Kế hoạch triển khai phong trào thi đua đổi mới sáng tạo trong quản lý dạy và học năm học 2021-2022

Thứ năm - 02/06/2022 17:36
UBND HUYỆN THANH OAI
TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
Số: 159/QĐ-MNMH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Mỹ Hưng, ngày 27 tháng 8 năm 2021

KẾ HOẠCH
Thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” Trường mầm non Mỹ Hưng năm học 2021 - 2022


Căn cứ Kế hoạch số 1374/KH-BGD ĐT ngày 02/01/2020 về Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” ngành giáo dục giai đoạn 2020 - 2025; Các văn bản hướng dẫn thực hiện của Sở GD&ĐT Hà Nội, Phòng GD&ĐT Thanh Oai về việc thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” ngành giáo dục giai đoạn 2020 - 2025;
Căn cứ tình hình thực tế về công tác tổ chức và thực hiện các phong trào thi đua của đơn vị, Trường mầm non Mỹ Hưng xây dựng kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” năm học 2021 - 2022. Cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Mục đích:
- Đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế;
- Tiếp tục xây dựng môi trường giáo dục mở, xanh, sạch đẹp, thân thiện, an toàn, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; chú trọng đổi mới công tác quản lý giáo dục và quản trị nhà trường; phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo của đội ngũ nhà giáo trong công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học; khơi dậy tinh thần chủ động, tích cực, sáng tạo của học sinh trong học tập, rèn luyện, khởi nghiệp;
 Kịp thời phát hiện và tôn vinh những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới tiêu biểu trong quản lý, giảng dạy và học tập; từ đó nhân rộng, tạo bước chuyển biến rõ rệt trong nhà trường.
2. Yêu cầu:
Việc triển khai thực hiện phong trào thi đua là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị.
- Phong trào thi đua phải được triển khai sâu rộng trong đơn vị với hình thức, nội dung, các tiêu chí thi đua thiết thực phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế.
- Hiệu trưởng có trách nhiệm chỉ đạo và tổ chức thực hiện phong trào thi đua, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện; kịp thời phát hiện mô hình mới, nhân tố mới để bồi dưỡng, nhân rộng và tôn vinh.
II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG PHONG TRÀO THI ĐUA:
1. Đối tượng:
a. Tập thể: Trường mầm non Mỹ Hưng
b. Cá nhân: Cán bộ quản lý, GV,NV, học sinh trường mầm non Mỹ Hưng
2. Nội dung:
a. Đối với tập thể:
Quán triệt sâu sắc, vận dụng sáng tạo tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với Chỉ thị 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
- Tiếp tục triển khai các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động như: “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”
- Kiến tạo và hỗ trợ, phục vụ để mỗi cán bộ, nhà giáo, nhân viên, học sinh trong trường MN Mỹ Hưng có môi trường sư phạm để làm việc và học tập thuận lợi nhất, phát huy tối đa khả năng, phẩm chất và năng lực cá nhân; tích cực, chủ động đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy theo hướng tiếp cận năng lực, ứng dụng PPGD tiên tiến trong hoạt động GD trẻ, tăng cường kỹ năng ứng dụng và thực hành CNTT, chú trọng đạo đức nghề nghiệp và hiểu biết xã hội.
- Tổ chức tôn vinh, khen thưởng kịp thời, đúng người, đúng việc, tạo động lực hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị tại đơn vị; quan tâm khen thưởng các đoàn thể, cá nhân, người lao động trực tiếp tại đơn vị; chú trọng phát hiện, lựa chọn và xây dựng các gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua "Nhà giáo Mỹ Hưng đoàn kết, tâm huyết, chuyên nghiệp, sáng tạo"“Xây dựng trường mầm non xanh-an toàn-thân thiện-hạnh phúc” để thực hiện; tăng cường thời lượng để truyền thông về các phong trào thi đua, tấm gương người tốt, việc tốt trên các chuyên trang, chuyên mục, tạo sự lan tỏa, truyền cảm hứng trong công tác quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục và học tập.
b. Đối với cá nhân:
Từng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong nhà trường, phải là tấm gương về đạo đức, tự học tập, rèn luyện cho học sinh noi theo; thường xuyên cập nhật các phương pháp giáo dục tiên tiến, để có nhiều giải pháp thực hiện đổi mới, sáng tạo trong công tác quản lý, chăm sóc, giáo dục, giảng dạy, nghiên cứu khoa học, tích cực học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.
- Học sinh có ý thức chủ động, tích cực, sáng tạo vượt khó vươn lên trong học tập, rèn luyện; có kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm công dân, xã hội; có hành vi, nghĩa cử cao đẹp khi gặp các trường hợp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn trong cuộc sống; tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện, thiện nguyện vì cộng đồng.
III. TIÊU CHUẨN, HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN XÉT KHEN THƯỞNG:
1. Tiêu chuẩn đánh giá:
a. Đối với tập thể:
Tổ chức thực hiện các phong trào thi đua thiết thực, đạt hiệu quả cao; kiến tạo, hỗ trợ, phục vụ để mỗi cán bộ quản lý, nhà giáo, học sinh có môi trường sư phạm thuận lợi, phát huy tối đa phẩm chất, năng lực cá nhân; khuyến khích cá nhân tự nguyện tham gia phong trào thi đua.
b. Đối với cá nhân:
- Đối với cán bộ quản lý: Có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu chấp hành tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tập thể do cá nhân lãnh đạo, phải có phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả; có nhiều giải pháp đổi mới, sáng tạo trong công tác quản lý, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và các hoạt động giáo dục, được tập thể ghi nhận; đoàn kết, dân chủ, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ.
Đối với giáo viên, nhân viên: Có phẩm chất đạo đức tốt, luôn gương mẫu, chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thường xuyên cập nhật các phương pháp giáo dục tiên tiến, có nhiều giải pháp đổi mới, sáng tạo trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục, giảng dạy, nghiên cứu khoa học; tích cực học tập, nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ được tập thể ghi nhận về chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có nhiều giải pháp đổi mới, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đạt hiệu quả thiết thực, được tập thể ghi nhận.
- Đối với học sinh: Đạt thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện, các hoạt động trải nghiệm sáng tạo; đi học chuyên cần; có hành vi, nghĩa cử cao đẹp; tích cực tham gia các hoạt động trải nghiệm, các cuộc thi do phòng GD và Nhà trường tổ chức và các hoạt động tình nguyện giúp đỡ các bạn có hoàn cảnh gia đình khó khăn, vì cộng đồng được nhà trường, tổ chức có thẩm quyền ghi nhận.
2. Hình thức và thời gian khen thưởng:
Kết thúc năm học Ban giám hiệu nhà trường tổ chức lựa chọn các cá nhân có nhiều đổi mới, sáng tạo trong công tác quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục và học tập, đạt thành tích tiêu biểu xuất sắc trong việc thực hiện các phong trào thi đua đề nghị cấp trên khen thưởng.
IV. PHÁT HIỆN, LỰA CHỌN, TÔN VINH:
1. Phát hiện giới thiệu:
Định kỳ hàng tháng, kết thúc học kỳ, kết thúc năm học, các Tổ chuyên môn tổ chức họp đánh giá, lựa chọn, suy tôn các cá nhân có thành tích đổi mới, sáng tạo trong công tác quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ; Tổ chức thẩm định minh chứng, sản phẩm, biểu dương khen thưởng, đồng thời, tuyên truyền, phổ biến nhân rộng các điển hình tiên tiến trên trang thông tin điện tử của đơn vị và các trang thông tin khác của nhà trường.
Giới thiệu đề nghị nhà trường và các cấp khen thưởng đảm bảo tính chính xác.
2. Lựa chọn, tôn vinh các cá nhân:
Các Tổ chuyên môn, văn phòng hành chính tổ chức họp đánh giá, giới thiệu các điển hình tiên tiến tiêu biểu, xuất sắc nhất kèm theo bản tóm tắt thành tích nổi bật, các sản phẩm sáng tạo, minh chứng theo tháng, học kỳ gửi về Ban giám hiệu nhà trường để tổng hợp.
Ban giám hiệu: Thẩm định lại kết quả, thống nhất ra QĐ khen thưởng tại đơn vị, đồng thời gửi kết quả lên cấp trên đề nghị cấp trên khen thưởng.
3. Hình thức tôn vinh:
Nhà trường tổ chức đánh giá, tuyên dương, khen thưởng các điển hình, tiêu biểu, xuất sắc trong các đợt phát động thi đua, sơ kết học kỳ I, tổng kết năm học của nhà trường. Đồng thời lập hồ sơ đề nghị cấp trên công nhận khen thưởng vào cuối năm học.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Ban giám hiệu:
Thực hiện xây dựng kế hoạch, triển khai kế hoạch đến 100% cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong toàn trường, chỉ đạo phối kết hợp với các Tổ chuyên môn, Tổ văn phòng hỗ trợ, đôn đốc đội ngũ thực hiện có hiệu quả. Kiểm tra, giám sát bồi dưỡng việc thực hiện phong trào của tập thể, cá nhân. Có trách nhiệm thẩm định kết quả, lựa chọn ra quyết định khen thưởng và lập hồ sơ đề nghị cấp trên khen thưởng.
2. Các Tổ chuyên môn:
Chủ động tham mưu đề xuất với Ban giám hiệu các nội dung bồi dưỡng, tham gia vào công tác tổ chức đánh giá, bồi dưỡng, đề xuất tuyên dương, khen thưởng các điển hình, tiêu biểu, xuất sắc cho các thành viên trong tổ.
Trên đây là kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” của trường mầm non Mỹ Hưng năm học 2021 - 2022. Nhà trường yêu cầu các Tổ chuyên môn, giáo viên, nhân viên thực hiện nghiêm túc và hiệu quả./.
  Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT T.Oai (để b/c);
- Trường MNMH (để t/h);
 - Lưu VP./.
HIỆU TRƯỞNG

Nhữ Thị Thuỷ

 

Tác giả: Nhữ Thị Thuỷ

Nguồn tin: Công tác quản lý chỉ đạo::

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://nukeviet.vn là vi phạm bản quyền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây