Kế hoạch BDCM hè cho đội ngũ CBQL,GV,NV năm 2022

Thứ tư - 29/06/2022 23:44
PHÒNG GD&ĐT THANH OAI          TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
 
 

Số: 38/KH-MNMH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 

                        Mỹ Hưng, ngày 24 tháng 6 năm 2022

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN HÈ
CHO GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN NĂM 2022

Thực hiện công văn số 1394/SGDĐT-GDMN ngày 19/5/2022 của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc hướng dẫn tổ chức hoạt động hè cho học sinh năm 2022; Kế hoạch số 517/KH-PGDĐT ngày 25/5/2022 của Phòng GD&ĐT Huyện Thanh Oai về kế hoạch tổ chức hoạt động hè cho học sinh năm 2022 ngành GD&ĐT Thanh Oai;
Căn cứ Kế hoạch số 28/KH-MNMH ngày 25/5/2022 về Kế hoạch chỉ đạo và tổ chức hoạt động hè năm 2022 của trường MN Mỹ Hưng;
Căn cứ vào kết quả và tình hình thực tế về chất lượng đội ngũ giáo viên, chất lượng của học sinh năm học 2021 - 2022;
Căn cứ vào thực trạng và nhu cầu bồi dưỡng đội ngũ GVMN của nhà trường, trường mầm non Mỹ Hưng  xây dựng kế hoạch bồi dưỡng hè 2022 cho CBQL, giáo viên, nhân viên trong trường như sau:
I. MỤC TIÊU.
- Giúp cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ. Nắm được quan điểm, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước về giáo dục mầm non, nhận thức tư tưởng chính trị, đạo đức nghề nghiệp, chuẩn giáo viên Mầm non. Nâng cao phẩm chất, đạo đức, lối sống, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ và trong công tác phòng chống dịch Covid-19.
- Nâng cao chất lượng thực hiện chương trình GDMN;
          - Nâng cao kỹ năng chăm sóc, nuôi dưỡng GD và kỹ năng tuyên truyền;
- Nâng cao ý thức tự học, tự nghiên cứu và ý thức cập nhật thông tin.
II. NỘI DUNG BỒI DƯỠNG.
- Bồi dưỡng nhận thức về chính trị, tư tưởng, bao gồm: Đường lối, chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về Giáo dục, đặc biệt tiếp tục đi sâu, rộng phong trào: "Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm và xây dựng trường, lớp mầm non hạnh phúc" và các văn bản liên quan đến ngành.
- Bồi dưỡng về về tăng cường giải pháp phòng chống bạo lực học đường và thực hiện quy tắc ứng xử trong trường học cho đội ngũ CB,GV,NV.
- Bồi dưỡng về kỹ năng giáo dục và tuyên truyền về công tác phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch Covid-19.
- Bồi dưỡng nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm cho cán bộ giáo viên, nhân viên:
+ Tiếp tục củng cố nội dung, chương trình GDMN.
+ Củng cố nội dung, chương trình GDMN và cách lựa chọn đề tài, hoạt động giáo dục đảm bảo cân đối ở các lĩnh vực.
+ Bồi dưỡng việc ứng dụng phương pháp GD tiên tiến STEAM.
+ Bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng CNTT trong việc sử dụng các phần mềm miễn phí để XD video bài giảng, XD bài giảng Powerpoint, bài giảng E-learning.
+ Bồi dưỡng kỹ năng tổ chức hoạt động lĩnh vực GD thẩm mỹ, lĩnh vực phát triển nhận thức, phát triển ngôn ngũ và đi sâu vào việc bồi dưỡng“Xây dựng trường MN lấy trẻ làm trung tâm”, “Xây dựng trường, lớp mầm non hạnh phúc”.
+ Tổ chức hoạt động góc.
+ Củng cố về việc thực hiện hồ sơ sổ sách của giáo viên.
+ Củng cố kỹ năng, quy trình chăm sóc trẻ; kỹ năng xử lý ban đầu các tai nạn thường gặp trong trường MN.
+ Củng cố cách hình thành, giáo dục kỹ năng sống cho trẻ trong trường MN.
+ Củng cố phương pháp dạy học tích cực, lấy trẻ làm trung tâm và cách tiếp cận với phương tiện dạy học hiện đại.
+ BD kỹ năng sử dụng phần mềm QLGD.
+ Củng cố cách thực hiện chương trình bồi dưỡng thường xuyên.
- Bồi dưỡng nâng cao trình độ tin học, đàn, hát cho cán bộ giáo viên nhân viên.
- Bồi dưỡng cách sử dụng nguyên vật liệu để làm ĐDĐC, trang trí lớp và XD môi trường học tập lấy trẻ làm trung tâm cho trẻ.
- Tiếp tục bồi dưỡng cách đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, PHT và giáo viên mầm non theo thông tư 25/2018/TT-BGD ĐT về Chuẩn Hiệu trưởng và Thông tư 26/2018/TT-BGD ĐT về chuẩn GVMN.
III. KẾ HOẠCH CỤ THỂ:
1. Bồi dưỡng nhận thức:
 Đạo đức Nhà giáo (QĐ số 16/QĐ-BGD); phong trào: "Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm và xây dựng trường, lớp mầm non hạnh phúc"; Phổ cập trẻ 5 tuổi; Đánh giá trường Mầm non, đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp GVMN, tăng cường giải pháp phòng chống bạo lực học đường và thực hiện Quy tắc ứng xử trong trường học cho đội ngũ CB,GV,NV. Thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua với chủ đề “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” và phong trào thi đua "Nhà giáo Mỹ Hưng đoàn kết, tâm huyết, chuyên nghiệp, sáng tạo" công tác phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch Covid-19.
2. Bồi dưỡng nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm:
- Củng cố và bồi dưỡng thực hiện chương trình GDMN và kỹ năng ứng dụng PPGD tiên tiến STEAM trong việc tổ chức các HĐGD cho trẻ.
+ Củng cố nội dung, chương trình GDMN và cách lựa chọn đề tài, hoạt động giáo dục đảm bảo cân đối ở các lĩnh vực.
+ Hoạt động giáo dục lĩnh vực phát triển thẩm mỹ, phát triển nhận thức, phát triển ngôn ngữ.
+ Hoạt động góc.
- Củng cố phương pháp dạy học tích cực, lấy trẻ làm trung tâm, cách tiếp cận với phương tiện dạy học hiện đại và phương pháp giáo dục Steam.
- Bồi dưỡng nâng cao kiến thức, nội dung theo nhu cầu của giáo viên.
- Bồi dưỡng kỹ năng tổ chức hoạt động lĩnh vực GD thẩm mỹ, lĩnh vực phát triển nhận thức, phát triển ngôn ngũ và đi sâu vào việc bồi dưỡng“Xây dựng trường MN lấy trẻ làm trung tâm”, “Xây dựng trường mầm non xanh-an toàn-thân thiện-hạnh phúc”. 
- Củng cố kỹ năng, quy trình chăm sóc trẻ; kỹ năng xử lý ban đầu các tai nạn thường gặp trong trường MN.
- BD kỹ năng ứng dụng CNTT trong việc sử dụng các phần mềm miễn phí để XD video bài giảng, XD bài giảng Powerpoint, bài giảng E-learning, khai thác mạng, sử dụng trang website và violet của trường...
-  Củng cố cách hình thành kỹ năng sống cho trẻ trong trường MN.
- Bồi dưỡng việc tích hợp nội dung giáo dục về tài nguyên và môi trường biển, hải đảo vào chương trình giáo dục mầm non.
- Công tác thực hiện và quản lý hồ sơ sổ sách tại nhóm lớp.
- Phương pháp tích hợp các nội dung giáo dục BVMT; GD sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; GD vệ sinh, dinh dưỡng; GDATGT; GD hòa nhập trẻ khuyết tật.
- Củng cố kĩ năng tuyên truyền; kỹ năng trao đổi với phụ huynh.
- Bồi dưỡng công tác viết SKKN.
- Bồi dưỡng nâng cao về cách sử dụng nguyên vật liệu để làm ĐDĐC, trang trí lớp, XD môi trường học tập lấy trẻ làm trung tâm, XD trường lớp MN hạnh phúc.
- Bồi dưỡng cách tính khẩu phần ăn cho trẻ, cách chế biến thức ăn cho trẻ cho nhân viên nuôi dưỡng.
- Bồi dưỡng về kỹ năng giáo dục và tuyên truyền về công tác phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch Covid-19.
- Bồi dưỡng nâng cao trình độ đào tạo.
IV. PHƯƠNG THỨC - THỜI GIAN:
1. Hình thức bồi dưỡng :
1.1. Hình thức bồi dưỡng lý thuyết:
+ Bồi dưỡng tập trung: Học viên nghe giảng, giải đáp thắc mắc; dự giờ kiến tập hoạt động giáo dục trong đơn vị;
+ Bồi dưỡng theo nhóm, cá nhân: kết hợp tài liệu; ghi chép tóm tắt nội dung BD.
1.2. Hình thức tổ chức hoạt động giới thiệu thực tế:
+ Tổ chức giới thiệu các hoạt động giáo dục, xây dựng môi trường giáo dục; hướng dẫn làm đồ dùng, đồ chơi từ nguyên liệu phế thải và ứng dụng PPGD tiên tiến STEAM, lồng ghép nội dung GD về phòng chống dịch bệnh đặc biệt là dịch Covid-19.
1.3. Hình thức tổ chức bồi dưỡng: Tổ chức bồi dưỡng theo chuyên đề, tại phòng họp hội đồng của nhà trường.
2. Thời gian bồi dưỡng :
Tháng 7 năm 2022, cụ thể như sau:
 
Dự kiến thời gian
Nội dung bồi dưỡng

Đối tượng

Người thực hiện14/7/2022
(Thứ 5)
- Bồi dưỡng nhận thức về chính trị, tư tưởng, bao gồm: Đường lối, chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về Giáo dục, đặc biệt tiếp tục đi sâu, rộng phong trào: “Xây dựng trường mầm non xanh-an toàn-thân thiện-hạnh phúc” và các văn bản liên quan đến ngành.
- Bồi dưỡng về về tăng cường giải pháp phòng chống bạo lực học đường và thực hiện Quy tắc ứng xử trong trường học cho đội ngũ CB,GV,NV.
- Bồi dưỡng về kỹ năng giáo dục và tuyên truyền về công tác phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch Covid-19.
- Củng cố và BD thực hiện chương trình GDMN.


CB,GV,NV


Nhữ Thị Thủy
Nguyễn Thị Mai
Phạm T Hương

16/7/2022
(Thứ 6)
 
- Bồi dưỡng nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm cho cán bộ giáo viên, nhân viên:
+ Củng cố nội dung, chương trình GDMN và cách lựa chọn đề tài, hoạt động giáo dục đảm bảo cân đối ở các lĩnh vực.
+ Bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng PPGD tiên tiến STEAM trong HĐGD trẻ.
+ Bồi dưỡng kỹ năng tổ chức hoạt động lĩnh vực GD thẩm mỹ, lĩnh vực phát triển nhận thức, phát triển ngôn ngũ và đi sâu vào việc bồi dưỡng“Xây dựng trường MN lấy trẻ làm trung tâm”, “Xây dựng trường MN xanh-an toàn-thân thiện-hạnh phúc”. Tổ chức hoạt động góc.
- BD nâng cao kiến thức, nội dung theo nhu cầu của GV.
- Củng cố kỹ năng, quy trình CS trẻ; kỹ năng xử lý ban đầu các tai nạn thường gặp trong trường MN.
-  Củng cố cách hình thành KN sống cho trẻ trong trường MN.
- BD việc tích hợp nội dung GD về tài nguyên và môi trường biển, hải đảo vào chương trình GDMN.
- Công tác thực hiện và quản lý hồ sơ sổ sách tại nhóm lớp.
Giáo viên
 Nhữ Thị Thuỷ
Phạm T Hương
Đào Thị Thúy


21/7/2022
(Thứ 5)
+ Củng cố kỹ năng, quy trình chăm sóc trẻ; kỹ năng xử lý ban đầu các tai nạn thường gặp trong trường MN.
+ Củng cố cách hình thành, giáo dục kỹ năng sống cho trẻ trong trường MN.
+ Củng cố phương pháp dạy học tích cực, lấy trẻ làm trung tâm và cách tiếp cận với phương tiện dạy học hiện đại.
- Ứng dụng PPGD tiên tiến STEAM, Phương pháp tích hợp các nội dung GDBVMT; GD sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; GD vệ sinh, DD và ATTP; GDATGT; GD hòa nhập trẻ khuyết tật.
- Củng cố kỹ năng tuyên truyền; kỹ năng trao đổi với phụ huynh.
- BD công tác viết SKKN.


Giáo viên
 

Nhữ Thị Thủy
Nguyễn Thị Mai   Phạm T Hương
 

22,23/7/2022
(Thứ 6+7)
- BD kỹ năng sử dụng phần mềm QLGD, phần mềm miễn phí để thiết kế các Video, bài giảng Powerpoint, bài giảng E-learning kỹ năng ứng dụng và khai thác mạng, sử dụng trang website và violet của trường… khai thác các trang mạng, Zalo, Feceebook…).
- Bồi dưỡng kỹ năng sử dụng đàn oocgan, kỹ năng hát, cách sử dụng nguyên vật liệu để làm ĐDĐC sáng tạo, trang trí lớp và XDMT học tập lấy trẻ làm TT.

Giáo viên
 

Giảng viên Nguyễn Thanh Tùng
Hoàng Thị Thi Phạm Thị Như Ngọc              Phạm Thị Hương

29/7/2022
- BD cách tính khẩu phần ăn cho trẻ, cách chế biến thức ăn cho nhân viên nuôi dưỡng.
Nhân viên

Nguyễn Thị Mai
 
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.
1. Đối với nhà trường.
- Xây dựng Kế hoạch, định hướng, triển khai kế hoạch bồi dưỡng tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên.
- Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức các lớp bồi dưỡng cũng như tạo điều kiện để cán bộ, giáo viên, nhân viên được tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng do Sở, Phòng GD&ĐT và Nhà trường tổ chức.
- Tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên được đi giao lưu, học tập ở các đơn vị trong Huyện và Thành phố.
2. Đối với các Tổ chuyên môn.
- Xây dựng kế hoạch, định hướng, triển khai kế hoạch bồi dưỡng đến các Tổ, giáo viên, nhân viên trong Tổ.
- Sắp xếp để giáo viên có kế hoạch bồi dưỡng, được tham gia các lớp bồi dưỡng.
- Ban giám hiệu nhà trường phối hợp XD kế hoạch BD, mở các lớp bồi dưỡng, tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia học tập, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng thực hiện nhiệm vụ.
Trên đây là kế hoạch bồi dưỡng hè năm 2022 của trường mầm non Mỹ Hưng./.

 
Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT (để b/c);
- CB,GV,NV trong trường (để t/h);
- Lưu VT./.
HIỆU TRƯỞNG
Nhữ Thị Thủy

 

Tác giả: Nhữ Thị Thuỷ

Nguồn tin: Công tác quản lý chỉ đạo:

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://nukeviet.vn là vi phạm bản quyền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây