Biên bản đánh giá XL chuẩn HT,PHT,GV cuối năm 2021-2022

Chủ nhật - 29/05/2022 09:38
PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
 
 

    Số: 28/BB-MNMH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


         Mỹ Hưng, ngày 30 tháng 5 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG
V/v đánh giá, xếp loại Chuẩn Hiệu trưởng, Chuẩn Phó Hiệu trưởng và Chuẩn giáo viên Mầm non năm học 2021 - 2022

I. THỜI GIAN:
1 ngày (Từ 7h30 đến 11h30 ngày 30/5/2022).
II. ĐỊA ĐIỂM:
Phòng hội đồng nhà trường khu Trung Tâm
III. THÀNH PHẦN:
          Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường.
Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên: 49 đ/c
Có mặt: 48 đ/c -  Vắng mặt: 01 có lý do nghỉ thai sản
Chủ tọa: Đ/c Nhữ Thị Thủy - Hiệu trưởng.
Thư ký: Đ/c Phạm Thị Hương - Thư ký Hội đồng - Giáo viên Tổ trưởng phụ trách chuyên môn khối 4-5 tuổi.
IV. NỘI DUNG:
* Đánh giá, xếp loại CBQL, GV theo chuẩn Hiệu trưởng, chuẩn Hiệu phó và chuẩn nghề nghiệp giáo viên:
          1.  Đ/c Nhữ Thị Thủy - Hiệu trưởng - Chủ tọa - Thông qua các văn bản hướng dẫn về việc Đánh giá, xếp loại CBQL, GV theo chuẩn Hiệu trưởng, chuẩn hiệu phó  và chuẩn nghề nghiệp giáo viên.
a. Đánh giá, xếp loại giáo viên theo Chuẩn: Thông tư số 26/2018/TT-BGDĐT ngày 08/10/2018 của Bộ GDĐT về việc ban hành Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non; Công văn số 5569/BGDĐT-NGCBQLGD về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 26/2018/TT-BGDĐT ngày 08/10/2018 ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp GVMN trong các cơ sở giáo dục mầm non ngày 06/12/2018.
b. Đánh giá xếp loại Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng theo Chuẩn: Thông tư số 25/2018/TT-BGDĐT ngày 08/10/2018 của Bộ GDĐT về việc ban hành Quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non; Công văn số 5568/BGDĐT-NGCBQLGD về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 25/2018/TT-BGDĐT ngày 08/10/2018 ban hành quy định chuẩn Hiệu trưởng ngày 06/12/2018; Kế hoạch số 1102/KH-SGDĐT ngày 29/3/2019 của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc đánh giá XL Hiệu trưởng, PHT theo chuẩn Hiệu trưởng và đánh giá XLGV theo chuẩn NNGV; Công văn số 491/GDĐT về việc tổ chức đánh giá và báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng theo Chuẩn Hiệu trưởng và đánh giá, xếp loại giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên năm học 2021 – 2022 của Phòng GD&ĐT Thanh Oai ngày 16/5/2022.
2. Đánh giá CBQL theo chuẩn Hiệu trưởng: (Đ/c Nguyễn Thị Mai - Phó Hiệu trưởng chủ trì)
- Đ/c Nhữ Thị Thủy - Hiệu trưởng đọc bản tự đánh giá quá trình công tác năm học 2021 - 2022 trước hội nghị và tự đánh giá bản thân ở mức: Tốt.
- Đ/c Nguyễn Thị Mai - Phó Hiệu trưởng lấy ý kiến của CB-GV-NV toàn trường nhận xét cho bản tự đánh giá của đ/c Hiệu trưởng:
* Ý kiến đ/c Nguyễn Thị Hằng (GV lớp B4):
           Đ/c Thủy là người quản lý có tâm huyết với nghề, có phẩm chất đạo đức tốt, có lối sống lành mạnh, nhanh nhẹn, hoạt bát và có tinh thần trách nhiệm cao. Trong năm học đồng chí đã có nhiều sáng tạo trong công tác chỉ đạo chung của nhà trường, chỉ đạo đội ngũ GV toàn trường tiếp cận và ứng dụng PPGD tiên tiến STEAM vào các HĐGD trẻ để phối hợp với phụ huynh dạy trẻ ở nhà trong thời gian dài trẻ phải nghỉ dịch ở nhà và xây dựng môi trường học tập lấy trẻ làm trung, đồng thời chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19, đã quản lý rất chặt chẽ công tác CS&GD trẻ của GV-NV trong nhà trường, đã tham mưu tốt với cấp trên để mua sắm đầy đủ trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi phục vụ cho công tác CS,ND và GD trẻ, đã làm tốt công tác XHH để XD môi trường cảnh quan sư phạm đầy đủ cho các cháu ở hai khu, được cán bộ và nhân dân và phụ  huynh tin tưởng. Chất lượng CS&GD của nhà trường trong năm học 2021 - 2022 đạt được nhiều thành tích cao so với năm học cũ.
Đ/c đề nghị cấp trên xếp loại đ/c Thủy Đạt loại: Tốt.
* Ý kiến đ/c Phạm Thị Duyên (GV Tổ trưởng khu Trung Tâm):
          Đ/c Thủy là một Hiệu trưởng có tinh thần trách nhiệm cao, dám nghĩ dám làm và dám chịu trách nhiệm. Đồng thời trong công tác lãnh đạo chỉ đạo đ/c luôn gần gũi, quan tâm đến chị em, trong năm học đ/c đã có nhiều ý tưởng và sáng kiến mới để đưa chất lượng và phong trào của nhà trường đi lên. Đặc biệt là công tác chỉ đạo GV ứng dụng PPGD tiên tiến Steam vào các HĐGD của trẻ, công tác XD môi trường học tập lấy trẻ là trung tâm và công tác XHH giáo dục.
Đ/c đề nghị cấp trên xếp loại đ/c Thủy đạt loại: Tốt.
* Ý kiến đ/c Nguyễn Thị Thuý (Tổ phó khu Trung Tâm):
          Trong công tác quản lý chỉ đạo, đồng chí Thủy luôn là tấm gương cho chị em noi theo, luôn quan tâm đến tâm tư, nguyện vọng của chị em, giáo viên, nhân viên. Đặc biệt những chị em có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt trong nhà trường đ/c luôn gần gũi, quan tâm, động viên không những bằng cả tinh thần và cả vật chất để chị em yên công tác hơn. Đồng chí Thuý cũng đề nghị cấp trên xếp loại đồng chí Thủy đạt loại: Tốt.
* Ý kiến của Đ/c Hoàng Thị Thi (GV lớp A1):
          Nhất trí đề nghị cấp trên xếp loại đ/c Thủy loại: Tốt, vì trong năm học đồng chí rất nhiệt tình, năng động và có nhiều sáng tạo trong việc đổi mới công tác quản lý về công tác nhân sự, thực hiện công khai minh bạch về công tác tài chính và công tác chỉ đạo đại trà đội ngũ GV thực hiện ứng dụng PPGD tiên tiến STEAM vào HĐGD cho trẻ của nhà trường. Đặc biệt là nề nếp kỷ cương và công tác đoàn kết trong nội bộ trong nhà trường đã đi vào nề nếp đảm bảo chất lượng.
* Ý kiến của các thành viên còn lại trong hội nghị:
          Đều nhất trí với những ý kiến đã phát biểu trong hội nghị và đều đề nghị cấp trên xếp loại đ/c Thủy đạt loại: Tốt.
3. Lấy ý kiến đánh giá xếp loại chuẩn Phó Hiệu trưởng: (Đ/c Thủy - Chủ trì).
          a. Đồng chí Nguyễn Thị Mai - đọc bản tự đánh giá quá trình công tác trong năm học 2021 - 2022 của bản thân và tự đánh giá bản thân ở mức: Khá.
- Đ/c Nhữ Thị Thủy - Hiệu trưởng  lấy ý kiến nhận xét của CB,GV,NV cho bản tự đánh giá của Đ/c Nguyễn Thị Mai
* Ý kiến đ/c Nguyễn Thị Thuý: Đ/c Mai có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình trong công tác, có nhiều sáng tạo trong công tác chỉ đạo Tổ nuôi dưỡng XD khẩu phần ăn, chế biến các món ăn cho trẻ, đồng thời luôn tạo điều kiện để giúp đỡ chị em GV,NV trong trường, luôn có tinh thần học hỏi để nâng cao trình độ tay nghề.
 Đ/c nhất trí xếp loại đc Mai đạt loại: Khá.
* Ý kiến của tất cả các thành viên còn lại  trong hội nghị: Cũng đều nhất trí với ý kiến của đ/c Nguyễn Thị Thuý đã phát biểu và đều nhất trí đề nghị xếp loại đồng chí Mai đạt loại: Khá
b. Đồng chí Đào Thị Thúy - đọc bản tự đánh giá quá trình công tác trong năm học 2021 - 2022 của bản thân và tự đánh giá bản thân ở mức: Khá.
- Đ/c Nhữ Thị Thủy - Hiệu trưởng  lấy ý kiến nhận xét của CB,GV,NV cho bản tự đánh giá của Đ/c Đào Thị Thúy.
* Ý kiến đ/c Nguyễn Thị Hường: Đ/c Hường có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình trong công tác, có nhiều sáng tạo trong công tác chỉ đạo Tổ giáo dục thực hiện công tác chuyên môn, xây dựng môi trường học tập lấy trẻ làm trung tâm, công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ, đồng thời luôn tạo điều kiện để giúp đỡ chị em GV,NV trong trường, có tinh thần học hỏi để nâng cao trình độ tay nghề.
 Đ/c Hường nhất trí xếp loại Thúy đạt loại: Khá.
* Ý kiến của tất cả các thành viên còn lại  trong hội nghị: Cũng đều nhất trí với ý kiến của đ/c Nguyễn Thị Hường đã phát biểu và đều nhất trí đề nghị xếp loại đồng chí Thúy đạt loại: Khá
4.  Đánh giá GV theo chuẩn nghề nghiệp GV:
* Đồng chí Thủy - Hiệu trưởng: Thông qua trước hội nghị về việc lấy ý kiến phát biểu, đóng góp ý kiến và xếp loại của các thành viên trong Hội đồng nhà trường là để Ban giám hiệu tham khảo, còn kết quả đánh giá xếp loại cuối cùng về chuẩn GVMN sẽ do Hiệu trưởng quyết định.
Đ/c Hiệu trưởng đã yêu cầu các đồng chí Tổ trưởng các khối lần lượt thông qua kết quả tự đánh giá và kết quả đánh giá xếp loại của Tổ mình về chuẩn GVMN. Sau đó Ban giám hiệu hội ý để thống nhất xếp loại từng giáo viên theo các tiêu chuẩn đã quy định trong các văn bản hướng dẫn của các cấp.
Căn cứ vào kết quả XLGV của từng Tổ, Hiệu trưởng đã thông qua kết quả XL chuẩn nghề nghiệp GVMN cụ thể đối với từng GV cụ thể như sau:
 Tổng số GV được đánh giá: 34 đ/c
                   + Đạt loại tốt:        09 đ/c;
                   + Đạt loại khá:        22 đ/c.
                    + Đạt loại đạt:         03 đ/c.
5. Đ/c Nhữ Thị Thủy - Hiệu trưởng kết luận và yêu cầu thư ký thông qua biên bản của hội nghị trước toàn thể CB,GV,NV:
Biên bản được thông qua tại hội nghị hồi 11h30 ngày 30/5/2022 được 100% thành viên có mặt trong hội nghị nhất trí với những nội dung của biên bản và không ai có ý kiến nào khác.
Hội nghị kết thúc hồi 11h30 ngày 30/5/2022.

 
CHỦ TỌA HỘI NGHỊ
Nhữ Thị Thủy
THƯ KÝ HỘI NGHỊ
Phạm Thị Hương


 

Tác giả: Nhữ Thị Thuỷ

Nguồn tin: Công tác đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, PHT, GVMN:

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://nukeviet.vn là vi phạm bản quyền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây