉ đạo giám sát các hoạt động chuyên môn và tổ chức Hội thi GVG cấp trường năm học 2022 - 2023.
- Chỉ đạo thực hiện công tác đánh giá xếp loại CB,CC,VC tháng 10/2022.
5. Hoạt động của Chi bộ tháng 11/2022:
          - Tiếp tục thực hiện lấy ý kiến góp ý của Đảng viên trong Chi bộ về Chuyên đề tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường XD chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “Tự diến biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng” và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM” của Chi bộ, tiếp thu hoàn chỉnh dự thảo báo cáo chuyên đề.
          - Kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của Chi bộ Quý III/2022.
- Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động của Chi bộ quý III năm 2022.
- Chỉ đạo nhà trường phát động phong trào thi đua “Dạy tốt, nuôi tốt”, Hội thi “Làm tự đồ dùng, đồ chơi sáng tạo” chào mừng ngày nhà giáo VN 20/11.
- Xây dựng Kế hoạch triển khai đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và tổ chức thực hiện kiểm điểm Đảng viên cuối năm 2022.
- Chỉ đạo thực hiện công tác đánh giá xếp loại CB,CC,VC tháng 11/2022.
6. Hoạt động của Chi bộ tháng 12/2022:
          - Tổ chức sinh hoạt và quán triệt Chuyên đề tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường XD chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “Tự diến biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng” và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM”.
          - Thực hiện XD dự thảo Nghị quyết chuyên đề và thông qua dự thảo Nghị quyết chuyên đề để lấy ý kiến của Đảng viên.
- Thực hiện xây dựng dự thảo báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ năm 2022 và tổ chức lấy ý kiến của Đảng viên về dự thảo Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ năm 2022.
- Thông qua Kế hoạch triển khai đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và kiểm điểm Đảng viên cuối năm 2022.
- Tổ chức thực hiện công tác kiểm điểm chất lượng Đảng viên cuối năm 2022, hoàn thiện các loại hồ sơ về công tác kiểm điểm chất lượng Đảng viên cuối năm.
- Tổ chức tự kiểm tra, giám sát hoạt động của Chi bộ quý IV/2022.
- Thực hiện báo cáo tổng kết các hoạt động công tác của Chi bộ năm 2022.
- Chỉ đạo giám sát việc tổ chức hội thi “Chúng cháu vui khoẻ”.
- Chỉ đạo thực hiện công tác đánh giá xếp loại CB,CC,VC tháng 12/2022.
7. Hoạt động của Chi bộ tháng 01 và 02/2023:
- Kiểm điểm, đánh giá KQ thực hiện các nhiệm vụ của Chi bộ quý IV/2022.
- Xây dựng Kế hoạch hoạt động và chương trình công tác của Chi bộ năm 2023.
- Chỉ đạo và giám sát các hoạt động công tác Sơ kết học kỳ 1 năm học 2022 - 2023 của nhà trường.
- Xây dựng Kế hoạch chỉ đạo tổ chức các hoạt động đón Tết nguyên đán 2023.
- Chuẩn bị đề cương, xây dựng dự thảo thực hiện về chuyên đề xây dựng, triển khai các giải pháp nhằm đẩy mạnh, nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ trong nhà trường, gắn với nội dung các cuộc vận động và các phong trào thi đua "Nhà giáo Mỹ Hưng đoàn kết, tâm huyết, chuyên nghiệp, sáng tạo"“Giáo viên chuyên nghiệp, có phẩm chất tốt, nghiệp vụ giỏi, phong cách đẹp”.
- Tổ chức lấy ý kiến và tiếp thu ý kiến đóng góp của Đảng viên cho dự thảo chuyên đề xây dựng, triển khai các giải pháp nhằm đẩy mạnh, nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ trong nhà trường, gắn với nội dung các cuộc vận động và các phong trào thi đua "Nhà giáo Mỹ Hưng đoàn kết, tâm huyết, chuyên nghiệp, sáng tạo"“Giáo viên chuyên nghiệp, có phẩm chất tốt, nghiệp vụ giỏi, phong cách đẹp”.
- Chỉ đạo thực hiện công tác đánh giá xếp loại CB,CC,VC tháng 1,2/2023.
8. Hoạt động của Chi bộ tháng 3/2023:
- Tổ chức tự kiểm tra các hoạt động của Chi bộ quý I/2023.
- Tổ chức sinh hoạt Chuyên đề xây dựng, triển khai các giải pháp nhằm đẩy mạnh, nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ trong nhà trường, gắn với nội dung các cuộc vận động và các phong trào thi đua "Nhà giáo Mỹ Hưng đoàn kết, tâm huyết, chuyên nghiệp, sáng tạo"“Giáo viên chuyên nghiệp, có phẩm chất tốt, nghiệp vụ giỏi, phong cách đẹp”.
- Đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ và Nhà trường về thực hiện công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ trong nhà trường, gắn với nội dung các cuộc vận động và các phong trào thi đua “Nhà giáo tâm huyết, chuyên nghiệp, sáng tạo”,“Giáo viên chuyên nghiệp, có phẩm chất tốt, nghiệp vụ giỏi, phong cách đẹp”, nhằm đưa chất lượng giáo dục mầm non của nhà trường ngày càng phát triển đi lên.
- Thực hiện XD dự thảo Nghị quyết chuyên đề và thông qua dự thảo Nghị quyết chuyên đề để lấy ý kiến của Đảng viên.
- Thực hiện giám sát hoạt động CS,ND và giáo dục trẻ của Nhà trường.
- Rà soát tình hình triển khai chương trình hành động của Chi bộ, thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.
- Chỉ đạo thực hiện công tác đánh giá xếp loại CB,CC,VC tháng 3/2023.
9. Hoạt động của Chi bộ tháng 4/2023:
          - Chuẩn bị đề cương xây dựng dự thảo thực hiện về Chuyên đề Vận dụng “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” về tôn trọng, phát huy quyền dân chủ, chăm lo đời sống cho cán bộ, Đảng viên, giáo viên, nhân viên để thực hiện nhiệm vụ xây dựng Chi bộ Trường mầm non hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
- Thực hiện báo cáo kết quả tự kiểm tra, giám sát các hoạt động của Chi bộ quý I năm 2023.
- Thông qua kế hoạch tự kiểm tra, giám sát các HĐ của Chi bộ quý II năm 2023.
- Chỉ đạo giám sát việc thực hiện thu chấm SKKN, tổ chức hội thi “Rung chuông vàng”, đánh giá chất lượng học sinh và công tác kiểm tra toàn diện giáo viên.
- Chỉ đạo thực hiện công tác đánh giá xếp loại CB,CC,VC tháng 4/2023.
10. Hoạt động của Chi bộ tháng 5/2023:
          - Tổ chức lấy ý kiến tham gia đóng góp và tiếp thu hoàn chỉnh dự thảo chuyên đề xây dựng dự thảo thực hiện về Chuyên đề Vận dụng “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” về tôn trọng, phát huy quyền dân chủ, chăm lo đời sống cho cán bộ, Đảng viên, giáo viên, nhân viên để thực hiện nhiệm vụ xây dựng Chi bộ Trường mầm non hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
          - Chỉ đạo giám sát công tác đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, GNMN và đánh giá CB,CC,VC cuối năm học 2022 - 2023.
          - Chỉ đạo giám sát công tác thi đua khen thưởng, tổng kết năm học, phát thưởng cho học sinh và tổ chức lễ ra trường cho học sinh khối 5T.
          - Chỉ đạo việc XD dự thảo báo cáo tổng kết năm học 2022 - 2023 và xây dựng dự thảo kế hoạch về công tác tuyển sinh trẻ vào trường MN năm học 2023 - 2024.
11. Hoạt động của Chi bộ tháng 6/2023:
- Tổ chức sinh hoạt Chuyên đề “Xây dựng dự thảo thực hiện về Chuyên đề Vận dụng “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” về tôn trọng, phát huy quyền dân chủ, chăm lo đời sống cho cán bộ, Đảng viên, giáo viên, nhân viên để thực hiện nhiệm vụ xây dựng Chi bộ Trường mầm non hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.
- Xây dựng chuyên đề theo tài liệu hướng dẫn của TW và Cấp ủy cấp trên.
- Thực hiện XD dự thảo Nghị quyết chuyên đề và thông qua dự thảo Nghị quyết chuyên đề để lấy ý kiến của Đảng viên.
- Kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ Quý II/2023.
- Chỉ đạo giám sát Kế hoạch hoạt động hè 2023 của Nhà trường.
- Chỉ đạo thực hiện công tác đánh giá xếp loại CB,CC,VC tháng 6/2023.
- Đánh giá kiểm điểm một năm thực hiện NQ Đại hội Chi bộ NK 2022 - 2025.
12. Hoạt động của Chi bộ tháng 7 và 8/2023:
- Chỉ đạo và giám sát việc triển khai thực hiện công tác phổ cập trẻ trong độ tuổi và công tác tuyển sinh trẻ vào trường năm học 2023 - 2024.
- Chỉ đạo việc triển khai thực hiện công tác tu sửa, bổ sung CSVC chuẩn bị cho năm học mới 2023 - 2024.
- Chỉ đạo triển khai XD dự thảo Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2023 - 2024.
- Thực hiện lấy ý kiến vào Dự thảo chương trình kiểm tra giám sát của Chi bộ.
- Kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ Quý II/2023.
- Chuẩn bị đề cương, xây dựng dự thảo và lấy ý kiến góp ý của Đảng viên trong Chi bộ và tổ chức thực hiện chuyên đề và tổ chức triển khai các giải pháp nhằm “Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt của Chi bộ”.
- Chỉ đạo thực hiện công tác đánh giá xếp loại CB,CC,VC tháng 7,8/2023.
13. Hoạt động của Chi bộ tháng 9/2023:
- Tổ chức sinh hoạt Chuyên đề tổ chức triển khai các giải pháp nhằm “Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt của Chi bộ”. Tiếp tục thực hiện đánh giá thực trạng công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ về xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện các giải pháp nhằm “Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt của Chi bộ” để xây dựng Chi bộ nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và tiêu biểu.
- Thực hiện XD dự thảo Nghị quyết chuyên đề và thông qua dự thảo Nghị quyết Chuyên đề để lấy ý kiến của Đảng viên.
- Thực hiện chỉ đạo lấy ý kiến về dự thảo xây dựng Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2023 - 2024.
- Chỉ đạo thực hiện công tác khai giảng năm học mới, tổ chức họp phụ huynh đầu năm, xây dựng kế hoạch thu chi năm học 2023 - 2024.
- Chỉ đạo tổ chức Hội nghị viên chức năm học 2023 - 2024.
- Chỉ đạo thực hiện công tác đánh giá xếp loại CB,CC,VC tháng 9/2023.
14. Hoạt động của Chi bộ tháng 10/2023:
- Chuẩn bị đề cương, xây dựng dự thảo và lấy ý kiến góp ý của Đảng viên trong Chi bộ về Chuyên đề tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường XD chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “Tự diến biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng” và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM” của Chi bộ.
- Tổ chức tự kiểm tra, giám sát hoạt động của Chi bộ quý III/2023.
- Thông qua kế hoạch kiểm tra, giám sát HĐ của Chi bộ quý IV năm 2023.
- Chỉ đạo giám sát các hoạt động chuyên môn và tổ chức Hội thi GVG cấp trường năm học 2023 - 2024.
- Chỉ đạo thực hiện công tác đánh giá xếp loại CB,CC,VC tháng 10/2023.
15. Hoạt động của Chi bộ tháng 11 và 12/2023:
- Tiếp tục thực hiện lấy ý kiến góp ý của Đảng viên trong Chi bộ về Chuyên đề tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường XD chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “Tự diến biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng” và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM” của Chi bộ, tiếp thu hoàn chỉnh dự thảo báo cáo chuyên đề.
- Tổ chức sinh hoạt, quán triệt Chuyên đề và hực hiện XD dự thảo Nghị quyết chuyên đề và thông qua dự thảo Nghị quyết chuyên đề để lấy ý kiến của Đảng viên.
          - Kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của Chi bộ Quý III/2023.
- Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động của Chi bộ quý III năm 2023.
- Chỉ đạo nhà trường phát động phong trào thi đua “Dạy tốt, nuôi tốt”, Hội thi “Làm tự đồ dùng, đồ chơi sáng tạo” chào mừng ngày nhà giáo VN 20/11.
- Xây dựng Kế hoạch triển khai đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và tổ chức thực hiện kiểm điểm Đảng viên cuối năm 2023.
- Xây dựng dự thảo báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ năm 2023 và tổ chức lấy ý kiến của Đảng viên về dự thảo Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ năm 2023.
- Thông qua Kế hoạch triển khai đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và kiểm điểm Đảng viên cuối năm 2023.
- Tổ chức thực hiện công tác kiểm điểm chất lượng Đảng viên cuối năm 2023, hoàn thiện các loại hồ sơ về công tác kiểm điểm chất lượng Đảng viên cuối năm.
- Tổ chức tự kiểm tra, giám sát hoạt động của Chi bộ quý IV/2023.
- Thực hiện báo cáo tổng kết các hoạt động công tác của Chi bộ năm 2023.
- Chỉ đạo giám sát việc tổ chức hội thi “Chúng cháu vui khoẻ”.
- Chỉ đạo thực hiện công tác đánh giá xếp loại CB,CC,VC tháng 11,12/2023.
16. Hoạt động của Chi bộ tháng 01 và 02/2024:
- Kiểm điểm, đánh giá KQ thực hiện các nhiệm vụ của Chi bộ quý IV/2023.
- Xây dựng Kế hoạch hoạt động và chương trình công tác của Chi bộ năm 2024.
- Chỉ đạo và giám sát các hoạt động công tác Sơ kết học kỳ 1 năm học 2023 - 2024 của nhà trường.
- Xây dựng Kế hoạch chỉ đạo tổ chức các hoạt động đón Tết nguyên đán 2024.
- Chuẩn bị đề cương, xây dựng dự thảo thực hiện về chuyên đề xây dựng, triển khai các giải pháp nhằm đẩy mạnh, nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ trong nhà trường, gắn với nội dung các cuộc vận động và các phong trào thi đua "Nhà giáo Mỹ Hưng có phẩm chất tốt, nghiệp vụ giỏi, phong cách đẹp, đoàn kết, tâm huyết, chuyên nghiệp, sáng tạo".
- Tổ chức lấy ý kiến và tiếp thu ý kiến đóng góp của Đảng viên cho dự thảo chuyên đề xây dựng, triển khai các giải pháp nhằm đẩy mạnh, nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ trong nhà trường, gắn với nội dung các cuộc vận động và các phong trào thi đua "Nhà giáo Mỹ Hưng có phẩm chất tốt, nghiệp vụ giỏi, phong cách đẹp, đoàn kết, tâm huyết, chuyên nghiệp, sáng tạo".
- Chỉ đạo thực hiện công tác đánh giá xếp loại CB,CC,VC tháng 1,2/2024.
17. Hoạt động của Chi bộ tháng 3/2024:
- Tổ chức tự kiểm tra các hoạt động của Chi bộ quý I/2024.
- Tổ chức sinh hoạt Chuyên đề xây dựng, triển khai các giải pháp nhằm đẩy mạnh, nâng cao chất lượng CS,ND và giáo dục trẻ trong nhà trường, gắn với nội dung các cuộc vận động và các phong trào thi đua "Nhà giáo Mỹ Hưng có phẩm chất tốt, nghiệp vụ giỏi, phong cách đẹp, đoàn kết, tâm huyết, chuyên nghiệp, sáng tạo".
- Đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ và Nhà trường về thực hiện công tác CS,ND,GD trẻ trong nhà trường, gắn với nội dung các cuộc vận động và các phong trào thi đua "Nhà giáo Mỹ Hưng có phẩm chất tốt, nghiệp vụ giỏi, phong cách đẹp, đoàn kết, tâm huyết, chuyên nghiệp, sáng tạo", nhằm đưa chất lượng GDMN của nhà trường ngày càng phát triển đi lên.
- Thực hiện XD dự thảo Nghị quyết chuyên đề và thông qua dự thảo Nghị quyết chuyên đề để lấy ý kiến của Đảng viên.
- Thực hiện giám sát hoạt động CS,ND và giáo dục trẻ của Nhà trường.
- Rà soát tình hình triển khai chương trình hành động của Chi bộ, thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.
- Chỉ đạo thực hiện công tác đánh giá xếp loại CB,CC,VC tháng 3/2024.
18. Hoạt động của Chi bộ tháng 4,5,6/2024:
- Chuẩn bị đề cương xây dựng dự thảo thực hiện về Chuyên đề Vận dụng “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” về tôn trọng, phát huy quyền dân chủ, chăm lo đời sống cho cán bộ, Đảng viên, giáo viên, nhân viên để thực hiện nhiệm vụ xây dựng Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
- Tổ chức lấy ý kiến tham gia đóng góp, tiếp thu hoàn chỉnh dự thảo chuyên đề.
- Tổ chức sinh hoạt Chuyên đề, xây dựng chuyên đề theo tài liệu hướng dẫn của TW và Cấp ủy cấp trên.
- Thực hiện XD dự thảo Nghị quyết chuyên đề và thông qua dự thảo Nghị quyết chuyên đề để lấy ý kiến của Đảng viên
- Thực hiện báo cáo KQ tự kiểm tra, giám sát các HĐ của Chi bộ quý I/2024.
- Thông qua kế hoạch tự kiểm tra, giám sát các HĐ của Chi bộ quý II năm 2024.
- Chỉ đạo giám sát việc thực hiện thu chấm SKKN, tổ chức hội thi “Rung chuông vàng”, đánh giá chất lượng học sinh và công tác kiểm tra toàn diện giáo viên.
          - Chỉ đạo giám sát công tác đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, GNMN và đánh giá CB,CC,VC cuối năm học 2023 - 2024.
          - Chỉ đạo giám sát công tác thi đua khen thưởng, tổng kết năm học, phát thưởng cho học sinh và tổ chức lễ ra trường cho học sinh khối 5T.
          - Chỉ đạo việc XD dự thảo báo cáo tổng kết năm học 2023 - 2024 và xây dựng dự thảo kế hoạch về công tác tuyển sinh trẻ vào trường MN năm học 2023 - 2024.
- Kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ Quý II/2024.
- Chỉ đạo giám sát Kế hoạch hoạt động hè 2024 của Nhà trường.
- Chỉ đạo thực hiện công tác đánh giá xếp loại CB,CC,VC tháng 4,5,6/2024.
- Đánh giá kiểm điểm 02 năm thực hiện NQ Đại hội Chi bộ NK 2022 - 2025.
19. Hoạt động của Chi bộ tháng 7,8,9/2024:
- Chỉ đạo và giám sát việc triển khai thực hiện công tác phổ cập trẻ trong độ tuổi và công tác tuyển sinh trẻ vào trường năm học 2024 - 2025.
- Chỉ đạo việc triển khai thực hiện công tác tu sửa, bổ sung CSVC chuẩn bị cho năm học mới 2024 - 2025.
- Chỉ đạo triển khai XD dự thảo và lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2024 - 2025.
- Thực hiện lấy ý kiến vào Dự thảo chương trình kiểm tra giám sát của Chi bộ.
- Kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ Quý II/2023.
- Chuẩn bị đề cương, xây dựng dự thảo và lấy ý kiến góp ý của Đảng viên trong Chi bộ và tổ chức thực hiện chuyên đề và tổ chức triển khai các giải pháp nhằm “Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt của Chi bộ”.
- Tổ chức sinh hoạt Chuyên đề, thực hiện đánh giá thực trạng công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ về xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện các giải pháp nhằm “Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt của Chi bộ” để xây dựng Chi bộ nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và tiêu biểu.
- Thực hiện XD dự thảo Nghị quyết chuyên đề và thông qua dự thảo Nghị quyết Chuyên đề để lấy ý kiến của Đảng viên.
- Chỉ đạo thực hiện công tác khai giảng năm học mới, tổ chức họp phụ huynh đầu năm, xây dựng kế hoạch thu chi năm học 2024 - 2025.
- Chỉ đạo tổ chức Hội nghị viên chức năm học 2024 - 2025.
- Chỉ đạo thực hiện công tác đánh giá xếp loại CB,CC,VC tháng 7,8,9/2024.
20. Hoạt động của Chi bộ tháng 10, 11,12/2024:
- Chuẩn bị đề cương, xây dựng dự thảo và lấy ý kiến góp ý của Đảng viên trong Chi bộ về Chuyên đề tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường XD chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “Tự diến biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng” và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM” của Chi bộ.
- Lấy ý kiến góp ý của Đảng viên trong Chi bộ về Chuyên đề, tiếp thu hoàn chỉnh dự thảo báo cáo chuyên đề.
- Tổ chức sinh hoạt, quán triệt Chuyên đề và hực hiện XD dự thảo Nghị quyết chuyên đề và thông qua dự thảo Nghị quyết chuyên đề để lấy ý kiến của Đảng viên.
- Tổ chức tự kiểm tra, giám sát hoạt động của Chi bộ quý III/2024.
- Kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của Chi bộ Quý III/2024.
- Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động của Chi bộ quý III năm 2024.
- Thông qua kế hoạch kiểm tra, giám sát HĐ của Chi bộ quý IV năm 2024.
- Chỉ đạo giám sát các hoạt động chuyên môn và tổ chức Hội thi GVG cấp trường năm học 2024 - 2025.
- Chỉ đạo nhà trường phát động phong trào thi đua “Dạy tốt, nuôi tốt”, Hội thi “Làm tự đồ dùng, đồ chơi sáng tạo” chào mừng ngày nhà giáo VN 20/11.
- Xây dựng Kế hoạch triển khai đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và tổ chức thực hiện kiểm điểm Đảng viên cuối năm 2024.
- Xây dựng dự thảo báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ năm 2024 và tổ chức lấy ý kiến của Đảng viên về dự thảo Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ năm 2024.
- Tổ chức thực hiện công tác kiểm điểm chất lượng Đảng viên cuối năm 2024, hoàn thiện các loại hồ sơ về công tác kiểm điểm chất lượng Đảng viên cuối năm.
- Tổ chức tự kiểm tra, giám sát hoạt động của Chi bộ quý IV/2024.
- Thực hiện báo cáo tổng kết các hoạt động công tác của Chi bộ năm 2024.
- Chỉ đạo giám sát việc tổ chức hội thi “Chúng cháu vui khoẻ”.
- Chỉ đạo thực hiện công tác đánh giá xếp loại CB,CC,VC tháng 10,11,12/2024.
21. Hoạt động của Chi bộ tháng 1,2,3/2025:
- Kiểm điểm, đánh giá KQ thực hiện các nhiệm vụ của Chi bộ quý IV/2024.
- Xây dựng Kế hoạch hoạt động và chương trình công tác của Chi bộ năm 2025.
- Chỉ đạo và giám sát các hoạt động công tác Sơ kết học kỳ 1 năm học 2024 - 2025 của nhà trường.
- Xây dựng Kế hoạch chỉ đạo tổ chức các hoạt động đón Tết nguyên đán 2025.
- Chuẩn bị đề cương, xây dựng dự thảo thực hiện về chuyên đề xây dựng, triển khai các giải pháp nhằm đẩy mạnh, nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ trong nhà trường, gắn với nội dung các cuộc vận động và các phong trào thi đua "Nhà giáo Mỹ Hưng có phẩm chất tốt, nghiệp vụ giỏi, phong cách đẹp, đoàn kết, tâm huyết, chuyên nghiệp, sáng tạo".
- Tổ chức lấy ý kiến, tiếp thu ý kiến đóng góp của Đảng viên cho dự thảo chuyên đề. Tổ chức sinh hoạt Chuyên đề đưa ra các giải pháp nhằm đẩy mạnh, nâng cao chất lượng CS,ND và giáo dục trẻ trong nhà trường.
- Đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ và Nhà trường về thực hiện công tác CS,ND,GD trẻ, gắn với nội dung các cuộc vận động và các phong trào thi đua "Nhà giáo Mỹ Hưng có phẩm chất tốt, nghiệp vụ giỏi, phong cách đẹp, đoàn kết, tâm huyết, chuyên nghiệp, sáng tạo", để đưa chất lượng GDMN của nhà trường ngày càng phát triển đi lên.
- Thực hiện XD dự thảo Nghị quyết chuyên đề và thông qua dự thảo Nghị quyết chuyên đề để lấy ý kiến của Đảng viên.
- Tổ chức tự kiểm tra các hoạt động của Chi bộ quý I/2025.
- Thực hiện giám sát hoạt động CS,ND và giáo dục trẻ của Nhà trường.
- Chỉ đạo thực hiện công tác đánh giá xếp loại CB,CC,VC tháng 1,2,3/2025.
22. Hoạt động của Chi bộ tháng 4,5,6/2025:
- Chuẩn bị đề cương xây dựng dự thảo thực hiện về Chuyên đề Vận dụng “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” về tôn trọng, phát huy quyền dân chủ, chăm lo đời sống cho cán bộ, Đảng viên, giáo viên, nhân viên để thực hiện nhiệm vụ xây dựng Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
- Tổ chức lấy ý kiến tham gia đóng góp, tiếp thu hoàn chỉnh dự thảo chuyên đề.
- Tổ chức sinh hoạt Chuyên đề, xây dựng chuyên đề theo tài liệu hướng dẫn của TW và Cấp ủy cấp trên.
- Thực hiện XD dự thảo Nghị quyết chuyên đề và thông qua dự thảo Nghị quyết chuyên đề để lấy ý kiến của Đảng viên
- Thực hiện báo cáo KQ tự kiểm tra, giám sát các HĐ của Chi bộ quý I/2025.
- Thông qua kế hoạch tự kiểm tra, giám sát các HĐ của Chi bộ quý II năm 2025.
- Chỉ đạo giám sát việc thực hiện thu chấm SKKN, tổ chức hội thi “Rung chuông vàng”, đánh giá chất lượng học sinh và công tác kiểm tra toàn diện giáo viên.
          - Chỉ đạo giám sát công tác đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, GNMN và đánh giá CB,CC,VC cuối năm học 2024 - 2025.
          - Chỉ đạo giám sát công tác thi đua khen thưởng, tổng kết năm học, phát thưởng cho học sinh và tổ chức lễ ra trường cho học sinh khối 5T.
          - Chỉ đạo việc XD dự thảo báo cáo tổng kết năm học 2024 - 2025 và xây dựng dự thảo kế hoạch về công tác tuyển sinh trẻ vào trường MN năm học 2025 - 2026.
- Kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ Quý II/2025.
- Chỉ đạo giám sát Kế hoạch hoạt động hè 2025 của Nhà trường.
- Chỉ đạo thực hiện công tác đánh giá xếp loại CB,CC,VC tháng 4,5,6/2025.
II. Nội dung công tác quan trọng khác:
Ngoài các nội dung hoạt động của Chi bộ được xác định từ đầu nhiệm kỳ thông qua các phiên họp hàng tháng đã được xác định, dự kiến Chi bộ sẽ chỉ đạo thực hiện, thống nhất và ra chủ trương về các vấn đề sau:
1. Công tác nguồn nhân sự Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng và một số chức danh lãnh đạo, thực hiện thành lập các Tổ chuyên môn và bổ nhiệm các chức danh của các Tổ chuyên môn của nhà trường. Thực hiện quy trình bổ nhiệm chức danh lãnh đạo, các đoàn thể theo hướng dẫn của cấp trên.
2. Xây dựng Đề án quy hoạch các chức danh lãnh đạo nhà trường, quy hoạch, đào tạo, BD đội ngũ cán bộ lãnh đạo kế cận theo quy định và hướng dẫn cấp trên.
3. Công tác chuẩn bị, xây dựng Kế hoạch tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2025 - 2027, tiến hành XD các văn kiện chính trị chuẩn bị cho ĐH Chi bộ nhiệm kỳ 2025 - 2027, tiến tới Đại hội cấp trên nhiệm kỳ 2025 - 2030.
4. Lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường (Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh) tổ chức Đại hội theo định kỳ.
Trên đây là Chương trình công tác toàn khoá của Chi bộ trường mầm non nhiệm kỳ 2022 - 2025, trong quá trình triển khai chương trình công tác toàn khóa của Chi bộ, nếu phát sinh các nội dung không có trong chương trình công tác của Chi bộ đã xây dựng, thì Ban Chi uỷ Chi bộ sẽ xem xét và có thể bổ sung thêm những nội dung mới phát sinh phù hợp với tình hình thực tế của Chi bộ./.
 
Nơi nhận:
- Đảng bộ xã Mỹ Hưng (Để b/c);
- Toàn thể Đảng viên trong Ci bộ (Để t/h);
- Lưu tại Chi bộ, Website của trường./.
T/M BAN CHI UỶ CHI BỘ
Bí thư
Nhữ Thị Thuỷ
 

 

Tác giả: Nhữ Thị Thuỷ

Nguồn tin: Công tác Đảng:

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://nukeviet.vn là vi phạm bản quyền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây