Nghị quyết thực hiện sinh hoạt chuyên đề 4 của Chi bộ trường mầm non tháng 12-2020

Thứ tư - 28/07/2021 17:51
ĐẢNG BỘ XÃ MỸ HƯNG
CHI BỘ TRƯỜNG MẦM NON

Số: 16-NQCĐ/CBMN
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
   

Mỹ Hưng, ngày 04 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT CHUYÊN ĐỀ
Về xây dựng và tổ chức triển khai các giải pháp nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt của Chi bộ trường mầm non Mỹ Hưng

Ngày 04 tháng 12 năm 2020, Chi bộ trường mầm non Mỹ Hưng đã tiến hành sinh hoạt theo chuyên đề tháng 12 năm 2020.
- Địa điểm: Văn phòng trường mầm non Mỹ Hưng.
- Tổng số Đảng viên của Chi bộ: 23 đảng viên (Trong đó: Đảng viên chính thức 17 đồng chí, Đảng viên dự bị 06 đồng chí).
+ Có mặt: 22 Đảng viên (Trong đó: Đảng viên chính thức 16 đồng chí, Đảng viên dự bị 06 đồng chí).
+ Vắng mặt: 01 Đảng viên có lý do. (Đ/c Hoàng Thị Thi - Nghỉ thai sản).
- Chủ trì hội nghị: Đồng chí Nhữ Thị Thuỷ - Chức vụ: Bí thư Chi bộ.
- Thư ký hội nghị: Đồng chí Đào Thị Thuý - Chức vụ: Chi uỷ viên.
Sau khi thảo luận, biểu quyết, Chi bộ trường mầm non Mỹ Hưng nhất trí.
QUYẾT NGHỊ:
I. TÊN CHUYÊN ĐỀ VÀ LÝ DO LỰA CHỌN CHUYÊN ĐỀ:
1. Tên chuyên đề: Xây dựng và tổ chức triển khai các giải pháp nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt của Chi bộ trường mầm non Mỹ Hưng.
2. Lý do lựa chọn chuyên đề:
Việc xây dựng, triển khai thực hiên các giải pháp nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt của Chi bộ là một vấn đề bức thiết và cần phải tiếp tục thực hiện, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, đáp ứng nhiệm vụ GDMN trong tình hình mới. Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt của Chi bộ là nhân tố quyết định vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, giúp Đảng viên trong toàn Chi bộ nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng và thực hiện chức năng lãnh đạo, nhiệm vụ được giao của người Đảng viên.      
I. THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC TRIỂN KHAI CÁC GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CỦA CHI BỘ:
1. Ưu điểm:
- Ban Chi ủy đã tổ chức, quán triệt kịp thời, nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng các cấp và đã XD được các chương trình hành động cụ thể theo từng tuần, từng tháng và thực hiện có hiệu quả. Đã tuyên truyền, triển khai tới 100% các đồng chí Đảng viên trong Chi bộ thực hiện nghiêm túc đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, đặc biệt là thực hiện nghiêm túc các quy định và chế độ chính sách của địa phương nơi cư trú, 100% Đảng viên trong Chi bộ đều kiên định với mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH, trung thành với chủ nghĩa Mác-Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Đảng viên trong Chi bộ đều tích cực tuyên truyền vận động người thân trong gia đình và nhân dân thực hiện tốt đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Đồng thời đều có tinh thần tự học tập để nâng cao trình độ lí luận chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác. Luôn phát huy tính tiền phong, gương mẫu của người Đảng viên.
- Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo tốt nhà trường về việc thực hiện đổi mới công tác quản lý và nâng cao chất lượng CS&GD trẻ, với chủ đề trọng tâm của năm học 2020 - 2021 Xây dựng trường, lớp mầm non hạnh phúc, quyết tâm phấn đấu đạt các danh hiệu “Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, Nhà trường đạt“Tập thể lao động xuất sắc”, giữ vững danh hiệu “Trường chuẩn Quốc gia mức độ I” và tiếp tục phấn đấu đạt “Trường chuẩn Quốc gia mức độ II” trong năm học 2022 - 2023.
- Chi bộ đã thường xuyên quan tâm đến việc kết nạp Đảng viên mới, có đội ngũ Đảng viên trẻ, trung thực, đoàn kết, có nhiều đổi mới và sáng tạo trong công tác.
- Mọi kế hoạch chỉ đạo của Ban chi uỷ đưa ra đều phù hợp, đúng và sát với điều kiện thực tế của Chi bộ và Nhà trường, do đó đã nhận được sự đồng lòng cùng quyết tâm thực hiện của tập thể cán bộ, Đảng viên trong Chi bộ.
- Hầu hết các Đảng viên trong Chi bộ đều được phân công phụ trách các tổ, khối, đoàn thể của nhà trường.
- Ban Chi ủy đã phối hợp chặt chẽ với Ban giám hiệu nhà trường, các tổ khối chuyên môn, các đoàn thể trong nhà trường thực hiện đúng tiến độ kế hoạch về công tác chuyên môn có nề nếp, thể hiện đúng chức năng nhiệm vụ về công tác chỉ đạo và giám sát.
2. Tồn tại:
- Công tác lãnh đạo việc nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và trách nhiệm của tập thể Chi ủy trong việc đề ra những chủ trương, biện pháp để lãnh đạo xây dựng lập trường tư tưởng chính trị cho cán bộ, Đảng viên đôi khi còn chưa kịp thời, chưa thường xuyên và liên tục.
- Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống trong cán bộ, Đảng viên trong các buổi sinh hoạt của Chi bộ hàng tháng còn chưa được thường xuyên liên tục, chưa có kế hoạch chi tiết, cụ thể còn chung chung, chưa biểu dương kịp thời những gương điển hình, dẫn đến lối sống của tập thể và cá nhân còn mang tính chất đều đều. Một số ít cán bộ, Đảng viên của Chi bộ chưa thực sự tiền phong gương mẫu trong mọi phong trào.
- Chất lượng sinh hoạt Chi bộ vẫn còn những hạn chế, bất cập, chưa đáp ứng yêu cầu nâng cao vai trò lãnh đạo của Chi bộ trong tình hình mới, trong sinh hoạt, nội dung sinh hoạt còn nặng về phổ biến Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên. Trong thảo luận, ý kiến mang tính phản biện chưa nhiều, việc thực hiện tự phê bình và phê bình trong các buổi sinh hoạt của Chi bộ chưa thường xuyên, còn nể nang, né tránh… Chất lượng sinh hoạt Chi bộ thấp, còn thể hiện ở việc sau sinh hoạt chưa phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho Cấp ủy, cho Đảng viên, công tác kiểm tra, giám sát chưa tốt. Nội dung sinh hoạt Chi bộ còn dành nhiều thời gian cho thảo luận về công tác chuyên môn; thời gian sinh hoạt Chi bộ ngắn, có tháng còn sinh hoạt chưa đúng ngày quy định. Vai trò của người chủ trì trong việc gợi mở nội dung để tham gia góp ý còn hạn chế; đa số các ý kiến góp ý là của Đảng viên lớn tuổi và lãnh đạo đơn vị. Một số Đảng viên chưa thể hiện được tính tiên phong, gương mẫu, còn thụ động, ít tham gia đóng góp ý kiến hoặc đóng góp ý kiến còn ngại va chạm, chưa có nhiều ý kiến hay để đóng góp vào nội dung sinh hoạt của Chi bộ.
- Ban Chi ủy và BGH nhà trường đôi khi còn chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc đấu tranh tự phê bình và phê bình. Đối với những sai sót, những vi phạm của cán bộ, Đảng viên về tư tưởng chính trị và việc thực hiện Quy chế chuyên môn, Ban Chi ủy - BGH đôi khi còn thiếu kiên quyết trong xử lý, còn có tư tưởng nể nang, chưa kịp thời giải quyết, nên vẫn còn một số ít Đảng viên trong Chi bộ còn chưa tự giác nhận khuyết điểm của mình. Ngoài ra trong Chi bộ vẫn còn một số ít Đảng viên đôi lúc còn hay né tránh, ngại phát biểu ý kiến và chưa mạnh dạn đấu tranh phê và tự phê bình trong các buổi sinh hoạt hàng tháng của Chi bộ.
- Việc chỉ đạo các hoạt động của Ban Chi ủy có lúc còn hạn chế trong công tác điều hành, giám sát, đôn đốc cán bộ, Đảng viên thực hiện nhiệm vụ được giao, chưa đi sâu đi sát, do vậy trong Chi bộ vẫn còn số ít Đảng viên còn có tư tưởng chủ quan, lơi lỏng nề nếp thực hiện Quy chế chuyên môn và chưa tự giác thực hiện nhiệm vụ được giao. Việc tổ chức triển khai các nhiệm vụ trọng tâm có lúc vẫn chưa thúc đẩy được nhận thức, ý thức trách nhiệm, thái độ làm việc nhiệt tình, nghiên túc đến toàn thể cán bộ, Đảng viên, nên kết quả đạt được còn khiêm tốn và hạn chế.
Nguyên nhân của những hạn chế nêu trên, là do nhận thức của Đảng viên về yêu cầu, nội dung sinh hoạt Chi bộ, sinh hoạt chuyên đề chưa đầy đủ. Đảng viên chưa thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình. Bên cạnh đó, khối lượng công việc chuyên môn nhiều, trong khi biên chế không được tăng, nên Đảng viên được giao chuẩn bị nội dung sinh hoạt Chi bộ và sinh hoạt chuyên đề không có thời gian để đầu tư, để nghiên cứu kỹ lưỡng.
II. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU:
1. Quan điểm:
Việc triển khai thực hiên các giải pháp nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt của Chi bộ là một vấn đề bức thiết và cần phải tiếp tục thực hiện, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt của Chi bộ là nhân tố quyết định vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, giúp Đảng viên trong toàn Chi bộ nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng và thực hiện chức năng lãnh đạo, nhiệm vụ được giao của người Đảng viên.      
Trong các buổi sinh hoạt Chi bộ, mỗi cán bộ, Đảng viên đều phải trung thực, thẳng thắn trong phê bình, tự phê bình, trên tinh thần đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ; đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, vụ lợi cá nhân, vi phạm những chuẩn mực về tư tưởng, đạo đức, lối sống của người Đảng viên. Bên cạnh đó, Đảng viên làm công tác lãnh đạo quản lý, Cấp ủy viên phải gương mẫu thực hiện tốt việc sinh hoạt Đảng, tích cực đấu tranh phê bình và tự phê bình.
2. Mục tiêu:
2.1. Mục tiêu chung:
Nâng cao chất lượng sinh hoạt của Chi bộ là một biện pháp hết sức quan trọng để xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, trực tiếp góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ. Thông qua sinh hoạt Chi bộ, sẽ làm cơ sở để để ra các Nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, nhằm phát huy tính dân chủ, tập trung trí tuệ của cả tập thể Chi bộ, tạo nên sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động trong toàn Chi bộ. Thông qua đó sẽ giúp cho đội ngũ cán bộ, Đảng viên của Chi bộ nắm vững các nội dung, chủ trương, biện pháp lãnh đạo của Chi bộ, để tiếp nhận thông tin, kinh nghiệm, hiểu biết mới và nâng cao nhận thức trách nhiệm của người Đảng viên, nhằm phát huy tốt vai trò hạt nhân nòng cốt của mình trong lĩnh vực công tác của bản thân.
2.2. Mục tiêu cụ thể:
- Để nâng cao chất lượng sinh hoạt của Chi bộ trong thời gian tới, Ban Chi ủy, Chi bộ cần phải khơi dậy trong toàn thể Đảng viên về phong trào trau dồi đạo đức, lối sống, học tập, bồi dưỡng để nâng cao năng lực chuyên môn, phẩm chất chính trị, lối sống tốt, luôn giữ vững quan điểm, lập trường chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Nghiêm túc học tập và nghiên cứu các chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đồng thời, mỗi cán bộ Đảng viên trong Chi bộ cần phải tập trung làm rõ và nêu cao tinh thần trách nhiệm cá nhân, gương mẫu thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, tự phê bình và phê bình, nói đi đôi với làm, nêu gương sáng về đạo đức, lối sống. Để từ đó đề ra các hoạt động thiết thực, nhất là các chính sách của Đảng, Nhà nước có liên quan, ảnh hưởng lớn đến mọi người dân, phê và tự phê bình thẳng thắn, nghiêm túc. Thực hiện nghiêm túc quy định về những điều Đảng viên không được làm; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, tôn trọng, lắng nghe và giải quyết những tâm tư, nguyện vọng của từng Đảng viên.
- Tiếp tục quán triệt đầy đủ mục đích, yêu cầu, nội dung các văn bản Chỉ thị, Nghị quyết, Hướng dẫn của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy cấp trên về công tác sinh hoạt Chi bộ. Chỉ đạo tích cực, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, coi việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ là giải pháp quan trọng để đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.
- Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, Đảng viên, coi việc tự phê bình và phê bình là nội dung quan trọng để nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ. Ngoài việc duy trì có nền nếp chế độ sinh hoạt định kỳ, tăng cường những buổi sinh hoạt chuyên đề, thông tin đầy đủ những văn bản chỉ đạo, lãnh đạo nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm của chi bộ và Nhà trường, thì đồng thời phải tìm được các giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, cũng như trong công tác xây dựng Đảng của Chi bộ.
- Thường xuyên đưa nội dung đánh giá kết quả học tập, tu dưỡng, rèn luyện của từng Đảng viên vào các buổi sinh hoạt Chi bộ, bảo đảm hầu hết các đồng chí Đảng viên của Chi bộ đều được giao trách nhiệm và phân công phụ trách các tổ, khối, đoàn thể trung tâm của nhà trường, phù hợp với năng lực và trình độ chuyên môn, gắn với việc thường xuyên kiểm tra, giám sát của Ban chi uỷ, Chi bộ.
III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:
1. Tăng cường sự lãnh đạo của Chi bộ về nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ:
Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, kịp thời đáp ứng được nhiệm vụ sinh hoạt đảng trong tình hình hiện nay, cần thực hiện tốt một số nội dung cơ bản sau:
- Ban chi ủy cần bám sát chức năng, nhiệm vụ để xây dựng nội dung sinh hoạt cho phù hợp với tình hình đặc điểm của Chi bộ. Trước khi sinh hoạt, trong Cấp ủy cần có sự phân công, chuẩn bị; trong sinh hoạt, Đảng viên có trách nhiệm tham gia phát biểu ý kiến xây dựng Nghị quyết, phát huy cao trí tuệ của tập thể; có sổ ghi Nghị quyết sinh hoạt Chi bộ ... Ban chi ủy cần bám sát tình hình hoạt động thực tế của Chi bộ, để xây dựng nội dung sinh hoạt, trong đó tập trung vào những vấn đề trọng tâm; thông tin kịp thời về tình hình thời sự trong nước, quốc tế; phổ biến, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các Chỉ thị, Nghị quyết của Cấp ủy Đảng cấp trên; tổng hợp đánh giá việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác của Chi bộ tháng trước theo Nghị quyết của Chi bộ đã đề ra và thảo luận một số nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra cho tháng tiếp theo. Nghị quyết của Chi bộ phải thiết thực, có tính khả thi và quá trình thực hiện phải được kiểm tra kịp thời. Khi sinh hoạt, mỗi cán bộ, Đảng viên phải trung thực, thẳng thắn trong phê bình, tự phê bình, trên tinh thần đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ; đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, vụ lợi cá nhân, vi phạm những chuẩn mực về tư tưởng, đạo đức, lối sống của người Đảng viên. Bên cạnh đó, Đảng viên làm công tác lãnh đạo quản lý, Cấp ủy viên phải gương mẫu thực hiện tốt việc sinh hoạt Đảng, tích cực đấu tranh phê bình và tự phê bình.
- Đối với các buổi sinh hoạt chuyên đề, Ban chi ủy Chi bộ cần nghiên cứu chọn chuyên đề phù hợp, sát với tình hình thực tế của Chi bộ và Nhà trường, tạo sự phong phú, lôi cuốn, tránh đơn điệu trong sinh hoạt. Tiếp tục kết hợp với các hoạt động của Nhà trường và các đoàn thể trong Nhà trường, để tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề đảm bảo hiệu quả, nâng cao chất lượng của buổi sinh hoạt chuyên đề.
- Cần bố trí thời gian sinh hoạt hợp lý để các Đảng viên tham gia đầy đủ; đồng thời tạo không khí dân chủ, cởi mở chân thành để Đảng viên bộc lộ hết tâm tư, nguyện vọng; Ban chi ủy cần làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giúp cho Đảng viên trong Chi bộ thấy được việc tham gia sinh hoạt và phát biểu ý kiến không chỉ là trách nhiệm mà còn là quyền lợi, là dịp thể hiện các chính kiến của cá nhân của từng Đảng viên, được tham gia góp ý vào việc xây dựng Nghị quyết, là tham gia xây dựng Đảng.
- Cần nâng cao tính chủ động, năng lực, sức lãnh đạo của Ban chi ủy, đặc biệt là vai trò của đồng chí Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ; duy trì nề nếp sinh hoạt hàng tháng, hàng kỳ, thực hiện theo nguyên tắc dân chủ trong sinh hoạt. Ứng dụng linh hoạt công nghệ thông tin trong việc phổ biến các Nghị quyết, Chỉ thỉ của Đảng và chính sách chính sách pháp luật của Nhà nước.
          2. Tăng cường sự lãnh đạo về công tác xây dựng Đảng:
          - Ban Chi ủy cần quán triệt kịp thời, nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng các cấp và XD được các chương trình hành động cụ thể theo từng tuần, từng tháng để thực hiện có hiệu quả. Tuyên truyền, triển khai tới 100% các đồng chí Đảng viên trong Chi bộ thực hiện nghiêm túc đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, đặc biệt là thực hiện nghiêm túc các Quy định và chế độ chính sách của địa phương nơi cư trú, 100% Đảng viên trong Chi bộ đều kiên định với mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH, trung thành với chủ nghĩa Mác-Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Đảng viên trong Chi bộ đều phải tích cực thực hiện tuyên truyền vận động người thân trong gia đình và nhân dân thực hiện tốt đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Đồng thời phải có tinh thần tự học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác. Luôn phát huy tính tiền phong, gương mẫu của người Đảng viên.
- Ban Chi ủy chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường XD chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “Tự diến biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng” và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM” sâu rộng tới từng Đảng viên trong Chi bộ và cán bộ, GV-NV trong nhà trường. Thực hiện tốt các cuộc vận động của ngành như: Phong trào “Hai không”, phong trào “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”; phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; và cuộc vận động “Dân chủ - kỷ cương - tình thương - trách nhiệm” được thực hiện ở mọi lúc, mọi nơi với toàn thể cán bộ, Đảng viên, GV và NV có hiệu quả. Thường xuyên quan tâm đến công tác tổ chức cán bộ, xây dựng quy hoạch cán bộ và tạo điều kiện cho cán bộ, GV-NV đi theo học các lớp đào tạo về lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao trình độ... Đồng thời luôn chú trọng đến việc bố trí sử dụng cán bộ, Đảng viên tham gia giữ các vị trí then chốt và quan trọng trong nhà trường.
- Công tác phát triển Đảng viên của Chi bộ luôn phải được quan tâm thường xuyên và có chất lượng.
- Công tác chỉ đạo về thanh kiểm tra của Chi bộ và Nhà trường phải được thực hiện đúng tiến độ, đúng kế hoạch. Đặc biệt là công tác kiểm tra nội bộ nhà trường, công tác kiểm tra đột xuất GV-NV phải được tiến hành nghiêm túc, hiệu quả và có chất lượng.
- Kết quả xếp loại Đảng viên cuối năm 100% Đảng viên trong Chi bộ đều đạt từ hoàn thành tốt nhiệm vụ và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, không có cá nhân nào xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ.
- 100% Đảng viên trong Chi bộ đều thực hiện nghiêm túc 19 điều cấm Đảng viên không được làm, luôn có mối đoàn kết và giữ gìn sự trong sáng của Đảng.
3. Tăng cường chỉ đạo về công tác xây dựng chính quyền, các đoàn thể:
- Ban Chi ủy cần phải phối hợp chặt chẽ với Ban giám hiệu nhà trường, các tổ khối chuyên môn, các đoàn thể trong nhà trường để thực hiện đúng tiến độ kế hoạch về công tác chuyên môn của Nhà trường có nề nếp, thể hiện đúng chức năng nhiệm vụ về công tác chỉ đạo và giám sát. Sự điều hành của Ban Chi uỷ, Ban giám hiệu đến các tổ, khối chuyên môn và các bộ phận trong nhà trường phải nhịp nhàng, linh hoạt, tiến độ thực hiện đều đặn và có hiệu quả, các thủ tục hành chính được thực hiện nhanh gọn, khoa học,
- Ban Chi ủy Chi bộ luôn xác định việc chỉ đạo các tổ chức đoàn thể trong đơn vị xây dựng kế hoạch hoạt động là nhiệm vụ then chốt như: Công đoàn, Chi đoàn thanh niên, Chi hội phụ nữ và các đoàn thể, trên tinh thần đoàn kết trong nội bộ Đảng viên, GV & NV của nhà trường. Đồng thời cần có các biện pháp khắc phục và giải quyết kịp thời các mặt còn tồn tại, yếu kém và các khúc mắc của cán bộ, Đảng viên, giáo viên, nhân viên và phụ huynh học sinh trong nhà trường.
- Chỉ đạo và triển khai thực hiện các phong trào thi đua trong đơn vị phải rộng khắp đến từng cán bộ, Đảng viên, giáo viên, nhân viên trong nhà trường. Các tập thể, các Tổ chuyên môn đều phải nêu cao tinh thần trách nhiệm và tự giác cao, tích cực đấu tranh phê và tự phê bình. Tinh thần trách nhiệm của từng đồng chí trong Ban Chi ủy phải được nâng lên, có tinh thần trách nhiệm cao, có ý thức phấn đấu và biết khắc phục những khó khăn để vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ và chức trách được giao.
4. Tăng cường chỉ đạo về phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, phong cách và lề lối làm việc:
- Quy chế làm việc của Ban Chi ủy phải được phân công rõ ràng, cụ thể cho từng đồng chí. Từng cá nhân trong Ban Chi ủy đều phải xây dựng kế hoạch chỉ đạo thực hiện cụ thể phù hợp với nhiệm vụ chính được phân công và điều hành bằng lịch công tác hàng tuần, hàng tháng. Cuối tuần và cuối hàng tháng đều tổ chức thực hiện việc họp giao ban trong BCU và BGH, đảm bảo nguyên tắc lãnh đạo, điều hành theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách và tự chịu trách nhiệm trước công việc được phân công.
- Duy trì nếp sinh hoạt Chi bộ đúng kỳ, trong sinh hoạt cần phải nêu cao được tính lãnh đạo, giáo dục, chiến đấu của Đảng. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, 100% Đảng viên trong Chi bộ thực hiện đóng Đảng đúng thời gian, quy định.
- Thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra giám sát Đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị của cấp trên và nhiệm vụ được phân công. Kịp thời phát hiện và xử lý những Đảng viên vi phạm Điều lệ Đảng. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị đấu tranh chống quan liêu, lãng phí.
- Để chất lượng sinh hoạt Chi bộ có hiệu quả, thì hoạt động của Ban Chi ủy cần phải có tính thống nhất cao khi tổ chức thực hiện các chương trình hành động, các Nghị quyết hàng tháng. Đặc biệt trong việc xây dựng kế hoạch nhiệm vụ của các năm học, kế hoạch phân công đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm đồ dùng trang thiết bị của Nhà trường.
- Nâng cao chất lượng điều hành trong sinh hoạt Chi bộ: Đồng chí Bí thư Chi bộ (hoặc đồng chí được phân công) chủ trì, điều hành cuộc họp Chi bộ phải thực hiện đầy đủ các nội dung trong chương trình đề ra; nêu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, thời gian sinh hoạt. Nội dung báo cáo trước Chi bộ phải rõ ràng, ngắn gọn để dành nhiều thời gian cho phần thảo luận. Thực hiện tốt Quy chế làm việc của Chi bộ; trong đó phân công rõ trách nhiệm của từng Chi ủy viên, bảo đảm Chi ủy, Chi bộ hoạt động có hiệu quả. Phần thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến cần phát huy dân chủ, lắng nghe ý kiến của Đảng viên và gợi ý những nội dung quan trọng để Đảng viên tham gia thảo luận, thể hiện chính kiến của mình.
- Ban Chi ủy, Ban giám hiệu nhà trường cần phải thường xuyên quan tâm đến việc đổi mới công tác quản lý chỉ đạo về chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ trong nhà trường, nhằm đẩy mạnh hiệu quả công tác giảng dạy của đội ngũ giáo viên với chất lượng giáo dục tốt nhất, tập trung từng bước giải quyết các tồn tại, yếu kém nhất là chất lượng CS&GD trẻ trong nhà trường. Đồng thời XD kế hoạch chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, có định hướng, có mục tiêu chiến lược trước mắt và lâu dài. Kế hoạch hàng tháng đều phải được đưa ra bàn bạc, thảo luận và đề ra Nghị quyết hoạt động thực hiện, phân công trách nhiệm, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc đảm bảo Nghị quyết hàng tháng được thực hiện nghiêm túc từng ngày, từng tuần gắn liền với việc chăm lo đời sống cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đơn vị về mặt tinh thần, vật chất, kết hợp giữa thi đua và khen thưởng đúng người, đúng việc.
- Chi ủy mà trực tiếp là đồng chí Bí thư chi bộ cần nắm chắc năng lực, sở trường của từng Đảng viên để phân công, giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung sinh hoạt chuyên đề cho phù hợp. Việc phân công xây dựng kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên đề được phải được thực hiện ngay từ đầu năm, để Đảng viên chuẩn bị.
- Sau buổi sinh hoạt chuyên đề, Chi bộ tổ chức họp để rút ra những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân của hạn chế để rút kinh nghiệm; đồng thời thống nhất kết luận những vấn đề trong chuyên đề, từ đó Chi bộ ban hành Nghị quyết để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.
 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
Ban chi uỷ Chi bộ tổ chức quán triệt, phổ biến Nghị quyết chuyên đề đến toàn thể cán bộ, Đảng viên trong Chi bộ để xây dựng kế hoạch và chương trình hành động cụ thể để triển khai thực hiện Nghị quyết có hiệu quả.
- Ban chi uỷ Chi bộ chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện; hàng năm sơ kết tổng kết, tổng hợp kết quả thực hiện và báo cáo Chi bộ. 
* Phân công nhiệm vụ cụ thể:
1. Đồng chí: Nhữ Thị Thuỷ - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng: Phụ trách chung, tổ chức quán triệt, phổ biến Nghị quyết đến toàn thể cán bộ, Đảng viên trong Chi bộ. Kiểm tra, giám sát và đánh giá việc thực hiện các nội dung hoạt động của cán bộ, Đảng viên mà Nghị quyết đã đề ra.
2. Đồng chí: Nguyễn Thị Mai - Phó Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng: Tham gia chỉ đạo, xây dựng dự thảo lần 1, tiếp thu ý kiến tham luận của Đảng viên gớp ý, hoàn chỉnh dự thảo lần 2, lấy ý kiến biểu quyết của toàn thể Đảng viên về các nội dung đã thống nhất trong hội nghị chuyên đề, phối hợp với đồng chí Bí thư kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của toàn thể Đảng viên và đánh giá việc thực hiện các nội dung mà Nghị quyết đã đề ra.
3. Đồng chí: Đào Thị Thuý - Chi uỷ viên, Phó Hiệu trưởng: Tham gia chỉ đạo, lấy ý kiến và tổng hợp ý kiến tham luận của Đảng viên trong Chi bộ, làm thư ký hội nghị viết Nghị quyết và thông qua Nghị quyết tới toàn thể Đảng viên trong hội nghị. Phối hợp với đồng chí Bí thư kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của toàn thể Đảng viên và đánh giá việc thực hiện các nội dung mà Nghị quyết đã đề ra.
4. Toàn thể các đồng chí Đảng viên trong Chi bộ: Tham gia xây dựng và đóng góp ý kiến cho bản dự thảo chuyên đề, tham gia biểu quyết các nội dung đã thống nhất trong hội nghị, phối hợp với các đồng chí trong BCU-BGH thực hiện tốt các nội dung hoạt động mà Nghị quyết đã thống nhất trong hội nghị, đôn đốc quần chúng trong đơn vị thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của ngành, đơn vị và địa phương đề ra.
Toàn thể Đảng viên trong hội nghị đều thực hiện biểu quyết nhất trí với tất cả các nội dung trong Nghị quyết đã đề ra với tổng số 17/17 đồng chí Đảng viên chính thức (đạt tỷ lệ 100%), số Đảng viên không nhất trí: 0 đồng chí (chiếm 0%)./.
 
THƯ KÝ HỘI NGHỊ
Đào Thị Thuý
CHỦ TOẠ HỘI NGHỊ
Nhữ Thị Thuỷ

 

Tác giả: Nhữ Thị Thuỷ

Nguồn tin: Công tác Đảng::

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://nukeviet.vn là vi phạm bản quyền

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây