Biên bản họp HĐ về XL CC,VC,LĐHĐ cuối năm 2021-2022

Chủ nhật - 29/05/2022 14:32

UBND HUYỆN THANH OAI

TRƯỜNG MN MỸ HƯNG

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 39/BB-MNMH

 

                 Mỹ Hưng, ngày 30 tháng 5 năm 2022


BIÊN BẢN
Họp đánh giá phân loại viên chức và lao động hợp đồng
Năm học 2021 - 2022

Thực hiện Hướng dẫn số 3270/HD-SNV ngày 12/11/2020 của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội về việc Hướng dẫn đánh giá và xếp loại chất lượng hằng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hp đồng làm vic trong cơ quan nhà nước, đơn v s nghip công lp thuc thm quyn qun lý UBND thành ph Hà Ni; Quyết định số 588/QĐ-UBND ngày 21/02/2022 của UBND huyện Thanh Oai ban hành Quy định đánh giá, xếp loại hằng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, lao động hợp đồng làm việc tại các phòng ban, đơn vị sự nghiệp và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thanh Oai; Hướng dẫn số 428/HD-UBND ngày 16/11/2020 của UBND huyện Thanh Oai về việc Hướng dẫn đánh giá và xếp loại chất lượng hằng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng làm việc trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Thanh Oai; Công văn số 927/UBND-NV ngày 20/5/2022 của UBND huyện Thanh Oai về việc đánh giá viên chức và LĐHĐ năm học 2021 - 2022.
Hôm nay, vào hồi 14h00 ngày 30/5/2022, tại Phòng họp Hội đồng trường mầm non Mỹ Hưng tổ chức họp toàn thể CB,GV,NV để đánh giá và phân loại cán bộ, viên chức và LĐHĐ năm học 2021 - 2022.
A. THÀNH PHẦN:
- Bà: Nhữ Thị Thủy - Hiệu trưởng - Chủ trì;
- Bà: Phạm Thị Hương - Giáo viên - Thư ký.
- Cùng toàn thể viên chức và lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP thuộc trường mầm non Mỹ Hưng.
Tổng số: 48/49 viên chức và lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP có mặt tham dự cuộc họp.
Vắng mặt: 01 (có lý do đ/c Hằng (Kế toán) - lý do nghỉ thai sản)
B. NỘI DUNG.
I. Thông qua trình tự và quy định cuộc họp:
* Bà: Nhữ Thị Thuỷ - Hiệu trưởng, triển khai Hướng dẫn số 428/HD-UBND ngày 16/11/2020 của UBND huyện Thanh Oai về việc Hướng dẫn đánh giá và xếp loại chất lượng hằng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng làm việc trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Thanh Oai; Công văn số 927/UBND-NV ngày 20/5/2022 của UBND huyện Thanh Oai về việc đánh giá viên chức và lao động hợp đồng năm học 2021 - 2022 và nêu trình tự cuộc họp:
1. Viên chức trình bày bản nhận xét, đánh giá của cá nhân tại cuộc họp để mọi người tham dự cuộc họp đóng góp ý kiến.
2. Các cá nhân tham dự cuộc họp đóng góp ý kiến.
3. Trên cơ sở ý kiến đóng góp của tập thể.
Chủ tọa nêu văn bản nhận xét của Chi bộ cơ quan đối với Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng.
Chủ tọa kết luận, quyết định đánh giá và phân loại cho từng viên chức và Lao động hợp đồng theo Nghị định 68 nếu có.
4. Thư ký tiến hành ghi biên bản.
          5. Thông qua biên bản tại cuộc họp.
- Viên chức và lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP trình bày báo cáo tự đánh giá kết quả tại cuộc họp để mọi người tham dự cuộc họp đóng góp ý kiến.
- Các cá nhân tham dự cuộc họp đóng góp ý kiến.
- Trên cơ sở ý kiến đóng góp của tập thể trường, Hiệu trưởng kết luận, quyết định đánh giá và phân loại cho từng viên chức và lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP của Trường.
- Thư ký tiến hành ghi biên bản;
- Thông qua biên bản góp ý đánh giá tại cuộc họp.
II. Nội dung cuộc họp:
1. Đ/c Nhữ Thị Thủy - Hiệu trưởng - trình phiếu đánh giá và phân loại, tự nhận mức: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
- Các ý kiến đóng góp:
Ưu điểm: Đa số GV,NV trong hội nghị đều có ý kiến nhận xét chung và đánh giá đ/c Thủy luôn nhiệt tình, nhanh nhẹn, tích cực học hỏi và có nhiều sáng tạo trong công tác quản lý chỉ đạo nhà trường, xây dựng cơ sở vật chất, xây dựng cảnh quan môi trường, đặc biệt là trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ, việc chỉ đạo giáo viên toàn trường tiếp cận và ứng dụng PPGD tiên tiến Steam trong các hoạt động GD trẻ, công tác xây dựng môi trường GD lấy trẻ làm trung tâm. Luôn quan tâm và động viên kịp thời, chăm lo đến đời sống tinh thần của CB,GV,NV trong đơn vị và đề nghị cấp trên xếp loại đ/c Thủy: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
+ Khuyết điểm: Đôi lúc còn nể nang, chưa quyết đoán, thẳng thắn giải quyết các vấn đề đối với những cá nhân bị mắc khuyết điểm trong nhà trường.
2. Đ/c Nguyễn Thị Mai - Phó Hiệu trưởng - Trình phiếu đánh giá và phân loại, tự nhận mức: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Các ý kiến đóng góp:
+ Ưu điểm: Nhiệt tình, luôn có tinh thần học hỏi về công tác chỉ đạo tổ nuôi dưỡng, sử dụng CNTT thành thạo, có nhiều sáng tạo trong việc xây dựng thực đơn và khẩu phần ăn cho trẻ, có tinh thần giúp đỡ chị em. Đề nghị xếp loại đ/c Mai: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
+ Khuyết điểm: Đôi lúc còn chưa mạnh dạn phát biểu, còn nể nang e dè.
3. Đ/c Đào Thị Thúy - Phó Hiệu trưởng - Trình phiếu đánh giá và phân loại, tự nhận mức: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Các ý kiến đóng góp:
+ Ưu điểm: Nhiệt tình, luôn có tinh thần học hỏi về công tác chỉ đạo chuyên môn, xây dựng môi trường học tập lấy trẻ làm trung tâm, có tinh thần giúp đỡ chị em. Nhất trí xếp loại đ/c Thúy: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.
+ Khuyết điểm: Đôi lúc còn chưa mạnh dạn phát biểu, còn nể nang e dè.
4. Đ/c Phạm Thị Hương - Viên chức - Trình phiếu đánh giá và phân loại, tự nhận mức: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Các ý kiến đóng góp:
+ Ưu điểm: Nhiệt tình, luôn có tinh thần học hỏi về công tác chuyên môn, có nhiều sáng tạo trong giảng dạy, có tinh thần giúp đỡ chị em. Đề nghị xếp loại: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
+ Khuyết điểm: Đôi lúc còn chưa mạnh dạn phát biểu, còn nể nang e dè.
5. Đ/c Hoàng Thị Thi - Viên chức - Trình phiếu đánh giá và phân loại, tự nhận mức: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Các ý kiến đóng góp:
+ Ưu điểm: Nhiệt tình, có năng lực chuyên môn, luôn có tinh thần học hỏi, có nhiều sáng tạo trong giảng dạy và xây dựng môi trường GD lấy trẻ làm trung tâm, có tinh thần giúp đỡ chị em. Hội nghị thống nhất xếp loại: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
+ Khuyết điểm: Đôi lúc còn chưa mạnh dạn phát biểu, còn nể nang e dè, chưa mạnh dạn phát biểu trước hội nghị tập thể.
6. Đ/c Ngô Thị Nga - Viên chức - Trình phiếu đánh giá và phân loại, tự nhận mức: Hoàn thành tốt  nhiệm vụ.
- Các ý kiến đóng góp:
+ Ưu điểm: Nhiệt tình, có năng lực chuyên môn, luôn có tinh thần học hỏi, có nhiều sáng tạo trong giảng dạy và XDMT học tập lấy trẻ làm trung tâm, có tinh thần giúp đỡ chị em. Nhất trí xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.
+ Khuyết điểm: Đôi lúc còn chưa mạnh dạn phát biểu, còn nể nang e dè, chưa mạnh dạn phát biểu trước hội nghị tập thể.
7. Đ/c Nguyễn Thị Thúy (1981) - Viên chức - Trình phiếu đánh giá và phân loại, tự nhận mức: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Các ý kiến đóng góp:
+ Ưu điểm: Nhiệt tình, luôn có tinh thần học hỏi, có tinh thần giúp đỡ chị em. Nhất trí xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.
+ Khuyết điểm: Còn chưa mạnh dạn phát biểu trước tập thể.
8. Đ/c Kiều Thị Hằng - Viên chức - Trình phiếu đánh giá và phân loại, tự nhận mức: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Các ý kiến đóng góp:
+ Ưu điểm: Nhiệt tình, luôn có tinh thần học hỏi, có tinh thần giúp đỡ chị em, có sáng tạo trong lĩnh vực chuyên môn và XDMT giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. Đề nghị xếp loại: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
+ Khuyết điểm: Còn chưa mạnh dạn phát biểu trước tập thể.
9. Đ/c Phạm Thị Như Ngọc - Viên chức - Trình phiếu đánh giá và phân loại, tự nhận mức: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Các ý kiến đóng góp:
+ Ưu điểm: Nhiệt tình, có năng lực chuyên môn, luôn có tinh thần học hỏi, có nhiều sáng tạo trong giảng dạy, cũng như trong các hoạt động phong trào. Nhất trí xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.
+ Khuyết điểm: Đôi lúc còn chưa mạnh dạn phát biểu trước tập thể, còn nể nang e dè.
10. Đ/c Lê Thị Thúy Bình - Viên chức - Trình phiếu đánh giá và phân loại, tự nhận mức: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Các ý kiến đóng góp:
+ Ưu điểm: Nhiệt tình, luôn có tinh thần học hỏi, có tinh thần giúp đỡ chị em. Nhất trí xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.
+ Khuyết điểm: Đôi lúc còn chưa mạnh dạn phát biểu, còn nể nang e dè, kỹ năng  sử dụng CNTT trong giảng dạy còn hạn chế.
11. Đ/c Hoàng Thị Hòa - Viên chức - Trình phiếu đánh giá và phân loại, tự nhận mức: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Các ý kiến đóng góp:
+ Ưu điểm: Nhiệt tình, luôn có tinh thần học hỏi, có tinh thần giúp đỡ chị em, có sáng tạo trong lĩnh vực chuyên môn và XDMT giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. Đề nghị xếp loại: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
+ Khuyết điểm: Còn chưa mạnh dạn phát biểu trong các hội nghị, còn nể nang e dè.
12. Đ/c Trịnh Thị Thu Hương - Viên chức - Trình phiếu đánh giá và phân loại, tự nhận mức: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Các ý kiến đóng góp:
+ Ưu điểm: Nhiệt tình, luôn có tinh thần học hỏi, chấp hành tốt kỷ luật lao động của đơn vị. Nhất trí xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.
+ Khuyết điểm: Còn chưa mạnh dạn phát biểu trong các hội nghị, còn nể nang e dè, chưa hòa đồng với chị em đồng nghiệp.
13. Đ/c Nguyễn Thị Tố Hương - Viên chức - Trình phiếu đánh giá và phân loại, tự nhận mức: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Các ý kiến đóng góp:
+ Ưu điểm: Nhiệt tình, luôn có tinh thần học hỏi, có ý thức cao trong công tác, làm tốt công tác tuyên truyền với PH, được phụ huynh tin tưởng. Nhất trí xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.
+ Khuyết điểm: Còn chưa mạnh dạn phát biểu trong các hội nghị, còn nể nang e dè, sử dụng CNTT trong giảng dạy còn hạn chế.
14. Đ/c Phạm Thị Duyên - Viên chức - Trình phiếu đánh giá và phân loại, tự nhận mức: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Các ý kiến đóng góp:
+ Ưu điểm: Nhiệt tình, luôn có tinh thần học hỏi, có tinh thần giúp đỡ chị em, có sáng tạo trong lĩnh vực chuyên môn và XDMT giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. Đề nghị xếp loại: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
+ Khuyết điểm: Đôi lúc còn chưa mạnh dạn phát biểu, còn nể nang e dè.
15. Đ/c Nguyễn Thị Hường - Viên chức - Trình phiếu đánh giá và phân loại, tự nhận mức: Hoàn thành tốt nhiệm vụ. \
- Các ý kiến đóng góp:
+ Ưu điểm: Nhiệt tình, chấp hành tốt các nội quy, quy chế của ngành, đơn vị, luôn có tinh thần học hỏi. Nhất trí xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.
+ Khuyết điểm: Còn chưa mạnh dạn phát biểu, còn nể nang e dè, sử dụng CNTT trong giảng dạy còn hạn chế.
16. Đ/c Nguyễn Thị Thu Hồng - Viên chức - Trình phiếu đánh giá và phân loại, tự nhận mức: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Các ý kiến đóng góp:
+ Ưu điểm: Nhiệt tình, luôn có tinh thần học hỏi, có tinh thần giúp đỡ chị em. Nhất trí xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.
+ Khuyết điểm: Còn chưa mạnh dạn phát biểu, còn nể nang e dè, sử dụng CNTT trong giảng dạy còn hạn chế.
17. Đ/c Lê Thị Mai Hương - Viên chức - Trình phiếu đánh giá và phân loại, tự nhận mức: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Các ý kiến đóng góp:
+ Ưu điểm: Nhiệt tình, luôn có tinh thần học hỏi, có tinh thần giúp đỡ chị em, có sáng tạo trong lĩnh vực chuyên môn và XDMT giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. Đề nghị xếp loại: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
+ Khuyết điểm: Đôi lúc còn chưa mạnh dạn phát biểu, còn nể nang e dè.
18. Đ/c Tạ Thị Thanh Dung - Viên chức - Trình phiếu đánh giá và phân loại, tự nhận mức: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Các ý kiến đóng góp:
+ Ưu điểm: Nhiệt tình, có tinh thần học hỏi, chấp hành tốt các nội quy, quy định của ngành và nhà trường. Nhất trí xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.
+ Khuyết điểm: Còn nể nang e dè trong giao tiếp, chưa mạnh dạn trong công tác phê và tự phê bình.
19. Đ/c Nguyễn Thị Hằng - Viên chức - Trình phiếu đánh giá và phân loại, tự nhận mức: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Các ý kiến đóng góp:
+ Ưu điểm: Nhiệt tình, có tinh thần học hỏi, chấp hành tốt các nội quy, quy định của ngành và nhà trường. Nhất trí xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.
+ Khuyết điểm: Đôi lúc còn chưa mạnh dạn phát biểu, còn nể nang e dè, chưa mạnh dạn trong công tác phê và tự phê bình.
20. Đ/c Lê Thị Tâm - Viên chức - Trình phiếu đánh giá và phân loại, tự nhận mức: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Các ý kiến đóng góp:
+ Ưu điểm: Nhiệt tình, có tinh thần học hỏi, chấp hành tốt các nội quy, quy định của ngành và nhà trường. Nhất trí xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.
+ Khuyết điểm: Còn nể nang e dè trong giao tiếp, chưa mạnh dạn trong công tác phê và tự phê bình.
21. Đ/c Nguyễn Thị Đức - Viên chức - Trình phiếu đánh giá và phân loại, tự nhận mức: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Các ý kiến đóng góp:
+ Ưu điểm: Nhiệt tình, có tinh thần học hỏi, chấp hành tốt các nội quy, quy định của ngành và nhà trường. Nhất trí xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.
+ Khuyết điểm: Còn nể nang e dè trong giao tiếp, chưa mạnh dạn trong công tác phê và tự phê bình.
22. Đ/c Nguyễn Thị Phương - Viên chức - Trình phiếu đánh giá và phân loại, tự nhận mức: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Các ý kiến đóng góp:
+ Ưu điểm: Nhiệt tình, có tinh thần học hỏi, chấp hành tốt các nội quy, quy định của ngành và nhà trường. Nhất trí xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.
+ Khuyết điểm: Còn nể nang e dè trong giao tiếp, chưa mạnh dạn trong công tác phê và tự phê bình.
23. Đ/c Nguyễn Thị Hoa - Viên chức - Trình phiếu đánh giá và phân loại, tự nhận mức: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Các ý kiến đóng góp:
+ Ưu điểm: Có ý thức và tinh thần học hỏi, chấp hành tốt các nội quy, quy định của ngành và nhà trường. Nhất trí xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.
+ Khuyết điểm: Còn nể nang e dè trong giao tiếp, chưa mạnh dạn trong công tác phê và tự phê bình.
24. Đ/c Đào Thị Trang - Viên chức - Trình phiếu đánh giá và phân loại, tự nhận mức: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Các ý kiến đóng góp:
+ Ưu điểm: Có tinh thần học hỏi, chấp hành đúng các nội quy, quy định của ngành và nhà trường. Nhất trí xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.
+ Khuyết điểm: Còn nể nang e dè trong giao tiếp, chưa mạnh dạn trong công tác phê và tự phê bình.
25. Đ/c Lưu Thị Hương - Viên chức - Trình phiếu đánh giá và phân loại, tự nhận mức: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Các ý kiến đóng góp:
+ Ưu điểm: Có tinh thần học hỏi, chấp hành đúng các nội quy, quy định của ngành và nhà trường. Nhất trí xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.
+ Khuyết điểm: Còn e dè, chưa linh hoạt trong giao tiếp và ứng xử, trong giảng dạy còn hạn chế về năng lực, việc sử dụng CNTT còn hạn chế.
26. Đ/c Lê Thị Tuyết - Viên chức - Trình phiếu đánh giá và phân loại, tự nhận mức: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Các ý kiến đóng góp:
+ Ưu điểm: Có tinh thần học hỏi, chấp hành đúng các nội quy, quy định của ngành và nhà trường. Nhất trí xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.
+ Khuyết điểm: Đôi lúc còn chưa kiềm chế được lời nói của bản thân trong giao tiếp, sử dụng CNTT còn hạn chế.
27. Đ/c Nguyễn Thị Tuân - Viên chức - Trình phiếu đánh giá và phân loại, tự nhận mức: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Các ý kiến đóng góp:
+ Ưu điểm: Có tinh thần học hỏi, chấp hành đúng các nội quy, quy định của ngành và nhà trường. Nhất trí xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.
+ Khuyết điểm: Còn nể nang e dè trong giao tiếp, chưa mạnh dạn trong công tác phê và tự phê bình.
28. Đ/c Đào Thị Hường - Viên chức - Trình phiếu đánh giá và phân loại, tự nhận mức: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Các ý kiến đóng góp:
+ Ưu điểm: Có ý thức và tinh thần học hỏi, chấp hành tốt các nội quy, quy định của ngành, nhà trường. Nhất trí xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.
+ Khuyết điểm: Còn nể nang e dè trong giao tiếp, chưa mạnh dạn trong công tác phê và tự phê bình.
29. Đ/c Tạ Thị Dương - Viên chức - Trình phiếu đánh giá và phân loại, tự nhận mức: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Các ý kiến đóng góp:
+ Ưu điểm: Có ý thức và tinh thần học hỏi, chấp hành tốt các nội quy, quy định của ngành, nhà trường. Nhất trí xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.
+ Khuyết điểm: Còn nể nang e dè trong giao tiếp, chưa mạnh dạn tự tin và quyết đoán.
30. Đ/c Nguyễn Thị Thơm - Viên chức - Trình phiếu đánh giá và phân loại, tự nhận mức: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Các ý kiến đóng góp:
+ Ưu điểm: Có ý thức và tinh thần học hỏi, chấp hành tốt các nội quy, quy định của ngành, nhà trường. Nhất trí xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.
+ Khuyết điểm: Còn nể nang e dè trong giao tiếp, chưa mạnh dạn tự tin và quyết đoán.
31. Đ/c Hoàng Thị Thúy - Viên chức - Trình phiếu đánh giá và phân loại, tự nhận mức: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Các ý kiến đóng góp:
+ Ưu điểm: Có ý thức và tinh thần học hỏi, chấp hành tốt các nội quy, quy định của ngành, nhà trường. Nhất trí xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.
+ Khuyết điểm: Còn nể nang e dè trong giao tiếp, chưa mạnh dạn trong công tác phê và tự phê bình.
32. Đ/c Lê Thị Thanh Yên - Viên chức - Trình phiếu đánh giá và phân loại, tự nhận mức: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Các ý kiến đóng góp:
+ Ưu điểm: Nhiệt tình, luôn có tinh thần học hỏi, có tinh thần giúp đỡ chị em, có sáng tạo trong lĩnh vực chuyên môn và XDMT giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. Đề nghị xếp loại: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
+ Khuyết điểm: Còn nể nang e dè trong giao tiếp, chưa mạnh dạn trong công tác phê và tự phê bình.
33. Đ/c Lê Thị Bình- Viên chức - Trình phiếu đánh giá và phân loại, tự nhận mức: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Các ý kiến đóng góp:
+ Ưu điểm: Có ý thức và tinh thần học hỏi, chấp hành tốt các nội quy, quy định của ngành, nhà trường. Nhất trí xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.
+ Khuyết điểm: Còn nể nang e dè trong giao tiếp, chưa mạnh dạn trong công tác phê và tự phê bình.
34. Đ/c Nguyễn Bích Huệ- Viên chức - Trình phiếu đánh giá và phân loại, tự nhận mức: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Các ý kiến đóng góp:
+ Ưu điểm: Có ý thức và tinh thần học hỏi, chấp hành tốt các nội quy, quy định của ngành, nhà trường. Nhất trí xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.
+ Khuyết điểm: Còn nể nang e dè trong giao tiếp, chưa mạnh dạn trong công tác phê và tự phê bình.
35. Đ/c Nguyễn Thị Thanh - Viên chức - Trình phiếu đánh giá và phân loại, tự nhận mức: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Các ý kiến đóng góp:
+ Ưu điểm: Có ý thức và tinh thần học hỏi, chấp hành tốt các nội quy, quy định của ngành, nhà trường. Đề nghị xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.
+ Khuyết điểm: Còn nể nang e dè trong giao tiếp, chưa mạnh dạn trong công tác phê và tự phê bình.
36. Đ/c Nguyễn Thị Thạch Anh - Viên chức - Trình phiếu đánh giá và phân loại, tự nhận mức: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Các ý kiến đóng góp:
+ Ưu điểm: Có ý thức và tinh thần học hỏi, chấp hành tốt các nội quy, quy định của ngành, nhà trường. Nhất trí xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.
+ Khuyết điểm: Còn nể nang e dè trong giao tiếp, chưa mạnh dạn trong công tác phê và tự phê bình.
37. Đ/c Nguyễn Thị Anh - Viên chức - Trình phiếu đánh giá và phân loại, tự nhận mức: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Các ý kiến đóng góp:
+ Ưu điểm: Nhiệt tình, luôn có tinh thần học hỏi, có tinh thần giúp đỡ chị em, có sáng tạo trong lĩnh vực chuyên môn và XDMT giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. Đề nghị xếp loại: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
+ Khuyết điểm: Còn nể nang e dè trong giao tiếp, chưa mạnh dạn trong công tác phê và tự phê bình.
38. Đ/c Đào Thị Hằng - Viên chức - Trình phiếu đánh giá và phân loại, tự nhận mức: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Các ý kiến đóng góp:
+ Ưu điểm: Có ý thức, có tinh thần học hỏi, chấp hành tốt các nội quy, quy định của ngành và nhà trường. Nhất trí xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.
+ Khuyết điểm: Làm việc đôi khi còn chưa khoa học, chậm chạp và chưa linh hoạt trong chuyên môn.
39. Đ/c Lê Thị Giang - Viên chức - Trình phiếu đánh giá và phân loại, tự nhận mức: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Các ý kiến đóng góp:
+ Ưu điểm: Chấp hành đúng các nội quy, quy định của ngành và nhà trường, có nhiều cố gắng vươn lên trong công. Nhất trí xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.
+ Khuyết điểm: Làm việc đôi khi còn chưa khoa học, chậm chạp và chưa linh hoạt trong chuyên môn.
40. Đ/c Nguyễn Trung Tín - HĐ 68 - Trình phiếu đánh giá và phân loại, tự nhận mức: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Các ý kiến đóng góp:
+ Ưu điểm: Nhiệt tình, có tinh thần học hỏi, nhanh nhẹn, có trách nhiệm với công việc được giao. Nhất trí xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.
+ Khuyết điểm: Còn chưa mạnh dạn phát biểu trước tập thể.
41. Đ/c Hoàng Văn Tiến - HĐ 68 - Trình phiếu đánh giá và phân loại, tự nhận mức: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Các ý kiến đóng góp:
+ Ưu điểm: Nhiệt tình, có tinh thần học hỏi, có tinh thần trách nhiệm với công việc được giao. Nhất trí xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.
+ Khuyết điểm: Còn chưa mạnh dạn, tự tin, chưa linh hoạt xử lý trong công việc chuyên môn và chưa mạnh dạn phát biểu trước tập thể.
42. Đ/c Nguyễn Thị Giang - NVND - Trình phiếu đánh giá và phân loại, tự nhận mức: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Các ý kiến đóng góp:
+ Ưu điểm: Nhiệt tình, có tinh thần học hỏi, có tinh thần trách nhiệm với công việc được giao, có nhiều sáng tạo trong việc xây dựng khẩu phần ăn cho trẻ. Đề nghị xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.
+ Khuyết điểm: Còn chưa mạnh dạn, tự tin, chưa quyết đoán đối với công tác được giao và chưa mạnh dạn phát biểu trước tập thể.
43. Đ/c Nguyễn Thị Thủy - NVND - Trình phiếu đánh giá và phân loại, tự nhận mức: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Các ý kiến đóng góp:
+ Ưu điểm: Nhiệt tình, có tinh thần học hỏi, có tinh thần trách nhiệm với công việc được giao, có nhiều sáng tạo trong việc chế biến các món ăn cho trẻ. Nhất trí xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.
+ Khuyết điểm: Còn chưa mạnh dạn, tự tin, chưa quyết đoán đối với công tác được giao và chưa mạnh dạn phát biểu trước tập thể.
44. Đ/c Nguyễn Thị Thơm - NVND - Trình phiếu đánh giá và phân loại, tự nhận mức: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Các ý kiến đóng góp:
+ Ưu điểm: Nhiệt tình, có tinh thần học hỏi, có tinh thần trách nhiệm với công việc được giao. Nhất trí xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.
+ Khuyết điểm: Đôi lúc còn nóng nảy, nói to.
45. Đ/c Nguyễn Thị Hường - NVND - Trình phiếu đánh giá và phân loại, tự nhận mức: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Các ý kiến đóng góp:
+ Ưu điểm: Nhiệt tình, có tinh thần học hỏi, có tinh thần trách nhiệm với công việc được giao. Nhất trí xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.
+ Khuyết điểm: Còn chưa mạnh dạn, tự tin, chưa quyết đoán đối với công tác được giao và chưa mạnh dạn phát biểu trước tập thể.
46. Đ/c Nguyễn Thị Liêm - NVND - Trình phiếu đánh giá và phân loại, tự nhận mức: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Các ý kiến đóng góp:
+ Ưu điểm: Nhiệt tình, có tinh thần học hỏi, có tinh thần trách nhiệm với công việc được giao. Nhất trí xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.
+ Khuyết điểm: Còn chưa mạnh dạn, tự tin, chưa quyết đoán đối với công tác được giao và chưa mạnh dạn phát biểu trước tập thể.
47. Đ/c Tạ Minh Nguyệt - NVND - Trình phiếu đánh giá và phân loại, tự nhận mức: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Các ý kiến đóng góp:
+ Ưu điểm: Nhiệt tình, có tinh thần học hỏi, có tinh thần trách nhiệm với công việc được giao. Nhất trí xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.
+ Khuyết điểm: Còn chưa mạnh dạn, tự tin, chưa quyết đoán đối với công tác được giao và chưa mạnh dạn phát biểu trước tập thể.
48. Đ/c Lê Thị Quỳnh - NVND - Trình phiếu đánh giá và phân loại, tự nhận mức: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Các ý kiến đóng góp:
+ Ưu điểm: Nhiệt tình, có tinh thần học hỏi, có tinh thần trách nhiệm với công việc được giao, trong công tác nấu ăn cho trẻ. Nhất trí xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.
+ Khuyết điểm: Còn chưa mạnh dạn, tự tin, chưa quyết đoán đối với công tác được giao và chưa mạnh dạn phát biểu trước tập thể.
49. Đ/c Nguyễn Thị Tâm - NVND - Trình phiếu đánh giá và phân loại, tự nhận mức: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Các ý kiến đóng góp:
+ Ưu điểm: Nhiệt tình, có tinh thần học hỏi, có tinh thần trách nhiệm với công việc được giao. Nhất trí xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.
+ Khuyết điểm: Còn chưa mạnh dạn, tự tin, chưa quyết đoán đối với công tác được giao và chưa mạnh dạn phát biểu trước tập thể.
* Sau khi tổng hợp các nhận xét, phân loại và đánh giá của toàn thể viên chức và LĐHĐ theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP thuộc trường MN Mỹ Hưng, đồng chí Nhữ Thị Thủy - Hiệu trưởng trường MN Mỹ Hưng thống nhất phân loại và đánh giá viên chức và lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP năm học 2021 - 2022, như sau:

 
TT Họ và tên Đối tượng Xếp loại Lưu ý
1 Nguyễn Thị Mai Viên chức HTXSNV  
2 Đào Thị Thúy Viên chức HTTNV  
3 Phạm Thị Hương Viên chức HTXSNV  
4 Hoàng Thị Thi Viên chức HTXSNV  
5 Ngô Thị Nga Viên chức HTTNV  
6 Nguyễn Thị Thúy (1981) Viên chức HTTNV  
7 Phạm Thị Như Ngọc Viên chức HTTNV  
8 Lê Thị Thanh Yên Viên chức HTXSNV  
9 Tạ Thị Dương Viên chức HTTNV  
10 Nguyễn Thị Hằng Viên chức HTTNV  
11 Nguyễn Thị Anh Viên chức HTXSNV  
12 Kiều Thị Hằng Viên chức HTXSNV  
13 Trịnh Thị Thu Hương Viên chức HTTNV  
14 Hoàng Thị Thúy Viên chức HTTNV  
15 Nguyễn Thị Tố Hương Viên chức HTTNV  
16 Phạm Thị Duyên Viên chức HTXSNV  
17 Đào Thị Trang Viên chức HTTNV  
18 Lê Thị Bình Viên chức HTTNV  
19 Nguyễn Thị Thanh Viên chức HTTNV  
20 Nguyễn Thị Phương Viên chức HTTNV  
21 Tạ Thị Thanh Dung Viên chức HTTNV  
22 Nguyễn Thị Thu Hồng Viên chức HTTNV  
`23 Nguyễn Thị Thạch Anh Viên chức HTTNV  
24 Đào Thị Hằng Viên chức HTTNV  
25 Nguyễn Thị Hường Viên chức HTTNV  
26 Lê Thị Tâm Viên chức HTTNV  
27 Lê Thị Mai Hương Viên chức HTTNV  
28 Đào Thị Hường Viên chức HTTNV  
29 Hoàng Thị Hòa Viên chức HTTNV  
30 Nguyễn Bích Huệ Viên chức HTXSNV  
31 Nguyễn Thị Hoa Viên chức HTTNV  
32 Nguyễn Thị Đức Viên chức HTXSNV  
33 Lê Thị Thúy Bình Viên chức HTTNV  
34 Nguyễn Thị Tuân Viên chức HTTNV  
35 Nguyễn Thị Thơm Viên chức HTTNV  
36 Lưu Thị Hương Viên chức HTTNV  
37 Lê Thị Tuyết Viên chức HTTNV  
38 Lê Thị Giang Viên chức HTTNV  
39 Hoàng Văn Tiến HĐ 68 HTTNV  
40 Nguyễn Trung Tín HĐ 68 HTTNV  
41 Nguyễn Thị Thơm NVND HTTNV  
42 Nguyễn Thị Liêm NVND HTTNV  
43 Nguyễn Thị Hường NVND HTTNV  
44 Nguyễn Thị Tâm NVND HTTNV  
45 Tạ Minh Nguyệt NVND HTTNV  
46 Lê Thị Quỳnh NVND HTTNV  
47 Nguyễn Thị Giang NVND HTTNV  
48 Nguyễn Thị Thuỷ NVND HTTNV  
III. KẾT LUẬN:
Căn cứ vào nội dung và các ý kiến phát biểu của các thành viên trong hội nghị, đồng chí chủ tọa hội nghị đã kết luận như sau: Trong số 49 đ/c có tên trong danh sách, kết quả xếp loại cuối cùng của Hiệu trưởng là:
- Xếp loại HTXSNV gồm: 10 đ/c (BGH: 01; GV: 09; NV: 0)
- Xếp loại HTTNV gồm: 38 đ/c (GV: 26, NV: 12)
- Xếp loại HTNV gồm: 0 đ/c
Cuộc họp kết thúc vào hồi 17h00 cùng ngày. Biên bản được đọc thông qua cho mọi người cùng nghe và thống nhất với nội dung trên./.

 
THƯ KÝPhạm Thị Hương
CHỦ TRÌ CUỘC HỌP
Hiệu trưởng


Nhữ Thị Thủy

 

Tác giả: Nhữ Thị Thuỷ

Nguồn tin: Công tác đánh giá xếp loại CB,CC,VC:

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://nukeviet.vn là vi phạm bản quyền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây