QĐ phân công nhiệm vụ cho Đảng viên năm 2021

Thứ tư - 28/07/2021 17:53
 
 
ĐẢNG BỘ XÃ MỸ HƯNG
CHI BỘ TRƯỜNG MẦM NON
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

          Số: 01-QĐ/CBMN
Mỹ Hưng ngày 08 tháng 01 năm 2021
 
QUYẾT  ĐỊNH
V/v phân công nhiệm vụ Ban Chi uỷ Chi bộ và các Đảng viên
trong Chi bộ năm 2021
 
      Căn cứ vào Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;
      Căn cứ vào Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy xã Mỹ Hưng về việc chuẩn y kết quả bầu cử Ban Chi uỷ Chi bộ Trường mầm non Mỹ Hưng nhiệm kỳ 2020 - 2022.
      Căn cứ vào Quy chế hoạt động của Chi bộ Trường mầm non Mỹ Hưng nhiệm kỳ 2020 - 2022,
BAN CHI UỶ CHI BỘ QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Phân công nhiệm vụ cho các đồng chí trong Ban Chi uỷ và các đồng chí Đảng viên trong Chi bộ năm 2021 (Có danh sách kèm theo).
Điều 2: Các đồng chí trong Ban Chi uỷ, các đồng chí Đảng viên có nhiệm vụ thực hiện đầy đủ các quy định của Điều lệ Đảng, Quy chế hoạt động của Chi bộ và nội dung công việc được phân công.
Điều 3: Ban giám hiệu, các tổ chức đoàn thể trong nhà trường và các đồng chí có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 
Nơi nhận:
- Đảng ủy xã Mỹ Hưng (để b/c);
- Đảng viên toàn Chi bộ (để t/h);
- Lưu VT./.
T/M CHI UỶ CHI BỘ
Bí thưNhữ Thị Thủy
DANH SÁCH PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁC THÀNH VIÊN TRONG BAN CHI UỶ VÀ ĐẢNG VIÊN TRONG CHI BỘ NĂM 2021
(Kèm theo Quyết định số 01/QĐ ngày 08 tháng 01 năm 2021)
 
TT Họ tên Chức vụ Nhiệm vụ được phân công
1  Nhữ Thị Thủy Bí thư Chi bộ
Hiệu trưởng
Phụ trách chung tất cả các mặt hoạt động CS,ND&GD trong nhà trường chịu trách nhiệm trước Đảng uỷ về các mặt hoạt động của Chi bộ, trực tiếp chi đạo công tác xây dựng Đảng, công tác tổ chức nhân sự; Công tác thi đua; Công tác Tài chính; XD Cơ sở vật chất; Công tác tuyển sinh; Học sinh chuyển đi, đến.
Soạn thảo Nghi quyết và triển khai giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Chi bộ; phụ trách tổ chức các công việc của Chi bộ; tổ chức và triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên, tổ chức thực hiện các vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Chi bộ và chịu trách nhiệm báo cáo các hoạt động của Chi bộ với Đảng ủy cấp trên.
2  Nguyễn Thị Mai Phó Bí thư
P.Hiệu trưởng
CTCĐ
Trực tiếp phụ trách công tác tổ chức của Chi bộ; công tác xây dựng Đảng, Báo cáo viên; kiểm tra Đảng; giúp bí thư sơ kết, tổng kết định kỳ đúng thời gian. Xây dựng và quản lý hồ sơ Chi bộ. Phụ trách công tác phát triển Đảng viên, công tác nuôi dưỡng, công tác tuyển sinh, công tác phổ cập, công tác khuyến học; Chỉ đạo, Giám sát việc PT, Tuyên truyền trong đơn vị. Phụ trách công tác xây dựng trường CQG; công tác tài chính Đảng, thu, nộp, quản  lý và sử dụng Đảng phí của Chi bộ. Phụ trách đời sống CB,GV,NV toàn trường, gương mẫu trong công tác chủ tịch công đoàn. Phu trách, giám sát CT nhập dữ liệu các phần mềm, Webissi của trường;
3  Đào Thị Thúy Chi uỷ viên
P.Hiệu trưởng
 Phụ trách công tác khen thưởng, thăm hỏi Đảng viên và thân nhân của các đồng chí Đảng viên. Phụ trách công tác chuyên môn lĩnh vực giáo dục. Thư ký các cuộc họp của Cấp ủy và ghi Biên bản, Nghị quyết của Chi bộ. Định kỳ hàng tháng báo cáo với Chi uỷ, Bí thư­ về tình hình hoạt động và chủ động đề xuất những vấn đề thuộc lĩnh vực đ­ược phân công phụ trách. Tổng hợp và ghi biên bản hồ sơ kiểm tra nội bộ nhà trường, kiểm tra toàn diện GV.
 
4  Phạm Thị Hương Đảng viên
Tổ trưởng tổ CMGD
Trực tiêp phụ trách chuyên môn Tổ MG, công tác hoạt động phong trào, công tác văn hóa văn nghệ thể thao, các hội thi của GV và HS các cấp, công tác XDMT lấy trẻ làm trung tâm, phụ trách lớp A2. Công tác tự kiểm định chất lượng của nhà trường. Thư ký hội đồng nhà trường. Tham gia giám sát các hoạt động của Chi bộ.
5  Nguyễn Thị Thúy Đảng viên
TT khu T.Tâm
TT khối 5T 
Phụ trách chuyên môn và chất lượng GD khối 5T, làm trưởng khu Trung Tâm chịu trách nhiệm trước nhà trường về việc điều hành, quản lý các mặt XDMT học tập, VSMT, nội vụ của đội ngũ GV 12 lớp tại khu Trung Tâm. Tham gia vào Ban chất lượng, Ban TTND, phụ trách lớp A3. Tham gia giám sát các hoạt động của Chi bộ.
6  Kiều Thị Hằng Đảng viên
PT khối 4T
 Phụ trách chuyên môn và chất lượng GD khối 4T, chịu trách nhiệm trước nhà trường về chất lượng GD và XDMT học tập theo phương pháp GD STEM lớp B2, đảm bảo VSMT, nội vụ. Tham gia vào Ban chất lượng, phụ trách lớp B2. Tham gia giám sát các hoạt động của Chi bộ.
7   Hoàng Thị Thi Đảng viên
Trưởng ban TTND
 
Phụ trách công tác công đoàn về nữ công, công tác bồi dưỡng kỹ năng sử dụng CNTT cho GV khối 5T, công tác XDMT học tập lấy trẻ làm trung tâm, đảm bảo VSMT, nội vụ. Tham gia vào Ban chất lượng, trưởng Ban TTND có trách nhiệm XD KH giám sát các hoạt động của nhà trường, phụ trách lớp A3. Tham gia giám sát các HĐ của Chi bộ.
8  Ngô Thị Nga Đảng viên
PT khối 5T
Phụ trách công tác bồi dưỡng kỹ năng sử dụng CNTT cho GV khối 5T, chịu trách nhiệm trước nhà trường về chất lượng GD, XDMT học tập theo phương pháp GD STEM lớp A2, đảm bảo VSMT. Tham gia Ban chất lượng, Ban TTND, phụ trách lớp A2. Tham gia giám sát các HĐ của Chi bộ.
9  Phạm Thị Duyên Đảng viên Phụ trách làm Tổ phó khu Trung Tâm chịu trách nhiệm trước nhà trường về việc điều hành, quản lý các mặt XDMT học tập, VSMT, nội vụ của đội ngũ GV 12 lớp tại khu Trung Tâm. Tham gia vào Ban chất lượng, tham gia giám sát các hoạt động của Chi bộ. Phụ trách lớp A4.
10  Lê Thị Tuyết Đảng viên Phụ trách lớp C1, chịu trách nhiệm trước BGH về chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ của lớp, XD môi trường học tập cho trẻ, thực hiện tốt công tác phối kết hợp với phụ huynh trong CS&GD trẻ.
11 Lê Thị Mai Hương Đảng viên Phụ trách lớp B1, chịu trách nhiệm trước BGH về chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ của lớp, XD môi trường học tập cho trẻ, thực hiện tót công tác phối kết hợp với phụ huynh trong CS&GD trẻ.
12 Nguyễn T Thu Hồng Đảng viên Phụ trách lớp D1, chịu trách nhiệm trước BGH về chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ của lớp, XD môi trường học tập cho trẻ, thực hiện tót công tác phối kết hợp với phụ huynh trong CS&GD trẻ.
13 Trịnh T Thu Hương Đảng viên Phụ trách lớp C2, chịu trách nhiệm trước BGH về chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ của lớp, XD môi trường học tập cho trẻ, thực hiện tót công tác phối kết hợp với phụ huynh trong CS&GD trẻ.
14  Nguyễn Thị Hường Đảng viên
TT Tổ nuôi dưỡng
Chịu trách nhiệm trước nhà trường về chất lượng thực hiện các hoạt động tại nhà bếp, thực hiện các nhiệm vụ về công tác nuôi dưỡng trẻ tại nhà bếp, giám sát và giúp đỡ đội ngũ NVND tại nhà bếp thực hiện đúng quy trình giao nhận và chế biến thực phẩm  theo quy định đảm bảo VSMT, vệ sinh đồ dùng tại nhà bếp.
15  Lê Thị Thanh Yên Đảng viên
TT Tổ Nhà trẻ
Phụ trách lớp D1, chịu trách nhiệm trước BGH về chất lượng GD của đội ngũ GV khối Nhà trẻ, công tác bồi dưỡng kỹ năng sử dụng CNTT cho GV khối NT, công tác XDMT học tập lấy trẻ làm trung tâm, đảm bảo VSMT, nội vụ. và chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ của lớp, XD môi trường học tập cho trẻ, thực hiện tốt công tác phối kết hợp với phụ huynh trong CS&GD trẻ.
16 Nguyễn Thi Thủy Đảng viên Thực hiện các nhiệm vụ về công tác nuôi dưỡng trẻ tại nhà bếp, giám sát và giúp đỡ đội ngũ NVND tại nhà bếp thực hiện đúng quy trình giao nhận và chế biến thực phẩm  theo quy định đảm bảo VSMT, vệ sinh đồ dùng tại nhà bếp.
17 Phạm Thị Như Ngọc Đảng viên
Bí thư Chi đoàn
Phụ trách lớp ứng dụng PPGD tiên tiến Steam A2, chịu trách nhiệm trước BGH về phong trào văn hóa, văn nghệ thể thao của nhà trường, Bí thư chi đoàn thanh niên, có trách nhiệm XD kế hoạch hoạt động và tổ chức thực hiện kế hoạch của chi đoàn theo đúng Điều lệ, đảm bảo công tác XDMT học tập lấy trẻ làm trung tâm, đảm bảo VSMT, nội vụ và chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và GD trẻ của lớp, XD môi trường học tập cho trẻ, thực hiện tốt công tác phối kết hợp với phụ huynh trong CS&GD trẻ.
18 Tạ Thị Dương Đảng viên
TP khối 4T
 Làm tổ phó Phụ trách chuyên môn và chất lượng GD khối 4T, chịu trách nhiệm trước nhà trường về chất lượng GD và XDMT học tập theo phương pháp GD STEM lớp B2, đảm bảo VSMT, nội vụ. Tham gia vào Ban chất lượng, phụ trách lớp B2. Tham gia giám sát các hoạt động của Chi bộ.

19

Nguyễn Thị Hằng
Đảng viên
TT khu Quảng Minh
Phụ trách làm trưởng khu Quảng Minh chịu trách nhiệm trước nhà trường về việc điều hành, quản lý các mặt XDMT học tập, VSMT, nội vụ của đội ngũ GV 03 lớp tại khu Quảng Minh. Tham gia vào Ban chất lượng, phụ trách lớp B4.
20 Nguyễn Thị Việt Đảng viên
BCHCĐ
TP Tổ hành chính
Tham gia công tác Công đoàn, có trách nhiện quản lý theo dõi công tác tài chính của công đoàn, làm nhân viên phục vụ của nhà trường, kiêm tính khẩu phần ăn cho trẻ hàng ngày.
21 Nguyễn Thị Anh Đảng viên
TT khối 3T
Phụ trách chuyên môn và chất lượng GD khối 3T, bồi dưỡng kỹ năng sử dụng CNTT cho GV khối 3T chịu trách nhiệm trước nhà trường về chất lượng GD và XDMT học tập, đảm bảo VSMT, nội vụ của GV khối 3 tuổi. Tham gia vào Ban chất lượng, phụ trách lớp C3.
22 Nguyễn Bích Huệ Đảng viên
BCH Chi đoàn TN
Phối hợp bồi dưỡng kỹ năng sử dụng CNTT cho GV khối 5T, chịu trách nhiệm trước nhà trường về chất lượng GD và XDMT học tập theo phương pháp GD STEM lớp A2, đảm bảo VSMT, nội vụ. Tham gia vào Ban chấp hành Chi đoàn thanh niên, công tác văn nghệ thể thao, phụ trách lớp A2.
 
23 Lê Thị Bình
 
Đảng viên
TP Tổ Nhà trẻ
Phụ trách lớp D2, phụ trách chuyên môn và chất lượng GD khối NT, chịu trách nhiệm trước BGH về chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ của lớp, XD môi trường học tập cho trẻ, thực hiện tót công tác phối kết hợp với phụ huynh trong CS&GD trẻ tại lớp.
 
Nơi nhận:
- Đảng ủy xã Mỹ Hưng (để b/c);
- Đảng viên toàn Chi bộ (để t/h);
- Lưu VT./.
T/M CHI UỶ CHI BỘ
Bí thưNhữ Thị Thủy


 

Tác giả: Nhữ Thị Thuỷ

Nguồn tin: Công tác Đảng:

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://nukeviet.vn là vi phạm bản quyền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây